Heiloocontact Vakantie Puzzel Meer informatie? Bel! 12 Mededelingen Bouwen en wonen WILT U LANGS KOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? Vanaf 1 mei werken de publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl Raad en (raads)commissies 18 JULI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Meld vandalisme en schade samen kunnen we erger voorkomen Gemeente Heiloo wil samen met de politie Noord-Holland Noord een stap zetten om vandalisme tegen te gaan. We willen graag dat bewoners vandalisme en schades melden, om erger te voorkomen. De kosten voor schade komen ten laste van budget ten van andere voorzieningen in het dorp. Soms zijn vernielingen niet bij de gemeente bekend en dan biedt alert heid van inwoners een waardevolle bijdrage. Wat is vandalisme? Vandalisme is het moedwillig aanrich ten van vernielingen aan objecten die van iemand anders zijn. U kunt denken aan het in brand steken van prullen bakken, het slopen van een bushokje, omgooien van plantenbakken en afbre ken van dakgoten van een school. Vandalisme is vaak geen halsmisdrijf, maar kost Heiloo veel geld. Ook is het wonen in een wijk met kapotte speeltoestellen of met een school met vernielde ruiten niet prettig. Waarom melden? Voor de gemeente en de politie bent u een extra paar ogen en belangrijk als het gaat om vandalisme bestrijden. Wij vragen u om schade en vandalisme aan publieke eigendommen zo snel mogelijk te melden. Als bijvoorbeeld een raam van een bushokje kapot is, dan willen we dat snel repareren. Dit kan verdere schade voorkomen. Waar kunt u vandalisme melden? Betrapt u vandalen op heterdaad? Meld dit dan meteen via nummer 1-1-2. Doe altijd melding als u uitin gen van vandalisme ziet of ermee te maken krijgt, ook al lijkt het iets kleins; bel dan het algemene politienummer 0900-8844. Als u de dader(s) van een vernieling kent, kunt u dit ook bij het reguliere politienummer 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00 melden. Waar kunt u schade melden? Ziet u vernielingen, schade of een met opzet vervuilde omgeving dan kunt u dit melden bij de gemeente Heiloo via 072 535 66 66 of info@heiloo.nl. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66 of e-mail info@heiloo.nl. Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. Vredenoord 32, zaaknr. 12 06826 vergroten wonig (dakopbouw) verzending: 12 juli 2012 Westerweg 207, zaaknr. 12 06053 bouwen berging met kelder verzending: 12 juli 2012 Westerweg 302, zaaknr. 12 07160 vergroten woning (dakopbouw achter) verzending: 12 juli 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voor lopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251 1800 BG Alkmaar. Als u van de laatst genoemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 23 juli. De vergade ring is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daar voor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een ver gadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer G. Twint, telefoonnummer 072 535 67 32. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plannen staat vanaf vrijdagmiddag 20 juli op de website www.heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 23 juli tussen 8.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis ter inzage bij de informatiebalie. www.heiloo.nl Hor: 1.kledingstuk 7.de dato (afk.) 10.televisie (afk.) 12.enzovoort (afk.) IS.vermogen zich te schikken £0.meervoud (afk.) 21.schoolvak 22.linksonder (afk.) 23.uitroep by bewondering 25.100 liter (afk.) 27.zegeteken 29.aanwyzend vnw. SO.vogelhandelaar 33.lichaamsdeel 34.naamloze vennootschap (afk.) 36. on der woorden brengen 37.toon 3B.persoonlyk vnw. 39.ongeveer (afk.) 40.Groningen (afk.) 41.opnieuw 42.beroep (vrl.) 4B.persoonlyk vnw. 49. ree hts boven (afk.) SO.maniervan lopen 52. edel achtbaar (afk.) 53.Azerbeidjaan (afk.) 54.Europese rivier 55.toon 56.persoonlyk vnw. SB.ten tyde (afk.) 60.Arabische titel 62. keerkring 66. jon gen s naam 6B.eredicht 69. Luxemburg (afk.) 70.Georgia (afk.) 71 .tot afscheid (afk.) 72.overaardig Vert: 2.geluid door ezel 3.ouder 4.ondoordacht 5.niet parkeren (afk.) 6.onder andere(n) (afk.) 7.dominee (afk.) B.aanwyzend vnw. 9.Europese hoofdstad 10.ontgoocheld 11. verled en 12. ploeg 13.zwarigheid 14. Chin a (afk.) 16.penselen 17.vocht 18.waarborg 19.beroep (vrl.) 24.persoonlyk vnw. 26.watering 2B.Frankrijk (afk.) 30.kamerpot 31.Luxemburg (afk.) 32.rekenkundige reeks (afk.) 35.schuilgaan 36.toon 39.gerief 42.kroon (afk.) 43.Noord Holland (afk.) 44.aanwyzend vnw. 45.toon 46.met name (afk.) 47.meisjesnaam 48.bevestigend antwoord 51.riviertje 57.kleur 59.kledingstuk 61 .toon 62.stuurboord (afk.) 63.plus 64.pafferig 65.eredicht 67.onder andere(n) (afk. TO Ti

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12