Heiloocontact Schuldhulpverlening Meer informatie? Bel! Bouwen en wonen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Verkeer 25 JULI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:40 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op 2 juli het beleidsplan integra le schuldhulpverlening en de beleidsregels over schuld hulpverlening zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft een beleidsplan voor integrale schuldhulpverlening vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor schuldhulpverlening staan. Burgemeester en wethouders zijn verantwoorde lijk voor de uitvoering van dit beleid en stellen hiervoor beleidsregels op. Het beleidsplan en de beleidsregels schuldhulpverlening gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2012. Ter inzage Het beleidsplan en de beleidsregels liggen vanaf 26 juli tot 24 augustus gedurende vier weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt plan en de regels raadplegen op de website van de gemeente Heiloo www.heiloo.nl. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Gerritsen van de afdeling Welzijn, telefoon nummer 072 535 67 07. Voor vragen over schuldhulpverlening kunt u contact opne men met de gemeente Alkmaar via telefoonnummer 14 072 en vragen naar het informatiegesprek.schuldhulpverlening. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De Droogmakerij 61, zaaknr. 12 07984 plaatsen reclame op voorgevel ontvangstdatum: 13 juli 2012 Heerenweg 69 (Bruna), zaaknr. 12 07881 wijzigen bestaande reclame en plaat sen nieuwe handelsreclame ontvangstdatum: 11 juli 2012 Kennemerstraatweg 632, zaaknr. 12 07951 plaatsen erfafscheiding ontvangstdatum: 17 juli 2012 Het Maalwater 9a, zaaknr. 12 07811 verplaatsen uitrit naar andere kant perceel ontvangstdatum: 11 juli 2012 Westerweg 364 (rechts achter nr. 368), zaaknr. 12 07880 plaatsen twee wateropslag silo's ontvangstdatum: 12 juli 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. Het Maalwater 9a, zaaknr. 12 06828 bouwen woning en garage verzending: 20 juli 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzend ing vindt u onder de omschrijving van het plan. Uitgebreide procedure De Omloop 22c, zaaknr. 12 04840 brandveilig gebruiken tijdelijke huisvest ing De Loet/Overkerck verzending: 20 juli 2012 De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Beroep Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden aan wie redelijk erwijs niet kan worden verweten in een eerder stadium geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, kun nen van donderdag 26 juli 2012 tot en met woensdag 5 september 2012 een gemotiveerd beroepschrift indi enen bij de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voor lopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. 10 minuten-zone bij Radboudschool en De Springschans Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van een blauwe zone van 10 minuten op de Breedelaan tussen de Stationsweg en de Heerenweg en op de Molenweg tussen de Heerenweg en Slimpad. De blauwe zone is van kracht van maan dag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 16:00 uur. De gemeente heeft deze maatrege len genomen om de parkeervakken rondom de scholen vrij te houden voor bezoekers van de scholen met een korte verblijfstijd. Door deze maatregel blijft de bruikbaarheid van de weg en bereikbaarheid van het gebied gewaar borgd. De blauwe zone wordt kenbaar gemaakt door zoneborden (E10 en E11 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) te plaatsen bij de entree van de zone en op het wegdek een blauwe lijn aan te brengen waar geparkeerd mag worden. Ter inzage Dit besluit ligt vanaf donderdag 26 juli gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van bur gemeester en wethouders, Postbus 1 1850 AA Heiloo. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Voetgangersoversteekplaats De Omloop Burgemeester en wethouders heb ben besloten om een voetgangers oversteekplaats te realiseren op De Omloop ter hoogte van de ingang van het parkeerterrein Het Baafje De gemeente heeft deze maatregelen genomen om een veilige oversteek te maken tussen de tijdelijke huisves ting van verzorgingstehuis De Loet, het zwembad en recreatiegebied Noorderneggen. Door deze maatregel blijft de veiligheid voor iedere weg gebruiker gewaarborgd. Dit wordt kenbaar gemaakt door op het wegdek een zebra markering aan te brengen en op de voetgangersoversteekplaats het bord met de aanduiding voetgan gersoversteekplaats (verkeersbord L2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) aan beide zijde te plaatsen. Ter inzage Dit besluit ligt vanaf 26 juli gedurende zes weken ter inzage bij de informatie balie in het gemeentehuis. Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende kunt u, bin nen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de informatiebalie, telefoonnummer 072 535 66 66. www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 10