Scholing en training voor vrijwilligers s De probeer-PC als stevige hulp Computerclub Heiloo Vrijwilligers Informatie Punt VRIJWILLIGERS VACATUREBANK Vrijwilligers maken het verschil 10 sJING Europees Jaar voor actief ouder worden y HEILOO Stichting Welzijn Heiloo Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Informatiebijeenkomst Probeer-PC 8 AUGUSTUS 2012 UITKIJKPOST Het VIP is te vinden in de bibliotheek, Westerweg 250, telefoon 532 02 81e-mail vrijwilligers@welzijnheiloo.nl, website www.vrijwilligersheiloo.nl. Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 -16.00 u en solidariteit tussen de generaties 2012 a Dit najaar organiseert het VIP een aantal cursussen en trainingen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Hieronder leest u de voornaamste bijzonderheden. Meer details vindt u op www.vrijwilligersheiloo.nl -> scholing en training. Sociale Media Facebook, Twitter, Youtube en Linkedin; je ziet en hoort het overal. Je kunt niet meer buiten de sociale media. De mogelijkheden zijn onbegrensd maar voor velen toch nog onbekend. Tijdens de cursus Sociale Media ontdekt u wat ze voor uw organisatie kunnen beteke nen. En u gaat meteen aan de slag! WDe cursus wordt verzorgd door de heer GJ Bramer, MIM, google adviseur (www.googleadvies.nl) Bestuurdersaansprakelijkheid Als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie loopt u meer risico dan u denkt. Waarvoor bent u nu precies verantwoordelijk? Waar kimt u op afgerekend worden? Het gaat om het juridische begrip aansprakelijkheid. In bepaalde gevallen bent u als bestuurder van een vrijwilligersor ganisatie aansprakelijk. Het is dus zaak om aan de weet te komen wanneer en hoe. Er komt een voorlichtingsavond die wordt verzorgd door mr. dr. E.W.J. Ebben, universitair docent notariële vakken aan de VU en mediator in Castrieum. Hij gaat in op wat er aan narigheid kan gebeuren, wie aansprakelijk is en hoe die aansprakelijkheid is af te dekken door middel van een verzekering. Sociale Veiligheid Overal waar mensen samenkomen, komen ook ongewenste omgangsvormen voor. Sportverenigingen en andere vrijwilligers organisaties vormen hierop geen uitzondering. Als degene op wie het zich richt dit niet leuk vindt, moet het ophouden. En wanneer er iets heel ernstigs gebeurt, zoals een aanranding, dan moet er ook tegen de pleger (dit kan een lid of een vrijwilliger zijn) worden opgetreden. Dit soort nare gebeurtenissen roept altijd veel emoties, vragen en dilemma's op en het is goed als u weet wat te doen en/of waar u terecht kimt voor informatie, raad en daad. Wat kunt u als bestuur of vrijwilliger doen om sociale veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen? Het antwoord is: maak het onderwerp bespreekbaar en stel duidelijke regels. In de cursus Sociale Veiligheid leert u in 3 bijeenkomsten hoe u dit kunt realiseren, krijgt u tips en gaat u aan de slag om een gedragscode, een meidprotocol en een tuehtreglement te maken. De cursus wordt gegeven door: Petra Vervoort (www. devertrouwenspersoon.nl) Fondsenwerving In deze korte cursus Fondsenwerving voor Vrijwilligersorganisaties gaan we onder leiding van Irene Zijlstra van het Vrijwilligerseollege na welke mogelijkheden er zijn om aan middelen te komen, onder meer middels sponsor- en fondsenwerving. Aan de orde komen: het effectief zoeken naar fondsen en sponsors, het opstellen van aanvragen en presenteren van plannen aan poten tiële fondsen/sponsors en de afhandeling 'het verantwoorden' van toegekende gelden. De volledige tekst van de onder staande en alle andere vacatures is te zien op de website. Stichting Spelekind, the aterwerkplaats voor kin deren en jongeren zoekt Kostuummakers, een PR mede werker en Decorbouwers. Coördinator voor project Graag Gedaan Kantine medewerkers en 'groene vingers' gezocht voor Double Stars. Vrijwilligere voor het verzorgen van een leescafé in zorgcentra, catering, en het verkopen van afgeschreven boeken in de bibliotheek. Maatje voor mensen met psychi sche klachten en voor mensen met een autistische stoornis. Verkeerebrigadiere voor OBS de Springschans. Coördinator voor 't Trefpunt Dictee dat gehouden wordt in december 2012. H C/5 1 N N Je vindt die computers maar eng en hebt er dus nooit een willen aanschaffen, maar iedereen zegt datje toch wel veel mist. Een halfjaar later: je bent veranderd in een blije en zelfverzekerde PC-gebruiker. Dat kan en er komt geen toverstokje aan te pas. Hoe dan wel? We vragen het aan twee dorpsgenoten die hun draai heb ben gevonden. Lien Nieuweboer (1937) en Tiny Kuilman (1940) kregen vanuit de familiekring steeds meer aanspo ringen om de stap nu maar eens te wagen, en Lien had al eens het plan opgevat om in Alkmaar een cursus te gaan volgen. Hans Boot van het computerepreekuur in het Trefpunt had ook een zetje in de goeie richting gegeven en zo kwam Lien in contact met Frans Beudeker, promotor van de probeer-PC. Lien en Tiny hadden er vaak met elkaar over gepraat en toen Lien de knoop had doorgehakt wilde Tiny niet ach terblijven. En zo werd er in huize Nieuweboer een computer binnengedragen en aangesloten, en even later ook een bij Tiny Kuilman. Op het eerste gezicht een gewone computer. Maar voor het gemak van de nieuwe gebruiker zijn er extra knoppen en andere voorzieningen aangebracht. De organisatie SIM in Amsterdam- Zuidoost draagt daarvoor zorg, en Op dinsdag 17 oktober is er van tien tot twaalf uur een informa tiebijeenkomst in het Trefpunt over de Probeer-PC. Mis deze kans niet om u gratis te laten informeren over de makkelijk ste manier om te leren omgaan met de computer. Belt u tevoren even dat u van plan bent om te komen? 072-5331297. U bent van harte welkom. blijft op de achtergrond actief voor virusbestrijding en voor het maan delijks onderhoud. Tiny Kuilman beschrijft beeldend hoe de compu ter en zijzelf naar elkaar zijn toege groeid. "In het begin was ik super- zenuwachtig, met het zweet in de handen ging ik achter die computer zitten en drukte op de "aan"-knop. Je bent dan bang om het fout te doen, je weet nog niet hoe je tekst moet uitvegen, angst datje iets onherstelbaar ontregelt. Daar komt bij dat ik van mijn leven nooit met een schrijfmachine heb gewerkt; dat hele toetsenbord is voor mij dus ook nieuw". Lien laat weten dat het laatste ook voor haar geldt. Ze ver volgt "Maar je krijgt regelmatig een vrijwilliger op bezoek die je op weg helpt. In het begin wel twee keer in een week, vervolgens een keer in de week en uiteindelijk nog een keertje in de maand". Na een paar moeizame weken groeide bij beide dames de interesse in de computer en ontkiemde het vertrouwen dat het toch wel goed zou komen. Maar ook achteraf begrijpen ze best dat ze er tegen hebben opgekeken. "Je moet gewoon doen; proberen. En je weet dat als het blijft tegenvallen er nog geen man overboord is. Dan stop je ermee en je geeft de compu ter terug. Het enige wat het gebruik en de lessen je dan hebben gekost is 15 euro per maand. Maar in de praktijk houdt iedereen die com puter natuurlijk gewoon, betaalt de aanschafprijs, en gaat regelmatig werken met de computer". Lien en Tiny computeren allebei ongeveer 5 uur in de week. Elke dag wordt de PC wel een keer aangezet, om tenminste te kijken of er iets in de mailbox zit. Lien doet verder veel met foto's en is ook heel tevreden over intemetbankieren. Tiny is heel geroutineerd geworden in het websurfen, ze leest de site van het AD, doet puzzeltjes en klaverjas, en heeft zelfs al een keer iets van markplaats besteld. Tiny is nu haar zussen aan het opjutten om ook "aan de computer te gaan". Ze zijn in elk geval wel kom bij de speciale bijeenkomst over de Probeer-PC op dinsdag 17 oktober. Vorig jaar is een computerclub van start gegaan. Alle deelne mers aan die bijeenkomsten op maandagavond in het Trefpunt hebben er het nodige van opge stoken. Voor de computerclub is de tijd voor verdieping van de ambities aangebroken, zodat de club interessant blijft voor deel nemers met een brede belang stelling. Een kerngroep heeft zich opgewor pen voor het plannen en voorbe reiden van de bijeenkomsten die ingaande 1 oktober een keer in de veertien dagen worden georgani seerd. Inhoudelijke kennis en des kundigheid wordt ingebracht door ieder clublid. Voor ondersteuning kan ook een beroep worden gedaan op gespecialiseerde vrijwilligere van het Trefpunt en op 2 externe deskimdigen uit de computer business. De computerclub gaat natuurlijk ook een eigen website in de lucht brengen, mede voor de onderlinge communicatie en infor matief archief. Er wordt naar gestreefd om te komen tot themabijeenkomsten, te verzorgen door deskundigen met de geschetste ondersteuning. Presentaties en demonstraties over de geselecteerde onderwerpen kun nen eventueel worden doorontwik keld tot workshop onder beheer van de Stichting Welzijn. De initiatiefnemers streven ernaar dat de computerclub interessant is voor gevorderde gebruikers maar ook voor mensen met nog een betrekkelijk geringe ervaring met de PC. De contributie bedraagt 35 euro voor een heel seizoen of 3 euro per bijeenkomst. Er is in het Vitrinekast Trefpunt In de vitrinekast bij de ingang van het Trefpunt zijn voor beelden tentoongesteld van nieuwe creatieve cursussen en workshops. Om er een paar te noemen: siereehaal van geschept papier, tyvek, houten beeld, ket ting van zijdecocons, stoppen en doorstappen, papierknipkunst. Trefpunt nu een snelle inter netverbinding. Iedereen wordt uitgenodigd om reacties en aanvul lende suggesties te zenden aan Jan Koop mans (via 072-5333691 of jeng- koopmans@ziggo.nl). of aan Hans Rutjes (via 072-5330574 of haelrut- jes@quicknet.nl). Idem wanneer u zich wilt opgeven als deelnemer. Stickting Fondsenwerving Uw giften en donaties zijn zeer, zeer welkom. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar dankzij de ANBI-status van de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Wij roepen ieder een die het werk van de Stichting Welzijn Heiloo ook financieel wil steimen op om een gift? donatie over te maken naar reke ning nummer 16 99 58 310 van de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Namens alle betrokkenen onze hartelijke dank! Lien Nieuweboer (links) enTiny Kuilman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 10