contact m Opening Open Monumentendag 2012 HEILOO GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Evenementen Verkiezingen Raad en (raads)commissies Bouwen en wonen Mededelingen Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 5 SEPTEMBER 2012 De opening van de Open Monumentendag op 8 september vindt in Heiloo plaats rond het kortgeleden gerestaureerde glas-in-loodraam in de raadzaal van het gemeentehuis. Omdat het raam een geschenk was van de bevolking van Heiloo, nodigt het gemeentebestuur ook de inwoners van Heiloo uit om hierbij aanwezig te zijn. 36 jaar burgemeester In een driezijdige erker aan de kant van de Kennemerstraatweg bevindt zich een glas-in-loodraam. Het glas-in-loodraam werd in 1941 door de bevolking van Heiloo geschonken aan burgemeester Nicolaas van Foreest, die dit bij zijn afscheid na 36 jaar als burgemeester (1905-1941) ontving. Het nu 71-jarige raam, is kort geleden gerestaureerd door een erkend glasrestauratiebedrijf uit Alkmaar. Programma Vanaf 10.00 uur bent u welkom in de raadzaal van het gemeentehuis via de entree aan de Raadhuisstraatzijde. Glazenier Roel Hildebrand vertelt om ongeveer 10.20 uur kort iets over de restauratie. Om 11.00 uur eindigt de bijeenkomst in het gemeentehuis. Aanmelden De ruimte in de raadzaal is beperkt en we mogen slechts een beperkt aantal aanwezigen toelaten. Meld u zich daarom aan, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Informatieavond zonnepanelen Op donderdag 13 september om 20.00 uur kunt u in het gemeentehuis terecht voor een informatieavond over de mogelijkheden voor zonnepanelen. De gemeente Heiloo stelt inwoners in de gelegenheid om tegen een scherp tarief zonnepanelen aan te schaffen. Samen met gemeenten uit de regio nemen wij deel aan een grootschalig inkoopproject. Inschrijven tot 23 september Tijdens deze avond vertelt organisa tor iChoosr u wat de groepsaankoop inhoudt. U kunt gratis en vrijblijvend inschrijven voor een pakket zonnepa nelen tot 23 september. In de week van 24 september vindt de veiling plaats waaraan geselecteerde leveran ciers deelnemen. Als de leverancier is gekozen, krijgt u een aanbod voor de Evenementenvergunningen Najaarsmarkt Op zaterdag 15 september wordt van 10.00 uur tot 17.00 uur de jaarlijkse Najaarsmarkt gehouden met kramen rond Winkelhof 't Loo. Deze dag is de Heerenweg ter hoogte van het plein voor Winkelhof 't Loo voor alle verkeer afgesloten. Standplaatsvergunning Burgemeester en wethouders hebben aan GGZ NHN een standplaatsvergun ning voor de verkoop in december van kerstbomen aan de Bullaan 2 bij de kwekerij de Buitenkans verleend. De vergunning is verleend op basis van de artikelen 5.18 en 5.19 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 (verzending brief 29 augustus 2012). gekozen zonnepanelen. U heeft dan een aantal weken de tijd om te beslis sen of u op dit aanbod ingaat. Als u besluit om op het aanbod in te gaan, levert de leverancier de levering en installatie van de zonnepanelen. Wethouder Désirée Schmalschlager: "Door deze samenwerking biedt de gemeente Heiloo huiseigenaren en kleine ondernemers in Noord-Holland de kans om tegen een scherpe prijs zonnepanelen aan te schaffen en installeren. Met dit gezamenlijke pro ject onderstrepen wij het belang dat de gemeente hecht aan duurzaamheid. Het helpt in ons streven naar een kli- maatneutrale gemeente." Meer informatie Meer informatie over de zonnepane lenactie leest u op www.samenzon- neenergie.nl Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van ver zending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrij ving van het besluit. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Heilooër Monumentencommissie De commissie vergadert op dinsdag 4 september om 15.30 uur in het gemeentehuis, kamer 2. Naast de vaste punten staat op de agenda: - De toekomst van de HMC - Bouwplannen: Curtiuslaan 3, Kennemerstraatweg 400, Klooster Hoogeweg 65 - Archeologie: stand van zaken - Aanvulling monumentenlijst - Voorlichting: Open Monumentendag - Nota Cultuurhistorie - Herbestemming Willibrordusgebouw Meer informatie Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met mevrouw A. van Breugel, secretaris van de commissie, telefoonnummer 072 535 67 44. Verkiezingen 12 september Stempas Voor de verkiezing op 12 september voor de Tweede Kamer zijn de stern- passen bezorgd op het adres waar u op 31 juli stond ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u hem kwijt, dan kunt u, als u kiesgerechtigd bent, een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 11 september 12.30 uur in het gemeentehuis bij de afdeling Burgerzaken. Graag uw legitimatiebe wijs meenemen. Volmacht Kunt u op de dag van stemming niet stemmen? U kunt ook stemmen bij volmacht. U kunt uw stempas aan een ander (woonachtig in Heiloo) geven en hem of haar machtigen voor u te stemmen. Dat kan tot op de dag van de verkiezing. U vult dan de achterkant van uw stempas in waarmee u iemand uit uw eigen gemeente machtigt voor u te stemmen. De gemachtigde brengt tegelijk met zijn eigen stem de vol- machtstem (maximaal twee) uit. In dit geval moet u (een kopie van) uw legiti matiebewijs en uw getekende stempas meegeven aan uw gemachtigde om te stemmen. Stemmen in een andere gemeente in Nederland Uw stem kunt u ook in een andere gemeente in Nederland uitbrengen. U moet hiervoor naar het gemeentehuis komen om uw stempas om te zetten in een kiezerspas. Dit kan tot en met 7 september (tot 12.30 uur). Met de kiezerspas kunt u in elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Identificatieplicht Kiezers die hun stem uitbrengen moeten zich legitimeren. Een kiezer kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs: Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbe wijs. Er mag ook een identiteitsbewijs worden gebruikt, dat op de dag van de stemming maximaal vijfjaar is ver lopen. Stembureau's in Heiloo De stembureaus zijn geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. U kunt in elk stembureau in de gemeente Heiloo stemmen. - Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 - Basisschool Paulus, De Hucht 6 - Basisschool De Springschans, Breedelaan 6 - Bowling Heiloo, Kennemerstraatweg 341 - Wijkgebouw Ypsalon, De Hucht 4 - Locatie PCC Heiloo, Laan van Muijs 7 - Zorgcentrum Overkerck, Stationsweg 92c - Basisschool De Zuidwester, Boekenstein 43 - De Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21 - Basisschool Willibrord, Boekenstein 47 Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Hoogeweg 56, zaaknr. 12 09238 vergroten woning (serre) ontvangstdatum: 23 augustus 2012 Kennemerstraatweg 446, zaaknr. 12 09276 vergroten woning ontvangstdatum: 19 augustus 2012

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13