BEDRIJF BELICHT UPDATE Hoe staan o de zaken .91 fg| De Alkmaarse Modevakschool Sporthuis Johan Jansen Kinderdagverblijf Het Kasteel van Heiloo "Het Licht Praktijk voor bewustzijns- ontwïkkeling UPDATE SÉ I v. -4^ De nieuwe cursus 'Sterven als overgang' start in september. Dit jaar bestaat de Uitkijkpostrubriek Bedrijf Belicht alweer tien jaar. De rubriek wordt wekelijks zeer goed gelezen en hoog gewaardeerd, en levert vaak extra clientèle of in ieder geval extra aandacht op. Vanwege het tienjarig bestaan van deze rubriek gaat de Uitkijkpost bedrijven langs die ooitin Bedrijf Belicht hebben gestaan, en vraagt ze: x, y De Alkmaarse Modevakschool is bij uitstek geschikt als vooropleiding voor een modeopleiding op hogeschoolniveau. Omdat het aantal cursisten per groep beperkt is, kan docente Dicky Dompeling veel individuele aandacht geven. Maar ook de hobbyeursist is bij de Alkmaarse Modevakschool zeer welkom. Er wordt gewerkt met patronen uit diverse modebladen en met de nieuwste mode- stoffen; elk seizoen is er volop keuze uit de nieuw ste collectie van Podise. Veel stoffen zijn snel en voordelig via de school verkrijgbaar. Dicky: „We werken bovendien met moderne naai- en loekma- ehines." Dicky leest, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, veel binnen- en buitenlandse vakbladen en vakboeken. „Daarnaast bezoek ik tentoon-stellingen op modegebied en volg lezingen en workshops van de branchevereni ging van kleermakers en modevakscholen." Ook verzorgt Dicky elke maand de Nederlandse bijlage van een befaamd Duits vaktijdschrift voor mode en patroontechniek. Zij nodigt moeders (en vadem) uit om onder de schooltijd van him kinderen het naaien als hobby op te pakken, al was het maar om de eigen kleren te kimnen reparen. Dicky Dompeling, Dahliastraat 9, 1815 XJ Alkmaar, tel. 072 - 5332184 (privé), 072 - 5121680 (school), e-mail: j.dompeling@quicknet.nl. ALKMAAR - Stel: je hebt geen of weinig ervaring met het zelf maken van mode. Ingewikkelde patro nen en details sla je liever over. De Alkmaarse Modevakschool biedt hob bycursussen in pa troontekenen, kle ding maken en naaitechnieken. Een cursus bestaat uit circa 16 lessen van twee uur en wordt gegeven in groep jes van m axim aal zes personen. Voor mensen met enige ervaring in het maken van kleding: in de cur sus naaitechnieken leer je lastige details van kledingstukken perfect te m aken. In de knip - en naaicur sus (voor beginners en gevorderden bepaal je zelf wat je gaat maken. Alle hulp, u i tleg en persoonlijke aandacht die je nodig hebt om het kledingstuk in elkaar te zetten is aanwezig. Voor gevorderden biedt de Alkmaarse Modevakschool de cursus patroonte kenen. Een rok, broek en blouse (in eigen maten) worden uitgewerkt naar eigen ontwerp. Patroontekenen is echter niet in een halfjaar te leren; vervolgcu rsussen bieden de m ogelijk heid om de kennis steeds verder uit te breiden. Voor beginners en gevor derden, die geen lange cursus willen doen, is de atelierdag op dinsdag een aanrader; onder deskundige leiding wordt aan een specifieke naaiklus gewerkt. Mare Niesten, Kennemerstraatweg 113, 1851 BC Heiloo, tel. 072 5336670, www.sporthuisjohanjansen.nl, info@sporthuisjohanjansen.nl. begonnen Johan en Greet Jansen de sportzaak aan de Kennemerstraatweg. Sporthuis Johan Jansen, waar functionele sport artikelen vanaf het begin een belangrijke plaats heb ben ingenomen, heeft in de loop der jaren een vaste klantenkring opgebouwd. Kinderen die hier al met hun ouders kwamen, komen nu zelf weer met hun kinderen in de winkel. „Voetbal, tennis en hoc key zijn bij ons de belang rijkste sporten. Beter veel keuze in een paar sporten dan van elke sport een beetje. In deze sporten hebben we bijna alles en kunnen we veel informa tie verstrekken", aldus de vorige e igena a r jaren gele den. Mare Niesten is de hu idige eigenaar. In 2006 nam Mare het stokje van Johan over. Er is volgens Mare veel veranderd op het gebied van sportkleding en -artikelen. „De sportwereld is veel dyna mischer geworden. Zo is voetbal steeds meer aan mode onderhevig; trends volgen elkaar in snel tempo op. Jonge voetballertjes willen graag dié schoenen, die Messi ook heeft!" De winkel is geheel gewijd aan sportkleding en -accessoires van de bekende topmerken. Mare heeft zich met de sportwinkel nog meer gespecialiseerd in functio nele sportartikelen, gericht op veelbeoefende sporten zoals voetbal, tennis, hockey en hardlopen. Hij heeft met een aantal grote sportverenigingen uit Heiloo en omgeving een samenwerkingsverband en levert complete sportoutfits in de betreffende clubkleuren. Logo en opdruk kunnen bij Sporthuis Johan Jansen terplekke met een professionele textieldruk-machine op de sporttenues worden gedrukt. Bovendien biedt de sportwinkel de seivice en heeft de ken nis en apparatuur in huis om tennisrackets professioneel en kundig te bespannen. De sterke pimten van Sporthuis Johan Jansen zijn als vanouds: een uitstekende seivice, het verlenen van des kundig advies en de uitgebreide voorraad in basissportar tikelen. De twee medewerkers zijn, net als Mare, sporters in hart en nieren. Floris Boogaard is hockeyer in Alkmaar 1 en Paul Zeeman voetballer in Limmen 1. Beiden zijn vak kundig en weten, als het om sportkleding en -artikelen gaat, waar ze over praten. HEILOO - In 1976 HEILOO -Op 19 augustus 2007 opende het vernieuwde kinderdagver blijf Het Kasteel van Heiloo aan de Sta tionsweg haar deuren. De locatie is ideaal voor het woon-werkverkeer; het ligt op de route naar het station van Heiloo. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale groepen in de leef tijd van 0-4 jaar. Het beschikt over twee slaapruimtes, een wasruimte, een compleet ingerichte keuken, twee ruime en lichte groepsruimtes en een besloten bu itenru im te. Alle leidsters zijn professioneel en zeer gedreven en hebben m inimaal de opleiding voor pedagogisch medewer ker SPW 3 gevolgd. In het naastgelegen pand is een peuterspeelgroep geves tigd, met plaa ts voor 16 peuters tussen 2,5 en 4 jaar. De groepsruimte is inge deeld voor verschillende activiteiten, die goed bij deze leeftijd aansluiten, zoals een bouwhoek, poppenhoek, blok- kenhoek en een schilderwand. Ook hier zijn een slaapruim te, keuken en een royale besloten buitenruimte aanwe zig. Op deze groep wordt tevens aan dacht besteed aan voorschoolse educa tie, bijvoorbeeld taalontwikkeling. Stationsweg 124, 1852 LN Heiloo, tel: 072 - 5333505, www.hetkasteelvanheiloo.nl, info@hetkasteelvanheiloo.nl mlo@l Dolf Henschen, directeur van Het Kasteel van Heiloo, dat inmiddels ook een vestiging in Alkmaar heeft nabij het MCA, merkt dat de kinderopvang de laatste tijd onder druk staat. Reden temeer voor Dolf om voortdurend op de kwaliteit te letten. Dat het Kasteel hierin slaagt, bewijst 5-jarig bestaan dat het kinderdagverblijf in september viert. In de feestweek van 10 tot en met 14 september vinden er elke dag speciale activiteiten op Het Kasteel plaats. Als afsluiting van deze week houdt Het Kasteel op zaterdag 15 september 'Open Huis' van 10.00 tot 14.00 uur. Dolf: „Alle oudere en kindjes, die het kinderdag verblijf bezoeken of hebben bezocht, zijn hierbij uitgenodigd. Ook belangstellenden en uiteraard relaties zijn van harte welkom. Naaste een hapje en een drankje staat er een springkussen, een limonadekoe, een suikerepinmaehine en zijn er allerlei leuke kinderactiviteiten te beleven, waar onder schminken! Kinderdagverblijf Het Kasteel van Heiloo heet iedereen van harte welkom!" „Door mijn eigen ontwikkeling is mijn werkge bied fore uitgebreid en weten steeds meer mensen (ook van buiten de regio) de praktijk te vinden. Bewustzijn en heling zijn de kernwoorden die verweven zijn in alle aspecten die ik aanbied. Zo ga ik sinds 2010 met mensen op pad naar IJsland, Noorwegen en Zweden. Volgend jaar komt daar ook Groenland bij. Prachtige plekken om je te (her-)verbinden met wie je werkelijk bent. De diepte waarmee ik nu met kinderen kan werken is echt een feestje! Hun bewustzijn is zo ruim. Zij weten vaak precies aan te geven wat ze nodig heb ben en wat te doen om waar ze last van hebben te veranderen. De steivens- en rouwbegeleiding is een aspect wat flink uitgebreid is. Regelmatig tref ik mensen in mijn praktijk waar dit aan de orde is. Als je moeite hebt met loslaten (als steivende of rouwende), je bang bent voor de dood, dan kan dat een behoorlijke strijd zijn. Steiven kan ook een proces van bevrijding, van blijheid zijn. De nieuwe cursus 'Steiven als overgang' start in september. Een cursus waarin je op een nieuwe manier gaat voelen, zien en ervaren wat steiven eigenlijk is: Opnieuw geboren worden. Verder kun je deelnemen aan een avond energetisch werken of meedoen aan een volle maanmeditatie. Je bent van harte welkom!" Marion Mol-Van Schagen, Zevenhuizerlaan 6, 1851 MV Heiloo, tel. 072-5334703, www.het-licht.net, e-mail: marion@het-licht.net HEILOO - 'Het Licht' Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling, is opge richt in 2004 door Marion Mol-van Schagen. Zij biedt cursussen en ses sies aan voor kinderen en volwas senen. De cursussen zijn gericht op de ontwikkeling van het bewustzijn. „Door bewustzijnsontwikkeling krijg je voor jezelf du idelijkheid wat je patronen zijn, hoe en waarom je doorgaans reageer1 en hoe je met situaties omgaat. Als je daar last van hebt kun je dat veranderen", vertelt Marion. Ze werkt onder meer met (light-body-) meditatie, holis tic Pulsingmassage en Healing Arts Therapie waar-mee in het lijf opge slagen energieën (zoals angst, boos heid en verdriet) opgeruimd kunnen worden, het zelfgenezend ver-mogen van het lichaam geactiveerd wordt en je je kunt verbinden m et je eigen bronenergie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 24