Het ScheidingsHuys Onthulling gerestaureerd historisch poppenhuis van Nijenburg H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 Nieuwe Back to Basic training van start Franse conversatieles Expositie Cristel Groot UITKIJKPOST 5 SEPTEMBER 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Onder grote belangstelling, waaronder de familie Snethlage-Van Foreest, werd op zaterdag 1 septem ber het gerestaureerde historische poppenhuis van Nijenburg onthuld. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Bij Beko interieurs Heiloo is er vanaf begin september tot half oktober een Hollywood thema in de etalage. Het thema wordt ondersteund door een selectie van Hollywood portret ten van de jonge kunstenares Cristel Groot uit Egmond aan den Hoef. Cristel schildert foto realistische portretten als hobby en studeert daarnaast voor haar Master Filmstudies. Kijk voor meer informatie op www.cristelgroot.nl. Aangeleverde foto HEILOO - Wat laat u van uzelf zien, bent u dit ook? Welk arche type bent u? Wat zijn uw kwali teiten? Wat zijn uw hulpbronnen? Weet u de antwoorden of mis schien denkt u ze te weten? De Back to Basic training(en) helpen u de echte antwoorden te vinden en waardoor u ook succesvoller in het leven kimt staan. Vijf avon den jezelf ontdekken start 19 sep tember. Meer informatie vindt u op www.deboomwortel.nl of bel met Saskia, tel. 06-50263274. Ook voor de maandelijkse vrouwen training Women! voor inspiratie, uitdaging, verbazing, bezinning en zelfkennis. Gratis kennismaken op 21 september om 09.30 uur. HEILOO - Vorige week kon u in deze krant lezen over de con versatiecursus Frans van Jenny Cornelissen, waarin u in groepjes, met een beperkt aantal leerlingen, Frans converseren kimt leren. Helaas werd in de tekst een fou tief e-mailadres genoemd. Voor informatie kimt u terecht op tel. 072-5336878 of j ennymeomelissen@gmail. com. Tekst: Caroiien Breed, foto: Jacco van de Kuilen Suzanne J. Jansen, tel. 06-47256222, www.scheidingshuys-suzannejansen.nl, e-mail: suzanne@scheidingshuys.nl. AKERSLOOT - Echtscheidingen zijn allang geen uitzondering meer. De impact voor alle betrokkenen is enorm en de gevolgen voor menig een niet te overzien. Vooral als er kinderen in het spel zijn, maar ook wanneer dit niet het geval is, is het veel beter indien beide partijen er samen kunnen uitkomen. Echtscheidingsbemiddelaar Suzanne Jansen van Het ScheidingsHuys gaat met beide partijen om tafel zitten om de praktische en, niet onbelangrijk, de emotionele aspecten die een echt scheiding met zich meebrengt, bespreekbaar te maken en in harmonie te regelen. Zij fungeert als onafhankelijk bemiddelaar en helpt conflicten voor te zijn door in een vroeg stadium gezamenlijk naar een uitvoerbare, bestendige oplossing te zoeken. Suzanne heeft de opleiding voor mediator met succes afgerond en is, na het behalen van haar theorie diploma bij het NMI, Keurmerk Mediator (een keurmerk verstrekt door een NMI geaccrediteerd opleidingsinsti tuut). Van alle vormen van mediaton die zij geleerd heeft, ligt haar hart bij echtscheidingsbemiddeling. „Door goed te luisteren naar beide par tijen kan ik mensen een duwtje in de goede richting geven. Daar waar een advocaat doorgaans de belangen van één partij behartigt en hiervoor wellicht een hoog uurtarief rekent, bekijk ik op onpartijdig wijze de zaak vanuit beide kanten en zoek gezamenlijk naar een duurzame oplossing. Dit kan alleen, als beide partijen het met elkaar eens zijn geworden en de afgesproken regelingen ondersteunen en nakomen. Elke echtschei ding is anders; bemiddeling rondom een echtscheiding is dan ook maat werk!" Het ScheidingsHuys werkt volgens een afgesproken tarief, dat na een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek door Suzanne vooraf wordt bepaald. Voor dit afgesproken bedrag doet Suzanne alles wat nodig is om tot een duurzame oplossing te komen. Alle gesprekken vinden plaats bij de cliënten aan huis of naar voorkeur op een alternatieve locatie. Suzanne verleent vervolgens informatie over de verschillende vormen van alimentatie (kinderalimentatie, partneralimentatie), de boedelverde ling, een omgangsregeling met de kinderen en dergelijke. Daarna stelt ze, in samenspraak met beide partijen, een echtscheidingsconvenant en, in geval van kinderen, een ouderschapsplan op. Zij maakt hierbij de berekening volgens de zelfde normen als waarmee de rechter, die alles uiteindelijk wettelijk vastlegt, werkt. Maar dan op zo'n manier dat beide partijen zich er goed bij voelen. Daarnaast informeert Suzanne haar cli ënten over verschillende dienstverlenende instanties die bij een echt scheiding aan bod komen, zoals de notaris of een makelaar, als door een echtscheiding een woning op enig moment in de verkoop moet. „In de huidige huizenmarkt geen onbelangrijk detail, dat ook hierin de zaken in goed overleg geregeld worden." Mijn doel is in ieder geval om een schei ding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen, zodat de partners als de scheiding eenmaal een feit is elkaar weer recht in de ogen aankijken en een frisse, nieuwe start kunnen maken." HEILOO - Onder grote belang stelling, waaronder de familie Snethlage - Van Foreest, werd op zaterdag 1 september het gerestaureerde historische pop penhuis van Nijenburg onthuld. Het poppenhuis is een in meerde re generaties opgebouwde verzame ling van losse poppen en miniatuur (kimst)objecten, begonnen in de 18de eeuw onder Maria van Egmond van de Nijenburg. Deze collectie, uitgestald in een kast, ingedeeld en ingericht als pop penhuis, bestaat uit prachtige rijk geklede poppen, handgemaakte miniaturen van gebruiksvoorwer pen en huisraad en bijzondere tex tiel- en papiersoorten, stammend uit de 17de en 18de eeuw. Het pop penhuis van Nijenburg is, net als de verzameling familieportretten, ter publieke bezichtiging door Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburgh in bruikleen gegeven aan Vereniging Hendriek de Keyzer. De restauratie was monniken werk, uitgevoerd door een team van specialistische restaura teurs en begeleid door Jet Pijzel- Domisse, conservator van het Haags Gemeentemuseum en een autoriteit op het gebied van histo rische poppenhuizen. Pijzei gaf een inleidende lezing over de historie en de omzwervingen van het pop penhuis en het restauratieproces. Textielrestaurateur Emmy de Groot heeft onder meer de kledij van de poppen en andere dure stoffen, rij kelijk aanwezig in het poppenhuis, onder handen genomen. „We hebben alle stoffen deel voor deel zo voorzichtig mogelijk 'ont manteld'. Sommige delen waren half vergaan, van andere delen waar geen licht bij is gekomen was de oorspronkelijke kleur nog redelijk intact. Verder onderzoek zou een schat aan informatie opleveren over die tijd. Zo'n pronkpoppenhuis was een hobby van deftige dames, te zien aan het gebruik van zeer kost bare materialen, zoals ivoor en dure stoffen. Het poppenhuis was abso luut niet bedoeld als speelgoed!' Zo is de minuscule kroonluchter, gemaakt van ivoor, zeer indrukwek kend door de gedetailleerde uitvoe ring. Onder de aanwezigen was ook Johan Snethlage, die op Nijenburg is opgegroeid. Hij weet zich nog te herinneren dat het poppenhuis in de Gele Kamer stond. „Wij woon den beneden, de bovenverdieping werd voor bijzondere gelegenhe den gebruikt. Het poppenhuis was ter bescherming tegen stof en licht onder een grote doek geborgen, die er slechts werd afgehaald als het aan visite werd getoond.' De restauratie is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen- en inzet van tal van mensen. Onder degenen die uit waardering in het zonne tje werden gezet was ook Bep van Vliet, vrijwilliger voor Vereniging Oud Heiloo, vanwege haar ener gieke werving van donateurs voor de restauratie. Vanaf 7 oktober ver zorgen zij en Paul Morseh namens Vereniging Oud Heiloo weer rond leidingen op Nijenburg. Dan kan ook het poppenhuis worden bewon derd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5