Opening Open Monumentendag Gemeenten tekenen voor Waterplan Concert in de GGZ kapel met sopraan-orgel en panfluit H E I L O O 9 Baduhennaschenkt aandacht aan de slotgracht van Ypestein 0 u D PAPIER UITKIJKPOST 5 SEPTEMBER 2012 In een weiland bij de Kruisdijk A komen de gemeentegrenzen van Bergen, Castricum en Heiloo samen. Op deze plek bekrach tigden deze gemeenten en het hoogheemraadschap het Regionaal Waterplan. Vlnr: de wethouders Alwin Hietbrink, Marianne Zonjee-Zonneveld en Désirée Schmalschlager en hoogheemraad Rob Veenman. Foto: Cees de Gooijer HEILOO - Op 8 september wordt weer de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. Het thema is dit jaar 'Groen van Toen'. Een uitgelezen thema voor het groene Heiloo. De Open Monumentendag wordt om 10.00 uur geopend in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar vindt een festiviteit plaats rond de res tauratie van een bijzonder glas-in- loodraam in de raadzaal. Inwoners van Heiloo die ook bij de opening aanwezig willen zijn moeten zich van tevoren telefonisch aanmelden viatel. 072-5356666. Na afloop van de opening kunt u een unieke rondwandeling in het Heilooërbos doen. Door de Historische vereniging Oud Heiloo wordt in samenwerking met Falkland Toneel ter plekke van De Preekstoel, de hagenpreek weer tot leven gewekt. Jan Arentsz keert weer in levenden lijve terug op de Preekstoel in het Heilooër Bos. Nabij de kruising van de Westeiweg en de Kuillaan heeft hij, zegt men, zijn zogenaamde hagenpreken gehou den. De protestanten van onze stre ken, onder leiding van Jan Arentsz uit Alkmaar, kwamen daar heime lijk bijeen om him afkeer tegen de moederkerk te delen. In een samen werking van de gemeente Heiloo, de toneelvereniging Falkland en de Historische Vereniging Oud Heiloo wordt in het kader van het thema 'Groen van toen', op een levendige manier een modern protest ten gehore gebracht. Deze ludieke actie wordt voorafgegaan door een wan deling langs de eeuwenoude hout wallen in het Heilooërbos. Aanvang eerste sessie 11.30 uur, einde 12.30 uur. Een tweede sessie vindt plaats om 14.00 uur, einde 15.00 uur. Op 8 september kimt u tussen 10.00 tot 17.00 uur in Heiloo de volgende monumenten bezoeken: HEILOO - Donderdag 13 sep tember vindt er in de GGZ-kapel aan de Kennemerstraatweg 464 te Heiloo een concert plaats met een buitenlands tintje. De Canadese organist André Knevel (geboren in Nederland) en de in Nederland geboren panfluitis- het klooster aan de Hoogeweg 65 en het daarmee verbonden terrein van Onze Lieve Vrouw Ter Nood, is een belangrijke groene enclave in het zuiden van Heiloo. De tuin van het klooster is normaal niet open baar toegankelijk, maar is tijdens de Open Monumentendag bij uit zondering te bekijken. Bijzonder is de particuliere begraafplaats die bij het klooster werd aangelegd achter in de tuin, de prachtige bakstenen scheidingsmuur, en de Mariagrot. Rondlopende vrijwilligere vertellen u graag meer over deze mooie his torische groene plek. Het naastgele gen terrein van de bedevaartplaats Onze Lieve Vrouw Ter Nood, is het gehele jaar geopend. Als u het nog niet kent is het leuk om de kruiswegstaties te zien (pas gerestaureerd), de Calvariberg, het Rustaltaar en natuurlijk de mooie kapellen en de waterput, waar men het bijzondere, naar men zegt geneeskrachtige water kan drinken. Rond het GGZ terrein wordt ook het een en ander georganiseerd. De Stichting Regionale Archeologie Baduhenna, schenkt aandacht aan de slotgracht van het vroegere kas teel Ypestein, dat achter het hui dige hoofdgebouw heeft gestaan en waarvan de contouren zichtbaar zijn gemaakt De kapel achter het hoofd gebouw is open en te bezichtigen. En in het interessante Museum is de indrukwekkende geschiedenis van de stichting te bekijken. Het voor malig woonhuis Maas Geesteranus, Kennemerstraatweg 382 is open van 10.00 tot 13.00 uur. Het markant te Liselotte Rokyta (thans wonende in Tsjechie) als mede de zangeres Annemarie Ezinga uit Harderwijk brengen een gevarieerd program ma van klassiek tot populair. De zangeres (sopraan) is de leider van het bekende muziek gezelschap de 'Pilgrims voices' een selecte groep dames die de kimst verstaan om gelegen, rode pand (het Rode Huis) is van belang vanwege het enkele jaren geleden aangetroffen pla fond van papier-maehéplafond, dat prachtig is gerestaureerd. Achter het woonhuis bevinden zich de restanten van een mooie tuin, met onder andere een grote, oude rode beuk uit circa 1850. De tuin is open baar toegankelijk en te betreden aan de linkerzijde van het gebouw. Door de tuin loopt een openbaar, maar weinig bekend dooreteekje naar de Maas Geesteranusweg ten oosten van de Kennemerstraatweg. Het landgoed Ter Coulster aan de Kennemerstraatweg 434 is een zeer historische plek in Heiloo; al in de 12e eeuw wordt het genoemd als residentie van het geslacht Heiloo. Op de plek van het oude kasteel en latere huis, is toen de nog steeds aanwezige boerderij gebouwd. In 1891 werd aan de noordzijde van het bos een theekoepel gebouwd. De boerderij en de theekoepel lig gen tot op de dag van vandaag in het door de eigenaren openbaar gestelde bos. Bij de entree van Ter Coulster staan twee hekpij Iers, elk bekroond met een leeuw met wapenschild. De leeuwen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van de vroegere buitenplaats Ypestein. Uiteraard is het eeuwenoude Witte kerkje ook geopend (11de eeuws met latere uitbreidingen). In de kerk bevinden zich priestergraven; de oudste is van 1423. Rondom de kerk is een fraaie en eeuwenoude begraafplaats. Van de beplanting van het kerkhof resteert nog één imposante rode beuk achter de kerk en een mooi exemplaar van typisch 19de eeuwse groensymbo- liek: de treur-iep. Voor informatie kunt u terecht de website van de landelijke Open Monumentendag en die van de gemeente Heiloo; www.openmonumentendag.nl en www.heiloo.nl. uiterst zuiver te zingen en van hoog gehalte hun muziek ten uitvoer brengen. De organist en panflui- tiste zijn al verschillende keren te gast geweest in Heiloo, en zijn hier geen onbekenden meer. De aanvang is 20.00 uur. De toegang bedraagt 10.- Kaartverkoop aan de kapel op de avond van het concert. HEILOO - De wethouders Alwin Rietbrink (Gemeente Bergen), Marianne Zonjee- Zonneveld (Castricum), Désirée Schmalschlager (Heiloo) en hoogheemraad Rob Venneman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heb ben donderdag 30 augustus op de symbolische plek het drie- gemeentenpunt aan de Kruisdijk A hun handtekening gezet onder het Regionaal Waterplan. Daarmee tekenden ze voor een pakket aan maatregelen op het gebied van schoon oppervlaktewa ter, drainage, riolering, waterrecre atie en natuur en milieu. Gemeenten en hoogheemraadschap hebben diverse taken en verantwoordelijk heden op het gebied van waterbe heer. Samenwerking en afstemming is van belang omdat waterlopen zich nu eenmaal niet houden aan gemeente- of gebiedsgrenzen en omdat het effectief is werkzaam heden op elkaar af te stemmen. In Tweede zaterdag van de maand Muziekvereniging Eensgezindheid, huis-aan-huisactie in het Blockhovepark en plan Oost. Dozen en/ of bundels gereed zetten op de rolem- merverzamelplaatsen langs de weg, voor 13.00 uur. Tweede dinsdag van de maand Zwem- en poloclub De Spetters, huis-aan-huisactie tussen spoorlijn - Zeeweg - Pastoor- Het Malevoort (ine. Harrelaers en De Rietvink) - De Omloop en Belieslaan. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer- verzamelplaatsen langs de weg, voor 19.00 uur. Maandag t/m vrijdag - Stichting Uitkeringsgerechtigden Heiloo, container bij Bergeonstraat 30 of bij de Westerzij. - De Springschans Oost en Centrum (bij de schuur), Sluijsweijdt 9/ Breedelaan 6. Brengen tijdens de schooluren tussen 08.45 en 1-5.30 uur. - Radboudschool, Breedelaan. Van maandag t/m vrijdag tijdens openingstijden school. - De Zuidwester, Boekenstein 43, tijdens de schooluren, ook gebruikte kleding. - Muziek Dansschool, Het Veld 1, tus sen 09.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 19.30 uur. Maandag t/m zaterdag Stichting Ouderenwerk Heiloo, con- het waterplan staat beschreven wie welke maatregelen neemt op het gebied van riolering, grondwater, berging en afvoer van overschotten, kwaliteit, oeverbeheer, natuuront wikkeling en waterrecreatie. In de Bergermeerpolder komt ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging. Langs de Castrieumse Sehulpvaart worden natuurvrien delijke oevers aangelegd en in de Kleine Polder bij Akersloot komt 3,6 hectare waterberging. In een ring rond Heiloo komt een buffer van water, natuur en recreatie. Verder nemen de partijen diverse maatregelen die het recreëren aan trekkelijk maken. Zo worden kano routes met elkaar verbonden. Water uit tuinbouwgebieden en stedelijk of rioolwater wordt beter geschei den van schoon duinwater. Ook staat in het Waterplan beschreven wat gemeenten doen tegen wateroverlast. Het Regionaal Waterplan is in te zien via www. castricum.nl, www.heiloo.nl en www.bergen-nh.nl. tainer naast het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, tussen 09.00 en 17.00 uur. Dagelijks - Papiercontainer bij Sporthal Het Vennewater aan Het Zevenhuizen, beheerd door basisschool Willibrord, basisschool de Zuidwester, sportver eniging De Foresters, hockeyvereni- ging De Terriers, base- en softbalcub Double Stars, vogelvereniging Kleurenpracht, tennisvereniging Het Vennewater. - HSV, container op parkeerterrein sportpark, Het Maalwater 4. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar- Heiloo, container bij clubgebouw - Container op de parkeerplaats bij zwembad het Baafje. - Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan aan Het Maalwater 13. Maandag t/m vrijdag - Dojo 't Loo Heiloo, container bij Bergeonstraat 30 of bij de Westerzij. - De Springschans Oost en Centrum (bij de schuur), Sluijsweijdt 9/ Breedelaan 6. Brengen tijdens de schooluren tussen 08.4-5 en 1-5.30 uur. - Radboudschool, Breedelaan. Van maandag t/m vrijdag tijdens openingstijden school. - De Zuidwester, Boekenstein 43, tijdens de schooluren, ook gebruikte kleding. - Muziek Dansschool, Het Veld 1, tus sen 09.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 19.30 uur. Rond het GGZ terrein wordt ook het een en ander georganiseerd. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9