m contact Inloopavond voor welstandsvrijheid; een proef voor drie wijken HEILOOi GEMEENTE Openingstijden Burgerzaken Raad en (raads)commissies Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo De gemeente roept op om mee te denken over welstands- vrij bouwen in Heiloo. De gemeente start met een proef op drie plekken: In Plan Oost, rond de Breedelaan en In het Oosterbos. Op maandag 17 september vanaf 19.30 tot 22.00 uur Is Iedereen welkom In de Brandweerkazerne aan het Rosendaal 2a (parkeren kan op het tegenover gelegen grasveld bij de GGZ). Waar gaat het over? Als u wilt bouwen of verbouwen, is daar in de meeste geval len een vergunning voor nodig. De welstandscommissie toetst uw bouwplan. Het doel van deze toets is om de goede samenhang tussen het gebouw en het straatbeeld te bewak en; de woning is van u, maar de straat van ons allemaal! Meer bouwvrljheld? Een proef... De gemeente onderzoekt in welke gevallen de welstands toetsing helemaal of gedeeltelijk achten/vege kan blijven bij het bouwen en verbouwen. Dat betekent dat de verant woordelijkheid voor de architectuur en daarmee het straat beeld meer bij de bewoner komt te liggen. Hoe dat gaat uitpakken, is niet helemaal te voorzien. De gemeente wil een proefperiode van vijfjaar hanteren. De voorstellen over de welstandsvrijheid heeft de gemeente samen met een klankbordgroep opgesteld. Deze groep is samengesteld uit buurtbewoners, bouwers en architecten. De gemeente hoort graag de mening van alle inwoners op de voorstellen. Welk voorstel uiteindelijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, hangt dan ook af van uw mening! Een inloopavond Op de inloopavond kunnen belangstellenden een korte presentatie bijwonen over welstandsvrijheid. Wat houdt dat nou in? Bent u op de hoogte wat er op dit moment al kan? Hoe kan uw straat er dan uit komen te zien? Waar liggen de mogelijkheden en wat willen we juist niet? Deze presentaties starten om 20.00 en 21.00 uur. Daarnaast is er per buurt een kraam. Daar kunt u van gedachten wisselen met gemeen teambtenaren, leden van de klankbordgroep en buurt bewoners. Voor u vertrekt vragen wij om uw mening op een formulier kenbaar te maken. Aanmelden? Wij stellen het op prijs als u laat weten of u komt. U kunt een mail sturen aan mevrouw S. Jager, e-mail s.jager@heiloo.nl Meer Informatie Voor meer informatie kunt u kijken op www.heiloo.nl GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Vergaderingen raadscommissies De raad van de gemeente Heiloo heeft drie raadscommissies. Inspreekrecht Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of over onderwer pen die u onder de aandacht van de commissieleden wilt brengen. Naast de vaste punten, staat op de agenda. Maatschappelijke Zaken maandag 17 september 2012 - Wijzigingen in verordeningen Wet Werken Bijstand i.v.m. afschaffen huishoudinkomenstoets - Kaderstellende startnotitie buiten sportaccommodaties 2012 - Renovatie honkbalveld Double Stars - Startnotitie Welzijnsbeleid Heiloo 2012-2020 - Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2007- 2015; evaluatie 2012 Bestuurlijke Zaken dinsdag 18 september 2012 - Presentatie en bespreking papier loos vergaderen op de iPad - Vergaderschema 2013 - Wijziging van de brandbeveiligings verordening 2012 Openbare Ruimte donderdag 19 september 2012 - Oprichten Regionale Uitvoeringsdienst RUD in Noord- Holland Noord - Nota grondprijzen 2012 - Wijziging in samenstelling raadscom missie Openbare Ruimte - Bespreeknotitie bestemmingsplan en omgevingsvergunning Houtwal 18-22 Meer informatie of aanmelden inspreken Wilt u meer informatie over de agenda of wilt u zich aanmelden om in te spreken, neemt u dan contact op met mevrouw D. van der Schuur, commis siegriffier van de gemeenteraad, telefoonnummer 072 535 67 93 of e-mail griffie@heiloo.nl Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 17 september. De vergade ring is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daar voor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een ver gadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer J. Hopman, telefoonnummer 072 535 67 39. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plannen staat vanaf vrijdagmiddag 14 september op de website www.heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 17 september tus sen 8.00 en 12.30 uur in het gemeen tehuis ter inzage bij de receptie. Hoorzittingen commissie voor Bezwaarschriften De commissie voor Bezwaarschriften houdt op maandag 17 september hoorzittingen voor de behandeling van bij burgemeester en wethouders ingediende bezwaarschriften tegen de volgende besluiten. 18.15 uur: het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning Oosterzijweg 32 19.15 uur: het in gebruik houden van het tijdelijke gronddepot aan de Schipperslaan Deze hoorzittingen worden gehouden in het gemeentehuis (toegang via de hoofdingang van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1). De hoorzittingen zijn in beginsel open baar. Ambtshalve of op verzoek van belanghebbenden kan de zitting om persoonlijke of andere bijzondere rede nen besloten worden gehouden. Meer informatie Voor meer informatie of de behandeling van bezwaar of beroep in het algemeen kunt u contact opnemen met mevrouw C.J. Klein Holte, secretaris van de com missie, telefoon 072 535 66 46. Burgerlijke stand tot en met 7 september Geboren Chris H. Slokker z.v. A. Slokker Finn H.B. Sommeijer z.v. M.B. Sommeijeren F.M.M. Scholten Zuhra Said Jamal d.v. Said Jamal Ali en Farhia Hassan Mohamed Ella A. Visser d.v. P.R. Visser en M. Rengersen Joëll A.J. Bisselink z.v. G.M. Bisselink en W.R.V. Klijn Huwelijken gereg. partnerschappen R.M. Koster en A.J. van den Heuvel R.D. Blok en S. Droog Overleden G. de Boer ev van Reijen P. Dijkstra H.M. Lenting A.J. Hendriks C. Heidema

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 17