Heiloocontact Meer informatie? Bel! Occasions weer in trek i8 Afval en milieu Bouwen en wonen Mededelingen Nu de voordeelregelingen voor nieuwe auto's grotendeels teniet zijn gedaan, is de consument weer op zoek naar het voordeel van de occasion. Kenmerkend daarbij is dat er meer dan ooit waarde wordt gehecht aan het totale kostenplaatje van dergelijke auto's, men wil naast lagere maandlasten voorlopig verschoond blijven van reparatie- en onderhoudskosten. Uiteraard blijft de aanschafprijs daarbij een belangrijk gegeven, evenals de kilome terstand. Geen gemakkelijke opgave, maar met het uitgebreide netwerk en de ruime ervaring spelen we het toch elke keer weer klaar, om continue de voorraad van 250 kwaliteitsoccasions aan te vullen, aldus Winfred Noom van Autobedrijf Alewijn Ott. Ernstig vermoeid? Ooit een beroerte gehad? Na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Giro 8óO 12 SEPTEMBER 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Definitieve beschikking milieuvergunning Vanaf 13 september 2012 ligt ter inzage de definitieve beschikking met voor schriften voor Gashandel Zoon Heiloo BV, Kanaalweg 15 te Heiloo, voor een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het veranderen en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting. De bestaande inrichting zal worden uitge breid met een propaan afleverinstallatie. Besluit De definitieve beschikking is wel gewij zigd ten opzichte van de ontwerpbe schikking. Ter inzage De beschikking en andere relevante gegevens liggen vanaf 13 september tot en met 25 oktober ter inzage in het gemeentehuis. Ter informatie zijn de eerder verleende vergunningen voor de inrichting ter inzage gelegd. Beroep Beroep wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): degene wiens belang recht streeks bij een beschikking betrokken is. Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door de aanvrager, betrokken adviseurs, degenen die eerder in de procedure tegen de ont werpbeschikking zienswijzen hebben ingebracht, degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de eventueel aangebrachte wijziging in de beschik king ten opzichte van het ontwerp ervan en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de beschikking. Tot en met 25 oktober kan beroep/voorlopige voor ziening worden ingesteld tegen deze beschikking bij de Rechtbank Alkmaar, voorzitter van de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251 1800 BG Alkmaar. Degene die beroep instelt kan bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek vóór 26 okto ber worden gericht aan de Voorzitter van de Rechtbank Alkmaar, wil het besluit niet na de terinzagelegging van kracht worden. De beschikking wordt pas van kracht nadat op dit verzoek door de Rechtbank van Alkmaar is beslist. Aan het griffierecht, zowel voor een beroep als voor een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning zijn kosten verbonden. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van der Horst van de Milieudienst Regio Alkmaar, telefoonnummer 072 548 84 61 Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De Blinkenlaan 6, zaaknr. 12 09528 verbouwen woning (dakkapellen, rieten dak) verzending: 5 september 2012 Kerkelaan 35-37, zaaknr. 12 09547 aanleggen nieuwe uitweg verzending: 4 september 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend. Krommelaan 1a, zaaknr. 12 08399 bouwen woning en aanleggen uitweg verzending: 4 september 2012 De Spindel 19, zaaknr. 12 08926 plaatsen dakkapel op voordakvlak woning verzending: 4 september 2012 buiten behandeling gelaten: E.J. Potgieterweg 41, zaaknr. 12 07289 vergroten berging verzending: 10 augustus 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 2511800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Boottrailer verwijderen Op de openbare weg staat gedurende langere tijd een boottrailer, die daar niet hoort. Burgemeester en wethou ders verplichten de eigenaar hiervan uiterlijk 1 oktober zijn/haar eigendom te verwijderen (5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo). Het gaat om een blauwe boottrailer van een onbekend merk en zonder kentekenplaat, geplaatst op een parke erplaats tussen de Dokterslaan en de Burenweg. Als na 1 oktober 2012 de boottrailer nog op de openbare weg staat, laat de gemeente deze op kosten van de eigenaar verwijderen en opslaan. Bent u eigenaar van de boottrailer, dan kunt u uw eigendom uiterlijk 2 januari 2013 ophalen na betaling van de kosten. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Linden van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 67 53. www.heiloo.nl jA. Hersenstichting 1 Nederland Heeft u vragen over Vermoeidheid? Vraag het gratis informatiekaartje aan (070) 302 47 47 of ga naar hersenstichting.nl BDVAG AUTDBEDI ALEWIJN CUT Koraalstraat 4 - Alkmaar (Boekelermeer/nabij A9) 072-5411230 Gratis advertentie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 18