Vroege herfstwandeling in het Heilooër Bos Muziek- en dansschool Heiloo start (nieuwe) cursussen H E I L O O 9 Zonnige rondvaart voor Zonnebloem Heiloo gelezen worden De Buitenkans zoekt vrijwilligers KORTOM De Hobbyfarm opent het creatieve seizoen EHK Klaverjasclub Kinderkledingbeurs Trefpunt Info-uur CDA Opkikkertje van Keer op Keer Darttoernooi Het Oosthonk UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 C/> HEILOO - Op woensdag 5 september genoten ruim veertig gas ten en vrijwilligers van de afdeling Heiloo van een zonnige tocht op de rondvaartboot van de Zonnebloem in Amsterdam. De gas ten van de Zonnebloem genoten van een uitgebreide rondvaart. Een zeer humoristische gids kon heel veel informatie kwijt en wist het gezelschap ook hartelijk aan het lachen te krijgen. Prima verzorging aan boord en onderling een prima sfeer maakten er een topdag van. Toen de buschauffeur op de terugweg de gasten nog trakteerde op een rondje Centrum Amsterdam kon de dag helemaal niet meer stuk. Het weerzien met al die bekende plek jes, waar men vroeger geregeld kwam, maakte dat er veel herin neringen werden opgehaald en gedeeld. Rond vier uur was de bus weer terug in Heiloo en konden de gasten niet anders conclude ren dan dat het weer een heerlijk dagje uit was. Aangeleverde foto HEILOO - De activiteiten van stichting de Buitenkans worden door veel mensen gewaardeerd. Veel doipsgenoten bezoeken de exposities en de filmavonden. De theesehenkerij de Trog ontvangt steeds meer bezoekers. Het fotoproject 'dromen', onderdeel van de Kimst6daagse Heiloo, was een groot succes. Een bezoek aan de vlindertuin en het dierenknuffelverblijf levert enthousiaste reacties op. Het basisprogramma 2012-2013 van de Buitenkans voor de kunstex posities en filmvoorstellingen is bekend. Filmhuis de Buitenkans heeft van de jubilerende Filmliga Heiloo een fantastisch cadeau gekregen. De films kimnen nu op professionele wijze worden geprojecteerd. De groep vrijwil ligers van galerie de Buitenkans heeft het tentoonstellingpro gramma rond. De ambities van de Buitenkans reiken verder. Zo zijn er plannen om een fietsroute uit te zetten waarin Nijenburg, Abdij van Egmond, Onze lieve vrouw ter Noord en het landgoed van de GGZ NHN de pleisterplaat sen zijn. Om deze reden is de Buitenkans lid geworden van de VW. Heiloo heeft toeristen veel te bieden. Bij alle activiteiten zijn cliënten betrokken. De stichting heeft van de stichting Doen een subsidie gekregen om een kunst project te starten. De uitvoering is in handen van Caseoland. Doel van het project is de burgers van Heiloo nog meer te betrekken bij activiteiten op het terrein. De Buitenkans kan haar activi teiten realiseren door de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers die op grond van interesse, activiteiten projectmatig willen ondersteunen, willen organiseren of gewoon (technische) hand en spandiensten willen verrichten. De doelen van de Buitenkans staan op de website www.de- buitenkans.org. Deze website is, met ondersteuning, gemaakt door cliënten en wordt nu geheel door hen onderhouden. Als u voor de Buitenkans als vrijwilliger actief wilt worden, of meer informatie wilt, dan kan dat via de website. HEILOO - Na een afwisselende zomer is het nu toch echt herfst geworden. Maar de paddestoe len lijken er na die rare zomer nog niet echt zin in te hebben. Meestal is het Heilooër Bos van wege het vele oude hout rijk aan paddestoelen, maar je moet altijd maar afwachten of ze er zijn als je het bos in gaat. Het zijn de vrucht- liehamen van zwammen die perma nent in de grond of in hout aanwe zig zijn. Ze komen te voorschijn als de omstandigheden gunstig zijn, vooral bij vochtig weer en als het niet te koud is. Maar ook hoe de zomer is, wanneer ze zich stiekem al vormen, is van belang. Er zijn een paar duizend soorten die van elkaar verschillen in vorm en kleur, geur en smaak. Sommige zijn giftig, ande re eetbaar. Sommige tasten ande re organismen zoals bomen aan, andere verteren dor materiaal, en weer andere wisselen voedingstof fen uit met de wortels van bomen. De IVN-gidsen vertellen u hier graag over tijdens de maandelijkse zon dagochtendwandeling van het IVN, Vereniging voor natuur- en milieu educatie. U kunt een spiegeltje mee nemen om onder het hoedje van de paddestoelen te kunnen kijken, en een loep als u die heeft. De wande ling op zondag 16 september begint om 10.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo en duurt ongeveer twee uur. Een dona tie (richtlijn 2,50) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kimt u mailen naar IVN-Heiloo@ hccnet.nl of bellen: 072-5325110. Opgave vooraf is niet nodig. HEILOO - Vanaf 17 septem ber starten de korte cursussen 'Muziekplezier voor Dreumesen en Peuters', de kleutercursus 'de Kleuter muziektrein'. In de week van 17 tot en met 28 september de korte cursus 'Muziek Maken Leer je ZÓ!' bij de Muziek- en Dansschool Heiloo. Deze cur sussen zijn nieuw en kunnen als vervolgcursus worden gezien voor de kinderen die cursussen heb ben gevolgd bij de Muziek- en Dansschool Heiloo. Tevens sluiten deze cursussen goed aan op de cur sus 'Spelenderwijs Muziek', (voor 7- tot 9-jarigen), instrumentale les sen, zingen in 'Minimusieals' en danslessen voor kinderen. De cur sus 'Kleuter Muziektrein' start op dinsdag 25 september om 16.45 uur en is een muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. 'Muziekplezier voor Dreumesen en Peuters' is vanaf circa één jaar, samen met een ouder of verzorger. Start: woensdag 26 september om 09.00 uur voor dreumesen en om 10.00 uur de peuters. Nieuw is de cursus 'Muziek Maken Leer je ZÓ!'. Dit is een korte kennismakings- cursus van tien lessen voor onder anderre blokfluit, klarinet, key board of trompet. Deze cursussen starten in de weken van 17 tot en met 28 septem ber. Voor alle cursussen geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende deelname. Naast deze cursussen zijn er nog tal van mogelijkheden voor kinderen binnen de Muziek- en Dansschool Heiloo. Onder andere zingen en swingen voor kinderen vanaf 7 jaar op donderdagmiddag in de Minimusieals waar zang en toneeltalenten worden ontwikkeld, de oriëntatiecursus voor 7- tot 9-jari- gen 'Spelenderwijs muziek', kinder- werelddans en danslessen voor kin deren van 4 tot en met 18 jaar. Voor meer informatie www.muzieken- dansschoolheiloo.nl, Het Veld 1, Heiloo, tel. 072-5332460, e-mail: info@muziekendansschoolheiloo.nl. Vanaf 17 september starten de korte cursussen 'Muziekplezier voor Dreumesen en Peuters', en de kleutercursus 'de Kleuter muziektrein'. Foto: Jacques van der Sterren HEILOO - De Hobbyfarm in gebouw De Hofdijk heeft haar deuren weer opengezet voor de kinderen die creatief bezig willen zijn. Er kan weer onder begelei ding van vrijwilligers naar harten- lust worden getimmerd, gezaagd, met stoffen, verf en papier gewerkt worden. Er zijn jeugd groepen op de woensdagmiddag en zaterdagochtend (vanaf 7 jaar) en op vrijdagavond (vanaf 9 jaar). Voor meer informatie en/of opgave: Carla Kaandorp, tel. 072- 5337988, Antoinette Bontje, tel. 072-5338968, of via www.hobbyfarmheiloo.nl. HEILOO - Op maandag 17 sep tember begint de eerste klaver- jasdrive van dit seizoen, ook hebben we weer een verloting met leuke prijzen. Iedereen is welkom op de nieuwe locatie Cultureel centrum De Strandwal, Olvendijk 2a Heiloo naast de Kapel. De zaal is open vanaf 19.00 uur, start is om 19.30 uur tot 22.30 uur. Inlichtingen bij mevrouw G. Verhage, tel. 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings, tel. 072- 5339345. HEILOO - Op zaterdag 22 sep tember van 10.00 tot 12.00 uur is er weer een gezellige kinderkle ding- en speelgoedbeurs in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. U vindt hier goedkope kinderkleding in alle maten, speelgoed en nog veel meer! De toegang is gratis. Er zijn ook nog enkele tafels beschikbaar. Informatie, tel. 072-5331297. HEILOO - Op donderdag 13 sep tember houdt de CDA-fraetie een info-uur. Wanneer u een onder werp met de fractieleden wilt bespreken, graag van te voren een bericht aan: Henk van der Werf tel. 072-5335150. E-mail naar werf.hlo.34@planet.nl. Aanvang om 19.30 uur in het gemeentehuis (oude ingang). HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opkikkertje van 300,- aan een vereniging of stichting. De opkik ker van de maand september gaat naar de Stichting Duchenne Heroes, Team De Pedaalridders. Deze fietsen een mountainbike- tocht voor kinderen die lijden aan deze vreselijke spierziekte. U kimt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962. HEILOO - Zaterdag 15 september houdt het Oosthonk het eerste van zes toernooien in het seizoen 2012/2013. Het is een surprise toernooi, om 19.00 uur wordt de koffie aangezet en om 20.00 uur wordt gestart met gooien. Deelname kost vijf euro, mooie prijzen en uiteraard ranking pun ten voor het seizoen. Na een afwisselende zomer is het nu toch echt herfst geworden in het Heilooër Bos. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9