contact Oktober: brandpreventiemaand HEILOO 13 GEMEENTE Openingstijden - Hoog en Laag 102; - De Gouwe Boom 19. Mededelingen WILT U LANGS KOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? De publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken werken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 17 OKTOBER 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo De nationale brandpreventieweken zijn weer van start gegaan. In deze weken vraagt de brandweer extra aan dacht voor woningbrand. Het thema is: 'Wat doe jij bij brand?' Bij brand in huis heeft u slechts drie minuten om uzelf in veiligheid te brengen. Weet u wat u moet doen als er brand uitbreekt? Kijk op www.watdoejijbijbrand.nl en maak de test. Goede rookmelder Een klein vlammetje kan binnen drie minuten veranderen in een alles verslindende woningbrand. Het is belangrijk dat u snel weet dat er brand is. want de hitte en giftige gassen die vrijkomen zijn erg gevaarlijk. Een werkende rookmelder is dus essentieel. Kunt u om wat voor reden dan ook. zelf geen rook melder plaatsen? Dan kunt u de hulp inroepen van het Rookmelderteam. Deze vrijwilligers, geworven door de Brandwondenstichting en getraind door de brandweer, hangen rookmelders op bij mensen die dat niet zelf kunnen. Zij kunnen u ook vertellen hoe u brandveiliger woont. U kunt zich aanmelden via www.rookmelderteam.brandwonden.nl Meer Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een mede werker van brandweer Heiloo. telefoonnummer 072 535 68 50. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u Bouwen en wonen contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 12.00 uur 15.45 uur 13.00 uur Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen. Westerweg 272, zaaknr. 12 10817 vergroten van de garage/berging ontvangen: 10 oktober 2012 Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend of geweigerd. verleend De Blinkenlaan 6, zaaknr. 12 09528 verbouwen woning (dakkapellen, rietendak) verzending: 11 oktober 2012 Heerenweg 69, zaaknr. 12 10159 maken deurkozijn in rechterzijgevel van winkelgebouw (Bruna) verzending: 9 oktober 2012 geweigerd De Driestal 6, zaaknr. 12 10053 vergroten woning (uitbreiding 1e verdieping) verzending: 9 oktober 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 2511800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. verlengen beslistermijn Heerenweg 186, zaaknr. 12 08924 verbouwen winkel/woning tot woning De oorspronkelijke beslisdatum van 15 oktober is verlengd met zes weken naar 26 november. Tegen dit besluit kan op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden aangetekend. Gehandicaptenparkeerplaatsen Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kente ken in de directe omgeving van Dit maken wij in de nabije omgeving van de adressen kenbaar door een blauw bord met aanduiding gehan dicaptenparkeerplaats inclusief onderbord met kenteken te plaatsen (verkeersbord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De gemeente heeft deze maat regel genomen, omdat de bewoners voor wie deze verkeersmaatregel is, beperkt mobiel zijn. Ter inzage Dit besluit ligt tot 30 november zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van bur gemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Brandbeveiligingsverordening De gemeenteraad van Heiloo heeft op 8 oktober de wijziging op de Brandbeveiligingsverordening vast gesteld. Deze wijziging was nodig omdat de regelgeving, waarnaar in de Brandbeveiligingsverordening wordt verwezen, is gewijzigd. De wijziging van de Brandbeveiligings verordening treedt in werking op 18 oktober 2012. De verordening ligt vanaf die datum ter inzage bij de infor matiebalie in het gemeentehuis. U kunt de verordening ook inzien op de website www.heiloo.nl Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Ammerdorffer, telefoonnummer 072 535 66 47. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Openingstijden di t/m vrij zaterdag 08.00 13.00 09.00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13