Dierenarts Noord-Holland Stichting Dolfinn blij verrast met cheque van glasvezelaanbieders H E I L O O 5 Gemeenteraadsverslag I Gemeenteraadsverslag II INGEZONDEN BRIEF Glasvezel in Heiloo Onelegante Hypericum? "EUCITEREN HTING DOLFINN DEZE DONATIE. Stichting Dolfinn UITKIJKPOST 17 OKTOBER 2012 Tekst en foto: Carolien Breed Claire Regan, tel. 06^3172249, www.dierenartsnoord-holland.nl., e-mail: afspraak@dierenartsnoord-holland.nl. HEILOO - Geen gezeul meer met zieke, gewonde en vaak gestreste huisdieren, al dan niet in een mandje op weg naar het spreekuur; dieren dokter Claire Regan van Dierenarts Noord-Holland komt gewoon bij u thuis! Haar mobiele praktijk Dierenarts Noord-Holland is voor spoedge vallen 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar. Voor alle voor komende behandelingen en/of veterinaire hulp aan zieke en gewonde huisdieren komt Dierenarts Noord-Holland op afspraak langs in heel Noord-Holland. Huisdieren worden in htm eigen, vertrouwde omgeving behandeld op een tijdstip dat het hun baasjes beter past. Claire is een gedreven dierenarts, gespecialiseerd in interne genees kunde bij gezelschapsdieren, met jarenlange werkervaring in Engeland waar ze haar eigen praktijk runde. Haar bevlogenheid ging zo ver, dat ze haar vakanties opofferde en naar Spanje afreisde; en dan niet om te zonnen. Ze stelde haar expertise en tijd belangeloos beschikbaar en ver leende veterinaire zorg in een opvangcentrum voor zwerfhonden en -kat ten. In het district London, haar voormalige werkgebied, kwam zij via huisdieren bij mensen uit alle lagen van de bevolking over de vloer; van prins Edward tot en met gewone mensen uit een arbeiderswijk. Ze werd door collega-dierenartsen regelmatig voor spoedgevallen ingeschakeld. „Onregelmatige werktijden zijn mij dan ook niet vreemd", aldus Claire. Haar ruime ervaring stelt haar in staat een snelle inschatting te maken en daarop accuraat te reageren. Twee jaar geleden verhuisde zij naar Heiloo, het dorp waar haar man is opgegroeid. Ze heeft met de mobiele praktijk Dierenarts Noord-Holland de draad weer opgepakt, wederom op een zelfstandige basis; op een manier die bij haar past! Claire Regan is de vierde dierenarts in Nederland met een mobiele praktijk. Zij komt oorspronkelijk uit Australië, waar dit concept heel gangbaar is. Ook in andere landen zijn mobiele dierenartspraktijken geen uitzondering. De consult-aan-huis-service die Dierenarts Noord- Holland biedt, is niet alleen interessant voor oudere mensen die soms moeite hebben vervoer te regelen; ook veel werkende mensen vinden het prettig een afspraak voor- of na werktijd te maken. Veel dierenbezit- ters weten bovendien hoe gestrest hun huisdier kan reageren, eenmaal over de drempel van een gevestigde praktijk. Om de kosten hoeft u het niet te laten; een huisbezoek door Dierenarts Noord-Holland is in ver houding tot een gevestigde praktijk zeer betaalbaar dankzij de lage over headkosten. Claire is open en klantgericht in haar omgang met mensen; toch staat bij haar het welzijn van een dier op de eerste plaats. Ook daar in loopt Dierenarts Noord-Holland voorop, want na een operatie herstelt een dier het snelst in de vertrouwde omgeving. De kans op overdraag bare ziekten van andere dieren wordt bij herstel in de thuissituatie flink gereduceerd. Bovendien kan Claire, eenmaal bekend met de leefomge ving van het huisdier, gericht advies geven wat men in de thuissituatie eventueel kan aanpassen om het herstel te bevorderen of gedragsproble men te voorkomen. Tegen het einde van het als altijd zeer lezenswaardige gemeente raadsverslag van Roelof Bos in de Uitkijkpost van 10 maart lees ik dat er bijna drie ton euro's naar de honkbalclub gaan. Ze krijgen van de belastingbetaler een nieuw veld en omdat we toch bezig zijn daarenbo ven de luxe dat het wordt gedraaid. Kennelijk vinden alle betrokke nen dit de normaalste zaak van de wereld want er is unanimiteit en geen discussie. De informatie schiet bij mij in het verkeerde keelgat. Omdat het zo schril afsteekt met mijn ervaringen van de laatste jaren als penningmeester van de schaak club. Allerlei (interim)ftmctionaris- sen van het Trefpunt sturen me brie ven over huurverhogingen en dat de gemeente subsidiëring afknijpt. Via Uitkijkpost heb ik het drama over wel/niet/wel/niet gedwongen verhui zing naar Open Huis gevolgd, ben ook nog op voorlichting geweest bij nieuwe verhuur-marktpartij GGZ. Ook schrijft de gemeente me dat de crisis er toe leidt dat de subsi diëring van de jeugdschaaksectie van amper 200 natuurlijk, staps gewijs, wordt ingekrompen. Hier is het een en ander scheefgegroeid. De tonnen gemeenschapsgeld vliegen naar het honkbal, en naar andere buitensportclubs; behalve gratis accommodaties waarschijnlijk ook forse bedragen voor onderhoud. De penny-wise attitude wordt dan gere serveerd voor de schaakclub, en vergelijkbare sporten en activitei ten. Ik ben gewoon benieuwd welke overwegingen en visies leiden tot een zo onevenwichtige praktijk. En natuurlijk dring ik aan op het creë ren van evenwicht. Jan Jonkheer penningmeester Oppositie Met grote waardering en interesse leest menig Heilooër maandelijks het verslag van de gemeenteraad. Het is ontegenzeggelijk waar dat deze stukken integer en door de bril van een oud lokaal bestuurder en dus met kennis van zaken worden opgetekend. Als fractievoorzitter Heiloo-2000 meen ik toch een aantal zaken andere te moeten belichten. Naar onze mening is in het laatste verslag van de gemeenteraad helaas een 'foutje' geslopen. Een foutje dat wellicht de burger op het ver keerde been zet en dat zeker niet de bedoeling van de de heer Roelof Bos is geweest om geen recht te doen aan dit college of deze coali tie. Bij het tot stand komen van dit college zijn drie zaken dominant geweest: Continuïteit en een zo groot mogelijk draagvlak voor het bestuur van ons dorp. Bevestigen en onderstrepen van het dualisme. Bestuurekosten in een bezuinigings periode niet onnodig verhogen; dus geen vier wethouders. In een dualis tisch stelsel wordt door de coalitie en dus ook in het college niet meer gesproken van 'eigen wethouders' laat staan 'half-eigen wethouders'. Bovendien is de term 'gedogen' misplaatst. Heiloo-2000 evenals de andere fracties, CDA, PvdA, D'66- GroenLinks, hebben ingestemd met drie capabele en goede wet houders; Twee die borg stonden en staan voor het behouden van het 'goede' uit het verleden en een die met een 'frisse inbreng' de noodza kelijke ombuigingen moet realise ren. Kortom een college dat als één geheel kan opereren en in balans de moeilijke afwegingen kan maken. Daar is sindsdien helemaal niets aan veranderd! Dick Bergmans Fractievoorzitter Heiloo-2000 Ik maak op uit gesprekken met medebewoners van Heiloo dat de acties en reclame van Reggefiber en de toekomstige providers zoals KPN, XS4ALL et cetera, hen niet overtui gen van de voordelen van glasvezel. De eerste reactie is dan ook meestal: Glasvezel kost me straks 10 euro per maand meer voor internet, telefoon en eventueel TV. Dit hoeft echter niet zo te zijn omdat je voor diezelf de 10 euro minder, dezelfde band breedte krijgt als op dit moment via je telefoonlijn. Dus uiteindelijk zal een glasvezelabonnement voor veel huishoudens lood om oud ijzer zijn. Als professioneel gebruiker van glasvezel zie ik alleen maar voorde len; hogere snelheid, minder gevoe lig voor storingen, grotere keuze uit providers en vooral capaciteit. Dit laatste wordt de komende jaar steeds belangrijker omdat we met de intrede van tablets/tablet PC's meer in de zogenaamde cloud gaan werken. Op niet al te lange termijn staan onze data maar ook onze pro gramma's op grote netwerkservere en niet meer op de PC's thuis. Een glasvezelnetwerk is in dit scenario onontbeerlijk want iedereen wil snelle toegang tot zijn/haar data en programma's. Reggefiber geeft ons nu de kans om hier op voorbe reid te zijn. Daarom zeg ik: 'Kom op Heilooëre pak je kans en schrijf je alsnog in voor glasvezel'. Frank de Waard Heiloo Begin vorig jaar heeft de gemeente het groen in Baetenburg 'geheel ver nieuwd' en daarbij en passant ove rigens ook fore uitgedund. Omdat de perkjes waarin nieuwe bomen werden geplant verder kaal bleven, heeft een aantal bewoners op eigen initiatief (en kosten) de perkjes toen opgefleurd door hier zelf planten of bloembollen in te plaatsen. Zelf heb ik vier kruisbesstruiken (Ribes uvae) neergezet, die afgelopen zomer een aardige oogst hebben opgeleverd. Echter, toen ik van middag (maandag 15 oktober) van mijn werk thuiskwam, lagen deze struiken ontzield naast mijn GFT afvalbak. Het perkje was opnieuw beplant met een Hypericumsoort (geloof ik). Op zichzelf is hier niet zoveel tegen in te brengen, maar de handelwijze van de gemeente is op zijn zachtst gezegd weinig elegant en ook niet erg klantvriendelijk. Waarom niet even van tevoren een kaartje of briefje in de bus (zoals voor de herinrichting begin 2011 wel is gebeurd), zodat ik mijn bessen- struiken op een meer verantwoorde wijze had kunnen redden? Ton Förch Heiloo HEILOO - Maandag nam een blij verraste Marcel Keet namens Stichting Dolfinn een cheque in ontvangst met daarop het enorme bedrag van 6590,-. De cheque werd uitgereikt door ver tegenwoordigers van Reggefiber, KPN en Concepts. De actie om een lokaal goed doel te ondersteunen was een idee van Reggefiber, het bedrijf dat -stad voor stad en doip voor doip- in Nederland het supersnelle glasvezelnetwerk voor internet, tv en telefonie uitrolt. Zo ook in Heiloo. De keuze voor Stichting Dolfinn was snel gemaakt; het sleutelwoord is communicatie! José Trigo Gomez van Reggefiber: „Dolfijnen zijn prachtige dieren met een bijzondere manier van commu niceren. Zoals dolfijntherapie nieuwe ontwikkelingen stimuleert bij kinde ren, opent glasvezel een wereld van nieuwe mogelijkheden op het gebied van werken, leren, communiceren en ontspannen." Met een superenel glas vezelnetwerk krijgen ook nieuwe ont wikkelingen, zoals beeldbellen, zorg op afstand of 3D tv volop de ruimte. Het basisidee was dat Reggefiber voor iedere inschrijving binnen de gestelde termijn 10,- aan Stichting Dolfinn schenkt. Dienstenaanbieders KPN en Concepts konden zich hele maal vinden in deze actie en sloten zich aan. Waarmee de opbrengst van de actie, met dank aan alle mensen die zich hebben aangemeld voor glasvezel, in korte tijd versneld kon groeien! Marcel Keet was overrom peld door de hoogte van het bedrag: „Deze donatie maakt na een ver regend Dolfinn Rocks een heleboel goed!" Heiloo heeft de benodigde 30% van de huishoudens om het glasvezelnetwerk daadwerkelijk aan te leggen bijna bereikt. Met nog slechts 350 inschrijvingen te gaan wordt het spannend of in de laatste weken het streefpercentage gehaald wordt. Tot 4 november kan men zich nog aanmelden voor een glas vezelabonnement. Meer informa tie hierover in de glasvezelwinkel van Reggefiber aan de Heerenweg 42 in Heiloo (naast Blokker), of op www. eindelij kglasvezel.nl/heiloo. v.l.n.r: José Trigo Gomez en Jeffrey Martens (Reggefiber), Konrad van Wijngaarden (Concepts), Henk Kreft (KPN, direc teur West Nederland) overhandigen de cheque aan Marcel Keet van Stichting Dolfinn. Foto: Carolien Breed ontvangt €6.590,00 j i nmu.eindeUikglasvezel.nl g kpn reggefiber

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5