Praktijk voor Haptotherapie Heiloo Concert met Spaans tintje door Koor sWing Nivon cursus Textiele Technieken: Anders! Nog één maand sparen voor de Zonnebloem H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 INGEZONDEN BRIEF Nieuw Varne op de plaats van de campings Slechte staat ruiterpaden UITKIJKPOST 31 OKTOBER 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. I Tekst en foto: Carolien Breed Suzan Gökemeijer, Bergeonstraat 34, 1851 KB Heiloo, tel. 06 - 48785694, www.haptotherapieheiloo.nl, e-mail: info@haptotherapieheiloo.nl HEILOO - Helemaal jezelf kunnen zijn, je passie kunnen volgen, een vervullende relatie hebben en met plezier naar je werk gaan; het is voor iedereen haalbaar. Maar soms hebben mensen een handreiking nodig om deze verlangens om te kunnen zetten. Suzan Gökemeijer zou daar bij kunnen helpen. In haar praktijk voor Haptotherapie laat ze mensen (opnieuw) ervaren wie ze zijn en wat ze voelen. Hoe ze met zichzelf omgaan, hun kracht, hun valkuil, hun overlevingsstrategie en hoe ze zich gedragen ten opzichte van anderen. „Deze bewustwording helpt mensen om in het vervolg tot betere keuzes te komen en het leven te leven dat ze willen leven," vertelt Suzan Gökemeijer, die als haptotherapeut ruim acht jaar haar eigen praktijk in Heiloo heeft. Zij behandelt mensen met uiteenlopende klachten. Mensen die op één of andere manier zijn vast gelopen, een traumatische ervaring hebben, geen plezier meer voelen, relatieproblemen of een burn out hebben. „Veel mensen zijn zich niet meer bewust van elementen die hen remmen of juist stimuleren zichzelf te kimnen zijn. Zoals mensen die zichzelf een rol hebben opgelegd." Als fictief voorbeeld geeft Suzan de rol van de 'vrolijke pias' in elk gezel schap, die maar niet kan achterhalen waar die vermoeidheid vandaan komt. „Als je niet stilstaat wat het met jou doet, herken je niet meer dat je een rol speelt." Haptotherapie zoekt naar de oorzaak van klachten; niet door diep in het verleden te graven, maar door te leren bewust te worden van gevoelens in het hier en nu. De oorzaak van dit voorbeeld is misschien wel de angst om afgewezen te worden. „Als het kwartje een maal gevallen is en je ervaren hebt datje er mag zijn om wie je bent, dan kun je er voor kiezen in gezelschap ook eens stil te zijn als je daar zin in hebt." De interesse voor haptotherapie ontstond bij Suzan toen ze nog als fysiotherapeute werkzaam was. „Ik behandelde regelmatig gevolgen van een klacht met een diepere oorzaak." Om haar vakkennis te verbreden specialiseerde Suzan zich in haptotherapie en gaandeweg de studie werd ze zo enthousiast over deze therapievorm dat ze besloot zich geheel hierop te richten. Sinds zes jaar leidt ze zelf ook haptotherapeuten op. „Haptotherapie is niet zozeer oplossingsgericht; het is een bewust wordingstherapie. Samen proberen we erachter te komen wat iemand beweegt om iets wel of juist niet te doen. Wie ben ik, wat voel ik en wat wil ik daarmee? De therapie bestaat uit een combinatie van gesprek ken, positie innemen ten opzichte van elkaar en aanraking. In het eerste gesprek wordt geïnventariseerd wat de hulpvraag is en of haptotherapie de juiste mogelijkheden biedt. In de vervolgsessies wordt gezocht naar de juiste balans tussen gevoel en ratio." HEILOO - Op zaterdag 17 november verzorgt het gemengd koor sWing samen met Tramoya een concert. Dit koor uit Heiloo telt 28 leden en wordt op de piano begeleid door Margot van Setten. Het koor staat onder leiding van dirigent Olaf van Rijn. Het concert krijgt een Spaans accent met zang en dans. De groep Tramoya zal hiervoor zorg dragen. En zal plaats vinden in de sfeervolle ruimte van cultureel centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen. Koor sWing en Tramoya zullen hun uiterste best doen om er een bij zondere avond van te maken. De aanvang is 20.15 uur, de zaal is open om 19.45 uur. Kaarten a 7,50 zijn te bestellen via: 06-10636156/ gcmjonker@ziggo. nl of 06-24401640/ rinekekoop- man@quicknet.nl, tevens op de avond zelf aan de kassa. Nieuwe leden, met name alten, bassen en tenoren zijn welkom bij het koor. Meer informatie kunt u vinden op www.koorswing.nl. HEILOO - Voor het Nivon Heiloo verzorgt docente May de Lange een cursus waarin textiel als uitgangspunt wordt geno men in combinatie met andere technieken. Deze cursus start 20 november van 20.00 tot 22.00 uur, zes lessen op dinsdagavond, eenmaal in de drie weken. Bij het begrip Textiele Technieken gaan de gedachten vooral uit naar producten ontstaan uit een van de handwerktechnie ken breien, haken, weven, knopen en dergelijke. Eindproducten met een hoog aaibaarheidsgehalte, lek ker zacht en soepel. De cursus textiele technieken, Andere! wil hier verandering in brengen en het Textiel uit de oude vertrouwde hoek halen. Deze cursus vindt plaats in onze nieuwe locatie de Hofdijk - Marienstein 178A te Heiloo. Kijk op www.nivonheiloo.nl voor meer informatie, tel. 072-5333127 of 072- 5333217 en info@nivonheiloo.nl. HEILOO - Dit jaar wil de Zonnebloem met Kerstmis een korte vakantieweek organise ren. Mensen die door een fysieke beperking niet alleen met vakan tie kunnen wil men graag een paar sfeervolle dagen aanbieden om zo de dagelijkse zorgen even te kunnen vergeten. Albert Heijn in Limmen wil graag meewerken om er ook nu weer een succesvolle actie van te maken. Het is mogelijk om uw sta tiegeld aan de Zonnebloem te done ren. Uw brief mag niet meer dan 200 woorden bevatten, geen op personen gerichte verwijten en aanvallen bevatten, politieke partijen mogen hun discussie in de raad niet voortzetten via de Uitkijkpost. Uw ingezonden brief mag niet al eerder in andere media zijn geplaatst en anonieme brieven worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich immer het recht voor om brieven in te kor ten, gedeeltelijk - of niet te plaatsen. Drie hoge massale woonblokken zullen aan de Omloop het nieuw te ontwikkelen bouwplan Nieuw Vame aan het zicht onttrekken. In de recentelijk gehouden commis sievergadering Openbare Ruimte is het Masterplan aan de commis sieleden ter bespreking voorgelegd. Als inspreker heb ik getracht mijn best te doen om de commissiele den er van te overtuigen dat drie massale woonblokken, van vier en een halfhoog, echt niet in die landelijke en parkachtige omgeving passen. De stedenbouwkundige Kuiper Compagnons, Bouwfonds Ontwikkeling en de gemeente vinden dat dit wel kan. Zij zijn van mening dat, indien een inwoner van Heiloo passende woonruimte zoekt, hij of zij maar gestapeld moet gaan wonen. Het blijkt ech ter, zoals een commissielid terecht verwoordde, dat gestapeld wonen uit is. Bouwplannen in plan Het Maalwater, op de plaats van de Gereformeerde kerk en aan de Holleweg Rehobothschool komen nu al niet van de grond. Veel oude ren en alleenstaanden zoeken passende betaalbare woonruimte op de begane grond met mogelijk heden van meer sociaal contact. Er is meer voor te zeggen om de lintbebouwing van de Omloop door te trekken op de plaats van Nieuw Varne. Het deed mij deugd te vernemen dat verschillende commissieleden ook niet staan te juichen bij de bouw van de drie woonblokken. Wat de portefeuil lehouder in een krantenartikel op 7 juli toezegde: 'Het wijkje Nieuw Vame wordt heel dorps en Heiloos.' Met Heiloos bedoelt hij passend in de omgeving oftewel veel groen. De wijsheid ligt nu bij de gemeenteraad om uitvoering te laten geven aan de destijds vastgestelde Nota van Uitgangspunten dat geen bouw met een hoge bouwmassa toestaat. Henk M. Post Heiloo HEILOO - De Loet gaat nieuw bouwen en doet dat in verschillen de fases. Na een periode van ongemak in de vorm van geluidhin der en wellicht beperktere of minder goed bereikbare voorzie ningen ontstaat er dan een prettige accommodatie in een fraaie omgeving, waar het goed toeven zal zijn voor bewoners, mede werkers en vrijwilligers. Maar voorlopig is het beeld nog even: tot ZO ver De Loet.... Foto: Wout Folmer Enige maanden geleden heeft u een ingezonden brief geplaatst betref fende de wandelpaden in het park tussen de Zeeweg, bij de Ponyclub (HS Heiloo) en de Vennewatereweg. Hierin werd melding gemaakt van de uitstekende verbetering van deze paden en dat men hier zo tevreden over was, maar helaas werden deze paden soms door miters gebruikt en dat is natuurlijk niet de bedoe ling. Als feivent miters willen wij u hierbij dan ook wijzen op de bijzonder slechte staat van de ruiterpaden. Na een fikse regenbui veranderen deze in ware modder poelen die moeilijk te berijden zijn en op sommige plaatsen is het soms zeer gevaarlijk voor de paarden in verband met het wegzakken in deze 'drijfzand' plekken. Gezien de enor me regen van de afgelopen weken, kunnen wij in het geheel niet meer rijden op deze ruiterpaden. Dat is dan ook de reden dat miters bijna verplicht zijn om de wandel- of fietspaden te gebruiken alvorens het Maalwater of de Ponyclub te kim nen bereiken. Dit is sinds vele jaren een grote ergernis voor vele miters en dientengevolge ook voor wan delaars en fletsere. Een verzoek ter verbetering aan de gemeente Heiloo is reeds aangevraagd, want wij mi- tere maken liever gebruik van de ruiterpaden, moge dat duidelijk zijn. P. Romeijn, Heiloo M. Koome, Egmond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5