Heiloo contact m Feestavond speciaal voor vrijwilligers HEILOO GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Raad en (raads)commissies Burgerzaken Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 31 OKTOBER 2012 Op woensdag 12 december organiseert de gemeente Heiloo een feestavond speciaal voor vrijwilligers. Burgemeester en wethouders hebben grote waardering voor mensen die zich belangeloos voor anderen inzet ten, al of niet in georganiseerd verband, en willen hen daar heel graag voor bedanken. Zij nodigen alle vrijwil ligers van harte uit om zich voor deze avond aan te melden. De avond is in Hotel Restaurant Fletcher aan de Kennemerstraatweg 425 en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Vrijwilligerswerk is een noemer voor heel veel verschillende activiteiten. Zoals het voorlezen op school, inzet voor de sportvereniging of de hobbyclub. Maar ook als u uw buurman ondersteunt bij zijn bezigheden, als u heeft meegeholpen bij het organiseren van een buurtfeest, als u collecteert voor het goede doel, als u actief bent in het jeugd- en jongerenwerk of op natuur-, en cultuurgebied levert u een bijdrage aan de maatschappij. U zelf aanmelden of een andere vrijwilliger U kunt tot en met 3 december uzelf of een andere vrijwilliger aanmelden via de website www.heiloo.nl. U kunt ook telefo nisch aanmelden via telefoonnummer 072 535 66 66. Uniek programma Na de inloop met koffie en thee wordt de avond rond 19.30 uur geopend door wethouder Jacob Ouderkerken. Vervolgens vertellen scholieren uit Heiloo voor de pauze aan de hand van een zelfgemaakt filmpje over hun maatschappelijke stage. Na de pauze is er een uniek optreden van Fernanda Martino met zang en dans. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. De muziek van de avond wordt ver zorgd door leerlingen van de Muziek- Dansschool Heiloo. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Busso-Besseling van de afdeling Welzijn, telefoonnummer 072 535 66 82. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Vergadering gemeenteraad 5 november In de vergadering van 5 november bespreekt de gemeenteraad de Programmabegroting 2013 en het Meerjarenperspectief 2013-2016. De vergadering begint om 17.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom. Inspreekrecht Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. De leden van de gemeen teraad hebben oor voor uw mening en betrekken deze bij de afwegingen die zij maken over onderwerpen die de inwo ners van Heiloo aangaan. Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht dan vragen wij u dit voorafgaand aan de raadsverga dering te melden bij de griffier. Maandag 5 november 17.00 uur 1. Opening 2. Agendavaststelling 3. Inspreekrecht 4. Loting volgorde van stemmen over zaken 5. Eventuele mondelinge mededelin gen 6. Behandeling Programmabegroting 2013 en Meerjarenperspectief 2013-2016 De vergadering wordt geschorst van 18.15 tot 19.15 uur. 7. Instemmen met de programmabe groting 2013 en de bij de begroting horende overzichten, paragrafen en bijlagen Vaststellen van de programmabe groting 2013 inclusief de jaarschijf 2013 van hetmeerjareninvesterings- plan 8. Instemmen met de voorgestelde subsidieplafonds 2013 en de daar mee samenhangende financiering 9. Vaststellen van de belastingtarieven voor 2013 10. Sluiting Meer informatie of aanmelden inspreken Voor meer informatie of aanmelden om in te spreken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de Griffie, telefoonnummer 072 535 67 92 of via griffie@heiloo.nl. Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 5 november. De vergade ring is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daar voor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een verga dering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer G. Twint, telefoonnummer 072 535 67 32. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plannen staat vanaf vrijdagmiddag 2 november op de website www.heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 5 november tus sen 8.00 en 12.30 uur in het gemeen tehuis ter inzage bij de receptie. Burgerlijke stand A.M. Al-Rikabi en Jomana Al-Rikabi tot en met 18 oktober Sofie R. Boll d.v. H.J. Boll en S. Kooy Geboren Noor P.B. Zwart Ryan J. Kreuger d.v. T.A. Zwart en H.P.M. Wildeboer z.v. W.H. Kreuger en L. Melissa Hanna P.M. Groeneveld Huwelijk gereg. partnerschap d.v. P.A.G. Groeneveld R. Schutten en J.L. Baas Sue A. Beukers d.v. E.J. Beukers en B. Tiebie Overleden Dean O. Henneman C.J. Zuurbier z.v. R. Henneman en S.J. Burden J.M. Otten Lizanne R. Boschma d.v. M.U.S. M.M. Wezenberg ev Geerlings Boschma en G.M.A. van Langen A.M. van der Velden wv Driessen Vinz W. Leek P.G. van Meeteren wv Prinse z.v. W.J. Leek en E.J. van den Heerik H.G. Ellérie ev de Jong Rik A. Zonneveld J.F. Bilars z.v. W. Zonneveld en M.R. Stam N.J. Collast Anne E. Littooij S. Overwater d.v. E.W. Littooij en C.M. Muns M.B. Kop ev van Gelder Hussein Al-Rikabi z.v. J.M. Kuijper wv de Vries

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7