Heiloocontact Fondsenwerving voor Jongen rijdt vrijwilligersorganisaties auto tegen boom Gasopslag officieel van start 8 Meer informatie? Bel! Voorkom woninginbraak nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Bouwen en wonen OUD PAPIER 31 OKTOBER 2012 UITKIJKPOST Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. Westerweg 409a, zaaknr. 12 11007 aanbrengen 3 reclameborden tegen gevels bedrijfsgebouw verzending: 24 oktober 2012 Zeekamplaan 24, zaaknr. 12 09925 vergroten woning (dakopbouw) verzending: 23 oktober 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 2511800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Ontwerpbeschikking De Houtwal 18-22 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsrecht Uitgebreide voorbe reidingsprocedure omgevingsvergun ning) voornemens zijn, gelet op artikel 2.1 en artikel 2.12, eerste lid onder a 3o van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, de volgende omge vingsvergunning te verlenen: De Houtwal 18-22, zaaknr. 11 13902 bouwen vijf woningen (wijziging op eer der verleende vergunning) Ter inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 november tot en met woensdag 12 december gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage: digitaal als pdf bestand, inclusief bij behorende stukken, op de gemeen telijke website www.heiloo.nl bij 'buurt' onder 'ruimtelijke ordening' en dan 'projectbesluiten'; bij de informatiebalie in het gemeen tehuis. Indienen van zienswijzen Tijdens de periode van ter inzage leg ging kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indie nen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij/zij ook belanghebbende is. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantencontactcentrum, telefoonnum mer 072 535 66 66. Ontwerpbestemmingsplan De Houtwal 18-22 Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van donderdag 1 november het ont werpbestemmingsplan De Houtwal 18-22 voor een periode van zes weken ter inzage ligt. Inhoud Het plangebied van het ontwerpbe stemmingsplan De Houtwal 18-22 betreft een nog niet bebouwd woonper- ceel, gelegen in het geldende bestem mingsplan Noordwest in Heiloo. Op het betreffende perceel was de bouw van drie patiowoningen met een maxi male hoogte van zeven meter binnen genoemd plangebied voorzien. Echter dit woningtype voldeed niet aan een behoefte. Naar aanleiding hiervan is besloten vijf rijwoningen toe te staan, waarvan drie woningen met een dak- opbouw tot een hoogte van negen meter. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Noordwest teneinde de vijf rijwoningen planologisch moge lijk te maken. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 1 november tot en met woensdag 12 december gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage: - digitaal via de landelijke web site: ruimtelijkeplannen.nl (pla- nlD NL.IMRO.0399.bpDeHout- wal 1822-0302); - digitaal als pdf bestand, inclusief bij behorende stukken, op de gemeen telijke website www.heiloo.nl/buurt onder 'ruimtelijke ordening' en dan 'bestemmingsplannen'; - bij de informatiebalie in het gemeen tehuis. Zienswijzen Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeente raad. Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan De Houtwal 18-22. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge ziens wijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken de heer L. Bas, telefoonnummer 072 535 67 46. Voor zowel de schriftelijke als de mon delinge zienswijze geldt, dat gemoti veerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbe stemmingsplan de zienswijze betrek king heeft. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Bas van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 67 46. Nu de donkere dagen komen, neemt het aantal woninginbraken in Heiloo weer toe. Op de website www.heiloo.nl vindt u tips om een woningin braak te voorkomen. www.heiloo.nl HEILOO - Fondsenwerving en sponsoring staan steeds meer in de belangstelling. Het werven van gelden wordt belangrijker voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Aan de ene kant willen orga nisaties hun activiteitenaanbod en dienstverlening graag op een goed peil houden en als het even kan zelfs uitbreiden. En aan de andere kant dreigen er (over heidsbezuinigingen. In de cursus Fondsenwelving die op donder dagavond 13 en 20 november door het Vrijwilligere Informatie Pimt in Heiloo verzorgd wordt, leert men hoe krachtige sponsorvooretellen tot stand komen en hoe een goed werkende fondsaanvraag opgesteld wordt. Er zijn in Nederland vele fondsen waarop een beroep gedaan kan worden. Met een goed plan wordt het mogelijk bijzondere pro jecten, een activiteitenprogramma, een speeltoestel, de inrichting of diverse apparatuur te financieren. De cursus wordt in samenwerking met het Vrijwilligere College gege ven in Het Trefpunt, Abraham du Bois-Hof 2 op de genoemde data van 19.45 tot 22.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden kan con tact opgenomen worden met het Vrijwilligere Informatie Punt in Heiloo, tel. 072-5320281, vrijwilligere @welzijnheiloo.nl. Via www. wijwilligersheiloo.nl kunt u een insehrij fformulier downloaden. BERGEN - Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft gisteren het officiële startsein voor Gasopslag Bergermeer gegeven. Met het project wordt de grootste gasopslag van West- Europa gere aliseerd onder het natuurgebied tussen Alkmaar, Bergen en Heiloo. HEILOO - Een 17-jarige jongen is zaterdag aangehouden op de Heerenweg nadat hij een auto tegen een boom had gereden. De politie kreeg rond 04.30 uur deze melding en dat er twee jon gens waren weggerend. Agenten kwamen er na onderzoek achter dat een 17-jarige jongen uit Koedijk gereden had, deze kon worden aan- De bouw wordt voltooid in 2015. De gasopslag krijgt een capaciteit van 4,1 miljard kubieke meters wat gelijk staat aan de gemiddelde jaar lijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Deze maand baande zich een boor kop een weg onder het Heilooërbos door. De gastransportleidingen voor Gasopslag Bergermeer komen hier over een lengte van bijna een kilo gehouden. Hij had de autosleutel weggenomen van een 24-jarige man uit Heiloo omdat deze volgens hem teveel gedronken had. Op het poli tiebureau bleek hij erg veel pijn te hebben. Hij werd overgebracht naar het MCA. Hier werd bloed van hem afgenomen om te onderzoeken of er alcohol in het spel was. Hij krijgt in elk geval proces-verbaal voor joyri ding en voor gevaarlijk weggedrag. meter onder de grond te liggen om het kwetsbare bos te sparen. Onder het bos komen vier leidin gen te lopen: twee voor transport van aardgas van en naar Gasopslag Bergermeer, één voor de aansluiting op het nationale gasnet en een voor het terugpompen van productiewa ter, dat samen met het aardgas uit het Bergermeer-gasveld naar boven komt, in het gasveld. Eerste dinsdag van de maand Base-en softballclub Double Stars Heiloo, huis-aan-huis-actie wijk Centrum tussen Spoorlijn-Kerkelaan- Kennemerstraatweg en Stationsweg incl. de hele Heerenweg, en tevens Kennemerstraatweg (excl. Noord en plan Oost), Kanaalweg, en het buiten gebied aan de zuidkant van Heiloo. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer-verzamelplaatsen langs de weg na 18.00 uur. Maandag t/m vrijdag - Stichting Uitkeringsgerechtigden Heiloo, container bij Bergeonstraat 30 of bij de Westerzij. - De Springschans Oost en Centrum (bij de schuur), Sluijsweijdt 9/ Breedelaan 6. Brengen tijdens de schooluren tussen 08.45 en 1-5.30 uur. - Radboudschool, Breedelaan. Van maandag t/m vrijdag tijdens openingstijden school. - De Zuidwester, Boekenstein 43, tijdens de schooluren, ook gebruikte kleding. - Muziek Dansschool, Het Veld 1, tus sen 09.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 19.30 uur. Maandag t/m zaterdag Stichting Ouderenwerk Heiloo, con tainer naast het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 8