Peter Rokebrand verruilt Paulusschool voor Pax Christi Limmen Overhandiging conceptnota erfpacht Trefpunt O BORDEN yy\ Prettige Ki Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar team van ae Schildersbedrijf Eric Bolten deze week in Bedrijf Belcicht Heiloo 5 Zoë de Bruine maakt indrukwekkende reis WIJZIGING IN AANLEVERTIJD OPENINGSTIJDEN Profiteer ook in 2014 van de kracht van Van der Borden Makelaars. Fijne feestdagen toegewenst, Team Heiloo /D VAN DER sinds 1933 V(072)5351000 www.heiloo-online.nl Nieuws uit de regio 19 Sport in de regio 21 Kerstverhalen 13 -17 Een kerstboodschap van onze l.burgemeester uitvaartverzorgmj De krant van woensdag 25 december VERSCHIJNT MAANDAG 23 DECEMBER. GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN: MAANDAG 23 DECEMBER geopend van 09.00 tot 12.00 uur's middags gesloten DINSDAG 24 DECEMBER geopend van 09.00 tot 12.00 uur, 's middags gesloten GESLOTEN VAN 25 DECEMBER 2013 T/M 1 JANUARI 2014 DONDERDAG 2 JANUARI zijn wij weer open vanaf 09.00 uur WOENSDAG 8 JANUARI verschijnt de 1 e Uitkijkpost in het nieuwe jaar KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 52 Woensdag 18 december nam basisschooldirecteur Peter Rokebrand rustig de tijd om de afscheidswoor den, cadeautjes en tekeningen van zijn leerlingen in ontvangst te nemen. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Woensdag 18 decem ber nam basisschooldirecteur Peter Rokebrand (60) afscheid van leerlingen, ouders en oud leerlingen van De Paulusschool. Hij gaat met ingang van 6 janu ari leiding geven aan het team van basisschool Pax Christi in Limmen. Het is voor hem een afscheid met een dubbel gevoel, want hij verlaat de plek waar hij in 21 jaar -de helft van zijn onderwijscarrière- samen met zijn team iets vanaf het begin heeft opgebouwd en met heel veel plezier gewerkt heeft. Op zijn nieu we stek in Limmen wacht hem ech ter een volgende interessante uit daging; het begeleiden van de fusie van de Sint Maarten en Pax Christi, die op 1 augustus 2015 een feit is. Peter is vanaf de opening in 1992 als directeur aan De Paulusschool verbonden geweest. Hij heeft de katholieke basisschool in Ypestein zien groeien van drie leerkrachten en veertig leerlingen naar 350 leer lingen in hoogtijden en circa veer tig leerkrachten. Inherent aan iets oudere nieuwbouwwijken daalt ook het aantal kinderen en daarmee het aantal leerlingen in Ypestein weer iets. Maar Peter is trots op zijn 'levenswerk', dat hij met een gerust hart overdraagt aan zijn opvolgster. Het -mede door oudere en de onder- wijsinspectie- hoog gewaardeerde ontwikkelingsgericht onderwijs op De Paulusschool staat er uitstekend voor. Hij en Susan Groot van Pax Christi wisselen van direetieplek. Susan zal het ontwikkelingsgericht ondeiwijs op De Paulusschool voortzetten en waar mogelijk verder uitwerken. En Peter richt zich de komende jaren op de fusie van de twee Limmer basisscholen. „Augustus 2015 wor den de scholen samengevoegd en in één gebouw gehuisvest; de Sint Maarten. Pax Christi is weliswaar een kleine school, maar heeft in haar veertigjarig bestaan een eigen cultuur ontwikkeld. Het zou zonde zijn als die geheel zou verdwijnen. Daarom is er een werkgroep van leerkrachten opgericht, waarin tal van praktische zaken worden besproken. We gaan met oudere en leerkrachten in gesprek om de fusie voor de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard staat bovenaan dat leerlingen en him oudere tot het moment van de daad werkelijke fusie ook gewoon kwa- liteitsonderwijs blijven ontvangen." Op woensdag werd Peter door zijn collega's en de kinderen verrast met een naar hem vernoemd 'Meester Peter schoolplein', zodat hij ook na zijn vertrek altijd een beetje van de Paulusschool blijft. HEILOO - Theo Röling, voor zitter van Stichting Trefpunt, overhandigde wethouder Jacob Ouderkerken op vrijdag 20 december de conceptnota Erfpacht. Daarin wordt, namens het bestuur van Stichting Trefpunt, de ouderenbonden ANBO en KBO en Stichting Welzijn Heiloo, het zo compleet mogelijk uitgewerkte en onderbouwde voorstel gedaan om de huidige huureonstruetie van het Trefpunt te vervangen door een erfpachtconstructie. 'Continuering van de huidige huureituatie of wij ziging van de huureituatie zoals eerder gesuggereerd via de 'Netto Contant Waarde' berekening zal onherroepelijk leiden tot het niet meer in de toekomst kimnen exploi teren van het Trefpunt. Het bestuur van Stichting Trefpunt hoopt, mede namens alle bezoekers en vrijwilli gere van het Trefpunt in Heiloo, dat de voorgestelde erfpaehteonstruetie door de politiek in Heiloo zal wor den omarmd en zal worden goedge keurd.' Het uitgebreide artikel ver schijnt in de eerste Uitkijkpost van het nieuwe jaar. Theo Röling, voorzitter van Stichting Trefpunt, overhandigde wet houder Jacob Ouderkerken de conceptnota Erfpacht, in aanwezig heid van Marian van Dam van Welzijn Heiloo. Foto: Caroiien Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1