•wcontact Veilig omgaan met vuurwerk Nieuwjaarsreceptie op 6 januari HEILOO nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo GEMEENTE Openingstijden Mededelingen Het einde van het jaar nadert en dat betekent voor sommigen 'dikke pret', want er mag vuurwerk worden afgestoken. Voor anderen zijn het angstige dagen, omdat ze schrikken van de knallen en bang zijn voor rond vliegende rotjes. Ook voor huisdieren zijn deze dagen niet prettig. Om het voor Iedereen leuk te houden, Is het van belang op het volgende te letten. Verkoop dit jaar op 28, 30 en 31 december De verkoop van vuurwerk is toegestaan op de laatste drie dagen van het jaar; op zondag mogen winkeliers geen vuurwerk verkopen. Daarom mag dit jaar vuurwerk verkocht worden op 28 december. Het is verboden vuurwerk af te geven aan personen jonger dan 16 jaar. In Heiloo zijn geen verkooppunten van vuurwerk. Afsteken 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur Vuurwerk mag worden afgestoken tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Bij het afsteken van vuurwerk op andere tijdstippen en het in bezit hebben van illegaal vuur werk riskeert u een boete en inbeslagname van het vuurwerk. De politie voert extra controles uit. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar kunnen een alternatieve werkstraf opgelegd krijgen als ze zich niet aan de regels houden. Veiligheid - Gooi nooit vuurwerk naar mensen of dieren - Houdt huisdieren binnen - Zet vuurpijlen in een fles die gedeeltelijk is gevuld met zand - Steek vuurwerk alleen aan met een sigaret of sigaar of een speciale lont - Steek weigeraars nooit opnieuw aan Vandalisme Helaas heeft de gemeente ieder jaar last van vuurwerk- schade of ander vandalisme. Rolemmers, prullenmanden en drolinettes worden gebruikt voor het afsteken van vuurwerk. Dat leverde vorig jaar na oud en nieuw een kostenpost van ruim 6000 op. Om dit te voorkomen, raden wij u aan uw afvalcontainers niet langs de weg te laten staan. Begin het nieuwe jaar met een schone straat Wij doen een beroep op u om mee te helpen aan een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers door de restanten van afgestoken vuurwerk direct op te ruimen en gebruikte flessen in de glascontainer te gooien. Een veilig en schoon Heiloo is in ieders belang. Cijfers tonen aan dat bijna 40% van de vuurwerkslachtoffers valt op nieuwjaarsdag. Jongeren rapen zwerfvuurwerk op van de straat en steken dit opnieuw af, met mogelijk nare gevolgen. Als de weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn, gaan medewerkers van de gemeente op donderdag 2 januari weer aan de slag om de straten schoon te vegen, maar zij kunnen de hulp van de inwoners van Heiloo daarbij goed gebruiken. Zwerfvuurwerk kunt u het best opruimen door de resten van vuurwerk nat te maken en in de grijze rolemmer te gooien. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. de Vries, veiligheidscoördinator, telefoonnummer 072 535 68 21. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1, Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl. www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN De openingstijden van het gemeen tehuis en de Afvalbrengplaats rondom de feestdagen zijn: - vrijdag 27 december gesloten - zaterdag 28 december Afvalbrengplaats open van 9.00 tot 13.00 uur dinsdag 31 december 's middags gesloten gemeentehuis open van 8.00 tot 12.30 uur Afvalbrengplaats open van 8.00 tot 12.00 uur woensdag 1 januari gesloten Zie ook rolemmers en kerstbomen. Anterieure overeenkomst gesloten Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo maakt ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is geslo ten tussen de gemeente en Amante Vastgoed B.V. De overeenkomst heeft betrekking op vier percelen gelegen nabij Hoogelaan 4 te Heiloo. Deze percelen worden uitgewerkt in het bestemmingsplan voor de Zandzoom, dat medio 2015 wordt herzien. Ter inzage Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de anterieure overeen komst ligt vanaf 6 januari 2014 gedu rende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Groen van de afdeling Grondbedrijf telefoonnum mer 072 535 67 84. Het college op 17 december 2013 het Besluit maatschappelijke onder steuning gemeente Heiloo 2014 heeft vastgesteld. In werking Het Besluit MO 2014 treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Het Besluit MO 2013 wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken. In het Besluit MO 2014 zijn de bedra gen van het persoonsgebonden budget voor hulp bij huishouden, de eigen bijdragen voor de Wmo en de hoogte van verschillende financiële tegemoet komingen vastgesteld. Ter inzage De stukken liggen vanaf dinsdag 24 december twaalf weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op de website www.heiloo.nl. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Welzijn, telefoonnummer 072 535 66 66. bekend dat de gemeenteraad in de vergaderging van 9 december de Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ heeft vastgesteld. Deze verorde ning treedt in werking met ingang van de dag na publicatie. In de afstemmingsverordening zijn bepalingen opgenomen over de verla ging van de uitkering als de ontvanger de inlichtingenverplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn, niet is nagekomen. Afstemmingsverordening opnieuw vastgesteld De invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW- wetgeving is de belangrijkste aanlei ding om de afstemmingsverordening te herzien. Vóór de inwerkingtreding van deze wet leidde schending van de inlichtingenplicht nog tot afstem ming van de bijstandsuitkering, zoals geregeld was in de afstemmingsveror dening. Nu is daarvoor de bestuurlijke boete in de plaats gekomen welke in de wet is opgenomen. De betreffende artikelen met betrekking tot schending van de inlichtingenplicht zijn nu verwij derd uit de afstemmingsverordening. Ter inzage De verordening ligt vanaf 24 december twaalf weken ter inzage bij de informa tiebalie in de gemeente Heiloo. U kunt de verordening ook raadplegen via www.heiloo.nl. De gemeente Heiloo organiseert een Nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari van 19.30 tot 21.00 uur in de Witte Kerk (Heerenweg 32). Het college kijkt met raadsleden, ondernemers, organisaties en inwoners van Heiloo terug op het afgelopen jaar. Samen heffen zij het glas op het nieuwe jaar. De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hans Romeyn is om ongeveer 20.15 uur gepland. Afstemmingsverordening WWB, Besluit MO vastgesteld IOAW en IOAZ vastgesteld Burgemeester en wethouders maken Burgemeester en wethouders van op grond van artikel 139 Gemeentewet de gemeente Heiloo maken op bekend dat: grond van artikel 139 Gemeentewet Wij hopen u 6 januari te mogen begroeten en wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11