Want de kracht van Heiloo, dat zijn we samen Uhhh... Elk kind een belofte... De Parochiële Charitas en Diaconie vieren Kerstmis op een speciale manier H E I L O O Mijn Kerstverhaal: Kerstmis in Ierland Kerstgedachte UITKIJKPOST 23 DECEMBER 2013 <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Ton Steenaert Dat was het steevaste antwoord dat Ben mij altijd gaf, wanneer ik hem vroeg hoe het met hem ging. Ben is een van de gemiddeld 72 mannen die dagelijks een van de Amsterdamse inloophuizen voor mensen die dak- of thuisloos zijn bezoekt. Totdat, na 6,5 jaar, hij opeens vroeg: „Ton, hoe is 't eigenlijk met jou?" Sindsdien beperkt het contact tus sen Ben en mij zich niet meer tot de vraag 'Goeie morgen Ben! Hoe gaat 't met je?' en zijn antwoord 'Uhhh. We praten nu met elkaar. Zo liet Ben mij bijvoorbeeld weten dat hij graag detectives leest. Tijdens de maan- delijke tweedehands boekenmarkt bij Het Trefpunt kocht ik zes poc kets voor hem. De verkoper bracht mij drie euro in rekening en vroeg of ik van detectives hield. „Nee", antwoordde ik, „maar één van mijn maten wel!" Na de vraag wie mijn maten dan wel waren zie hij na enig nadenken: „Ach, neem die hele doos maar mee!": een bananendoos vol, met wel zestig pockets van Havank, Simenon en anderen. In de oecu menische Dominicusgemeente in Amsterdam, worden in de zomer periode altijd tijdelijke vrijwilligere gevraagd voor De Kloof, een inloop centrum voor dak- en thuisloze men sen, omdat de vaste vrijwilligere op vakantie gaan. Hoewel ik tot dan toe steeds met een boog om dakloze De mooiste dromen beginnen onverwachts...en dat geldt zeker voor Ierland in de kersttijd. Van de ruige kliffen aan de kust, tot aan de sappige groene weiden in het binnenland, overal is de kerstsfeer proefbaar als een feest vol licht en saamhorigheid. Als teken van gastvrijheid wordt op kerstavond een homp wit brood én een kommetje geitenmelk buiten bij de voordeur gezet. En het is de bedoeling dat alleen- gaanden en alleenstaanden dit hapje en drankje nemen, met de ogen gericht op de sterren in de donkere avond, waarbij namen worden geroepen van dierbaren. Daarna omhels je je mederoeper en fluistert 'Merry Christmas!' Het is wenselijk dat niet té lang te doen, dat leidt maar af.Voor de kerstman ligt er na elke zes huizen een flink stuk pie, en staat er naast een witte kaars een fles Guinness bier klaar, waarbij het opvallend is dat er soms wel heel veel kerstmannen rondlopen. De Ieren zetten de deuren wijd open, zodat eenieder de geur van de lekkerste gerechten kan opsnui ven, en branden daarbij voor elk raam twee rode kaareen als symbolische wegwijs voor Jozef en Maria. Er wordt die kerstnacht niks opgeruimd, want op kerst morgen bellen de kinderen aan die met de bewoners een dansje maken op straat, en vervolgens alles weg proppen in him roodge kleurde hansop. Dick Borst We weten niet of de heer Willem Gomes zichzelf als een Christen beschouwt. Wij vinden dat hij er een is. Want hij gedraagt zich als een zingende kerstengel tussen herders. Met uitzicht op een kindje in een stal, ergens in Betlehem, dat later de vredesboodschap voortleefde. De familie Hemelaar Heiloo Peter Rokebrand Over een paar dagen vieren we de geboorte van een bijzonder kind, inmiddels ruim 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. De verwachtingen zijn in die tijd hoog gespannen. De bewoners van het land kijken uit naar de komst van de beloofde nieuwe Koning. Een Koning die het land zal gaan redden van de over heersers. Bevrijding en een nieuw leven is de belofte. Uiteindelijk is wel de Redder geboren en blijkt dat iemand te zijn die op een hele ande re manier dan veiwacht een belofte inlost. In zijn verhalen heeft Jezus verteld dat elk mens een belofte is. Het is de taak van hem of haar of deze belofte in te lossen, niet alleen aan anderen, maar vooral aan zich zelf. Juist met Kerstmis denken we aan het pasgeboren kind, net op de wereld, aan het begin van een nieuw leven. De onschuld en tederheid van een pasgeboren kind boeit en verte dert ons. We prijzen ons gelukkig bij de geboorte van een kind, het mooiste wat ons kan overkomen. Elk kind een belofte... zo denken we er graag over na als opvoeders. We willen het beste voor ons kind. Daar ligt ook de uitdaging aan de opvoeder, op welke wijze geef je het kind de ruimte om zichzelf te worden om zijn belofte aan zichzelf waar te maken? Op de loer liggen je eigen onvervulde idealen en wen sen en wellicht ook teleurstellin gen. Vanuit de betekenis van Jezus voor de mensheid zien we dat hij ruimte maakt voor ieder mens om zijn belofte in te lossen. Inmiddels weten we dat hij zelf een ultieme belofte heeft ingelost: de verrijzenis die we vieren met het Paasfeest. In de afgelopen jaren die ik heb mogen werken in de Paulusschool in Heiloo is het de uitdaging geweest om mid dels het ondeiwijs de belofte die elk kind in zich heeft te laten ont dekken door het kind. Waar ben ik goed in, wat zijn mijn sterke kanten, maar evenzeer wat vind ik moeilijk, wat heb ik nodig en op welke wijze kan ik mijzelf, samen met anderen, goed ontwikkelen? Ik wens u met deze mooi taak veel plezier en geluk en gun u het allerbeste. Gezegende Kerstdagen en een mooie start van 2014 Peter Rokebrand Directeur Paulusschool Heiloo mensen heen liep en ik de eerste keren toen ik daar hielp, de kleren van mijn lijf liet glijden om ze in de wasmachine te stoppen en vervol gens zelf onder de douche te stap pen, zijn het nu mijn maten: bij bin nenkomst krijg ik regelmatig een 'big hug' en ik hoef bij thuiskomst echt niet meer direct onder de douche. In genoemd inloopcentrum kunnen de bezoekers kleding ruilen en dou chen. Ook is er tweemaal per week een warme maaltijd en zijn koffie en thee en belegde boterhammen gratis. Ik doe de was, hang de kleding komt weer op en maak douches en andere ruimten schoon. Af en toe houd ik spreekbeurten om te vertellen over mensen die dak- of thuisloos zijn. Dit vrijwilligerswerk is toevallig op mijn pad gekomen en ik ben dank baar dat ik dit mag doen - samen met zo'n 35 andere vrijwilligere. Al lange tijd wordt in de St. Willibrorduskerk en in de Ter Coulsterkerk met Kerst een kledinginzameling gehouden voor bezoekers van genoemd inloop centrum en dit jaar doet ook de Comeliusparochie uit Limmen mee. Waar grote behoefte aan bestaat is warme mannenkleding met name (tweedehands) spijkerbroeken en schoenen. U kimt deze inleveren bij de pastorie van genoemde kerk gebouwen, maar ze ook afgeven bij Ton Steenaert, Boekenstein 9, Heiloo. Ton Steenaert Heiloo oo<xx>ooooo<xxxxxx>ooo<><>oooooooooo<><><>oo<x>ooooo<xxxxxx>ooo<><><»ooooooooo<><>oo<xx>oooooo<xxxxxxx> Louis Keet Voor velen van ons zal ook dit jaar Kerstmis weer een feest zijn waarbij we de geboorte van Christus herdenken in een stal van Bethlehem. Op kerstavond spoeden men sen zich naar de kerk voor het bij wonen van een nachtmis of een kerstdienst. Het zingen van aloude kerstliederen roept een gevoel van saamhorigheid op. En in vele gezinnen worden kinderen en vol wassenen verrast met cadeautjes onder de kerstboom. Kerstmis 2013 is niet voor iedereen een feest dat uitbundig gevierd kan worden. Ook in onze gemeente zijn er mensen die de gevolgen van de financi ële en economische crisis aan den lijve ondervinden. Sinds een aantal jaren hebben de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heiloo en de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Willibrordusparochie het ini tiatief genomen om voor de mensen met een minimumuitkering in onze gemeente rond de Kersttijd iets extra's te doen. Zij ontvangen een financiële bijdrage, die het ook voor hen mogelijk maakt de Kerstdagen een feestelijk tintje te geven. De PCI en de Diaconie worden hierbij financieel ondersteund door Keer op Keer, door Dorcas Heiloo, door het bestuur van de Zustere van de H. Juliana van Falconierie (de Juliaantjes) en dit jaar ook door de Dr. Hofsteestichting te Alkmaar. De afdeling Welzijn van de gemeente Heiloo regelt de administratieve afhandeling, zodat de privacy van de mensen met een minimumin komen niet in gevaar komt. Er zijn ook mensen voor wie kersttijd geen gezellige en fijne tijd is. Mensen die alleen zijn en weinig of geen familie of vrienden meer hebben, mensen die het afgelopen jaar him partner of kind hebben verloren. In het weekend van 14 en 15 decem ber zijn er in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een zestigtal kerst stukjes op tafels geplaatst. Via publi caties zijn mensen uitgenodigd om kerststukjes op te halen en te bren gen naar mensen, waarvan zij den ken, dat ze het waarderen als er in deze kersttijd aan ze gedacht wordt en men kwam kerststukjes tekort. Elk jaar worden er rond Kerstmis kerstpakketten afgegeven bij de pastorie van de Willibrorduskerk. Er zijn gelukkig mensen die van mening zijn dat zij het kerstpakket dat zij van hun werkgever of van een relatie krijgen, niet echt nodig heb ben en dat dat ook aan mensen kan worden gegeven, die het beter kun nen gebruiken. De PCI zamelt deze pakketten in en vult ze zo nodig aan onder andere met geschonken rolla des. De PCI beschikt over adressen van mensen, die heel blij zijn met zo'n pakket. Op vrijdag 13 decem ber werd er zoals elk jaar in het Trefpunt een kerstmaaltijd gehou den voor alleenstaanden. Ruim vijf en vijftig mensen hadden zich aange meld en genoten van het eten en de gezelligheid van het bij elkaar zijn. Waar kan helpt de PCI door finan ciële ondersteuning, door begelei ding en adviezen, door aanmelding voor de Voedselbank en dergelijke. Kijk voor meer informatie op www.willibrorduskerk-heiloo. nl (Informatie, Parochiële Caritas Instelling). Louis Keet Namens de Parochiële Caritas Instelling Hans Romeyn In mijn voorwoord in de Toekomstvisie 2030, schreef ik het volgende: „Met recht kan ik zeggen dat dit een Toekomstvisie van en voor ons dorp is. Vanaf het begin is op een fan tastische manier samengewerkt met inwoners, ondernemers, kun stenaars en de vele maatschap pelijke organisaties die ons doip rijk is, om een visie voor Heiloo in 2030 te maken.(...) De opbrengst is een inspirerende verzameling van denkbeelden over de toekomst van Heiloo. Een van de uitdagingen waar we in Heiloo voor staan is het vinden van een juiste balans in het ruimte bieden aan de individuele wens voor vrijheid en het dienen van het algemeen belang. De visie is een uitnodiging aan iedereen in Heiloo om mee te doen. Want de kracht van Heiloo, dat zijn we samen." Ik moest hierbij denken aan de Kersttoespraak 2012 van Hare Majesteit Koningin Beatrix: 'In de wereld van vandaag is eigen vrij heid voor velen het hoogste goed. Mensen moeten zich kimnen ont plooien en mogen him bestaan zelf vorm geven. Maar zonder saamho righeid kan een individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan geza menlijke waarden als basis voor vertrouwen.' We moeten uit durven gaan van onze eigen kracht, maar als we die krachten bundelen dan kun nen we met elkaar veel meer berei ken. In Heiloo doen we dat. Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten ontwikkeld waarbij er aandacht was voor elkaar, maar ook die met elkaar zijn georganiseerd. Ik denk dan aan Heilolympics, Dolfinn Rocks, Oranjebal, Showhero, Gouden Dagen Heiloo en aan vele andere activiteiten. Het is goed dat we die aandacht voor elkaar heb ben. Op die manier kunnen we bou wen aan een goede toekomst van onze mooie gemeente. We zullen als Heiloo ook niet alles zelf kun nen doen, samenwerken met onze buurgemeenten zal daarbij niet alleen noodzakelijk, maar ook goed zijn. We gaan deze week het kerst feest vieren. Met Kerstmis wordt door vele mensen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Het feest waarbij we mogen geloven dat er iedere keer een nieuw begin is, waarbij ons nieuwe kansen worden geboden. Kansen die we mogen, die we moeten pak ken. Ik wens u/ons allemaal de kracht toe om met elkaar van Heiloo een fijne gemeente te maken en dat zo te houden. Fijne kerstdagen. Hans Romeyn, burgemeester Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13