2014 H E I L O O 'urnen Het kinderhuis Hamro Gaun Kerstmis: Feest van licht Voor elkaar! Kerstgevoel bij Keer op Keer m/HHC 'Jtaav me& n/ucr APE L LA Marian van Dam George Tervoort Moeder UITKIJKPOST y. J uitvaartverzorging Heiloo e.o. Het was nacht, Stille Nacht Ergens in een klein dorp werd ik verwacht Daar, bij dat verlichte raam moest ik zijn In een bed lag een oude man Zijn kinderen zaten bedrukt om hem heen 92 Jaar had hij geleefd, gewerkt en liefgehad Nu was zijn zware ademhaling gestopt De dokter had hen net verteld dat hun vader was overleden Er was verdriet Voor de oude man niet Want toen de man zijn ogen sloot Stond er een engel naast zijn bed En wenkte hem Kom, zei de engel, volg mij maar En hij zweefde achter de engel aan Geen keer keek hij achterom, Want er werd op hem gewacht Zijn taak op aarde was volbracht. (Uit eigen werk) Henny Stoop, Capella Uitvaartverzorging 23 DECEMBER 2013 René Veldt Hoi allemaal in het westen, even een kort berichtje uit het verre oosten, terugkijkend op de val reep van het oude jaar. Afgelopen voorjaar was het weer schoolexamen en alle zeven kinde ren zijn geslaagd en zij gaan nu alle maal door voor him Vaktraining. En daarmee op weg naar hun nieuwe toekomst. Maar afgelopen zomer was er een zware onweersbui, en die is ingeslagen bij onze windmo len. De windmolen, gebouwd hoog bovenop de watertoren, steekt boven alles uit en is gewillig object voor blikseminslag. Met het gevolg dat de Inverter, een elektronisch onderdeel wat daarbij hoort, is door gebrand. En in onze groente tuin staan een drietal kassen voor onze voedselproductie en een hut voor de kweek van Oesterzwammen. Ook een gedeelte daarvan is door de mini tornado plat gestormd. Het is een vervelende en kostbare kwes tie, maar we zijn allang blij dat er niemand gewond is geraakt. Nu nog repareren... De overige projecten van Stichting-Veldwerk in de berg dorpen gaan volgens plan. Ook het scholingsproject EFF, Educational First Program, gaat goed. 180 kinde ren van zeer arme oudere, ook blin de en gehandicapte kinderen, krij gen door dit initiatief een kans om naar school te gaan. Maar voor som mige kinderen is de school toch te ver weg. Zij verblijven en overnach ten in het sehoolhostel. Daarmee zijn ze gered en kunnen zij, ondanks de hogere kosten, toch naar school. Op deze wijze helpen wij veel kin deren op weg naar een betere toe komst. In Nepal was het een maand geleden razend druk vanwege het toeristenseizoen, dus de stad was vol. Een groep bezoekers waren de Highlow-rangers uit Heiloo! Deze motormuizen gingen Nepal op een Enfield motorfiets bedwingen, waaronder de ruige bergwegen! Deze Heilooëre hadden sponsorgeld verzameld voor onze projecten, een onverwachte en welkome aanvul ling op ons werk! Ons kinderhuis in Barhabise, Mero Niwas genaamd, is onlangs in gunstige zin gesloten. Ten tijde van de oprichting, woede er een bloedige burgeroorlog in Nepal. Veel gezinnen lagen uit elkaar door de chaos van die tijd. Na zeven jaar kinderhuis hebben wij die situatie opnieuw beschouwd en het bleek dat de meeste kinderen veilig terug naar huis en overgebleven familie terug konden keren. Familie re- unificatie is belangrijk voor ons, dus in overleg met alle betrokken hebben wij dit besluit genomen. De kinderen worden nu thuis nog door Stichting Veldwerk van school support voorzien, zodat we zeker zijn dat zij nog wel naar een goede school gaan. En, wat gaat het nieu we jaar ons brengen? U allemaal fijne feestdagen, groetjes uit Kathmandu, Nepal, Rene en de Veldwerk collega's. Een groep bezoekers waren de Highlow-rangers uit Heiloo! Deze Heilooër motormuizen hadden sponsorgeld verzameld voor de projecten van Veldwerk van Veldwerk. Aangeleverde foto oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Pastoor Herman Helsloot Een koning die oproept tot par ticiperen en een regering die steeds de plannen voor het terugdringen van de zorgkosten weer aanpast, daarmee gaan we het jaar 2014 in. De samenleving om ons heen ver andert in een lap tempo. Inmiddels is bij de meeste mensen de boodschap wel duidelijk dat we zelf verant woordelijk zijn voor hoe ons leven er uit ziet. We willen en kunnen lan ger thuis wonen met hulp en steim van onze naasten. We maken ons zorgen over de groeiende eenzaam heid. De gemeente zorgt ervoor dat het beschikbare geld ingezet wordt waar het het meest nodig is, voor de meest kwetsbaren onder ons. De tijd is daar om voor elkaar klaar te staan. Het is een oproep aan professionele organisaties in de zorg en in het wel zijn, aan vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en ondeiwijs, aan de gemeente, het bedrijfsleven én de inwoners van dit land. De vraag weipt zich op of in een sociaal doip als Heiloo, waar het vrijwilligerswerk al geweldig ontwikkeld is, er nog wel meer gedaan kan worden. Toch gebeurt het. Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor anderen op veel verschillende manieren. Er ontwik kelen zich allerlei mooie initiatieven van teams waarin professionals en vrijwilligers met elkaar de kar trek ken. Een mooi initiatief van een paar inwoners van Heiloo, dat we graag ondersteunen, is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitale soci ale marktplaats waar hulpvragers en hulpaanbieders elkaar kunnen vinden. Hulp vragen of geven, soms voor kleine karweitjes of een dienst verlening, als je elkaar maar kunt vinden! Een mooi project als Gouden Dagen spreekt ook aan. Vrijwilligere vervullen met veel plezier wensen van voor senioren. Zo knapten ze een poppenhuis op voor mevrouw Veldt, die door haar handicap deze klus niet oooo«>ooooooo«xxxxxx>x>oooooo<>«<>oooooo<x<>ooooooo«xxxxxx>o Een kerstgevoel bij kringloop winkel XopX is 'Samen een sfeer creëren waarin mensen zich wel kom bij ons voelen'. De winkel is voor iedereen toe gankelijk en biedt tijdens de kerst dagen een warm welkom om betaal bare kerstspullen aan te schaffen. Daarbij verwennen wij de klanten in deze periode met warme chocomel, glühwijn en oliebollen. Wij zoeken in samenwerking met onze klanten de goede doelen uit waaraan wij doneren. In onze winkel vertellen wij de klanten dat wij voor alle niet verkochte of verkoopbare artike len een goede bestemming hebben. Regelmatig gaan er tientallen dozen met kleding en bruikbare huishou delijke artikelen naar Roemenië en Polen. Ook sturen wij warme dekens naar Moldavië en geven tassen vol met bruikbare kleding aan dakloze projecten in Amsterdam. Onze kerst gedachte is dan ook: samen wer ken aan een betere wereld waarin het beter is te geven dan te nemen. Namens alle 45 vrijwilligere van XopX wensen wij u een begripvol Kerstmis. George Tervoort Heiloo kon afmaken. Een buurvrouw heeft gordijntjes genaaid, een vriendin heeft meubeltjes geschilderd, er is verlichting gemaakt, behang geplakt, zelfs een kleine kerstboom inclusief lichtjes ontbreekt niet! Het huis staat nu te pronken in de kamer. Het lij ken kleine dingen, maar de impact is groot. Wij wonen in een geweldig doip. Ik mag dagelijks ervaren dat heel veel mensen, van jong tot oud, met plezier him talenten zomaar voor anderen inzetten. Daar mogen we trots op zijn en dat waarderen we enorm. Samen zijn we er voor elkaar! Ik wens u gezellige feestda gen en laten we van 2014 voor elkaar een prachtig jaar maken! Marian van Dam Directeur Stichting Welzijn Heiloo Er was eens een moeder Die haar taak volbracht De kinderen waren volwassen Dat gaf haar enorme levenskracht Er was eens een moeder Die haar kind verloor En om die reden Ging zij er geestelijk onderdoor Haar taak had zij niet volbracht Zij verloor haar levenskracht Er was eens een moeder Zij stierf veels te vroeg De jongste was pas zestien De taak was zwaar die zij droeg Nog maar een paar jaar had zij nodig Haar taak had zij niet volbracht Zij bleef vechten, echt vechten Maar de natuur had de overmacht Margaret van Bronkhorst Heiloo De tweede helft van de maand december wensen mensen elkaar al 'prettige feestdagen'. Want zo ervaren wij de dagen van Kerst en oud- en nieuwjaar: als een feest. Het zijn bijzondere dagen die wij graag in familieverband door brengen. Wij maken het thuis 'gezel lig' en besteden wat meer geld aan lekker eten en drinken. Het lijkt wel of wij het donker van buiten even willen buitensluiten en vergeten. Het donker van de buitenwereld waar de kranten vol van staan: een economische crisis met veel wer kelozen, een oorlog in Syrië met miljoenen vluchtelingen. Even maar niet aan denken. Het zijn tenslotte feestdagen. Maar ook wordt juist in deze dagen het beste in mensen naar boven gehaald. Wij denken aan mensen om ons heen die het niet gemakke lijk hebben, of men sen die alléén zijn. Wij sturen hen een kerstkaart, of brengen een kerststukje. Of wij nodigen hen bij ons thuis uit om de feestdagen mee te vie ren. Het lijkt wel of wij juist met Kerstmis met andere ogen kijken naar de men sen om ons heen en dat wij juist in deze dagen willen dromen van een andere wereld, zonder al die duis tere kanten van elk dag. Wat zou het mooi zijn: vrede op aarde, in landen ver weg, maar ook tussen de men sen met wie wij leven en niet op de laatste plaats in onze eigen hait. Wij vieren in ons continent al eeu wenlang Kerstmis in de donkerste periode van het jaar. En dat doen wij niet voor niets. Want juist als het donker is besef je pas goed hoe belangrijk het licht van de zon is. Je verlangt naar dat licht, want alleen met echt licht is er leven mogelijk. En dat willen wij toch allemaal ten diepste: leven en een beetje geluk kig zijn. Wij vieren Kerstmis omdat volgens de christelijke traditie ruim 2000 jaar geleden een kind gebo ren werd. Een bijzonder kind, maar voor dat kind was geen plaats in de gezelligheid van de herberg. Dit kind leek zo op een van de vele vluchtelingen-kinderen in Syrië in de wereld van nu. De geboorte van dit kind werd amper opgemerkt. Maar toch waren er toen mensen die geloofden dat in dit kind God zelf aan het licht komt. Nog steeds zijn er van die mensen. In Jezus van Nazareth wordt duidelijk dat uit eindelijk Licht sterker is dan alle duisternis. Moge dit licht van Godswege voor ons allen branden. Goede feestdagen en Zalig Kerstmis. Pastor Herman Helsloot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15