vereniging terug naar 'OUde stek' Nationale Voorieesdagen terug naar oude stek Bibliotheek Heiloo Aftrap Project Sportieve Energieprestaties Bewoners De Loet OBORDEN een halve pagina A P E L L A TE KOOP NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 175euro ««Mr in de Henny Stoop Anne Bruin deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Westerweg 11 te Heiloo Informatieavond 27 januari 20.00 uur Open Huis 31 januari 10.00 - 13.00 uur bonhoeffer Yj van der sinds 1933 (072) 5351000 Voor meer info: www.uitkijkpost.nl >adverteren >verenigingspagina J uilvaartverzorging Heiloo e.o, E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartver20rging.nl HEILOO - Na tweeënhalf jaar in de tijdelijke voorziening Klein Varnebroek te hebben gewoond, zijn de 84 bewoners van woonzorgcentrum De Loet weer terug op hun oude stekje in plan Oost. Maar dan wel in een spiksplinternieuw jasje. Vorige week woensdag arriveer den ook mevrouw Weehuizen (91 jaar), mevrouw Johansen (97 jaar) en mevrouw Hummen (de jongste van de drie) in hun nieuwe onder komen; ze zijn elkaars naaste buren geworden in de nieuwe Loet. De verhuizing was een hele opera tie, waarbij vrijwilligers, familie en medewerkers de mouwen flink uit de mouwen hebben gestoken. Een beetje spannend vonden de dames het wel; de tweede verhuizing in krap drie jaar. Het nieuwe moet allemaal nog wat wennen, voordat het thuisgevoel weer echt is terug gekeerd. Maar ze hebben steun aan elkaar. ,,We zijn alle drie van oor sprong Amsterdammers," vertellen ze vrolijk in koor. Op de plaats van de oude De Loet zijn 124 zorgappartementen gere aliseerd, waarvan honderd appar tementen (één-, twee- en drieka merappartementen) voor ViVa! Zorggroep en 24 appartementen voor De Zorgcirkel (groepswonen voor bewoners met psychogeria trische aandoeningen). Niet alleen bewoners, ook omwonenden kun nen gebruik maken van de diensten die in De Loet worden aangeboden. Het woonzorgcentrum heeft een eigentijds restaurant, met uitzicht op de vijver, waarvan bewoners én omwonenden gebruik kunnen maken. Het restaurant, grenzend aan de ontvangsthal, is een cen trale ontmoetingsplek. 's Morgens en 's middags kan hier koffie of thee gedronken worden. Vanaf 13.00 uur is het mogelijk een kleine versnapering te bestellen en voor het avondeten kan in het restau rant een warme maaltijd worden gebruikt. Naast de ontvangstbalie is een winkel voor de dagelijkse boodschappen. Ook is er een kap salon. Op de eerste etage zijn prak tijkruimtes, waar bewoners en omwonenden terecht kunnen voor behandeling zoals fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en psychologie. De officiële opening van De Loet is op 17 april gepland. HEILOO - Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om voorlezen aan kinderen tot zes jaar te stimuleren vinden er in Bibliotheek Heiloo van woens dag 21 januari tot en met zondag 1 februari allerlei leuke (voorlees-) activiteiten voor jonge kinderen plaats. Woensdag 21 januari om 14.30 uur is een interactieve voorlees- sessie uit het 'Prentenboek van het Jaar 2015': Boer Boris gaat naar zee. Woensdag 28 januari om 14.30 uur wordt voorgelezen uit de 'Prentenboeken Top 10' (een selectie van de tien mooiste pren tenboeken die het voorgaande jaar zijn verschenen). Vrijdag 31 januari (om 10.30 uur) staat een peuteruur tje in het teken van Boer Boris. Aanmelden niet nodig, de toegang is vrij. Op zondag 1 februari houden Bibliotheek Heiloo en de stich ting Peuterspeelzalen Heiloo een speciale peutervoorstelling: Boer zoekt zee. Deze voorstel ling wordt gespeeld door Potitco. Toegangskaarten zijn verkrijg baar bij Bibliotheek Heiloo en via Stichting Peuterspeelzalen Heiloo Kinderen van 0 tot 6 jaar worden tijdens de Nationale Voorleesdagen gratis ingeschreven als lid van Bibliotheek Heiloo en betalen tot hun 18e verjaardag geen contribu tie. Bij inschrijving ontvangt ieder nieuw peuter- en kleuterlid een leuk welkomstcadeautje. advertentie HEILOO - Heiloo Energie en SportRaad Heiloo heb ben hun krachten gebun deld in het Project Sportieve Energieprestaties. Met als doel stelling: het energieverbruik bij deelnemende verenigingen met 20% te reduceren. Op 24 januari zullen zes sport verenigingen uit Heiloo, vooraf gaande aan het SportGala, hun deelname aan het Project Sportieve Energieprestaties bekrachtigen met een handtekening. Het betreft Double Stars, AV Trias, TC Heiloo United, HV De Terriërs, De Foresters en TV Het Vennewater. Naast de sportverenigingen doen ook sporthal Het Vennewater en sportcafe het Vennewater mee aan het project. Doel van het Project Sportieve Energieprestaties is om het ener gieverbruik van de verenigingen met zo'n 20% te verminderen. Eerst wordt het verbruik van energie gekoppeld aan het gebruik. Door subsidie van de gemeente Heiloo kunnen slimme meters worden aan- geschaft die nauwkeurige analyse mogelijk maken. Overbodig ener gieverbruik wordt zo opgespoord en verminderd. Bewustwording en kleine aanpassingen kunnen al vijf tot tien procent energiebesparing opleveren. Vervolgens zal via een energies can in kaart worden gebracht welke verdere energiebesparende maatre gelen mogelijk zijn. Deze mogelijk heden worden verwerkt in een ener- giebespaarplan per sportvereniging, Behalve duurzaam sporten biedt het besparen op energieverbruik de verenigingen ook een kostenbespa ring. Juist nu de meeste sportver enigingen worden geconfronteerd met het besluit van de regering dat de ecotax niet meer teruggevraagd kan worden, is het noodzaak dat de verenigingen kritisch kijken naar de kosten en dan is iedere besparing welkom. Door hierin gezamenlijk op te trekken, kan men tevens van elkaar leren en het resultaat vergroten. De inbreng van de expertise van Heiloo Energie zal dit proces nog verder aanjagen. Mevrouw Johansen, mevrouw Hummen en mevrouw Weehuizen kijken hun ogen uit in het nieuwe restaurant van De Loet Foto: Carolien Breed ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 79 NUMMER 4 (alleen voor ouders) Eigenwijs pieter kieftstraat 20 tel. (0251) 65 91 19 info@bonhoeffer.nl www.bonhoeffer.nl EB WEDi 0 NVM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1