Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo gaat bouwen Externe exploitant voor zwembad Het Baafje BE@TTV, lokale televisie in Heiloo koks en bedienend- personeel! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Artmiraal deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 4 I GEZOCHT! Hllil Tï3 25 FEBRUARI 2015 Zwemliefhebbers uit Heiloo en omgeving kunnen dit jaar rekenen op een goed zwemaanbod in Het Baafje. Archieffoto Uitkijkpost HEILOO - Zwemliefhebbers uit Heiloo en omgeving kunnen dit jaar rekenen op een goed zwem aanbod in Het Baafje. Met ingang van het nieu we zwemseizoen neemt Sport Servicepunt Langedijk uit Noord- Scharwoude de exploitatie van Het Baafje over. In 2013 besloot de gemeenteraad van Heiloo een externe exploi tant te zoeken voor Het Baafje. Na een uitgebreide marktconsulta- tie startte de gemeente eind 2014 een aanbestedingsprocedure voor de overname van het beheer en de exploitatie van het zwembad. Begin 2015 zijn de inschrijvingen ontvangen, met als resultaat dat Sport Servicepunt Langedijk (SSL) zich als beste heeft gekwalificeerd. Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben besloten de exploi tatie van het zwembad aan dit sportbedrijf te gunnen. Wethouder Fred Dellemijn: ,,Zwembad Het Baafje is een voor ziening die voor veel inwoners van Heiloo belangrijk is. We hebben de ingediende exploitatievoorstel- len beoordeeld op kwaliteit van advertentie- Interesse? Mail dan naar: info@osheiloo.nl de bedrijfsvoering en op financi- ele aspecten. Sport Servicepunt Langedijk kwam als beste uit de bus. Wij verwachten dat de nieu we exploitant met een creatief en spetterend aanbod van activitei ten veel zwemmers aan Het Baafje zal weten te binden. Wij zijn de Vrienden van Het Baafje erkente lijk voor hun constructieve inbreng gedurende het gehele proces en rekenen op een goede samenwer king tussen hen en de exploitant." De Vrienden van Het Baafje hebben zich sinds 2011 ingezet voor de toe komst van het zwembad. Voorzitter Joke Bart van de Vrienden reageert verheugd: ,,Het is fantastisch dat de exploitatie van het zwembad in handen komt van een ervaren pro fessioneel sportbedrijf. We hebben alle vertrouwen in deze exploitant." SSL is een lokale, maatschap pelijke onderneming zonder winst oogmerk. Momenteel beheert en exploiteert SSL in de gemeente Langedijk sport- en cultuuraccom modaties, waaronder ook het open luchtzwembad De Bever in Sint Pancras. SSL ziet veel mogelijkhe den om het maatschappelijke ren dement van Het Baafje te verhogen. Daarbij zijn de inzet van vrijwilli gers en een goede verbinding met de lokale bevolking een belang rijke factor. SSL werkt in dit kader ook graag samen met de Vrienden van Het Baafje en andere maat schappelijke instellingen zoals het Vrijwilliger Informatie Punt (VIP) en MEE Noordwest-Holland. HEILOO - Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo (SZWH) is een kleinschalig wooninitiatief voor jong volwassenen met een lich te verstandelijke beperking, die met enige hulp zelfstandig kun nen wonen. Na jaren van voorbereiding is het zover, er gaat gebouwd worden. Woningbouwvereniging Kennemer- wonen laat, naar een ontwerp van architectenbureau Kerssens - de Ruiter, een appartementen complex bouwen met daarin der tien driekamerappartementen en een veertiende appartement die als gemeenschappelijke ruimte zal worden gebruikt. De apparte menten worden sociale huurwo ningen, dus de bewoners kunnen aanspraak maken op huurtoeslag. Iedere bewoner krijgt de beschik king over een eigen appartement, maar door middel van de gezamen lijke activiteiten worden juist de sociale contacten gestimuleerd. De appartementen worden gebouwd in de wijk Nieuw Varne in Heiloo (voormalig campingterrein aan de Zeeweg) en worden medio 2016 opgeleverd. SZWH is al jaren actief. De stich ting is een ouderinitiatief. De groep toekomstige bewoners hebben regelmatig contact met elkaar en ondernemen samen allerlei activi teiten, zodat ze elkaar nu al goed leren kennen. Zelfstandig Wonen Heiloo wil wonen en zorg gescheiden hou den. Dit betekent dat zij zelf de zorg in gaan kopen. Er zal geen 24 uur begeleiding aanwezig zijn, wel een aantal uren per dag voor bij voorbeeld eerste opvang na werk of dagbesteding en gezamenlijk koken voor wie dat wil. Er zijn nog enkele apparte menten beschikbaar. Ben je tus sen de 20 en 30 jaar, in bezit van een CIZ indicatie verstandelijk gehandicapt en heb je een inko men en/of (wajong)uitkering, dan ben jij misschien degene die in aanmerking komt om te gaan wonen op deze prachtige locatie in Heiloo. Voor contact, de visie van SZWH en meer informatie zie www.zelfwonenheiloo.nl. I In Nieuw Varne verrijst een wooncomplex waar jong volwasse nen met een lichte verstandelijke beperking begeleid zelfstandig kunnen wonen. Aangeleverde foto HEILOO - De lokale Heilooër radiozender BE@TFM heeft de rechten (en subsidie) van de gemeente gekregen om als de lokale televisiezender te gaan fungeren. Dat doen ze onder de naam BE@TTV. Oprichters van BE@TFM zijn John Geels en Geert Bouman. Sinds kort is BE@TTV op de vol gende manier te ontvangen/te bekijken: analoge Kabel via Ziggo Kanaal 12+ (via de ouderwetse kabel) of digitaal via Ziggo Kanaal 49. Via andere providers zoals KPN en UPC kan er nog niet gekeken worden. Als u dus geen Ziggo abon- nee bent, zal men voorlopig via PC/I-Pad moeten kijken en wel via de website: BE@TTV. Daar draait de Heiloo zender ook op. Vanaf zondag 1 maart gaat deze lokale televisiezender wekelijks een aflevering van het programma 'GP Op Bezoek Bij' uitzenden. Daarin worden Heilooërs met een passie geïnterviewd door Gert Paul van der Horst, en gefilmd door Ron Dorpsstraat. Elke week start er vanaf 1 maart een nieuwe afle vering, die de hele week diverse malen uitgezonden wordt, te weten om 15.30 en 20.30 uur op zondag, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Kennemerstraatweg 107 Heiloo, tel.: 072-8009966 Open van dinsdag t/m zondag www.osheiloo.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L J AARG AN G 79 NUMMER 9 IX14-11 Henny Stoop Omdat ieder vaarwel bijzonder is...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1