Willibrordus zet voet aan land in het rijk der Friezen Komst Kaptein onderwerp van gesprek TE KOOP GARAGEBOX ID BORDEN Administratiekantoor Bruins deze week in Bedrijf Belicht NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Auditie Jeugdtheater Heiloo AAN DE LAGHE WEIJDT IN PLAN OOST TE HEILOO Voor meer informatie, 072-5351000 /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 Omdat ieder vaarwel bijzonder is... 4 MAART 2015 EGMOND/HEILOO - Zaterdag 28 februari werd op het strand van Egmond aan Zee het start schot gegeven voor Expeditie Willibrordus, de muzika le uitvoering op 19 april in Cultuurkoepel Heiloo waarmee Music Meeting 2015 het publiek zal verrassen. Toevallige strandwandelaars belandden in een tafereel in het jaar 690, toen Willibrordus, een monnik uit Northumbrië, vergezeld door een aantal volgelingen voet aan land zette in het door heidenen geregeer de kustgebied. Willibrordus kwam om het christendom in het rijk der de Friezen te verspreiden. De scene van de aanlanding werd nagespeeld door acteurs en in Germaanse kle dij uitgedoste 'stamleiders' van de Hunebedspelen, die deze zomer (21 juni) worden gehouden op het eve nemententerrein aan de Omloop. Toen de boot met Willibrordus aanlandde, wachtte hem en zijn gevolg een kille ontvangst. Een ijzige zuidwesten wind en in eerste instantie een aantal vijandig gezin de Germanen was zijn eerste ken nismaking met dit heidense land. Maar al gauw was het ijs gebroken en werden rond een knapperend HEILOO - Stichting Jeugdtheater Heiloo heeft weer plaats voor nieuw talent! Op 14 maart zijn er audities. Jeugdtheater Heiloo wordt gevormd door circa 25 jongeren van circa 13 tot 18 jaar. Je krijgt les in zang, dans en spel van jonge, professionele docenten. Plezier staat voorop en daarom is altijd een feestje om naar de repetities te komen. Jeugdtheater Heiloo maakt op maat geschreven muziektheater en werkt toe naar een voorstel lingsweekend in theater De Beun, waar iedereen jou kan zien stralen. Meld je aan, dan kun je samen met de mensen van het Jeugdtheater kijken of het iets voor je is. Zie ook www.sjth.nl kampvuurtje de eerste, voorzichtige vriendschappen gesloten. Aan het einde van Willibrordus' leven - hij stierf in 739 - was het nieuwe geloof in de kuststreek aan de winnende hand. Expeditie Willibrordus wordt op 19 april twee keer uitgevoerd, om 14.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Music Meeting zoekt nog mensen en bedrijven die het muzi kale evenement willen sponsoren. Men kan zich aanmelden via musi- cheiloo@gmail.com. Meer informa tie over de Hunebedspelen is te vin den op de Facebook-pagina van de Hunebedspelen. HEILOO - De pas opgerichte Stichting Heilloze Weg heeft op 24 februari formeel bezwaar aangetekend bij de gemeente Heiloo tegen de door het college voorgestelde wijzigingen in het Bestemmingsplan Boekelermeer en haar zienswijze over deze wijzigingen ingediend. De stichting haar zienswijze uit een. Daarin staat onder andere te lezen dat Heilloze Weg het niet eens is met het wijzigingsvoorstel van het college (het verleggen van een weg in deel B van de Boekelermeer en toegestane bebouwing pal aan de Kanaalweg wijzigen van 'Bedrijf-1' in 'Bedrijf-2'. Het komt er volgens Heilloze Weg op neer dat er hoger, groter en breder gebouwd kan worden. Het college gaat daar mee volgens de stichting in tegen de weloverwogen besluiten en de uitgangspunten die aan het bestem mingsplan ten grondslag liggen. De stichting herinnert aan uitgangs punten zoals 'van de ondernemers met bouwplannen wordt mede werking gevraagd om hun planont wikkeling aan te passen daar waar wordt afgeweken van het vigerende Bestemmingsplan' en uitgangs punten 'inzake toetsing aan trans parante bebouwing, veiligheid, milieu, ecologie en landschappe lijke waarden'. Heilloze Weg vraagt zich bovendien af 'of dit massieve pand pal aan de Kanaalweg, als een Heiloose Muur in het open en beschermde landschap van het Heilooer Die, past binnen de oor spronkelijke bedoelingen van de gemeenteraad toen deze instemde met de wijzigingsbevoegdheid van het college in het huidige bestem mingsplan'. „Gezien de grote gevol gen van deze wijzigingen, vindt Heilloze Weg dat niet het college, maar de gemeenteraad over de her ziening van het bestemmingsplan moet beslissen", aldus de stich ting. De stichting vreest dat de rest van deel B, omdat Heiloo door de voorgestelde wijzigingen dit deel geen andere bestemming meer kan geven, wellicht vrijwel onverkoop baar zal blijken. De gemeente reageert juist blij te zijn met de komst van Kaptein op het bedrijventerrein de Boekelermeer en denkt in ter men van werkgelegenheid, impuls voor de Boekelermeer, opbrengst van verkoop grond en trots op een goede vestigingsplek voor kleinere en grote bedrijven. De gemeente geeft aan dat de wijzigingsbevoegd heid inderdaad inhoudt dat er gro tere gebouwen mogen komen te staan. „De hoogte van de gebouwen is niet gewijzigd. Ook onveranderd is het totale aantal m2 dat mag wor den bebouwd op de Boekelermeer en het gebied dat is gereserveerd voor de ecologische zone. Door grotere gebouwen toe te staan op de Boekelermeer speelt de gemeente in op de vraag vanuit de markt. Uit onderzoek blijkt dat de Boekelermeer juist behoefte heeft aan een variatie van grotere en klei nere kavels. De komst van Kaptein is een goed voorbeeld hoe de gemeente meebeweegt en daardoor ook nieuwe bedrijven weet aan te trekken. Iets dat wordt aangemoe digd door de ondernemersvereni ging Ondernemend Heiloo en een positieve impuls geeft aan de werk gelegenheid in het dorp. Kaptein is een graag geziene nieuwkomer niet alleen door de gemeente maar ook door de ondernemers." Bang dat er onvoldoende aantrekkelijke kavels overblijven is de gemeente niet. „Juist de variatie in grootte is van belang en er is nog voldoende ruimte voor grote partijen maar ook voor bedrijven die voldoende hebben aan grond van enkele hon derden meters. Uit het Stec rapport komt de Boekelermeer Heiloo als totaal concept qua ligging, bereik baarheid en ruimtelijke kwaliteit als meest aantrekkelijke locatie in de regio naar voren. Door de economische omstan digheden kan de gemeente niet alle grond afzetten, daarom heeft de gemeente de afgelopen jaren in totaal 25 ha grond in fase B en C op de Boekelermeer in de 'ijskast gezet'. Iets dat nu ook is geadvi seerd binnen de regio Alkmaar door Stec. De Boekelermeer Heiloo is klaar voor de toekomst en bereid om binnen de kaders met ondernemers mee te denken over de mogelijkheden om Heiloo als vestigingsplek te promoten." De gemeente reageert tot slot dat het plan van Kaptein op 17 december 2014 is besproken in de Commissie Openbare Ruimte. De commissiele den hebben met uitzondering van de NCPN ingestemd met de plan vorming. j, 'tt-, De komst van Kaptein op de Boekelermeer is onderwerp van gesprek. Foto: Carolien Breed ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 7 9 N UMMER 1 0 In 690 zette Willibrordus voet aan land op Hollandse bodem, daarbij opgewacht door vijandig gezin de Germanen. Foto: Carolien Breed Henny Stoop EB ifïïïï^n f NVM Nj^-_ J5--A advertentie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1