Start Willibrordusjaar Tien vragen aan Afscheidsfeest Peter Roemer van Stichting Flore Praat mee over kernactiviteiten in gemeente Heiloo Ron Kösters 3 KORTOM D66 borrel bij Herberg Jan UITKIJKPOST 18 MAART 2015 HEILOO - Op vrijdag 13 maart nam Peter Roemer officieel afscheid van Stichting Flore, als voorzitter van de Raad van Toezicht na een periode van ruim dertig jaar. Hij werd -in het bijzijn van de leerlingen, leerkrachten en familie- in de aula van Benedictusschool 'uitgezwaaid' met de muziekvoor- stelling Waklala. Voordat de voor stelling begon werd de heer Roemer luidkeels toegezongen door de leer lingen van de school. Roemer startte zijn bestuur lijke carrière in 1981 bij het R.K. Schoolbestuur Heiloo. Na de fusie, met vijf andere katholieke school besturen in de regio tot Stichting Kaprion, heeft hij in 1996 de voor zittershamer overgenomen van de heer J. Sterkman. Onder zijn voorzitterschap groei de, in een periode van tien jaar, Stichting Kaprion uit tot een school bestuur van twintig scholen. In de jaren 2005-2006 werd toenadering gezocht tot Stichting Valete, waar, na een intensief traject, op 1 janu ari 2007 Stichting Flore uit voort kwam. Stichting Flore werd met 34 scholen en ruim 8.500 leerlingen HEILOO - Geen tijd om op de kof fie te komen bij D66? Kom dan op de borrel! Zondag 22 maart van 16.00 tot 18.00 uur staat D66 in Herberg Jan weer klaar voor leden, sympathisanten en geïnteresseerden om informeel met elkaar van gedachten te wis selen over de lokale politiek en ook D66. Kinderen zijn hier ook welkom. D66 zorgt voor een bor relhapje, drankjes zijn voor eigen rekening. Tot ziens bij Herberg Jan op 22 maart! Zie ook face- book.com/D66Heiloo en https://heiloo.d66.nl. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.500 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. wQE Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieu- SfiPfiniiniE- vuuniiut vriendelijke druktechniek Nieuwe Openingstijden ma. 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur di. 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur wo. GESLOTEN do. 09.00 - 12.00 vr. 09.00 - 12.00 I 13.00 - 14.30 uur Advertenties Jos Kraakman is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, tel. 072-5351073 of via advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en -mogelijkheden: www.uitkijkpost.nl. Verkoop Marion Becker is bereikbaar op maandag en donderdag, tel. 072-5351072 of via verkoop@uitkijkpost.nl. Redactie Marsha Bakker is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072 5351071 of via redactie@uitkijkpost.nl. Adres Bezoekadres: Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo tel 072-5330175. Volg de Uitkijkpost ook op :üj de grootste bijzondere bestuur lijke organisatie in Noord-Holland. Met de code Goed Bestuur in de hand, vervulde de heer Roemer zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht met verve. Er is in deze periode van 34 jaar als bestuurder en toezichthouder veel gebeurd. Nieuwbouw van scholen, samen voeging in het kader van de HEILOO - De gemeenteraad heeft vorig jaar in november besloten een discussie te voeren over activiteiten op het gebied van welzijn, sport, kunst en cul tuur. Dit zijn zowel activiteiten gericht op ontmoeting en ondersteuning van inwoners, als allerlei vormen van sportbeoefening en activiteiten als muziek, dans, toneel, kunstbe oefening in al zijn facetten en cul tuur. Activiteiten op een zeer breed terrein. Tijdens de eerste bijeen komst hierover op 17 februari is aan alle gesubsidieerde organisa ties gevraagd welke activiteiten zij HEILOO - 2015 is een Willi- brordusjaar voor Heiloo en omgeving. Vanaf maart kunnen inwoners, scholen en vereni gingen in Heiloo meedoen aan verschillende culturele en spor tieve activiteiten. Ook kan men meedoen om acti viteiten te organiseren die in het kader van het Wuillibrordusjaar 2015 staan. Burgemeester Hans Romeyn, wethouder Fred Dellemijn, oud-wethouder Jacob Ouderkerken, Nico Adrichem als adviseur 'herbestemming' van GGZ Noord-Holland Noord en Teunis van der Zwart als onder andere artistiek directeur van Music Meeting Heiloo, nemen het initia tief voor de Willibrordus activitei tenkalender. Op vrijdag 18 maart is de ont hulling van het hek rond de Willibrordusboom voor de Witte Kerk. En op zondag 29 maart is de opening van het Willibrordusjaar in de Cultuurkoepel in Heiloo. Burgemeester Hans Romeyn: ,,Het is dit jaar 1325 jaar geleden dat Willibrordus in Nederland aan land gekomen is vanuit Engeland. Niet lang daarna heeft hij een put gesla gen in Heiloo vlak voor de Witte Kerk in Heiloo. Die put is er tot op de dag van vandaag. Daarnaast is het dit jaar 75 jaar geleden dat de toenmalige Willibrordus kapel op Landgoed Willibrordus, het huidige GGZ-terrein in Heiloo, in gebruik werd genomen. De kapel heeft sinds september 2014 als Cultuurkoepel een andere bestem ming gekregen en geeft daarmee Integratie Kleuteronderwijs en Basisonderwijs in 1985, het overdra gen van het bestuur van de St. Jan Mavo richting het PCC, de oprich ting van Stichting Peuterspeelzaal Pino in Plan Oost in Heiloo in 1993 (om het voortbestaan van de R.K. Basisschool Benedictus te garande ren) en nog vele andere grote tacti sche en kleinere praktische zaken. belangrijk vinden voor Heiloo. Uit de genoemde activiteiten en de activiteiten die tot nu toe worden gesubsidieerd hebben wij een over zicht samengesteld. Op 17 maart wil gemeente Heiloo inwoners vragen welke activiteiten in Heiloo op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur door hen worden gewaar deerd en welke activiteiten zij juist missen. De gemeenteraad wil graag weten wat u belangrijk vindt. Wellicht heeft u zelf ook ideeën voor activiteiten. Die kunt u mailen naar kernactiviteiten@heiloo.nl of tijdens de bijeenkomst opgeven. Ook deze activiteiten legt de gemeenteraad voor aan de aanwezigen. het culturele leven in Heiloo een nieuwe dimensie. 2015 is daarom volgens de werkgroep hèt jaar om aan inwoners van Heiloo en die van de omliggende gemeenten bekendheid te geven aan de cul turele activiteiten in Heiloo en de Cultuurkoepel in het bijzonder." De werkgroep wil aansluiting zoeken bij de huidige culturele en sportieve activiteiten zoals de Kunstparade en de Monumenten dag die in dit jaar in Heiloo plaatsvinden, maar organiseert ook andere activiteiten zoals muziekvoorstellingen, exposi ties, spelen en wandelroutes. Het Willibrordusjaar krijgt op aller lei culturele, sportieve en feeste lijke manieren aandacht en geeft daarmee een extra stimulans aan het culturele leven in Heiloo. De werkgroep heeft al activiteiten ontwikkeld tot en met het eind van het jaar en hoopt op aanvul ling van het plan met nieuwe ini tiatieven. Heiloo en omgeving kan de Willibrordus activiteiten kalender ontdekken via www. willibrordusheiloo.nl (de website van het Willibrordusjaar 2015), via Twitter en Facebook. Initiatieven die passen in het kader van het Willibrordusjaar, kunnen via deze platforms worden aangemeld. De werkgroep is enige tijd geleden ontstaan om meer initiatieven in de gemeenten te (laten) ontwikke len. De groep is van mening dat het mogelijk moet zijn mensen/organi saties te enthousiasmeren daaraan mee te doen om het nog aantrek kelijker te maken om in Heiloo te wonen en te recreëren Ik ben Ron Kösters 57 jaar. Dit jaar 35 jaar getrouwd met Pauline Arens en heb twee fantastische zonen, Dennis en Robin, en twee prach tige kleinkinderen: Davey van 4 en Sabine van bijna 2 jaar. Na 18 jaar werkzaam geweest te zijn voor Sporthuis Helling werk ik nu al 22 jaar bij Kösters Elektra, het bedrijf van mijn broers Arnold en Alex. 1. Waar bent u geboren en getogen? Ik ben geboren in Heiloo op de Nicolaas Beetsweg en ben in mijn jeugd opgegroeid in het stationscentrum naast de boerderij van Bakker en tegenover bakkerij Jonker. Op 10-jarige leeftijd verhuisd naar de Westerweg, naast het Elektra Bureau van mijn vader Aad en zijn twee broers Mart en Bert. 2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen? Tennis is mijn hobby, maar het is mij helaas niet gelukt om hiervan mijn beroep te maken. Maar een vereniging waar ik lid van ben, kan wel een beroep op mij doen. Zo heb ik twee jaar geleden samen met diverse stichtingen de Heiloo Olympics (sportevenement voor mensen met een beperking) georganiseerd. 3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen? Ik zou graag eens met mijn overleden opa (Puck) Kösters willen bijpra ten. Ik had hem met trots willen vertellen over al zijn (achter) kleinkin deren. Alle Kösters kunnen niet stilzitten en weten van aanpakken, zo was hij zelf ook. Daarnaast zou ik met hem willen delen dat het bedrijf, dat hij in 1930 is gestart, nog steeds bestaat. 4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering? Tijdens mijn jeugd brachten we de zomers altijd door in Egmond aan Zee op bad Noord. Net voor de strandhuisjes maakten mijn vader en zijn vrienden terpen van zand waarop zij tenten plaatsten. Ik koester deze zomervakanties die ik met mijn familie in de tent doorbracht. 5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo? Ik vind de gehele Noorder- en Zuiderneg een prachtige groene rand om in te wandelen en doorheen te fietsen. Mooi aangelegde waterpartijen om te vissen, een groenzoom van bomen en struiken, grenzend aan de weilanden van de Egmondermeer. 6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken? Dat iemand mij de mededeling komt doen dat er een behandeling moge lijk is die onze zoon Dennis definitief kan verlossen van zijn hersentu mor. 7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg? Het beste advies heb ik gegeven en niet gekregen. 'Ben je bang dat het verboden wordt', zei mij schoonvader tegen Pauline toen zij op 19-jarige leeftijd vertelde dat ik haar ten huwelijk had gevraagd. Ben blij dat ze niets met dat 'advies' van haar vader heeft gedaan. 8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u? Dat ik al meer dan twintig jaar zwembegeleiding geef op zaterdagmor gen in zwembad Loos, van 07.15 uur tot 08.15 uur aan kinderen vanaf 5 jaar met een willekeurige beperking. Ik ben coördinator van de Stichting Gehandicapten Sport Heiloo en samen met een team van tien fantasti sche vrijwilligers begeleiden wij kinderen één op één. Tevens ben ik zeer actief geweest voor HSV voetbal, tennis, en HBV en HZV voetbal. Nu organiseer ik met een team de TCHU clubkampioenschappen en het Boerenkooltoernooi dat morgen begint. 9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was? Het inkorten van de subsidies bij verenigingen. Een gemeentesubsidie is een belangrijk onderdeel om het geheel draaiende te houden. Het is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat de kosten voor leden in proportie blijven. Het ledenaantal en het werk van de vrijwilligers mogen dan ook niet de dupe zijn van het verlagen van subsidiegelden. Tenslotte zijn wij als vereniging een belangrijk onderdeel om een kind een basis mee te geven voor zijn/haar plaats in de maatschappij van Heiloo. 10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u: De vraag van Gerard Pranger aan Ron Kösters: Jij zet je met hart en ziel in voor het zwemmen met gehandicapten. Hoe ben je hiertoe gekomen en wat drijft jou om dit vol te houden naast je drukke baan in het bedrijf? Nadat ik gestopt was met het spelen van waterpolo, zag ik in de Uitkijkpost een advertentie met de vraag naar begeleiders voor het zwemmen met gehandicapten. Vóórdat ik op zaterdag om 09.00 uur de winkel open, heb ik genoeg tijd om mij in te zetten voor kinderen met een willekeurige beperking en deze te begeleiden in het water. Mocht u interesse hebben om ons te helpen met begeleiding, of heeft uw kind hulp nodig kom gerust eens kijken op zaterdagmorgen of bel mij, tel. 06-48272065. Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan.Jos van der Voort die met zijn compagnon Vivian Bakker de kantine beheert van de Tennisclub Heiloo United. Mijn vraag aan deze genomineerde is: Hoe lang ben je nu al uitbater van de kantine bij de TCHU, en vertel eens welke activiteiten er zoal op jaar basis passeren en wat is jou aandeel hierin? Peter Roemer werd in de aula toegezongen door de leerlingen van de Benedictusschool. Foto: Carolien Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 3