pasen 113 BORDEN N/ELANGÊ7 Start werkzaamheden stationsgebied 'Lentespecial 2015' Stroomstoring legt heel Noord-Holland plat TE HUUR APE L LA Sunny Dreams deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Stationsplein 17 te Heiloo ''Omdat ieder karwei bijzonder Open huis vrijdag 3 april 2015 van 15:00 tot 16:00 uur Complete info zie Funda in verband met zijn wij op maandag 6 april gesloten. kopij en advertenties kunt u aanleveren uiterlijk tot donderdag 20.00 uur via redactiequitkijkpost.nl advertentiesquitkijkpost.nl Henny Stoop /D VAN DER sinds 2 933 (072) 5351000 RESTAURANT R SUDPPING advertentie J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartver20rging.nl --VyQ] IBi 0 NVM i HEILOO - Op 13 april start de gemeente Heiloo met de werk zaamheden in het stations gebied die de verkeersafwik keling en -veiligheid moeten verbeteren. Bewoners, onder nemers en raadsleden zijn samen tot een plan hiervoor gekomen. Het stationsgebied blijft bereik baar tijdens de werkzaamheden die duren tot 24 april. Alleen voor automobilisten geldt dat het gebied niet altijd toegankelijk is en zij hun auto moeten parkeren in de parkeergarage. In 2008 is het stationsgebied officieel in gebruik genomen na een herontwikkeling van het gebied. Uit de eerste erva ringen van gebruikers bleek dat de inrichting voor verbetering in aan merking kwam. Er is door bewo ners, ondernemers en raadsleden actief naar oplossingen gezocht. De verkeerssituatie voor de Vomar, het wel of niet autovrij maken van het gebied en de gevolgen hiervan voor winkeliers zijn bestudeerd. Ook het parkeerprobleem voor fietsers is aan de orde gekomen. Het definitieve voorstel is uitge werkt tot een plan dat in 2014 door het college is vastgesteld. Inmiddels is de inspraakprocedure doorlopen en kan gestart worden met het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. De belangrijkste aanpassingen in het stationsgebied zijn onder andere het veranderen van de rijrichting door deze om te draaien, het verschuiven van de huidige zebra op de Heerenweg voor de Ontdekking, richting het plein en het verleggen van de laad- en losplaats langs de Heerenweg dichter tegen het plein aan. En het bestempelen van het winkel gebied in het stationscentrum als woonerf (15 kilometer per uur). Alles ter verbetering van de ver- keerveiligheid. Verder is er door de laad- en losplaats dichter tegen het plein aan te leggen, beter zicht op het verkeer op de Heerenweg bij het uitrijden van de parkeerga rage. Extra fietsenrekken zorgen voor meer overzicht en minder overlast van losstaande fietsen in het gebied. Tijdens de werkzaam heden blijft het gehele stationsge bied voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Voor de automobilist is het gebied tijdelijk niet toegan kelijk. Zij moeten hun auto parke ren in de parkeergarage. Melange7 Restaurant Shopping opent vrijdag 10 april feestelijk zijn deuren! U kunt deze unieke shopping experience vanaf 17:00 uur zelf ervaren. U bent van harte welkom! Wilt u reserveren voor Melange7 Restaurant, bel ons via 072-532 5376 en ervaar de nieuwe menukaart! Vandaag ontvangt u een spe ciale Uitkijkpost editie. Om het voorjaar te vieren vindt u op de achterpagina van deze krant onze uitgebrei de Lentespecial 2015! Boordevol lentetips en mooie verhalen over bijzon dere en gedreven mensen. Een uniek bewaarexemplaar, want in het 80-jarig bestaan van de krant is het nog niet eerder voorgekomen dat de Uitkijkpost ook in het dorp Castricum wordt verspreid. Een eerste kennismaking dus voor (veel) inwo ners van Castricum met de Uitkijkpost. Zie ook: www.uitkijkpost.nl. HEILOO - Afgelopen vrij dag viel in een heel groot deel van Noord-Holland plotse ling stroom uit; zo ook in heel Heiloo. Oorzaak was een defect in een hoogspanningshoofdsta tion in Diemen, meldde netbe heerder Tennet. Complete netwerken lagen uren lang plat; internet- en telefoonver keer was bij velen een tijdlang niet mogelijk, stoplichten werkten niet en ook het treinverkeer in Noord Holland lag stil. Gestrande reizi gers op station Heiloo 'troffen' het nog; zij konden in ieder geval nog naar een nabijgelegen busstation lopen. Ook alle spoorbomen waren uren buiten werking. Gelukkig dat er mensen zijn, die niet bij de pak ken neerzitten, maar accuraat han delen. De overgang voor voetgangers en fietsers bij het station werd een tijdlang 'bediend' door Joey uit Uitgeest en Frank, een buurtbewo ner. Joey was eigenlijk onderweg naar zijn werk. Toen de trein op het station van Heiloo al een tijdje stilstond, was hij maar uitgestapt om zich nuttig te maken. Samen hielpen ze overstekende voetgan gers en fietsers voor hen de spoor bomen omhoog te houden. Even verderop stond de heer Reussing midden op de spoorwegovergang van de Zeeweg dapper het auto verkeer te regelen. Hij kwam net van de mondhygiëniste, was op weg naar huis en zag dat ook de bomen op de spoorwegovergang op de Zeeweg dicht bleven. Dus aarzelde hij niet en ging midden op de overweg staan om als een vol leerde verkeersregelaar het 'wild' overstekende autoverkeer in goede banen te leiden. Menig automobi list bedankte hem met opgestoken duim vanuit opengedraaide auto raampjes. Na ongeveer een uur bracht een NS-medewerker hem een felgekleurd hesje, dat hij -vast beraden zijn post nog niet te verla ten- aantrok. Rond het middaguur kwam op de meeste plekken de stroomvoorziening weer op gang. Al hadden treinreizigers in heel Nederland daarna nog lang last van een ontregelde dienstregeling. De heer Reussing stond vrijdag ruim anderhalf uur het autoverkeer op de spoorwegovergang van de Zeeweg te regelen. Foto: Carolien Breed 1 APRIL 2015 GEEN ONTVANG EN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 9 N UMMER 1 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1