Heiloo contact w- uw vereniging m de S 1 ft f te 11 HEILOO Voor informatie: advertenties@uitkijkpost.nl of bel 072-5330175 GEMEENTE Openingstijden maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Bouwen en wonen Welzijn Bezwaar maken Evenementen Burgerzaken Volg ons op Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Als een besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u in een brief bin nen zes weken nadat het besluit is verzonden. In dit bezwaarschrift zet u in elk geval uw naam, adres en hand tekening, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet met het besluit eens bent. Het bezwaarschrift stuurt u naar degene die het besluit heeft genomen: bur gemeester of burgemeester en wet houders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst over het besluit. Vragen om schorsing Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de voor- zieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor betaalt u griffierecht. Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen - De Droogmakerij 43, zaaknummer 15 03441, veranderen brandscheiding in bedrijfsgebouw, ontvangen: 26 maart 2015 - Hoogeweg 28, zaaknummer 15 03780, aanleggen inrit, ontvangen: 31 maart 2015 - Hoogeweg naast nr. 28, zaaknummer 15 03637, aanleggen inrit, ontvangen: 31 maart 2015 - Groot Barlaken tussen 43-49, zaaknummer 15 03759, aanleggen parkeerstrook in groenvoorziening, ontvangen: 30 maart 2015 - Tulpencroftlaan 6, zaaknummer 15 03636, vergroten woning, ontvangen: 29 maart 2015 Verlengen beslistermijn Zuiderloo - Elzenwal 2 t/m 32 (even), zaaknum mer 14 11922, bouwen 16 veranda woningen, ontvangen: 25 november 2014 - Liguster 28 en 30, zaaknummer 14 13201, bouwen 2 woningen en aan leggen uitwegen, ontvangen: 24 december 2014 - Liguster 8-10-12-14-15-17, zaaknummer 14 11919, bouwen 6 woningen en aanleggen uitwegen, ontvangen: 25 november 2014 - Liguster 18-20-24-26 en Zomerlinde 11 en 13, zaaknummer 14 13225, bouwen 6 woningen en aanleggen uitwegen, ontvangen: 24 december 2014 - Spanjaardslaan 3, zaaknummer 14 11945, bouwen woning en aanleggen uitweg, ont vangen: 25 november 2014 - Spanjaardslaan 5, zaaknummer 14 13224, bouwen woning en aanleggen uitweg, ont vangen: 24 december 2014 - Spanjaardslaan 7, zaaknummer 14 11825, bouwen woning en aanleggen, ontvangen: 21 november 2014 - Zomerlinde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 12-14-16, zaaknummer 14 11829, bouwen 13 woningen en aanleggen 5 uitwegen, ontvangen: 20 novem ber 2014 De oorspronkelijke beslistermijnen zijn verlengd met zes weken naar 26 mei 2015. - rotondes in Heiloo, zaaknummer 15 01719, 4 reclameborden per rotonde, ontvangen 19 februari 2015 De oorspronkelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken naar 28 mei 2015. Tegen deze besluiten kan geen bezwaar worden aangetekend. Evenementenvergunningen De burgemeester heeft vergunning verleend voor het houden van: - een activiteitendag voor de Rozenbeekschool op woensdag 10 juni van 9:00 tot 16:00 uur in recreatiegebied Noorderneg (verzending brief: 2 april 2015). - de Vrijmarkt tijdens Koningsdag op maandag 27 april van 9:00 tot 12:00 uur op 't Looplein (verzending brief: 2 april 2015) - een receptie in verband met de opening van de nieuwe locatie van Aristozorg op donderdag 16 april van 14:30 tot 17:00 uur op de Kennismaken met Sociaal team op dinsdag 21 april Op dinsdag 21 april van 16.00-18.00 uur bent u welkom in Bibliotheek Heiloo om kennis te maken met medewerkers van het Sociaal team van Heiloo. U kunt dan vragen stellen aan de professionals over jeugdhulp, passend onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen. Sociaal team Heiloo Vanaf 1 januari zijn gemeenten ver antwoordelijk voor jeugdhulp, maat schappelijke ondersteuning en hulp en ondersteuning op het gebied van werk en inkomen. Gemeente Heiloo werkt met een Sociaal team. U kunt met uw hulpvragen van maandag tot en met vrijdag bij de professionals van het team terecht als het u zelf niet lukt om een oplossing voor uw hulpvraag te zoeken bij mensen in uw omgeving zoals familie, vrienden of buren. Buiten openingstijden kunt u met uw hulp vraag terecht bij een crisisdienst. In het Sociaal team werken deskun digen met verschillende expertises samen. Het team is er op gericht om hulpvragen te signaleren, te beant woorden en op te lossen. Ook als het gaat om complexe problemen. In alle gevallen werkt het team met het uit gangspunt dat de privacy van inwoners is gewaarborgd. U kunt zich als inwo ner met een hulpvraag voor het team, altijd laten ondersteunen door familie lid, hulpverlener, een onafhankelijke adviseur of bijvoorbeeld een ouderen- of welzijnsadviseur of andere lokaal opererende ondersteuners. Voor cliën tondersteuning kunnen cliënten gebruik maken van de diensten van MEE. Het team maakt als dat nodig is afspraken met de wijkverpleegkundige. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. van Exter van de afdeling Welzijn, telefoonnum mer 072 535 67 18. Voor meer informatie over het Sociaal team kunt u kijken op de website www.heiloo.nl of contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Stationsweg 87a (verzending brief: 2 april 2015) - een straatmarkt op de Nic. Beetsweg op zaterdag 30 mei van 9:00 tot 15:00 uur (verzending brief: 2 april 2015) U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Burgerlijke stand Overleden tot en met 10 april A.A. Overbeek H.J.C. Bood Geboren D. Zeijlemaker Lot J. Valkering C.C. Onderwater-Orij d.v. A.T.G. Valkering en W. Dekker C.J. Houtkoop-Mostert Wessel A. Bakker A.M. Lenting-Groot z.v. W.J. Bakker en K.A.C. Scholten C. Molenaar-de Boer Elin P. Stam N.P. Baltus d.v. W. Stam en S.A.F. van Elk M. de Ruyter van Steveninck- Puck L. Verstappen Steenhoff d.v. T. Verstappen en S. Verbeek Charlie Veldt d.v. M.P.J. Veldt en N. Nuijens Huwelijksaangiften aangiften geregistreerd partnerschap M. Deelstra en W.C. van der Eems M. Tomas Gomez en C.M. Kant P.N. Mooij en W.M. Biersteker 1 91 ight

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 11