Pluim voor inwoners die anderen helpen 13 Eensgezindheid luidt voorjaar in met 'Concert met de Franse Slag' 'Muzikale lentekriebels' met baby of peuter GeredGereedschap op de Millenniummarkt bij 't Loo Heiloo Energie Kater Tommie vermist UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 Muziek op schoot is woendag 15 april. Aangeleverde foto HEILOO - Wie kent iemand die een pluim verdient omdat hij of zij graag een ander helpt? Of iemand die juist om hulp durft te vragen? Inwoners van de BUCH gemeente (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) kunnen voorbeelden bij aanmel den voor 'de Pluim': een taart als waardering. De BUCH gemeenten vinden hulp uit de omgeving bijzonder en tegelij kertijd heel normaal. En woordvoe der: ,,Elke vorm van helpen vinden wij een mooi voorbeeld. Daarom zetten wij iemand die een ander helpt, of juist om hulp durft te vra gen, graag in het zonnetje: wij stel len een taart beschikbaar. Als een inwoner iemand voordraagt, krijgt deze inwoner een taart die hij of zij zelf mag overhandigen aan de gelukkige." De Pluim is een blijk van waardering die inwoners aan elkaar geven en van elkaar ont vangen. Het heeft te maken met de grondgedachte van de regionale campagne 'Dat is heel normaal in onze gemeente': samen zijn we er voor elkaar. De campagne borduurt voort op de uitkomsten van uitge breid onderzoek van Motivaction. Uit het onderzoek (2013) blijkt dat bijna alle inwoners (95%) zoveel mogelijk dingen zelf willen doen, ook als ze ziek worden. 97% van de mensen geeft aan dat ze graag een helpende hand toesteken als hun partner, kind of ouders hulp nodig hebben. Als het gaat om vrienden, buren of familieleden die minder dichtbij staan, is het percentage minder hoog. In dat geval zegt 47% van de inwoners dat zij dan zullen helpen. Het kan gaan om vanzelf sprekende dingen. De vuilcontainer aan de weg zetten voor de minder valide buurman, op de koffie gaan bij een eenzame tante of de mantel zorg voor een dierbare. Wie er voor een Pluim in aanmerking komt, bepalen onze inwoners: zij kunnen zelf iemand aanmelden. Dat kan online op www.datisheelnormaal. nl, of met een aanmeldkaart die verkrijgbaar is in de hal van het gemeentehuis. Op de website zijn ook alle andere nominaties te bekij ken. HEILOO - Zaterdag luid de Muziekvereniging Eensgezindheid het voorjaar in. Met het 'Concert met de Franse Slag' waarbij zowel het leerlingen als grootorkest zich lieten horen met diverse Franse werken. In de zaal van Fletcher Heiloo trad naast Eensgezindheid ook de populaire band Alderliefste op en chansonniè- re Anne Wirix. Alderliefste speelde samen met het orkest de bekende werken Laat Me/Vivre en Une Belle Histoire. Anne Wirix wist zich daar entegen in haar rol als de Franse Gouvernante en chansonnière Edith Piaf telkens op unieke wijze te ver mommen. Als klapstuk vertolkte zij ook de zingende non Sreur Sourire (zuster glimlach) met het wereldbe roemde Dominique. HEILOO - Is je dreumes gek op dansen, of wil je een iets anders zingen dan 'Op een grote paddestoel'? Kom dan Woensdagochtend 15 april langs bij de inlooples van de cur sus Muziek op Schoot, met als motto 'Muzikale lentekriebels voor baby's en kleuters'. Aanvangstijden voor dreumesen om 09.00 uur, peuters om 10.00 uur. De babygroep (vanaf circa drie maanden) vindt de inlooples plaats op vrijdag 17 april om 11.00 uur. Deze cursus wordt gegeven door Daniëlle de Ruijter. Voor meer informatie, tel. 06.18360486. Woensdag 29 april vanaf 19.30 uur is er in het kader van de lente een voorspeelavond voor tieners. Deze avond is speciaal voor leer lingen vanaf 12 jaar tot en met 19 jaar die graag hun muzikale inbreng willen laten horen en zien. Denk je erover om muzieklessen te nemen op het instrument van je dromen? Maar wil je het eerst proberen of het wel bij je past, en of het bevalt? Dat kan door de nieuwe korte ken nismakingscursussen Leer je ZÓ!!!' te volgen. Deze cursussen starten medio april. Met keuze uit onder andere blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trombonen, gitaar of viool. In kleine groepjes voor kinde ren van 6 tot en met 11 jaar wor den de basisvaardigheden aan geleerd. Voor meer informatie: www.muziekendansschoolheiloo.nl. Voor alle cursussen geldt dat zij alleen doorgaan bij voldoende deel name. Alvast voor in de agenda: Vrijdag 29 mei van 16.30 tot 20.00 uur is het open huis in de Muziek- en Dansschool Heiloo. Er is veel te beleven! Het ingezamelde gereedschap wordt gesorteerd en gerepareerd door de vrijwilligers. Aangeleverde foto HEILOO - De Stichting GeredGereedschap Kennemerland (SGGK) bestaat al ruim 30 jaar en beschikt sinds twee jaar over een eigen werk plaats aan de Westerweg in Heiloo. De Wereldwinkel aan de Stationsweg is het belangrijk ste inzamelpunt. Daarnaast zijn onder andere inzamelkisten te vinden bij Praxis - en Fixet ves tigingen, Coen Doen en gemeen- tewerven. De vrijwilligers zijn twee dagen per week in de werkplaats bezig met het sorteren, schoonmaken, repareren, opknappen en inpakken van gereedschap. Nieuwe vrijwilli gers zijn altijd welkom. Jaarlijks krijgt de stichting pro jectaanvragen uit diverse landen in Afrika via het landelijke diensten centrum van de Stichting Gered Gereedschap. Het doel van het werk van de stichting is mensen in ontwikkelingslanden te leren voor zien in het eigen levensonderhoud en dat van hun naasten. U kunt de stichting helpen door op zaterdag 9 mei met uw overtollig gereedschap naar de Millenniummarkt bij 't Loo te komen. De vrijwilligers knap pen het op voor een nieuw leven. Kwalitatief hoogwaardig gereed schap maakt het verschil tussen afhankelijkheid en zelfredzaamheid. Het stelt mensen in staat hun talent te ontwikkelen. Voor een donatie van 20 euro kan een complete set gereedschap worden gereedge maakt voor verzending: de basis voor een zelfstandig bestaan. HEILOO - „Onze kater Tommie van 1 jaar oud is sinds 31 maart vermist", vertelt Janneke Sewalt. ,,Na een zoektocht van twee weken hebben wij hem helaas nog niet kunnen vinden. Ik wil u vragen naar hem uit te kijken. Tommie is een gechipte en gecastreerde kater, Cypersgrijs met een witte bef en witte po tjes. Hij woont op de Heerenweg en is in deze omgeving zoek geraakt." Als u iets weet, neem dan contact op met Janneke; tel. 06-30706333 of tel. 06-38757818. Alle tips zijn welkom! Natuurlijk een goede beloning voor de vinder. Aangeleverde foto Een duurzaam burgerinitiatief Op weg naar een lagere energierekening Op donderdag 23 april houdt Heiloo Energie een informatie avond over energiebesparing. Iedereen is van harte welkom op Cultureel centrum de Strandwal. Op deze avond brengen onafhan kelijke adviseurs besparingstips en mogelijkheden om uw woning te verduurzamen onder de aandacht. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de infrarood-actie van Heiloo Energie, waarbij warmtebeelden zijn vast gelegd van de buitenkant én de binnenkant van woningen. Aan de hand van de foto's kunnen we de mogelijkheden voor wonin gisolatie bekijken. Besparen en zelf energie opwek ken tot je niets meer gebruikt? De energiesprong kan zelfs naar nul op de meter. De kosten van de aanpassingen worden terugverdiend door de lagere energierekening. Heiloo Energie (www.heilooener- gie.nl) is een onafhankelijk burge rinitiatief. Het doel is om met en voor de leden en inwoners van Heiloo energiebesparing en productie van duurzame energie te stimuleren. Burgemeestersconvenant Sinds 1 november 2014 kun nen inwoners van Heiloo bij het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaam- bouwloket.nl) terecht voor gratis informatie en onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bou- wen, energie besparen en energie opwekken. De gemeente Heiloo heeft samen met andere gemeenten in de regio een Burgemeestersconvenant onder tekend over Duurzaamheid. Dit betekent dat de gemeente in 2020 20% minder CO2 moet uitstoten en 20% energie besparen ten opzichte van 1990. Dit is een grote opgave die Heiloo Energie toejuicht. Heiloo Energie, Duurzaam Bouwloket en Gemeente Heiloo werken samen om de ambitieuze doelstelling van de gemeente vorm te geven en beginnen daarom om energiebesparing thuis onder de aandacht te bren gen. Onderwerpen informatieavond - Waar lekt de warmte in huis weg? Geïllustreerd met warmte- beelden. - Met burgers naar een duurzaam droomhuis. Isoleren, verbete ren en aanpassen van de eigen woning. - Doorkijk naar energieneutraal en 'nul op de meter'. - Mooi en duurzaam Heiloo en subsidies voor energiebesparing en woningverbetering. Locatie Cultureel centrum de Strandwal (tuinkamer), de Olven- dijk 2a, 1851 VN Heiloo; aanvang 20.00 uur. De avond is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. Zuster glimlach tijdens 'Met de Franse slag' Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 13