Subsidies voor Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo Tien ÏÏW vragen aan W 1 Ondernemersborrel De Waaier in Heiloo succesvol Natuurspeeltuin krijgt vorm Bep van Vliet 3 JhC* j|i.e öfl 1 Elite week verschijnt de rubriek 'De tienvragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, krijgt hij/zij de vrijheid om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'! UITKIJKPOST 29 APRIL 2015 HEILOO - De vriendengroep van de Cultuurkoepel groeit gestaag. De financiële bijdrage van vrienden maakt het moge lijk om te investeren waardoor het voorzieningenniveau nog beter wordt. Zo zijn er wensen om podium verlichting aan te brengen, eigen stoelen aan te schaffen en decor panelen te plaatsen. Voor de aan schaf van 300 stoelen is ruim 30.000 nodig. Naast een bijdrage die de stichting kan leveren zoekt de stichting sponsors. Het prins Bernard Cultuurfonds Noord Holland heeft 5000 euro als bijdra ge toegezegd. Ook ondernemers van het Willibrordus Business Centrum hebben een bijdrage toe gezegd. Op 17, 18 en 19 september wordt het eerste festival 'Willibrordus draait door' gehouden. Het land goed en de gebouwen zijn daar voor het decor. Film, documen taires, muziek, theater en voeding zijn de pijlers waarop het festival wordt georganiseerd. Voor het onderdeel film heeft de stichting 2500 euro toegezegd gekregen van het Taqa Cultuurfonds. De jury van Nu.hier Noord-Holland vindt de opzet van het program ma innovatief en een belangrijke bijdrage aan de bevordering van toerisme. Reden om voor de mar keting en promotie van het fes tival in Heiloo 5000,- toe te zeg gen. Afgelopen maandag hebben bestuursleden van de stichting en kunstgetij de cheque in ont vangst genomen. De bedoeling is het festival jaarlijks te organise ren. Het is een co-productie van Stichting Vrienden Cultuurkoepel, Kunstgetij, Ondernemend Heiloo, Fletcher Hotel, Stichting de Buitenkans en GGZ+. De werk groep streeft naar een festi val met een bijzonder karakter, onderscheidend en meerwaarde creëerend voor velen. Voor ver dere informatie of aanmelden voor vriendschap, mail naar vrienden@ cultuurkoepelheiloo.nl. In het kader van het Willibrordusjaar krijgen activitei ten in Heiloo bijzondere aandacht, zie www.willibrordusheiloo.nl. De leden van het genootschap Willibrordus 2015 willen door samenspel de vele activiteiten die in Heiloo worden georganiseerd, met een activiteitenkalender onder de aandacht brengen. Zij nemen het initiatief om in gesprek te gaan met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Heiloo promoten en producten bekend te maken zoals Willibrordusbroodbier, ijs en kaas. Mogelijk zullen de restaurants een Willibrordus gerecht op de menu kaart plaatsen. Op 7 november, de sterfdag van Willibrordus, zal in de cul tuurkoepel het Willibrordusdebat plaats vinden met aansluitend een Willibrordusmaaltijd. Het debat zal geleid worden door burgemeester Van Zanen van de Willibrordus stad Utrecht. Het genootschap wil graag weten hoeveel inwoners van Heiloo in hun naam Willibrordus hebben en welke Heilooërs op 7 november jarig zijn. Mail naar info@willibrordusheiloo.nl Ook als u meer of andere suggesties heeft voor het genootschap. HEILOO - Op woensdag 22 april organiseerde De Waaier een netwerkborrel in Melange7 voor ondernemers uit Heiloo. De Waaier is makelaar in maat schappelijk betrokken onderne men en maakt maatschappelijk betrokken ondernemen gemakke lijk voor bedrijven. Zo'n 20 geno digden kwamen af op deze ken nismaking die georganiseerd werd om meer Heiloose ondernemers te enthousiasmeren voor het werk van De Waaier. Peter Valbracht en Leoniek Verhage verzorgden een presentatie over het werk van De Waaier en de MatchMarkt die De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.500 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos *J- offset rotatiepers, de milieu- Sf CTiiiiJip.Niiiiir.iU.i- vriendelijke druktechniek Nieuwe Openingstijden ma. 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur di. 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur wo. GESLOTEN do. 09.00 - 12.00 vr. 09.00 - 12.00 13.00 - 14.30 uur Advertenties Jos Kraakman is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, tel. 072-5351073 of via advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en -mogelijkheden: www.uitkijkpost.nl. Verkoop Marion Becker is bereikbaar op maandag en donderdag, tel. 072-5351072 of via verkoop@uitkijkpost.nl. Redactie Marsha Bakker is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072 5351071 of via redactie@uitkijkpost.nl. Adres Bezoekadres: Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo tel 072-5330175. Volg de Uitkijkpost ook op De Waaier op 29 oktober in de Cultuur Koepel in Heiloo organi seert. Ron Huiberts vertelde 'uit het hart'. Over zijn ervaringen met De Waaier als ondernemer. Hij zei: "Het is heerlijk om te geven." De MatchMarkt is een leuke manier voor bedrijven om kennis te maken met het gratis beschikbaar stellen van hun kennis, materialen en vrij- willigersuren van medewerkers aan maatschappelijke organisaties in hun omgeving. Ook voorzitter van de Ondernemersvereniging Heiloo, Henk Morsch was enthousiast: "Ik ga proberen de politiek in Heiloo wakker te schudden. Ook vind ik dat alle ondernemers en maat schappelijke organisaties in Heiloo mee zouden moeten doen met De MatchMarkt in De Cultuurkoepel. We gaan ze allemaal uitnodigen." Ondernemers in Heiloo en de regio groot Alkmaar die meer informatie willen ontvangen over De Waaier en De MatchMarkt, kunnen contact opnemen met Peter Valbracht via peter@de-waaier.nl of 072 5110601. Met vereende krachten rollen de leerlingen van Clusius College Alkmaar een zware boomstam van zijn plek. Foto: Carolien Breed HEILOO - Er werd ook don derdag hard gewerkt door de mbo-leerlingen van het Clusius College Alkmaar; de natuurspeeltuin op landgoed Willibrorus krijgt langzaam maar zeker vorm. GGZ heeft naast de buurttuin een lapje grond beschikbaar gesteld om een natuurspeeltuin in te rich ten voor jonge kinderen en basis schoolleerlingen. De drijvende kracht achter de natuurspeel- tuin is Dorien Reiche, tevens de motor achter buurttuin de By. De Clusius-leerlingen hebben aan de hand van de wensen van groep 7 van de Paulusschool een ontwerp gemaakt, dat zij 11 maart jongstle den presenteerden. Het wordt een speeltuin, gemaakt van natuurlijke materialen waar kinderen de natuur van heel dichtbij kunnen beleven. Vorige week is een hut van takken gemaakt. Clusius-docente Jeanine Jonker gaf haar leerlingen aanwij zingen bij het werk; waaronder ook klussen als het verrollen van loodzware boomstammen. ,,We zijn deze middag en aanstaande donder dag nog bezig. Dan moet het meeste werk gedaan zijn, want meer tijd hebben we niet. Er wordt nog een waterloop uitgegraven en van het zand wordt een heuvel gemaakt. Ook moet de betonnen buis nog op zijn plek." Gelukkig heeft het Clusius-team materieel meegeno men, waarmee het zware werk uit gevoerd kan worden. De materia len -zoals het houten hekwerk- zijn gesponsord. Even verderop, voor Kwekerij de Buitenkans, werkten Clusius leerlingen aan de uitvoering van een ontwerp voor een tijdelijk bloemenproject in het kader van de Limmer Bloemendagen. ra 1. Waar bent u geboren en getogen? Bep van Vliet, 76 jaar, getrouwd met Niek, één dochter en één zoon, beiden getrouwd en zes leuke kleinkinderen. 2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen? Mijn werk was mijn hobby, fijn gewerkt bij een bank met dienstverlening hoog in het vaandel. 3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen? Staatssecretaris van Rijn. Hoewel ik begrip heb voor de bezuini gingen in de zorg, maak ik mij zorgen voor de ouderen, minder hulp en een veel afhankelijker van mantelzorg. Maar de gezin nen zijn kleiner en de kinderen wonen vaak niet in de buurt, hoe lost hij dit op? 4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering? Zomers zwemmen in het Pesiebad, de modder en visjes tussen je tenen. 5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo? De westkant van het Overbos, de weilanden en de duinen in de verte. 6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken? Liever niet, ik slaap dikwijls slecht. 7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg? Mijn moeder zei altijd, als wij iets niet konden: 'Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt er naast'. Dan probeerde je het en vaak waren er dan veel dingen die wel lukten. Zo denk ik nog steeds: eerst proberen en als het helemaal niet gaat afhaken. 8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u? Het gezin van onze dochter woont al 14 jaar in het buitenland, ver weg in Vietnam, Jakarta, Moskou en nu Amerika. Wij heb ben daarom heel veel grote reizen gemaakt om haar te kunnen bezoeken, maar ik hou helemaal niet van reizen en ook niet van vakantie. Mijn fijnste vakantie is gewoon in de zon in de achter tuin met een goed boek, maar ja je kinderen!! 9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was? Nu de zorginstellingen zo veranderen, vooral zorgen voor betaalbare appartementen voor ouderen. Luxe en prijzige appartementen zijn er wel, maar er moet ook plaats komen voor mensen met een kleine beurs. 10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u: Vanaf wanneer en waarom verricht jij vrijwilligers werk in Heiloo; wat heb je zoal als vrijwilliger gedaan en bovenal: wat heb je met het poppenhuis van Nijenburg? Ik heb het voorrecht gehad om 19 jaar geleden met pré-pensi oen te gaan, het niksen verveelde al gauw en zo ben ik vrijwil ligerswerk gaan doen. Chauffeur op de rolstoelbus, vier jaar en daarna nog tien jaar voorzitter, voorlezen voor schoolkin deren, ook in zorgcentrum de Loet heb ik al veel vrijwilligers werk gedaan. Nu zing ik nog elke dinsdagmiddag met een groot aantal bewoners en sinds enkel maanden zing ik elke donder dagmiddag in Overkerck, heel vrolijk en fijn werk, de mensen worden zo vrolijk van muziek en het zingen van de oude school liedjes is heel goed voor het geheugen. Bestuurslid Historische vereniging Oud Heiloo en nu rondleidingen op Nijenburg, dat is wel het allerleukste van al het vrijwilligerswerk, dat is elke keer een feestje. Het poppenhuis heeft mijn hart gestolen, zo mooi en zo knap gemaakt, er staan zulke aparte dingen in, met vak manschap gemaakt en iedereen is verrast als zij de grote kast zien, met al de stijlkamers. Ik vind het elke keer weer een eer om erover te vertellen en geniet ervan. Misschien is het pop penhuis nog een onvervuld verlangen uit mijn kindertijd. Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan Wil Drenth, zo actief bezig in de Loet en zo creatief. Mijn vraag aan haar: van wie heb je die creativiteit geërfd en komt er eens een tentoon stelling van al jouw schilderijen?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 3