contact Werkzaamheden Stationsgebied 11 HEILOO Verkeers situatie gewijzigd Bezwaar maken GEMEENTE Openingstijden Raad en (raads)commissies maandagavond 18.00 - 20.00 uur Werk in uitvoering Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo UITKIJKPOST 2 7 MEI 2015 bruikers elkaar eerder omdat ze beter zicht op elkaar hebben. De verandering van de rijrichting zorgt ook voor minder verkeersbewegingen in het gebied. De rijrichting dwingt de automobilist eerder een keuze te maken over parkeren: kies ik gelijk voor de parkeergarage of gok ik op een parkeerplek in het gebied? De verwachting is dat automobilisten voortaan sneller kiezen voor een zekere parkeerplaats in de parkeer kelder of op het parkeerterrein aan de Holleweg. Verder is er door de laad- en losplaats dichter tegen het plein aan te leggen, beter zicht op het verkeer op de Heerenweg De werkzaamheden in het stationsgebied zijn 24 april afgerond. De afgelopen vier weken hebben wij de nieuwe verkeerssituatie door borden, een artikel in de Uitkijkpost en via Facebook en Twitter, onder de aandacht gebracht. De borden halen wij vrijdag 29 mei weg. Verkeersveiligheid De aanpassingen zorgen voor een verbetering van de ver keersveiligheid. De belangrijkste verandering is het omdraai en van de rijrichting. De automobilist rijdt in de nieuwe situatie voetgangers en fietsers tegemoet. Hierdoor zien alle wegge- bij het uitrijden van de parkeergarage. Ook zijn er extra fiet senrekken geplaatst, deze zorgen voor meer overzicht en minder overlast van losstaande fietsen in het gebied. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer van de afdeling Ingenieursbureau, telefoonnummer 072 535 66 66 of e-mail info@heiloo.nl GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Vergaderingen raadscommissies De raadscommissies adviseren de gemeenteraad. De raadscommissiever gaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Inspreekrecht Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of over onderwer pen die u onder de aandacht van de commissieleden wilt brengen. Naast de vaste punten staat op de agenda Maatschappelijke Zaken maandag 1 juni - Nota buitensportaccommodaties - Nota kernactiviteiten Heiloo 2016 - GGD Hollands Noorden financiële stukken - Integraal beleidskader en integrale verordening - Verordening cliëntenparticipatie Participatieweg 2015 - WNK Personeelsdiensten financiële stukken Bestuurlijke Zaken dinsdag 2 juni - Bedrijfsplan BUCH "Samen maar toch apart" - Eerste financiële rapportage 2015 - Wijziging verordening reinigingsrech ten 2015 - Veiligheidsregio NHN financiële stuk ken - RAUM financiële stukken - VVI financiële stukken Openbare Ruimte woensdag 3 juni - Ontwerpbestemmingsplan Van Catsstraat 4a - Voorontwerpbestemmingsplan Westerweg 370a - Visie op detailhandelstructuur - Ontwerpbestemmingsplan en exploi tatieplan Zuiderloo - Voorontwerpbestemmingsplan Zandzoom - Stand van zaken ONS Planning groot onderhoud aan Ewisweg Vanaf maandag 1 juni voert aannemer Dura Vermeer onderhoudswerkzaam heden uit aan de Ewisweg, tussen de Rookamer en het Zevenhuizen. De werkzaamheden duren ongeveer tot 3 juli. De Ewisweg is tijdens de werk zaamheden gedeeltelijk afgesloten. Bereikbaarheid en planning Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de Ewisweg van de Rookamer tot het Zevenhuizen gefaseerd af voor ver keer. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer geven wij omleidingsroutes met borden aan. Voor de bereikbaar heid van hulpdiensten bij eventuele calamiteiten treffen wij aanvullende maatregelen. De fasering ziet er als volgt uit: fase 1 Zeeweg - Obriglaan: is afgesloten voor verkeer van maandag 1 tot vrijdag 5 juni; fase 2 Obriglaan - Termijen: is afgesloten voor verkeer van maan dag 8 tot vrijdag 19 juni; fase 3 Termijen - Vrieswijk: is afgesloten voor verkeer van maandag 22 tot vrijdag 26 juni; fase 4 Vrieswijk - Het Zevenhuizen: is afgesloten voor verkeer van maan dag 29 juni tot vrijdag 3 juli. Wat betekent dit voor u? Werkzaamheden van deze omvang brengen altijd overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de over last voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw mede werking en begrip. Afvalinzameling U kunt uw afval rolemmers op de gebruikelijke dagen aanbieden, de aannemer zorgt voor het legen van uw rolemmers. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer, afdeling Ingenieursbureau, telefoon nummer 072 535 66 66 of kijk op www.heiloo.nl/buurt bij werk in uitvoering. Meer informatie of aanmelden inspreken Wilt u meer informatie over de agenda of wilt u zich aanmelden om in te spreken, neemt u dan contact op met mevrouw D. van der Schuur, commis siegriffier, telefoonnummer 072 535 67 93 of e-mail griffie@heiloo.nl Als een besluit rechtstreeks gevol gen voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u in een brief binnen zes weken nadat het besluit is verzonden. In dit bezwaar schrift zet u in elk geval uw naam, adres en handtekening, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet met het besluit eens bent. Het bezwaarschrift stuurt u naar degene die het besluit heeft genomen: burgemeester of bur gemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst over het besluit. Vragen om schorsing Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de voor- zieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor betaalt u griffierecht. ZONE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 11