Highlow Rangers in actie voor Nepal 'Inzicht in en transparantie van de subsidiestromen' Zaterdag 6 juni Prijsuitreiking Kassabonnenspaaractie Kosteluk Fun Food deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 7 Tentoonstelling Outsiders art in de Trog om 12.00 uur in winkelcentrum 't Hoekstuk 3 J U N I 2 0 1 5 De Highlow Rangers gaan terug naar Nepal om te helpen met de wederopbouw van het verwoeste dorp van Sherap Sherpa, het jongetje dat zij op een eerdere reis hebben leren kennen. Foto: Kees Hageman HEILOO - Het nieuws over de zware aardbevingen in Nepal heeft Heiloo niet onberoerd gelaten. Het levenswerk van René Veld, het eco-dorp Hamro Gaun van Stichting Veldwerk, bevindt zich immers middenin het zwaar getroffen gebied bij Kathmandu. De Highlow Rangers waren sowieso al van plan om november dit jaar opnieuw op de motor door Nepal te trekken. Maar nu heb ben ze er een speciale missie aan vastgeplakt; ze willen helpen bij de wederopbouw van het door de aardbeving getroffen dorpje Brabal in Langtang National Parc (op circa 100 kilometer van Kathmandu) van hun voormalige gids Sherap Sherpa. In 2010 hebben twintig Rangers van Noord naar Zuid India gere den en daarbij geld verzameld voor het goede doel onder andere voor Stichting Veldwerk. Hieropvolgend werd drie jaar geleden voor het eerst door vanuit Kathmandu de Himalaya op Royal Enfields doorkruist. De geldinza melingsactie toen, in aanloop naar de tocht, was eveneens bestemd voor Stichting Veldwerk, één van hun reisdoelen onderweg. Kees Hageman vertelt dat ze op een moeilijke stuk een dag de hulp van Sherap Sherpa hebben ingescha keld. ,,Op dat soort plekken ont breekt goede bewegwijzering; en je kunt niet zomaar even aan de lokale bevolking de weg vragen, want bijna niemand spreekt er Engels. Neem je de verkeerde afslag, dan ben je echt het haasje." Sherpa was hun gids en tolk onderweg. De mannen onderhou den via Facebook en e-mail nog steeds contact met hem. Zo hoor den ze het nieuws welke desas treuze gevolgen de aardbeving heeft voor het dorpje waar Sherpa woont en waar ze toen zo gastvrij werden ontvangen. Kees: „Sherpa woont met zijn gezin in één van die vele afgelegen gehuchtjes die zeer zwaar getroffen zijn. Door de afge legen ligging van dit soort dorpjes is het aantal slachtoffers wellicht nog veel hoger dan het officiële aan tal dat de overheid bekend maakt. Sherpa heeft ons foto's gemaild van de ravage na de eerste aardbeving. Alles ligt in puin. En het weinige dat nog overeind stond, is bij de tweede aardbeving ingestort. De overheid heeft per helikopter een waterzui vering gedropt. Maar daarna heb ben de dorpelingen niets meer van de overheid vernomen, ze zijn geheel op zichzelf aangewezen." Kees vervolgt: ,,De enorme scha de heeft ons geraakt; we willen iets doen!" Voedsel is schaars in het afgele gen dorp en de moessontijd breekt aan. De Highlow Rangers hebben onlangs uit eigen portemonnee een aanzienlijk bedrag gedoneerd voor eerste hulp. In november, als de moesson voorbij is, willen ze indien mogelijk een week in het dorp blijven om in samenwerking met Stichting Veldwerk terplekke te bekijken wat ze voor het dorpje kunnen doen. Wellicht hand- en spandiensten, maar bouwmateriaal is schaars in een land dat in puin ligt. Daar is geld voor nodig. En daarom staat de geldinzamelings actie voor de komende reis gedeel telijk in het teken van het dorpje van Sherpa. Via de website kunt u volgen waar de nood het hoogst is en wat er met uw donaties gebeurt. De Heilooërs organiseren een benefietdag op 27 juni bij café De Wit in Heiloo. Meer nieuws vindt u op Facebook en op www. highlowrangers.nl. Geld doneren kan op rekening NL51 ABNA 0519 2729 43, onder vermelding van 'Rangers voor Nepal'. HEILOO - Van donderdag 4 juni tot zondag 2 augustus houdt Galerie de Buitenkans een expo sitie van 'Outsiders art' van het Atelier Centrum 31, in de Trog aan de Bullaan 4 te Heiloo. Het Atelier Centrum 31 is een onderdeel van Esdégé-Reigersdaal. Er werken in totaal 25 cliënten. Ze maken vrij werk, maar ook wordt in opdracht gewerkt. Ook worden er voorwer pen in keramiek gemaakt. Op de keramiekafdeling van Centrum 31 werken ongeveer 12 cliënten. Zij werken kunstzinnig of meer arbeidsmatig. De Trog is geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.de-buitenkans.org. HEILOO - Met deze opdracht van de gemeenteraad ging het gemeentebestuur vorig jaar november aan de slag. Dat er veel zal veranderen voor Heilooër organisaties in de sport, welzijn, kunst en cultuur staat wel vast. De wethouders Fred Dellemijn en Elly Beens leggen uit, dat huur verhoging, onder meer voor theater De Beun, onderdeel uitmaakt van een aangepast subsidie- en accom- modatiebeleid. De maatschappe lijke huur voor welzijnsorganisaties is al besloten en gaat per 1 januari 2016 in. Maandagavond stond een zelfde voorstel op de agenda van de commissie voor de buitensportac commodaties. Als dit door de raad wordt aangenomen, gaan zij per 1 januari 2017 maatschappelijke huur betalen, maar wordt tegelijkertijd de mogelijkheid geboden hiervoor subsidie aan te vragen. Het doel is om de directe en indirecte subsi diestromen inzichtelijk en transpa rant te maken. Zodat alle gesubsi dieerde organisaties op een eerlijke en gelijkwaardige manier kunnen worden behandeld. Dellemijn geeft nog een tweede punt aan waarom het accommoda tie- en subsidiebeleid wordt aan gepast: „Gemeenten mogen van de overheid volgens de Wet Markt en Overheid alleen nog marktconform verhuren om concurrentieverval sing tegen te gaan. Aan organisaties die een algemeen belang dienen mag een maatschappelijk huurtarief worden gevraagd." Dit percentage mogen gemeenten zelf bepalen. Hij legt uit dat in Heiloo voor 70 is gekozen, omdat de gemeente dat eerlijker vindt. ,,Als een organisa tie geen huur betaald, maar ook geen subsidie ontvangt kun je die niet korten. Dat zou betekenen dat je alleen maar kunt besparen op subsidies voor organisaties die toevallig een pand huren dat niet van de gemeente is." Hij voegt er meteen aan toe dat de huurders en de gebruikers van gemeentelijke accommodaties de (extra) huur kunnen meenemen in de subsidie aanvragen; boven op het subsidie bedrag dat organisaties sowieso bij de gemeente indienen. Dit leidt tot een accentverschuiving in de sub sidiestromen, maar de regeling is volgens de wethouders toekomst- bestendig en maakt eindelijk inzich telijk hoeveel en waar de subsidie gelden terechtkomen. ,,Het is dus allerminst de bedoeling om clubs en verenigingen, instellingen en andere organisaties de nek om te draaien." De bezuinigingen van 150.000 euro op de directe subsidies van instellingen en 75.000 euro op de indirecte subsidies van buiten sportaccommodaties blijven van kracht. Behoud van diversiteit is daarbij één van de uitgangspunten. De gemeenteraad heeft vorig jaar ook besloten dat het korten van subsidies zal worden uitgevoerd op basis van een per subsidieaan vrager vastgestelde (maatschap pelijke) output. Om tot een eerlijke verdeelsleutel te komen, is gekeken wat de kernactiviteiten zijn in wel zijn, sport, kunst en cultuur. Om te bepalen welke voorzieningen in Heiloo gewenst en noodzakelijk zijn, is begin dit jaar een discussie over de kernactiviteiten en kernta ken gestart. De bijeenkomsten in de Cultuurkoepel in februari en maart maakten hier deel van uit. De bevin dingen zijn verwerkt in de nota Kernactiviteiten. Voor de ontstane onrust heb ben de wethouders begrip. Beens: ,,Besturen van organisaties, instel lingen en verenigingen krijgen meer verantwoordelijkheid en dat maakt onzeker. Daarom zullen we hier zorgvuldig mee omgaan en gesprek ken aangaan om de ongerustheid weg te nemen!" advertentie jithljlzptoC ONTVANG E N BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: Volgens wethouders Dellemijn en Beens, is de huurverhoging, onder meer voor theater De Beun, onderdeel van een aangepast subsidie- en accommodatiebeleid. Foto: Carolien Breed KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 8 NUMMER 2 3 0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1