Willeke Alberti zingt voor meneer Bruin Weerstand tegen opzegging huidige huurovereenkomsten 113 BORDEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Commissaris van de Koning bezoekt Heiloo Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS Bfl in /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 De uitverkoop begint donderdag 18 juni vanaf 13:00 uur Move to Balance deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 HEILOO - De Commissaris van de Koning, de heer Remkes is in gesprek met Rob van der Wal (CiRoPack), André IJdema (TG lining) en burgemeester Romeyn. De bedrijven CiRoPack en TG Lining gaven een kijkje in hun bedrijf en lieten zien hoe er in Heiloo samengewerkt wordt. Hierbij was ook het voltallige col lege aanwezig. Aangeleverde foto HEILOO - Het was de Gouden Dagen-wens van meneer Bruin; hij wilde graag eens een lied zin gen met Willeke Alberti. Gouden Dagen Heiloo organiseert een maal per jaar een groot evene ment en deze keer werd de wens van meneer Bruin aangegrepen om met hem vele andere oude ren te verblijden. Meneer Bruin werd vrijdagmid dag 5 juni als een VIP in een limou sine opgehaald en in stijl naar Fletcher Heiloo gereden, een van de sponsors van Gouden Dagen Heiloo. Samen met 400 senioren genoot hij daar met volle teugen van het concert van Willeke Alberti. Met gasten van Villa Westervenne, De Zonnebloem, De Loet en Huize Overkerck, Stichting Welzijn Heiloo én hun begeleiders die ervoor heb ben gezorgd dat ze hier konden komen. Vaak familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers. Ook waren vier senioren uit Heemskerk aanwe zig die als wens hadden dat Willeke in Heemswijk zou komen zingen. Als alternatief konden zij het con cert in Heiloo bijwonen. Onder de gasten ook burgemeester Hans Romeyn, voorzitter van het Comité van Aanbeveling van Gouden Dagen Heiloo. Hij vertelt dat het comité, verder bestaande uit Ans Willemse, Pieter Ranzijn, Ugur Pekdemir, Marja Vrolijk en Ton Steenaert, zich inzet om het Gouden Dagen Heiloo project onder de aandacht van zoveel mogelijk ouderen te brengen. Gouden Dagen Heiloo is een samenwerkingsproject van Viva! Zorggroep en Stichting Welzijn Heiloo. Dit project heeft tot doel wensen van ouderen te vervullen en hen een paar gouden uren te bezorgen. De vrijwilligers, verbon den aan dit project, hebben sinds het voorjaar van 2013 al vele wen sen van ouderen in Heiloo vervuld. In 2014 maar liefst zeventig wensen, waarvan sommige samengevoegde wensen. Variërend van een boot tochtje, een ballonvaart, een bezoek aan een museum of theater. Maar ook vele wensen dichter bij huis, zoals een visje eten in Egmond aan Zee. Iedere oudere, ook mensen die zelfstandig thuis wonen, kan een wens indienen. ,,De doelstel ling van het Gouden Dagen Heiloo- project is om mensen te verbinden, ouderen uit een isolement te halen. Mensen die bijvoorbeeld om fysieke of financiële redenen de deur niet meer uitkomen. Of ouderen zonder netwerk om zich heen, familie of bekenden, met wie ze af en toe iets kunnen ondernemen. We merken dat juist deze mensen soms net dat zetje nodig hebben om zich aan te melden." Het vervullen van wen sen wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors. En uiteraard door het team vrijwilligers van Gouden Dagen Heiloo. Dat Willeke Alberti, iemand met een indrukwekkende carrière, graag bereid was om mee te werken aan deze Gouden Dagen-wens, vindt Hans Romeyn geweldig. Hij heeft bewondering voor hoe zij in haar optredens voor ouderen mensen weet te verbinden. In 2008 werd Willeke onderscheiden met de Majoor Bosshardt Prijs. ,,Het zegt wat over hoe zij in het leven staat." En vol energie -die zij al zestig jaar op het podium uitstraalt- trakteer den Willeke en haar band de hele zaal op een gouden optreden; tus sen en met haar publiek! HEILOO - Naar aanleiding van de door de gemeente aangezegde opzegging van de actuele huur overeenkomsten en de aankon diging van de nieuwe huurtarie- ven voor 2016 kwamen op 3 juni tien Heilooër organisaties bijeen in het Trefpunt. De gemeente Heiloo voert per 1 januari 2016 een maatschappelijk huurtarief in voor alle cultuur- en welzijnsorganisaties die een gemeentelijke accommodatie huren, maar dit stuit op weerstand bij de betrokken organisaties. Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo, Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo, Tintoretto, Stichting Hobbyfarm, Nivon afdeling Heiloo, Historische Vereniging Oud Heiloo, Stichting Theater De Beun, Stichting Trefpunt, Stichting Welzijn Heiloo, Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo en Falkland Toneel Heiloo formuleerden vorige week in gezamenlijkheid de volgende verkla ring: ,,De organisaties accepteren niet dat de huurovereenkomsten zijn opgezegd. De organisaties vin den dat de gemeente de huuropzeg- gingen en de voorgestelde huurta- rieven ten onrechte baseert op de Wet Markt en Overheid. Gezien het raadsbesluit van 30 juni 2014 kun nen de huren niet worden aangepast op basis van deze wet. De organisa ties willen dat de gemeente uitvoe ring geeft aan de wens van de raad om per organisatie te bekijken hoe maatwerk geleverd kan worden. De organisaties blijven graag met de gemeente in gesprek en doen daar toe het voorstel om een werkgroep te benoemen, bestaande uit verte genwoordigers van de instellingen én de gemeente. Deze werkgroep moet worden opgedragen uitvoering te geven aan het raadsbesluit geno men op 7 oktober 2013: Per accom modatie de mogelijkheden te onder zoeken om de uitvoerende taken van de gemeente zoveel mogelijk te verminderen. Opties daarbij zijn: erfpachtconstructies, overdracht van onderhoudstaken, multifunc tioneel gebruik van accommoda ties, herhuisvesten van huurders en KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL afstoten van accommodaties." Het college houdt vooralsnog vast aan het door de gemeenteraad in decem ber vorig jaar genomen besluit om per 1 januari 2016 één maatschap pelijk huurtarief voor welzijnsorga nisaties in te voeren. Voor huurders van buitensportaccommodaties in eigendom van de gemeente ligt een voorstel aan de raad om deze rege ling ook voor hen in te voeren per 1 januari 2017. „Hiermee krijgen alle organisaties die een ruimte van de gemeente huren één transparant huurtarief, dat berekend is volgens dezelfde methodiek. Om de huur verhoging te compenseren kunnen huurders extra subsidie aanvragen." De gemeente legt uit: ,,Er zijn nu organisaties die ruimte huren van de gemeente tegen een symbolische prijs van bijvoorbeeld één euro. De kosten die de gemeente heeft aan zo'n accommodatie zijn vele malen hoger. Eigenlijk ontvangt zo'n orga nisatie dus indirect subsidie van de gemeente. Alleen is dit niet goed zichtbaar. Met het gelijktrekken van het huurtarief wordt transparant wie welke subsidie ontvangt en kunnen alle subsidieaanvragen op dezelfde manier worden behandeld. Dat zorgt voor transparantie en eerlijk heid en creëert een toekomstbesten- dige situatie." De gemeente geeft aan dat het beseft dat er veel ver andert voor organisaties in Heiloo. ,,Het zijn meestal vrijwilligers die verenigingen of stichtingen bestu ren. Ook al kunnen ze een compen satie voor huurverhoging krijgen in de vorm van subsidie, als ze meer huur gaan betalen krijgen ze gro tere financiële verantwoordelijkhe den. Als de raad akkoord is met de Nota Kernactiviteiten dan gaat de gemeente dan ook verder met de organisaties in gesprek om samen te kijken hoe ze hiermee om kunnen gaan en hoe de beschikbare accom modaties zo goed en efficiënt moge lijk gebruikt kunnen worden. In de Nota Kernactiviteiten, die 22 juni op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt dit vervolgtraject voor gesteld. Na besluitvorming in de raad gaat de gemeente direct afspra ken maken met de huurders." JAARGANG 7 f3 NUMMER 2 4 advertentie nvm ua-.::d--i\ Hww.tally-ho.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) 10 JUNI 2015 Het concert van Willeke Alberti kwam voort uit de Gouden Dagen-wens van meneer Bruin (links van Willeke), dat hij graag ooit eens samen met haar een liedje wilde zingen. Foto: Carolien Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1