Nostalgische straatmarkt Doek valt voor SW|JH OUTLET MARKT frndag 30 augustus! vereniging inde spotlight een halve pagina Heiloo 5 Harsveld Verzekeringen deze week in Bedrijf Belicht Uw 175 euro exetttw Dolfinn Rocks: groot succes en prachtig weer Rond de Witte Kerk Reünie van oud-leerlingen Mariaschool Mini-Sail bij Dolfinn Rocks Markt, muziek en hapjes drankjes. Van 11:00 tot 17:00 uur tARON JfWRSVCUD HEILOO - Geen grootse attrac ties en spektakel, wél klein schalige gezelligheid. Op zon dag 30 augustus 2015 kunnen liefhebbers van een echte nos talgische straatmarkt hun hart ophalen. De bewoners van de Dompvloetlaan in Heiloo heb ben hun zolders en garages opge ruimd. Ze verkopen hun zorgvul dig gekoesterde spulletjes tussen 10.00 en 16.00 uur. De Heilooër Dompvloetlaan is op deze laat- ste zondag in augustus gevuld met tafels, kleden en kraampjes vol spullen voor jong en oud. Te koop zijn boeken, speelgoed, pot ten, pannen en snuisterijen. Maar ook kleding, elektrische appara ten en meer voor huis, tuin, hobby en vrije tijd. Lekker struinen, kij ken en kopen dus. Maar ook nog 'ouderwets' tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig een praatje te maken. Tussen 10.00 en 16.00 uur is de straat het domein van voetgangers en afgesloten voor ander verkeer. HEILOO - De zonovergoten tiende editie van Dolfinn Rocks afgelopen zaterdag was een daverend succes. Het prachtige weer zette de dag veel positiviteit en vrolijkheid bij. De kinderen hebben gezwierd, gezwaaid, gebubbeld en gesnikt. Vanaf het podium klonken de rockende klanken van de bands en artiesten. Het festival is geheel probleemloos verlopen met nog een speciaal hoogtepunt; het blauwe kerkje. De opbrengsten van Dolfinn Rocks komen geheel ten goede aan Stichting Dolfinn, die als doel heeft 'meer leren en genieten voor kinderen met een beperking'. Tijdens Dolfinn Rocks heeft Uitkijkpost voor het eerst live beelden uitgezonden. Op uitkijkpost.nl kon men de artiesten op het Looplein volgen, de muziek beluisteren en het publiek bekijken. Leuk om te zien hoe de drukte toenam in de loop van de dag. De live stream met tevens een Twitterfeed was een succes, in totaal is er 75 uur door 474 kijkers naar de beelden gekeken. Om 22.30 uur is de muziek en dus ook stream beëindigd. Foto: John Hoetjes Lekker struinen én tijd voor een praatje tijdens de jaarlijkse straatmarkt in de Dompvloetlaan in Heiloo. Foto: Peter Bijkerk Stichting Welzijn Jeugd Jongeren Heiloo (SWJJH) houdt per 1 september 2015 op te bestaan. Dat heeft het bestuur van de SWJJH op maan dag 17 augustus besloten. Doek valt voor SWJJHWie in Heiloo kent niet Tienercentrum Tendenz en Jongerencentrum BukBuk? Beide werden gerund door Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo (SWJJH). SWJJH wilde tieners en jongeren in Heiloo laten deelnemen aan de maatschap pij (participatie), informeren en adviseren (preventie), en een zin volle vrijetijdsbesteding bieden (persoonlijke ontwikkeling). De drie pijlers waren tienerwerk (10-16 jaar), jongerenwerk (16-24 jaar) en ambulant werk. Elke pijler dreef op vrijwilligers, en werd aangestuurd door een professionele jongeren werker. SWJJH was van en voor jongeren, gebaseerd op de eigen kracht van jongeren zelf; de activi teiten werden door hen bedacht en uitgevoerd. Michel Engelsman, de voorzit ter van de SWJJH, verklaart dat het bestuur het zeer betreurt dat het deze ingrijpende beslissing heeft moeten nemen. "Helaas hebben de eerder door ons genomen maatre gelen niet tot het beoogde resultaat geleid. Door recente ontwikke lingen is het voor het bestuur van SWJJH niet meer mogelijk om de toegemeten taken te vervullen. In een bijzondere bestuursvergadering heeft het bestuur daarom unaniem besloten om de stichting met ingang van 1 september 2015 op te heffen. Het huidige bestuur zal de lopende zaken netjes afhandelen en regel matig met de gemeente de voort gang bespreken." Ook de gemeente betreurt de opheffing van de SWJJH, meldt Elly Beens, de wethouder Welzijn. "In overleg met alle belanghebbenden advertentie" Voor meer info: www.uitkijkpost.nl >adverteren >verenigingspagina doen wij er alles aan om het werk doorgang te laten vinden. Wij pro beren deze situatie zo snel mogelijk op te lossen en het jeugd- en jon gerenwerk in Heiloo voor de toe komst nieuwe impulsen te geven." Op dit moment voert de gemeente gesprekken om het jeugd- en jonge renwerk tijdelijk onder te brengen bij een andere organisatie. Zij hoopt dat er zo snel mogelijk weer activi teiten georganiseerd kunnen wor den. In de maanden augustus tot oktober evalueert de gemeente het jeugd- en jongerenwerk om vast te stellen wat goed ging, wat beter kan en welke wensen en ideeën er leven onder de jongeren. De uitkomst hiervan wordt gebruikt als input voor de toekomst. "De vrijwilligers zijn zeer gemo tiveerd om het nieuwe jeugd- en jongerenwerk in Heiloo gestalte te geven," verzekert Engelsman. Vaste vrijwilliger Joran Nederveen (19) beaamt dat. Hij heeft zich altijd met veel plezier en succes inge zet voor SWJJH. "Tendenz werd goed bezocht. Op de inloopmid dagen hadden we doorgaans 10 tot 15 bezoekers, maar bij bijzondere activiteiten was dat wel het dub bele. Ook BukBuk heeft successen gekend. Bij de Spooktocht van de BukBuk waren ruim 100 vrijwilli gers betrokken. Toen trokken we 750 bezoekers. De gemeente mikt nu op ambulant jongerenwerk. Dat is op zich oké, maar als je jongeren van de straat wilt halen, moeten ze ook een plek hebben waar ze wel kom zijn. Waar ze terecht kunnen - voor de gezelligheid, maar ook om bij iemand hun hart te kunnen luchten over de problemen waar ze tegenaan lopen. In BukBuk konden jongeren bovendien van alles leren: feesten organiseren, bier tappen, zich ontwikkelen als dj of licht- en geluidtechnicus. Er gebeurt zoveel meer dan mensen denken." HEILOO - Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Heiloo was het druk op het water. Vos en Rokus Heidstra beleefden hun eigen Sail tijdens Dolfinn Rocks! Foto: Tanja Verwer HEILOO - Afgelopen zaterdag is er wederom een reünie gehou den voor de oud-leerlingen van de Mariaschool (1970-1976). Dit keer speciaal voor Erna Stassen. Zij is uit Canada overgekomen om mooie herinneringen te delen. Het werd een weergaloze dag. Perfect georganiseerd door Jan Kraakman. De heer Starink, leraar 4e klas, was speciale gast. We hadden prachtig weer, Herberg Jan had een en ander goed verzorgd en als klap op de vuurpijl konden we afzakken naar Dolfinn Rocks, kortom een dag om nooit te vergeten. Aangeleverde foto ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 8 0 N UMMER 3 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1