Barok in de Kleine Kapel 'Rumoer rond romans' Informatieavond Music Meeting Heiloo Bag to the future NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kits Oonlie start met Yoga Kits Heiloo 5 Willibrordus Blond: Heiloo's eigen bier Burgemeester Hans Romeyn mocht er als eerste van proeven: 'Willibrordus Blond', geproduceerd door brouwerij Heyloo Bier. Willibrordus Blond is deels gemaakt op basis van lokale ingrediënten en werd afgelopen weekend gelanceerd tijdens het evenement 'Willibrordus draait door'. Foto: Stip fotografie HEILOO - Vanaf 6 oktober geeft Jan van der Giessen in de Kleine Kapel van de Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464, Heiloo een cursus Westerse Kunst Cultuurgeschiedenis. In de cursus Barok geeft Jan aan dacht aan de samenhang tussen geschiedenis en kunst, maar ook aan wetenschap, filosofie en reli gie; u krijgt zo een compleet beeld van wat van belang was in de 18de eeuw. Hij behandelt diepgaand de beeldende kunstenaars Bernini, Caravaggio, Velazquez, Rembrandt en Rubens. Bij de barokmuziek beluisteren we composities van Monteverdi, Scarlatti, Bach en Purcell. De enthousiaste presentatie met mooie afbeeldingen van kunst en architectuur gecombineerd met muziekfragmenten, zal u zeker aan spreken. De zeven lessen zijn als volgt ingedeeld. In de eerste les behan- delen we de Europese geschiede nis met uitstapjes naar Amerika, en in de tweede les gaan we uitge breid in op de kunst en cultuur van de 17de eeuw. We kijken ook naar het wereldbeeld van de mensen die toen leefden en hun belang rijkste wetenschappelijke presta ties. Daarna vanaf les 3 t/m 7 gaan we een reis door Europa maken; elke les komen we weer in ande re landen aan met als laatste de Nederlanden. Na de lessen gaat u zeker met een nieuwe blik tegen de 17de eeuwse kunst en architectuur aankijken. De cursus duurt 7 middagen van 14.00-16.00 uur. Het cursusgeld bedraagt 95. Daarvoor krijgt u een uitgebreide geïllustreerde syl labus. U kunt dan thuis alles rustig nalezen. Op www.janvandergies- sen.nl staat meer informatie en een inschrijfformulier. Telefonisch kan ook 06-51578425 of per e-mail info@janvandergiessen.nl HEILOO - Bibliotheek Heiloo organiseert ook dit jaar een cursus rond Nederlandse lite ratuur. Het thema is deze keer 'Rumoer rond romans'. Van 1 oktober tot 10 december wor den zes avonden gehouden over evenzovele romans. De avonden staan onder leiding van Gerard Raat. Literatuur morrelt aan opvattin gen die onwrikbaar vast lijken te staan. Meningen over religie, sek sualiteit en pedagogiek worden ter discussie gesteld, met de nodige commotie als gevolg. Soms komt het zelfs tot gerechtelijke vervolging van de auteur. Maar zijn de reacties van de lezers adequaat of zijn er misverstanden in het spel? In de cursus 'Rumoer rond romans' komen in zes tweeweke- lijkse bijeenkomsten evenzovele romans aan de orde. Stuk voor stuk hebben ze bij verschijning ophef veroorzaakt: Pijpelijntjes (1904) van Jacob Israël de Haan (1 oktober) Bint (1934) van F. Bordewijk (15 oktober) Eenzaam avontuur (1948) van Anna Blaman (29 oktober) Ik heb altijd gelijk (1951) van Willem Frederik Hermans (12 november) Nader tot u (1966) van Gerard Reve (26 november) Mystiek lichaam (1986) van Frans Kellendonk (10 december) De cursus wordt georganiseerd door Bibliotheek Heiloo en ver zorgd door Gerard Raat. Elke bij eenkomst begint met een inleiding op de roman en de ontvangst door de lezers. Na de pauze is er gelegen heid tot discussie. Dr. Gerard Raat was als universitair (hoofd)docent Moderne Nederlandse Letterkunde verbonden aan achtereenvolgens de Radboud Universiteit te Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. De avonden duren van 20.00 21.45 uur. Opgave liefst voor 24 september bij de klanten service van de bibliotheek, via www.bibliotheekheiloo.nl of tele fonisch (072-5330670). Bij opgave graag aangeven of u het betreffende boek in uw bezit heeft. Deelname aan alle workshops kost voor bibliotheekleden 60. Leesclubleden aangesloten bij Bibliotheek Heiloo en all-in abon nementhouders betalen 37,50. Voor niet-leden van de bibliotheek bedraagt de deelname 75. HEILOO - De werkgroep van Music Meeting Heiloo is bezig met de plannen voor 2016, na het succes van de Willibrordus- expeditie van vorig jaar. Het thema is al bekend: 'Muziektheater'. Bij de voorberei- dingen wil de werkgroep graag nu al de verenigingen Heiloo opnieuw betrekken. Om hen te enthousiasmeren en om mee te denken is er op 2 oktober een infor matieavond in de Freudzaal van Willibrordus Business Center aan de Kennemerstraatweg 464. Aanvang is 19.30 uur. De werkgroep hoopt veel vertegenwoordigers van de ver enigingen te ontmoeten op 2 okto ber. Graag vooraf aanmelden via musicheiloo@gmail.com, in verband met koffie en thee. HEILOO - Groep 8 van De Springschans is deze week begonnen met een inzamelings actie van speelgoed voor kinde ren die gevlucht zijn uit oorlogs gebieden. Er zijn zoveel mogelijk rugzak ken verzameld (van maximaal 1 kilo) met daarin speelgoed voor deze kinderen. De kinderen zoeken alle tassen uit, wegen de tassen en kijken welk label eraan moet (boy/ girl en age). Ze zijn actief en daar bij trots dat ze zoveel kinderen blij gaan maken. In het weekend worden de tas sen naar het inzamelingspunt gebracht, van daaruit naar Lesbos in Griekenland. De actie is een groot succes, dozen vol met goede rug zakken staan klaar. Groep 8 van De Springschans zamelt speelgoed in voor gevluchte kinderen. Aangeleverde foto GEEN ONTVANG EN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 3 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1