Feestelijke opening Amberhof Versnelde en extra opvang voor mensen met verblijfsvergunning Woninginbrekers actief in Heiloo TE KOOP 113 BORDEN ttZAUNCO Loocatie in voetsporen Jamie Oliver Heiloo 9 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN RECTIFICATIE MARIENSTEIN 109 te Heiloo Complete info zie Funda /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 30 SEPTEMBER 2015 HEILOO - De opvang van vluch telingen is ook in onze regio actueel. De gemeente Heiloo neemt haar aandeel daarin, samen met omliggende gemeen ten. Een 'taskforce' gaat de regie nemen om kansrijke loca ties snel beschikbaar te heb ben. Deze regie wordt geno men binnen de structuur van de Veiligheidsregio, waarin de gemeenten al samenwerken. Op 6 oktober is een eerste inventa risatie van mogelijk beschikbare locaties. De regio kan helpen om lokale initiatieven te bundelen. Kleinere locaties die gebruik kunnen maken van voorzieningen bij grotere cen tra kunnen zo bijvoorbeeld worden ingezet. In Heiloo zijn, zoals het er nu naar uitziet, geen (kleinere) locaties voorhanden die voldoende dicht bij een grotere locatie liggen. Heiloo richt zich daarom op het versneld aanbieden van huisvesting aan mensen uit asielzoekerscentra die een verblijfsvergunning hebben. Zo kan er weer capaciteit vrijkomen bij de asielzoekerscentra. De taakstelling is voor iedere gemeente de afgelopen tijd flink toe genomen en zal naar verwachting ook nog verder toenemen. Heiloo moet in 2015 aan 38 personen onderdak bieden. In 2016 komen daar nog enkele tientallen bij. Voor de mensen met een verblijfsvergun ning is een snellere afhandeling nodig en zo mogelijk extra huisves ting. Om deze extra vraag te kunnen opvangen, onderzoekt de gemeente niet alleen de mogelijkheden van bestaande huisvesting, maar ook mogelijk (semi)permanente huis vesting op nu nog onbebouwd ter rein. Behalve huisvesting bieden aan mensen met een verblijfsvergun ning, wordt ook gekeken naar de opvang voor vluchtelingen. Voor hen is acute opvang nodig voor de korte termijn, opvang voor de middellange termijn en voor de lange(re) termijn het opzetten en inrichten van extra asielzoekerscen tra. Voor de noodopvang worden locaties genoemd als kantoorpan den en recreatieparken. De nood opvang moet wel een minimale peri ode van twee jaar omvatten. Niet alleen de gemeenten in de regio leveren inspanningen. Er zijn ook particuliere initiatieven. Zo startte een inwoner uit Heiloo een inzamelingsactie van kleding voor vluchtelingen in de vier opvangcen tra in Amsterdam. "Iedere avond als ik in de auto stap, is er nauwelijks meer plek om te zitten. Zoveel kle ding heeft iedereen gebracht," aldus een betrokken vrijwilliger. Als u zich als inwoner van Heiloo wilt inzetten als vrijwilli ger, kunt u zich het beste melden bij Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis. HEILOO - Afgelopen donderdag is de nieuwe locatie van zorg centrum de Amberhof feeste lijk geopend in het bijzijn van de bewoners, hun familieleden, personeel en vrijwilligers. Hetty Deinum van de Rotary Club Heiloo knipte hiervoor een lint door, dat was bevestigd aan een van de twee beweegtoestellen in de tuin. Deze beweegtoestellen zijn moge lijk gemaakt door de Rotary Club. Tijdens het doorknippen werd zij vergezeld door mevrouw Buter, die het langst in de Amberhof woont, en Esther Hopman, manager van de Amberhof. De Amberhof biedt com plexe zorg voor mensen met demen tie en juist voor deze mensen is in beweging blijven van groot belang. Daarom heeft de Rotary Club Heiloo in januari en februari twee filmavonden georganiseerd, waarbij zij geld bijeen bracht om de beweeg- toestellen te bekostigen. HEILOO Op 6 oktober is een eerste inventarisatie van mogelijk beschikbare locaties. Foto: Janneke Mars Hetty Deinum van de Rotary Club Heiloo knipt het lint door. Foto: Stip Fotografie ADVERTENTIE HEILOO - De laatste tijd zijn er een aantal woninginbraken gepleegd in Heiloo en omgeving. De politie vraagt inwoners extra alert te zijn op verdachte situa ties, personen en/of voertuigen. Een woninginbraak kan een grote impact hebben op je gevoel van vei ligheid. Er zijn vreemden in je huis geweest, ze hebben aan je bezittin gen gezeten en misschien waarde volle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatrege len voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn je woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Hoe kunt u de kans op een inbraak verkleinen? Een schuifpui is inbraakgevoe- lig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan. Zorg voor voldoende verlichting om uw woning. Sluit alles goed af; ook als u even weg gaat om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Zorg dat er geen ladders, con tainers of andere hulpmiddelen bij de woning staan die het makkelijk maken naar binnen te klimmen. Breng als u op vakantie gaat de buren op de hoogte, zij kunnen een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat de woning er 'bewoond' uitziet (geen post achter de voor- deur, af en toe gordijnen openen en sluiten, met een automatische licht schakelaar het licht aan laten gaan). Ziet u verdachte situaties, personen en/of voertuigen, bel dan 0900-8844. Bij een heterdaad-situatie: 112 Op de Facebook-groep 'Je bent Heilooër als...' is het initiatief ont staan om elkaar bij verdachte situ aties via WhatsApp buurtgroepen te informeren. In Plan-Oost heeft dit plan inmiddels al vorm gekregen. Voor meer informatie over deel name aan de Plan-Oost WhatsApp buurtgroep, kunt u contact opne men via: planoostheiloo@gmail.com De politie initieert het niet, maar staat achter deze vorm van sociale controle. Voor meer informatie over lokale WhatsApp buurtgroepen, zie: buurtwhatsapp.nl Vorige week stond er een fout in de advertentie van Plaza Cinco. Er stond dat ze 7 dagen per week open zijn, behalve op dinsdag. Dit was natuurlijk een fout in onze op maak. Plaza Cinco is 7 dagen per week open en dus ook op dinsdag! Eten en drinken op het plein Stationsplein 5 Heiloo tel 072-7439853 GEEN (jtfdgjjjfepQft ONTVANGEN! BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 8 0 NUMMER 40

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1