Politiek wil woningbouw voor vluchtelingen IJssalon in gebreke...? 'Heiloo moet nóg meer tot leven komen!' SCHONG BORDEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Tien vragen aan Inge Kracht Heiloo 3 Si schilderwerken b.v. Profiteer nu van de winterschilder korting!! H VAN DER sinds 1933 14 OKTOBER 2015 HEILOO - Politiek Heiloo wil "Vanwege een verbouwing van Feestelijke start nieuwbouw De Linde zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Hierover zijn alle politieke partijen het eens. B W heeft geen voorkeur voor kleinere opvangcentra omdat Heiloo geen passende locaties beschikbaar heeft. Het bestuur wil daarentegen de focus leggen op huisvesting aan mensen die voorlopig in Nederland mogen blijven en wachten op doorstro ming naar een eigen woonruim te. Fractievoorzitter Dick Bergmans van Heiloo 2000 vindt dat de gemeente best meer sociale wonin gen mag bouwen, als dat voor de vluchtelingenopvang noodzakelijk zou worden. "Je kunt van het vast gestelde percentage sociale huur woningen afwijken als dat moet." Hij ziet op dit moment geen huis vestingsmogelijkheden in bestaande locaties. "Ook omdat veel objecten privaat bezit zijn. Hierover kan de gemeente niet beslissen." Toch wil Bergmans serieus blijven kijken naar locaties voor crisisopvang, zoals in sporthallen. VVD-fractievoorzitter Rene van Splunteren ziet de toekom stige woonwijken Zuiderloo en Zandzoom als optionele woning bouwlocatie voor vluchtelingen. Hij ziet geen plek voor grootschalige opvang. "Voor een AZC heb je zes honderd plekken nodig, anders is de opvang niet rendabel." CDA-voorman Hessel Hiemstra denkt hardop na over noodwo ningen op diverse locaties, zoals op braakliggend terrein in de Zandzoom. De gemeente heeft daar stukken grond in eigendom. Verder ziet het CDA mogelijkheden in de leegstaande noodvoorziening bij Nieuw Varne. Daar waren senioren gehuisvest tijdens de verbouwing van het bejaardenzorgcentrum De Loet. Daarentegen ziet oppositiepartij PvdA Nieuw Varne niet als optie. Overkerck komen deze bewoners tijdelijk daar te wonen, dus dat kan niet. Bovendien is Nieuw Varne geen eigendom van de gemeente", zegt Ko Hemminga. Volgens hem valt ook Zuiderloo buiten de boot "omdat hier projectontwikkelaars in beeld zijn." D66-fractievoorzitter Hans van Helem zie wél mogelijkheden in Zuiderloo, in de al aanwezige woon- containers in Nieuw Varne en wel licht op andere kleine plaatsen zoals een kerk. De politieke partijen stellen voor waarden bij het huisvesten van vluchtelingen. Heiloo 2000 wil dat Heiloo goed kijkt of de gemeente de opvang financieel kan ophoesten, ook op langere termijn. "Kan de gemeente de kosten aan en wat is het ons waard? Als je na drie jaar ineens moet bezuinigen, dan heb je als gemeente een probleem." De VVD ziet de integratie van de vluchtelingen als noodzaak. Rene van Splunteren: "Deze mensen moe ten spoedig Nederlands leren en deel gaan uitmaken van de samen leving." Het CDA noemt capaciteit op scholen, dagbesteding, financiën en het draagvlak van burgers zeer belangrijk. Verder moet opvang uit voerbaar en passend zijn bij Heiloo. Hessel Hiemstra: "Voor huisvesting moeten we onze eigen jongeren niet vergeten." Volgens D66 moet de opvang in verhouding zijn met de schaalgroot te van Heiloo. Hans van Helem: "De onlangs door het Rijk opgelegde opvang in het plaatsje Oranje is niet zoals het moet gaan. Daarom is transparantie naar de burgers essentieel." NCPN-fractie voorzitter Willem Gomes was niet bereikbaar voor commentaar. Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties De eerste paal de grond in door kersverse bewoner Arjan Hauwert en wethouder Dellemijn. Foto: Evert Visser HEILOO - Een legendarisch moment donderdagmiddag in Heiloo. De Heiloose wethouder Fred Dellemijn sloeg de eerste paal van het nieuw te realiseren woonproject De Linde. De wethouder deed zijn werk in een bouwmachine samen met de kersverse 'bewoner' Arjan Hauwert. Tegelijkertijd nam directeur J. Zwart van projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout het woord terwijl tientallen toekomstige bewo ners toekeken. Een wolk van vrolijk gekleurde confetti en een samenzijn in Bowling en Partycentrum Heiloo maakten het feest compleet. Voor kopers een goede gelegenheid hun toekomstige buren te ontmoeten en om elkaar beter te leren kennen. De starthandeling vond plaats op de plek waar Arjan Hauwert gaat wonen. "Een hele eer om de eerste paal te mogen slaan", sprak hij na afloop. "Kijk, waar ik nu sta is straks mijn woonkamer." Arjan kreeg felicitaties van toekomstige buurtbewoners die op hun beurt ook even de grond van hun toekom stige woning opzochten. Leuk voor het maken van een foto. De Linde is gelegen langs de Hoogeweg en is onderdeel van Zuiderloo. Hier verrijzen de komen de jaren circa 275 woningen. De Linde ligt in de noordwesthoek van Zuiderloo en krijgt in totaal zeven tig woningen. Projectontwikkelaar Timpaan verkocht inmiddels 59 huizen. Een mooie reden om fase 1 van het project feestelijk op te starten. Volgens Timpaan kunnen ADVERTENTIE de eerste bewoners al binnen een jaar in hun nieuwe woning trekken. Hun (deel-)wijk bestaat straks uit zestien verandawoningen, dertien eengezinswoningen, veertien twee- onder-een-kapwoningen en veertien vrijstaande woningen. Zuiderloo ligt tussen Heiloo en Limmen en wordt globaal omsloten door de Hoogeweg, de Kennemerstraatweg, de Zeven- huizerlaan en de Vennewatersweg. Timpaan gaat de verschillende woonbuurten gefaseerd opleveren. Bestaande onderdelen van het land schap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven daarbij zoveel mogelijk behouden. Naar verwachting worden de eerste woningen in het voorjaar van 2016 opgeleverd. Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties ADVERTENTIE HEILOO - "Heel Heiloo' lijkt wel pro-ijssalon te zijn", vertelt eigenaar Ed van Baar van ijssa lon Di Fiorentia. Hij reageert op "vele" steunbetuigingen na een aanklacht van zijn buurman van wege vermeend geluidsoverlast, veroorzaakt door een optreden van zanger Juriaan Singels uit Heerhugowaard. Tegelijkertijd betreurt hij negatieve berichten aan het adres van zijn buurman op Facebook. "Ik lees daar zelfs bedreigingen. Dat hoeft van mij echt niet." Volgens Van Baar kwam Juriaan, een jongen met een lichte vorm van autisme, spontaan 'aanwaaien'. "Hij had zijn eigen geluidsinstalla tie meegenomen en zijn optreden duurde ongeveer tien minuten, dus kort. Toch diende mijn overbuur man een klacht in omdat ik voor dit optreden geen vergunning bezat. Logisch: Juriaan had dit optreden niet van tevoren aangekondigd en ik was daarbij niet aanwezig." Het college van B&W besloot in juni niet handhavend op te treden tegen Van Baar. Daarna werd de zaak nog in een commissievergadering bespro ken. Heiloo verwacht binnen twee weken een uitspraak. De overbuurman benadrukt dat zijn klacht niet uitsluitend is geba seerd op het optreden van Juriaan. "Ik gun mensen van alles, maar het gebeurt vaker dat er optredens zijn bij Di Fiorentia, soms wel twee uur achter elkaar. Hier hoort een ondernemer een vergunning voor te hebben." Van Baar ontkent deze argumenten. "Juriaan gaf ooit anderhalf uur een optreden in de ijssalon. Hiervoor had ik wél een vergunning. Verder is het te gek voor woorden dat mensen niet meer spontaan leuke dingen mogen doen. Heiloo moet juist nóg meer tot leven komen!" Van Baar noemt de aanklacht schrijnend, maar ziet ook voorde len. "Door de media-aandacht heeft Juriaan extra optredens en staat mijn ijssalon aardig in de picture." Op Facebook blijkt dat buren in dezelfde straat het geluid ook totaal anders kunnen ervaren. Een buur vrouw schrijft: 'Eindelijk een beetje gezelligheid in de buurt en nooit overlast van geluid'. "Van Baar: "Kijk, dat vind ik nou leuk!" Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties hfTbjLjkptofcONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) Bel Schong meteen voor ak f170 ROOOflflA PARKEERPLAATSEN IN DE PARKEERKELDER ONDER DE VOMAR 100,- PER MAAND IB NVM "M-P--A KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 4 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1