Besluit om geluidswal A9 af te blazen gebaseerd op drijfzand Willibrordus postuum trots op 204 matches 150 Medewerkers ontslagen bij TSN Thuiszorg Bijzonder oud nieuws in 'boet' bij Nijenburg Heiloo 5 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN KORTOM D66 landelijke 'In gesprek met' dag Een geluidswal langs de A9 levert te weinig rendement op. Foto: Elly Elzenga HEILOO - De geluidswal die de bewoners van Plan Oost moet beschermen tegen geluid van de A9 komt er definitief niet. Tenminste, mits de raad in december akkoord gaat met dit voorstel van het college. Dat deelde wethouder Fred Dellemijn donderdag mee. Plan Oost-bewoner Ronald van Stiphout vindt dat de gemeente verzaakt heeft. "De destijds toegezegde lawaaireductie is nooit gereduceerd. Bovendien zijn er nooit geluidsme tingen geweest. Dit besluit is geba seerd op drijfzand." Na jarenlang ge-heen-en-weer en onderzoek is de gemeente tot de eindconclusie gekomen dat een geluidswal langs de A9 ter hoogte van Plan Oost te weinig rendement oplevert. "Na jarenlange onduidelijkheid moet er nu maar eens helderheid komen", aldus de wethouder. "Daar hebben de inwoners recht op. Je moet al een wal van zo'n vier meter hoog neer zetten om te komen tot een reduc tie van drie decibel, terwijl je pas bij een afname van tien decibel iets merkt. Je zou daarmee de bewoners in het ootje nemen", liet Dellemijn weten. "In de afgelopen jaren is de geluidsoverlast al teruggedrongen met zes decibel door de aanleg van dubbel ZOAB. We overschrijden geen wettelijke norm. Er zijn een paar huizen waar dat wel het geval is, op slaapkamer niveau. Daar is door Rijkswaterstaat geluidsisolatie aangebracht in de gevel." Op het stuk tussen de rotonde Kooimeer en het viaduct ter hoogte van Akersloot geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. Een alternatief om het geluid omlaag te brengen is deze snelheid verlagen, maar dat is volgens de wethouder geen optie. Dellemijn: "We hebben andere alternatieven onderzocht, zoals een goedkoper wilgenscherm. Dat oogt mooi, maar reduceert niet. Daarvoor moet je al een plaat aan de achterkant bevesti gen en dan ben je alsnog duur uit." Ook een ander plan, namelijk om een dijk met fietspad te creëren langs de snelweg, is van de baan. De inwoners van Plan Oost kregen donderdag een brief in de bus met het nieuws. Bewoner Leendert zegt op Twitter: "Het geluid van de A9 is voor ons een eigen keuze geweest toen wij hier een jaar geleden kwa men wonen. Het valt ons enorm mee, wij zien het niet als overlast. En nu kan het geld hopelijk nuttige re doelen dienen. Groenonderhoud, opvang van vluchtelingen etc." Van Stiphout woont al sinds 1999 in het plan. "De gemeente heeft ver zaakt toen de weg verbreed werd. Zij had er toen bij het Rijk op moe ten aandringen om voorzieningen te treffen. Er is hier wel degelijk geluidsoverlast." Van Stiphout stelt ook een alternatief voor. "Een muur van zo'n drie meter hoog met zonne panelen. Daarmee lost de gemeente meteen haar energieprobleem op." Marije de Block, woordvoerder van de gemeente Heiloo, bestrijdt dat er nooit geluidsmetingen zijn geweest. "Die hebben wij wel degelijk laten uitvoeren. Op basis van die onder zoeken zijn we tot deze conclusie gekomen." HEILOO - Op 29 okto ber j.l. hield De Waaier 'De MatchMarkt' in de Cultuurkoepel in Heiloo. Burgemeester Hans Romeyn opende samen met Willibrordus (Marius Prein) de markt met het luiden van de bel. Ruim 150 deelnemers van maat schappelijke organisaties en 150 deelnemers van bedrijven uit de regio groot Alkmaar deden mee. "Om het jaar organiseert De Waaier het matchevenement De MatchtMarkt", vertelt Peter Valbracht, manager van De Waaier trots. "Dit is een inspirerende omge ving", vervolgt hij. "Willibrordus sloeg zo'n 1300 jaar geleden een put vlak bij de Witte Kerk in Heiloo. Hij probeerde toen al mensen bij elkaar te brengen en aandacht te laten heb ben voor elkaar. De MatchMarkt is een bruisend evenement dat in het Willibrordusjaar zijn solidariteitsge- dachte in het Willibrordusjaarvorm geeft. En dat is goed gelukt met ruim 300 deelnemers en 204 mat ches. Want dat zijn er weer ruim 25 meer dan tijdens de vorige markt!" De MatchMarkt is een 'Koningsdagachtige markt' waar maatschappelijke organisaties anderhalf uur lang 'op hun kleedje' op een creatieve wijze aandacht vragen voor hun verzoeken. Ze zijn op zoek naar vakkennis, materialen en vrijwilligersuren voor het uitvoe ren van klussen. Precies dat wordt gratis aangeboden door de deelne mende ondernemers die rustig rond lopen en bekijken wie ze kunnen helpen. De aanbieders waren gemo tiveerd: Julian Breed: "Ik kreeg een mooie zonnebloem van een aardige mevrouw van de Stichting Joy Living en ik heb haar schil deradvies gegeven. Dat is wat wij aanbieden als Lokat 3.0." Vincent Smit van Promote Your network: "Ik heb een stuk of 10 workshops voor social media weggegeven. Ik ga het niet voor ze doen, maar ik ga het ze wel leren." De ontvan gers waren blij: "De cliëntenband van GGZ Noordholland Noord gaat optreden voor Stichting Alkcare op de Locatie De Oldeburgh! Hoe fan tastisch is dat!", zegt een Samantha van Staten van Stichting Alkcare. "Ik heb een match! Ik heb een stra tenmaker gevonden!", roept een enthousiaste deelnemer van een maatschappelijke organisatie. Het doel van De Waaier is met haar leden de maatschappelijke samenhang en ontwikkeling in de regio groot Alkmaar te vergro ten met aanbod in natura. Voor het eerst waren het Victoriefonds, Stichting Lief Langedijk en de coö peratieve fondsen van Rabobank Alkmaar en omgeving en Rabobank Noordkennemerland vertegenwoor digd op De MatchMarkt. De Waaier wil het voor maat schappelijke organisaties gemak kelijker maken een beroep te doen op de genoemde fondsen. Voor de fondsen was het goed dat meer maatschappelijke organisaties hen leerden kennen. Meer informatie: www.de-waaier.nl. HEILOO - Gisteren zijn ruim 150 medewerkers van TSN Thuiszorg ontslagen tijdens een bijeenkomst in Hotel Fletcher te Heiloo. De ontslagen vallen in de zoge heten BUCH-gemeenten, die in de aanbesteding voor 2016 zo'n laag tarief hebben vastgesteld dat TSN Thuiszorg hier niet op kon inschrij ven. "Het tarief is zo onverantwoor delijk laag dat we geen kwalitatief goede zorg meer kunnen garan deren, en ook onze medewerkers niet meer passend kunnen belo nen," aldus een woordvoerster. De cliënten van de thuiszorgorganisatie zullen volgend jaar niet alleen hun vertrouwde hulp moeten missen, maar ook geconfronteerd worden met een hogere eigen bijdrage. Die zal voor sommige hulpbehoevenden niet meer op te brengen zijn, zodat zij moeten terugvallen op familie of hulp uit de buurt. "Ik verwacht schrijnende toestanden," aldus de woordvoerster van TSN. Voor de medewerkers van TSN zijn er drie opties: zij worden overgenomen door een van de geselecteerde aan bieders, ze worden herplaatst of ze kunnen een uitkering gaan aanvra gen bij het UWV. De overname door een andere aanbieder zal niet mak kelijk gaan, omdat zij verplicht zijn om de TSN-medewerkers in dienst te nemen tegen hun huidige arbeids voorwaarden. Herplaatsing zal ook niet voor iedereen mogelijk zijn. TSN Thuiszorg heeft nu nog voor namelijk vacatures in Beverwijk. Wie herplaatst wordt dient wettelijk een reisafstand van anderhalf uur te accepteren. Veel thuiszorgmede werkers hebben echter slechts de beschikking over een fiets. Wie van uit bijvoorbeeld Heiloo in Beverwijk moet gaan werken, loopt dus de kans om lang te moeten reizen voor een cliënt waar zij maar anderhalf of twee uur per week werken. TSN Thuiszorg heeft de medewer kers toegezegd haar uiterste best te blijven doen om tot de best denkba re oplossing te komen. Zo is men in gesprek met de nieuwe zorgaanbie ders om het personeel zoveel moge lijk over te nemen. De FNV en de SP, beiden aanwe zig tijdens de bijeenkomst, hebben de medewerkers aangemoedigd om actie te gaan voeren. De vak bond is vastbesloten de gemeen tebesturen te wijzen op de verant woordelijkheid om goede zorg te blijven leveren tegen een eerlijke prijs en noemt het schandelijk dat een grote groep thuiszorgmedewer kers, waarvan sommige al tiental len jaren ervaring hebben, in de kou worden gezet. "We begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar er zijn vast slimmere oplossingen." Medewerkers en cliënten die hun stem willen laten horen aan de gemeente, kunnen contact opnemen met Linda Louwe van de FNV via lindalouwe@casema.nl "Wel doen," aldus Louwe, "want actievoeren helpt". Op zaterdag 7 november doet ook D66 Heiloo mee aan deze lan delijke actie door met fractie en bestuur persoonlijk met de bur gers in gesprek te gaan over lokale thema's, zoals de Buch, duurzaamheid, vertrouwen tussen burger en gemeente bevorderen door duidelijke communicatie en participatie, de aansluiting A9 en vluchtelingenopvang in Heiloo. Wat vindt u? Kom langs en vertel het ons. Van 10.00 tot 12.00 uur staan wij voor u klaar op het Loo Plein. www.d66-heiloo.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 4 5 Burgemeester Hans Romeyn opende samen met Willibrordus (Marius Prein) de markt met het luiden van de bel. Foto: Stip Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1