Overeenstemming over aanleg aansluiting A9 Een nieuwe nier voor Carmilla? Stichting Welzijn neemt jongerenwerk over 113 BORDEN SCHONG TE KOOP Heiloo 7 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 1 „jf Feestelijke opening vernieuwd 't Loo schilderwerken b.v. Profiteer nu van de winterschilder korting!! ZEVENHUIZERLAAN 83 te Heiloo Complete info zie Funda BS ra /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 11 NOVEMBER 2015 HEILOO - "Blijf alsjeblieft rea geren!" Carmilla Corporaa! plaatste op 25 oktober op Facebook een oproep voor een donornier, en werd overstelpt door reacties. Binnen drie dagen was haar oproep 35.000 keer gedeeld. Ook Radio 1 pakte haar verhaal op. Carmilla: "Ontroerend hoe veel mensen met me meeleven! Inmiddels hebben zich 40 of 50 men sen gemeld die serieus bereid zijn om bij leven een nier af te staan. Maar ik weet nu nog niet of daar een goede nier voor mij bij zit. Dus nog steeds is iedere aanmelding wel kom!" Carmilla woont samen met Joris en is moeder van twee kinde ren. Zij heeft terminaal nierfalen en moet drie nachten per week dialy- seren in het ziekenhuis. "Doordat er veel afvalstoffen in mijn lichaam achterblijven, zijn mijn zenuwen aangetast. Dit maakt dat mijn voe ten en handen constant aanvoelen alsof ze slapen. Ik kan hierdoor nauwelijks lopen en ben de hele dag vermoeid," schreef Carmilla op Facebook. "Als ik 's avonds ergens heen wil, dan moet ik daar overdag rekening mee houden, anders trek ik het niet. Een dagje stad met m'n kinderen zit er bijna niet in. Ik wil zo graag weer een normaal leven!" 5 jaar wachten Een jaar geleden kreeg Carmilla een nier van haar stiefmoeder. Die werd helaas afgestoten. "Zo verdrie tig voor ons allebei!" zegt Carmilla daarover. "Ik hoopte zo dat ik mijn vrijheid terug zou krijgen. Maar nu moet ik toch weer dialyseren. Omdat ik deze ernstige afstoting heb gehad, is het voor mij extra moeilijk om een passende donor te HEILOO - Provincie Noord Holland, gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo en Rijkswaterstaat hebben over eenstemming bereikt over de aanleg, onderhoud en beheer en het eigendom van de nieuwe aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo. Al eerder hebben de besturen van de gemeenten Heiloo, Castricum, Alkmaar en de provincie Noord Holland bepaald dat er een aanslui ting op de A9 in de buurt van Heiloo moet gaan komen. Aan de provincie Noord-Holland is toen gevraagd om te onderzoeken wat de beste locatie is, en hoe de aansluiting zo optimaal mogelijk gemaakt kan worden, rekening houdend met de toekom stige verkeerssituaties, woning bouw, de flora en fauna, bodem, enzovoort. Met al deze vooronder- zoeken kon ook het benodigde bud get bepaald worden. Met de huidige beslissing van de colleges van B&W van Heiloo, Castricum en Alkmaar en Gedeputeerde Staten, zijn alle par tijen het er over eens dat het voor keurstracé (een aansluiting ter hoogte van de Lagelaan, met een aftakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke paral lelweg) het beste tracé is. Daarnaast hebben de besturen samen een contract opgesteld waarin zij over eenkomen wie de eigenaar van de nieuwe weg gaat worden, wie het onderhoud en beheer gaat doen van de nieuwe weg en een verdeelsleu tel van de kosten voor de nieuwe aansluiting. Eind van dit jaar nemen de gemeenteraad van Heiloo en Provinciale Staten een beslissing over de financiering van het project. vinden. Belangrijk is dat de bloed groep en het weefseltype van de donor bij de mijne passen. Ik besef dat het heel wat is, bij leven een nier doneren, maar als je je nier schenkt, schenk je echt een leven! Waarom ik niet wacht op nier die vrijkomt als een orgaandonor overlijdt? Daarvoor is de wachtlijst nu zo'n vijf jaar. Bovendien is er bij een nier van een levende donor minder kans op afstoting en gaat zo'n nier langer mee. Doneren hoeft niet anoniem. Als je nier niet geschikt is voor mij, is die misschien geschikt voor een van mijn lotgenoten. Via Donorplein kom je als donor in contact met de patiënt die jij de vrijheid van een normaal leven kunt teruggeven. Kun je iets mooiers doen?" Aanmelden als levende donor of informatie ontvangen over wat daar allemaal bij komt kijken? Stuur een mail naar info@donorplein.nl. ADVERTENTIE HEILOO - Het jeugd- en jon gerenwerk in Heiloo is gered van de ondergang. Stichting Welzijn Jeugd Jongeren Heiloo (SWJJH) maakt een doorstart onder de vleugels van Stichting Welzijn Heiloo (SWH). De twee organisaties en de gemeente Heiloo maakten dit nieuws vrij dag bekend. Met de fusie verdwijnt de huidige organisatie SWJJH en werken de vrijwilligers en professionals van de twee stichtingen samen. "De fusie is noodzakelijk: SWJJH kampt al lan gere tijd met financiële problemen en moest daarom zelfs de jeugd- accommodatie in het Bruno-gebouw sluiten. Oorzaken waren onder andere teruglopende inkomsten vanwege de recente nieuwe alco- holwet voor jongeren. Daarnaast hebben jongeren andere interes ses en blijven ze daarom weg", vertelt SWJJH-voorzitter Michel Engelsman. Volgens Engelsman heeft het bestuur van SWJJH er van alles aan gedaan om een fail lissement te voorkomen. "Dat dit is gelukt is ook aan gemeente Heiloo te danken, want zonder de hulp van de gemeente waren we als stichting failliet gegaan". De twee stichtingen denken inmiddels een jaar na over samen werking. "We bezoeken elkaars vergaderingen en zien voldoende overlap. Verder is duidelijk dat de vrijwilligers veel ideeën hebben voor leuke activiteiten", vertelt voorzitter Jan Kasper van Stichting Welzijn Heiloo. Jongerenwerkers van de BUCH-gemeenten gaan zich volgende week over het onderwerp buigen en de al bestaande Nota Jongerenparticipatie bevat nuttige aanknopingspunten. Jong en oud kan elkaar verster ken, benadrukken de twee organi saties. Zo organiseerden jongeren ooit voor ouderen een high tea en werkten jong en oud samen tijdens de Kunst6daagse. SWH-directeur Marian van Dam: "Dit soort activi teiten zijn zeer belangrijk: eenzaam heid komt vaak voor bij zowel jon geren als ouderen." Daarnaast wil de fusieorganisatie de ambulante zorg (voor bijvoor beeld hangjongeren) een nieuwe impuls geven. Een van de belang rijkste prioriteiten is nu de zoek tocht naar een nieuwe locatie voor de jongeren. "Doel is voor 1 januari een nieuwe plek te hebben", aldus Elly Beens. Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties Bel Schong meteen voor een afspraak 072 5323004 www.schong-schilderwerken.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 4 6 Carmilla: "Via Donorplein kom je als donor in contact met de patiënt die jij de vrijheid van een nor maal leven kunt teruggeven. Kun je iets mooiers doen?" Aangeleverde foto iHt*:È.M Er is overeenstemming bereikt over de aanleg, onderhoud en beheer van de nieuwe aansluiting op de A9. Foto: BeatFM 0 NVM "M-P--A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1