contact Slaapkamerkunst voor Sinterklaas: maak een tekening en lever hem in! HEILOO Afvalkalender op papier GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Raas en (raads) commissies Evenementen Openingstijden Bouwen en wonen Burgerzaken Bezwaar maken Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op Vlechtdonatie van Noor UITKIJKPOST 18 NOVEMBER 2015 Wijzigingen commissie Openbare Ruimte Omdat er veel agendapunten zijn, wordt de commissie Openbare Ruimte gesplitst in twee vergaderingen. De aanvangstijd op 18 november is een uur eerder. Inspreekrecht U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of over onderwer pen die u onder de aandacht van de GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur commissieleden wilt brengen. woensdag 18 november 19.00 uur - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN - Aansluiting A9 - Geluidswal en fietspad Plan Oost - Stand van zaken ONS woensdag 25 november 20.00 uur - Bestemmingsplan en exploitatieplan Zuiderloo Meer informatie of aanmelden inspreken Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden om in te spreken, neemt u dan contact op met mevrouw D. van der Schuur, commissiegriffier, tele foonnummer 072 535 67 93 of e-mail griffie@heiloo.nl Inloopavond over deelplan 2 Zuiderloo Op dinsdag 24 november organise ren de projectontwikkelaars Timpaan en BPD samen met de gemeente een informatieavond over fase 2 van Zuiderloo. Als u meer wilt weten bent u van harte welkom bij Bowling Heiloo tussen 19.30 en 21.30 uur. Op dit moment werken Timpaan en Bouwfonds Property Development (BPD) aan de ontwikkeling van het 2e deelplan in Zuiderloo te Heiloo. In dit deelplan realiseert Timpaan rond de 80 woningen verdeeld over diver se woningtypen, zoals de Timpaan Verandawoningen®, comfortwonin- gen, eengezinswoningen, twee-on- der-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Deze woningen komen ten zuidoosten van deelplan De Linde. BPD gaat 98 woningen bouwen. Het gaat daarbij om 55 rijwoningen aange vuld met vrijstaande woningen/kavels. Deze woningen komen verdeeld over twee plekken in Zuiderloo. Namelijk achter de Bowling en net boven de Krommelaan. Tijdens de inloopavond is een conceptsituatie tekening te zien, zodat u een beeld krijgt waar in het gebied welke woningen komen te staan. Evenementenvergunning Het college heeft kennisgenomen van het organiseren van een bijeenkomst Alzheimer Café met live muziek op woensdag 18 november tussen 19.30 uur en 21:00 uur in de ontmoetings ruimte van Het Trefpunt (verzending brief 5 november 2015). Het nieuwe bestemmingsplan van Zuiderloo is op dit moment in procedu re. Zodra deze procedure is afgerond, wordt de verkoop van dit 2e deelplan gestart. Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvraag - Kennemerstraatweg 464, zaaknummer 15 11787, plaatsen 6 lichtmasten langs voetbalveld GGZ, ontvangen: 11 november 2015 Verleende vergunningen - Baafjeslaan 4, zaaknummer 2015112, vergroten woning, verzonden: 10 november 2015 - Kennemerstraatweg 352, zaaknummer 15 07236, aanleggen uitrit, verzonden: 11 november 2015 - Oosterzijweg, bij gemeentegrens Heiloo/Limmen, zaaknummer 15 09786, aanleggen uitrit, verzon den: 11 november 2015 - Standerdlaan 1, zaaknummer 15 10609, bouwen woning en maken uitweg (kavel 301, Varne Buiten), verzonden: 10 november 2015 U kunt tegen verleende vergunningen bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Burgerlijke stand tot en met 13 november Geboren Jinthe M. Keegstra d.v. N. Keegstra en D.R. Kerst Jack V. van 't Hoff z.v. A.R.P. van 't Hoff en O. Pardoen Talwasa L. Mamond d.v. Z. Mamond en Q. Mamound Selim Hopman z.v. B. Hopman en E. Gözütok Sybren L.C. Tolsma z.v. W. Tolsma en R. Geuze Jaidey Pepping d.v. F.G.J. Pepping en M. Wiessenberg Nout C.W. Dekker z.v. R.W. Dekker en C.E.R. Vinkenvleugel Huwelijk geregistreerd partnerschap A.M. Bruin en L.E.W. van Gulick Overleden C.G. Brölmann-Overtoom J. Liefting M. Adair A. Disseldorp-van der Moolen A.J. Bakker-Zentveld E. Harkmans-Beekhuis B. Visser P. Kaandorp U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Als een besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u in een brief binnen zes weken nadat het besluit is ver zonden. In dit bezwaarschrift zet u in elk geval uw naam, adres en handte kening, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet met het besluit eens bent. Het bezwaarschrift stuurt u naar degene die het besluit heeft genomen: burgemees ter of burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst over het besluit. Vragen om schorsing Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de voor- zieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor betaalt u griffierecht. Op 16 december publiceren wij in de Uitkijkpost een bewaarexemplaar van de afvalkalender 2016. HEILOO - In Winkelcentrum 't Loo (nummer 55) wordt vanaf deze week gestart met het inrichten van de slaapkamer voor de goedheiligman, zodat hij tussen alle drukke werkzaamhe den door uit kan rusten in een gezellige ambiance. Daarvoor wordt de hulp gevraagd van jonge, creatieve Heilooërs. Dit jaar wordt de slaapkamer ingericht door het creatieve duo Christiaan Wijnker en Jantien Stuifbergen van 'Waarvan Acte'. Hun bedrijf is gespecialiseerd in het schrijven en vormgeven van theater producties, het bouwen van decors en het maken van theaterkleding. "We hebben een ontwerp en plan gemaakt voor de inrichting van de slaapkamer, met als uitgangspunt dat er veel te zien moet zijn. Kringloopwinkel Dorcas en res taurant Het Mirakel uit Bakkum stellen belangeloos een prachtig bed en heel veel meubeltjes en snuisterijen beschikbaar." Er ontbreekt echter iets belang rijks. Christiaan: "In het ontwerp van de slaapkamer is een plek gepland voor kindertekeningen, zodat Sint vanuit zijn bed naar al dat moois kan kijken. Tekeningen mogen in de brievenbus van de slaapkamer worden gedaan, dan hangen wij ze op." HEILOO - Noor Freijer, 8 jaar, doneerde haar lange blonde vlecht aan Stichting Haarwensen. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 11