'Afslag A9 Heiloo? Ja!' UitkiifeesiC INGEZONDEN MEDEDELING Maak kennis met Ben van D&M PC Service Peuteryoga bij Kits Oonlie Tuinen van de Indische archipel Fotografe op wielen Natuurfotograaf presenteert Noorwegen UITKIJKPOST 1 8 NOVEMBER 201 5 HEILOO - Heiloo maakt zich op voor de realisatiefase van de aansluiting op de A9. De pro testen tegen de afslag zijn hoor baar en zichtbaar in het dorp en op social media. Maar de men sen die vóór zijn, laten ook meer van zich horen. De aansluiting op de A9 is nodig om de bereik baarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersveilig heid van Heiloo te verbeteren, zo laat Marije de Block, commu nicatieadviseur van gemeente Heiloo weten. Hierbij de visie van de gemeente: "De komende jaren wordt er extra verkeer verwacht in Heiloo van zowel de inmiddels 1.700 geplande (nieuwbouw)woningen als de komst van nieuwe bedrijven. Dit staat los van de aansluiting op de A9. Cijfers laten nu al zien dat het huidige wegennet zwaar belast is en een toename van verkeer niet aan kan. Als de gemeente niets doet, raakt het dorp verstopt. Daarom neemt de gemeente een aantal maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een spoortunnel. De extra afslag is nodig om het ver keer meer te spreiden. De gemeente kan als dat nodig is ook op andere wegen en kruispunten maatregelen treffen. Dat is iets wat altijd wordt bewaakt, omdat het belangrijk is dat er een goede verkeersverdeling in het dorp is. Door de aansluiting op de A9 mer ken inwoners straks dat er minder vrachtverkeer over de Kanaalweg en Kennemerstraatweg gaat rijden. Ook worden de rijtijden verkort en vermindert het totaal aantal gereden kilometers. Dit heeft een positief effect op de uitstoot van CO2, een gunstige bijkomstigheid van de aan sluiting. De aansluiting komt bij de Lagelaan. Enige jaren geleden is er gekozen voor dit voorkeurstracé en de afgelopen periode hebben de diverse partijen verder ingezoomd op dat tracé. Zo zijn er diverse ver kenningen uitgevoerd waaruit bij voorbeeld blijkt dat het goed is om de oostelijke verbindingsweg te bundelen tegen de A9 zodat de aan tasting van het weidegebied mini maal is. Aantrekkelijke gemeente Naast de verkenningen zijn ook onderzoeken uitgevoerd naar ver keer, flora en fauna, milieu en kabels en leidingen. Uit deze onder zoeken komt naar voren welke maatregelen er getroffen moeten worden om natuurwaarden en cultuurhistorische elementen te behouden. Ook zijn er gesprekken gevoerd over kavelruil en er zijn grondverwervinganalyses opge steld. Op basis van al deze onder zoeken en gesprekken zetten de betrokken partijen de realisatie op een zorgvuldige manier in. Heiloo wil ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blij ven. Daar is in de Toekomstvisie en de Structuurvisie 2030 samen met inwoners richting aan gegeven. Zo staan er zo'n 1700 woningen in de planning om te bouwen. Door de aansluiting blijft Heiloo een aantrek kelijk dorp voor forensen en onder nemers en wordt er werkgelegen heid en ruimte voor de detailhandel gecreëerd. Financiën De gemeenteraad van Heiloo besluit op 7 december of de aanslui ting van de A9 binnen de gemaakte financiële afspraken ligt. De aanslui ting is geraamd op 33 miljoen exclu sief btw en indexering. Dit bedrag is inclusief aanverwante kosten, zoals grondverwerving, aanpassing onderliggend wegennet, natuur- compensatie etc. In maart 2014 zijn afspraken gemaakt hoe de provin cie en de drie gemeenten de kosten verdelen. De gemeenten Castricum (2.875.000 euro), Alkmaar (9.547.000 euro) en Heiloo (8.500.000 euro) betalen ieder een vaste bijdrage. De provincie betaalt het restant van 6.879.000 euro en is bereid het risi co te aanvaarden tot een maximaal projectbudget van 33 miljoen euro. De bijdrage van Heiloo is gedekt via de exploitatie van ontwikkelingen in de woningbouw in Zuiderloo en Zandzoom en het bedrijventerrein Boekelermeer. Daarbij zijn ook overeenkomsten met verschillende ontwikkelaars gesloten, die zeker heid geven over harde opbrengsten tegenover de kosten. Informatie en inspraak Voordat de werkelijke aanleg gaat plaatsvinden nemen de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Heiloo nog een beslissing over de financiering van het project. Ook komt er nog een informatieavond voor inwoners en ondernemers. Daarnaast wordt er een werkgroep opgestart waarmee een dialoog wordt aangegaan over de doorstro ming van het verkeer en het wegen net van Heiloo. Zodra de bestem mingsplanprocedure is gestart, kunnen inwoners formeel inspraak uitoefenen". Ben Lieferink, 21 jaar oud, is een enthousiaste ICT-student uit Limmen. Ben studeert ICT-beheer aan het Nova College te Beverwijk. Naast zijn opleiding werkt Ben bij D&M PC Service. Hier kan Ben zijn kunde en passie op het gebied van ICT inzetten bij de klanten van D&M aan huis. Ben werkt inmiddels één jaar bij D&M en heeft daardoor al veel ervaring opgedaan met verschillende apparaten en problemen. Dit maakt het voor Ben gemakkelijk om te achterhalen waardoor een specifiek probleem wordt veroorzaakt en voordat u het weet werkt alles weer naar beho ren. Daarnaast begeleidt Ben de oudere generatie met de computer of tablet. Tijdens deze privéles gebruikt Ben verschillende methodes om de klant wegwijs te maken. Wilt u meer weten over D&M PC Service of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op! Telefoon: 0620997552 - E-mail: hulp@dmpcservice.nl - Website: www.dmpcservice.nl HEILOO - Op zoek naar de verborgen schat tijdens de peuteryoga van Kits Oonlie. Aangeleverde foto HEILOO - Groei Bloei Midden- Kennemerland heeft André van Lammeren uit Bennekom uitge nodigd om op 25 november een lezing te geven over 'De tuinen in de Indische archipel; Impressies van Java, Bali, Lombok, Sarawak en Sabah'. Een wereld van fan tastische verhalen over de 'gordel van smaragd', overdreven of op waarheid berustend? Om daar achter te komen heeft André van Lammeren met het oog van een plantenbioloog naar de natuur lijke en cultuurlijke begroeiingen gekeken. Locatie: Ter Coulsterkerk, 20.00 uur. Groei Bloeileden gratis, niet-leden betalen 2,00. HEILOO - Fotografe Yvonne van Stiphout (Stip Fotografie) bezoekt sinds kort per elektrische bakfiets haar klanten in de regio. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leek het haar een stap in de goede richting om zo haar klanten te bezoeken en alle benodigde apparatuur, zelfs een mobiele studiolampenset, gemakkelijk mee te brengen. Bekijk de avonturen van Yvonne op Facebook en www.stipfotografie.nl. Foto: Stip Fotografie HELOO - Theo Koeten, natuurfotograaf, geeft voor het Nivon een presentatie van zijn werk, gemaakt in Noorwegen. Te zien zijn onder meer Telemarken, het dak van Noorwegen en Lofoten in de wintermaanden. Plaats: Het Trefpunt. Aanvang: 20.00 uur. Bijdrage: leden 4,00; anderen 5,00 Graag opgave: tel. 072 5333127 of info@nivonheiloo.nl Foto: Theo Koeten Ijj^Rctondg Kanaalweq E\ Kruising Kennermerstraatweg/Lagelaan fA -ii .1 i 3 ;i. jlk'iwpy i i üü',\"i v'Lir A 9 fj(\\ 1 i11 Ofl-jta-' j/Lj^-vkip ;i,il rv| iVVLjjgeh.in De plannen rond de nieuwe afslag in vogelvlucht. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 7