Tegengestelde meningen over afslag A9 Kerstconcert koor sWing 113 BORDEN TE KOOP Samuel hit op Facebook Heiloo 9 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Talloze reacties A9 i.v.m. kerstmis tot uiterlijk vrijdag 18 december, 12.00 uur. op 30/12 verschijnt er geen Uitkijkpost Familie Piet winnaar 'Pieten tellen GROOT BARLAKEN 2 TE HEILOO Complete info zie Funda 09 ircm /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 HEILOO - De gemeente Heiloo geeft groen licht voor de finan ciering van de nieuw te creë ren afslag van het dorp met de snelweg A9. Dat bleek maan dag tijdens de raadsvergade ring. Een nieuwe verbinding naar de A9 moet de bereikbaar heid van Heiloo bevorderen en daarmee de aantrekkelijkheid van het dorp en de bedrijven terreinen De Oude Werf en de Boekelermeer. De gemeenteraad is akkoord met een gezamenlijke financiering van het project waarbij de gemeente Heiloo 8,5 miljoen euro voor haar rekening neemt. Castricum betaalt 2,9 miljoen euro, Alkmaar 9,5 mil joen euro en de provincie Noord Holland 12,1 miljoen euro. Volgende week maandag is de provincie aan zet. Bij een 'ja' wordt de afslag een feit. De raadsvergadering sluit aan op een drukbezochte informatiebij eenkomst vorige week maandag in de Cultuurkoepel. Bijna vierhon derd mensen lieten zich informe ren door vertegenwoordigers van de gemeenten Heiloo, Alkmaar, Castricum en de provincie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het project Nieuwe strandwal waarvan de aansluiting op de A9 onderdeel is. Op tekeningen was goed te zien dat de nieuwe op- en afrit komt bij de Lagelaan. Hier komt een nieuw viaduct. De afrit krijgt een aftakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg. Deze verbinding wordt mogelijk via een nieuwe oostelijke parallelweg. Het geheel krijgt de vorm van een half klaverblad. Volgens de gemeenten en de provincie zorgt de nieuwe afslag voor een betere spreiding van de verkeersdrukte in Heiloo en rijdt er minder vrachtverkeer door het dorp. Ook zou de afrit niet leiden tot een grote hoeveelheid extra kust- verkeer richting Egmond. Andere pluspunten volgens de politiek op een rijtje: de aansluiting bevordert de bereikbaarheid van de bedrij venterreinen De Oude Werf en Boekelermeer. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers, dit heeft een econo mische impuls als gevolg. Verder noemen de politici de afslag prettig voor bewoners van de nieuwe wij ken Zuiderloo, Zandzoom en Varne Buiten. Voor hen wordt de Randstad beter bereikbaar. Stuk voor stuk voordelen waardoor Heiloo in staat is jonge gezinnen aan te trekken, het voorzieningenniveau op peil te houden en het verenigingsleven te laten bloeien, zeggen de politieke voorstanders. Ook zou het milieu baat hebben bij het nieuwe traject, omdat het aantal gereden kilome ters afneemt. Over milieu gesproken: de drie gemeenten en de provincie willen 16 hectare natuur compenseren. Verder hebben ze diverse onderzoe ken laten uitvoeren naar de miheuef- fecten. Zo wil de politiek de noordse woelmuis en vleermuizen in het natuurgebied Heilooër Die 'een hart onder de riem steken'. Bijvoorbeeld nieuwe eilandjes en een duiker moeten het leven van deze dieren veraangenamen. Eveneens is water berging van belang. Omdat extra asfalt ongunstig is voor wateraf voer, zorgt 'straks' een bergingsvij ver bij de Kanaalweg voor compen satie. Verder kunnen bewoners van de Lagelaan rekenen op geluiddem pende maatregelen als dit nodig is. Tijdens de informatie-avond lie ten enkele aanwezigen zich nega tief uit over het uitblijven van een Milieu Effect Rapportage (MER: onderzoek naar milieu-effecten). Andere mensen maakten zich zor gen over de kosten die volgens hen nog wel eens hoger zouden kunnen uitpakken. Verder uiten diverse organisaties zich kritisch. Zo maakt GroenPlatformHeiloo zich zorgen over toenemend verkeerslawaai en een verminderde biodiversi teit. Volgens het platform is het welzijn van de rugstreeppad en de noordse woelmuis in gevaar, dit zijn wettelijk beschermde dieren. "Het plan voor eilandjes voor de noordse woelmuis is een misgreep. Ecologische verbindingswegen moeten worden aangelegd. Dat is iets anders dan dieren isoleren op eilandjes. Daarnaast vinden wij de beloofde 16 hectare natuurcompen satie te gering", zegt voorzitter Els Meurs van GroenPlatformHeiloo. Verder noemt Meurs de gevolgen van het tracé voor de luchtkwaliteit onduidelijk en zou een Milieu Effect Rapportage noodzakelijk zijn. De Historische Vereniging Oud Heiloo is niet blij met de locatiekeu ze omdat de afslag het authentieke landschap van het Heilooër Die teveel aantast. De provincie doet maandag uitspraak over de financie ring van het project. De uitwerking van het ontwerp, de aanbesteding en de bestemmingsplanprocedure staan volgend jaar op de agenda. Tegenstanders van het tracé kunnen in deze fase nog bezwaar maken tegen het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, gaat de eerste schep in 2017 de grond in. De afslag kan dan in 2019 gereed zijn. Tekst: Evert Visser/EJV Mediaproducties. HEILOO - De redactie is de afge lopen weken overspoeld door meningen en reacties inzake de plannen rond de afslag A9, genoeg om twee kranten te vul len. In afwachting van meer helderheid en de besprekingen in de gemeenteraad hebben we de berichtgeving hierover even aangehouden. Het spreekt vanzelf dat ook Uitkijkpost de ontwik kelingen in de gaten houdt en de voors en tegens zoveel mogelijk blijft weergeven. Elders in deze uitgave vindt u een verslag van de gemeenteraadsvergadering. HEILOO - Zaterdag 19 december geeft koor sWing uit Heiloo het concert Warm Welkom in het Witte Kerkje. Bij binnenkomst klinkt de muziek van de groep enthousiaste dwarsfluiters Martin in 't Veld van Muziekschool Heiloo. Deze avond brengt sWing een afwisselend pro gramma met veelal vierstemmige kerstliederen uit verschillende lan den. sWing is een gemengd koor onder deskundige leiding van diri gent Olaf van Rijn. Pianist Hendrik Jan Bosma begeleidt het koor. De dwarsfluitgroep verzorgt een muzikaal intermezzo met een geva rieerd repertoire. Naast liederen dragen de koorleden gedichten voor. Het geheel zorgt voor een heerlijke kerststemming en een 'warm welkom'. Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: 19.45 uur. Entree inclusief 1 consumptie in de pauze: volwassenen 8,50, kin deren t/m 14 jaar 4,50. Voorverkoop bij De Schrijverij (bij het station en in winkelcentrum Het Hoekstuk) en bij Bruna ('t Loo). Tevens verkoop aan de kassa. Meer informatie zie www.koorswing.nl. 'Warm Welkom' in het Witte Kerkje. Aangeleverde foto ADVERTENTIES Redactie Uitkijkpost. voor de Uitkijkpost van 23 december kan men redactionele kopij en advertenties aanleveren een van de vele andere prijzen! www.ikwinkelinheiloo.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 5 0 HEILOO - In de laatste editie van Uitkijkpost werd de lezer gevraagd Pieten te tellen. Door de gehele krant zaten Pieten verstopt. Het juiste aantal is: 18. De familie Piet reageerde met het juiste ant woord. Tussen alle 50 e-mails sprongen ze eruit, en wel vanwege hun achternaam. Vandaag werd de chocoladeletter in ontvangst genomen door de 12-jarige zoon, Jeroen Piet. Dubbel feest voor Jeroen, want eerder vandaag vierde hij Sinterklaas op het PCC. Alle inzenders bedankt! Foto: Janneke Mars 0 NVM "M--A-A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1