Win je eigen 113 BORDEN Geen Wintercircus meer na verhoging staangeld Moeder van Sonja overvallen door duizenden kaarten É0 dagen sparen NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Van der Borden Makelaars wenst u fijne dagen en een steengoed 2016 /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 Boer redt vrouw Heiloo 9 U kunt nog Na vijftien jaar geen circus Sijm meer in Heiloo. Aangeleverde foto H |Bi NVM 23 DECEMBER 2015 HEILOO - Het is dit jaar voor het laatst dat Circus Sijm zijn bekende blauwgele ten ten opslaat aan De Omloop in Heiloo. De forse verhoging van het staangeld heeft het circus doen besluiten het Wintercircus vanaf volgend jaar elders te hou den. Na vijftien jaar dus geen Circus Sijm meer in Heiloo. De gemeente rekent sinds juni van dit jaar een gebruiksvergoeding van 230 per dag voor het gebruik van gemeentegrond door commer ciële partijen. Daarbovenop komen nog de kosten van een vergunning. Tezamen goed voor 5.345,50, ter wijl Circus Sijm tot dit jaar totaal 750 kwijt (exclusief leges) was voor de 20 dagen dat de tenten tij dens het wintercircus werden opge slagen. De gemeente begrijpt dat dit een extreme verhoging is voor het circus, maar wil daarbij toch een en ander toelichten. "De afge lopen veertien jaar heeft de heer Sijm voor het in gebruik nemen van gemeentegrond 750 per jaar betaald, ongeacht het aantal dagen. Daarnaast heeft de heer Sijm geen nota ontvangen voor het gebruik van nutsvoorzieningen, zoals elek triciteit en water. Voor gebruik van ditzelfde stuk gemeentegrond werd voor andere commerciële partijen (bijvoorbeeld de kermis, red.) aan zienlijk meer in rekening gebracht." Eerlijk In juni heeft de raad de Verordening evenementgelden 2015 vastgesteld, met als doel gebruiks- vergoedingen voor gemeentegron den vast te stellen die gebaseerd zijn op eenzelfde grondslag, dus die eerlijk zijn en transparant. Voor eve nemententerrein De Omloop wordt per 18 juni 2015 een bedrag van 230 per dag berekend voor com merciële partijen. Volgens de gemeente is er al in 2014 overleg geweest met de circusdirectie over de geplande Verordening evenementengelden. Er is toen afgesproken dat na het Wintercircus 2015 samen gekeken zou worden naar de consequen ties van de verhoging. Directeur Sijm heeft vooruitlopend daarop tijdens de commissievergadering Bestuurlijke Zaken begin dit jaar aangegeven een bedrag van maxi maal 4500 te kunnen betalen voor het gebruik van de gemeentegrond, inclusief nutsvoorzieningen. Verrassing Dat het circus nu besluit om volgend jaar het Wintercircus te verplaatsen naar Heerhugowaard, heeft tot verrassing geleid bij de gemeente. "Naar ons idee waren wij nog steeds in gesprek met de heer Sijm over de gevolgen van de verho ging voor het Wintercircus in 2016. Het is jammer dat er nu een einde komt aan een jarenlange traditie van het Wintercircus in Heiloo." Burgemeester Romeyn heeft con tact opgenomen met directeur Sijm en aangegeven dat hij het besluit van het circus zeer betreurt. Directeur Sijm zegt op zijn beurt dat de weergave van de gemeente niet helemaal klopt. "De gemeente heeft het over 750, maar daarbo venop kwam nog eens 750 aan leges. Tijdens de vergadering van 11 januari 2015 hebben wij boven dien zelf bekend gemaakt dat de gemeente al dertien jaar is verge ten een rekening te zenden voor stroom en water. Dat kan en mag men het circus niet aanrekenen. En het mag dan zo zijn dat bijvoor beeld de kermis meer betaalt, maar dat wordt dan wel omgeslagen over tien exploitanten. Circus Sijm wilde nu een totaalbedrag van maximaal 4500 gaan betalen in plaats van die 1500 aan staangeld en vergunnin gen in 2014." Zijn voorstel om die verhoging stapsgewijs in te voeren over een periode van drie jaar, werd volgens hem door de gemeente afgewezen. Sijm: "Wij hebben dit jaar het aantal dagen ingekort om kosten te beperken en in alle rust een oplossing te vinden voor de toekomst." En die is volgens Sijm eenvoudig: "Heiloo kiest voor 550% verhoging, wij voor verhuizen." HEILOO - De oproep in de Jumbo die de moeder van Sonja (woonachtig in GGZ) deed, heeft gezorgd voor duizenden kaarten. "We hebben snipperda gen nodig om alle post door te nemen", aldus mevrouw Van der Genugten. Vorig jaar deed ze ook deze oproep; toen kwamen er een stuk of 30 kaarten, dat was al leuk. Maar deze oproep in de Jumbo werd door iemand op Facebook geplaatst en vervolgens door landelijke media opgepakt. De stroom met post kwam al een week voor de verjaar- dag van Sonja op gang met zo'n 300 kaarten. In de loop van de week werden dit postzakken. "De post wilde de zakken terug en we stort ten het in dozen." Op de verjaardag van Sonja afge lopen week, werd de post met de jarige zelf en haar kinderen gelezen. Sonja hielp mee en was er heel blij mee. De post kwam uit alle hoeken, zelfs uit Zwitserland, Polen, Spanje en Curasao. Er zaten ook cadeautjes bij, zoals een ballon, een schetsblok, een toilettas en kerstversiering. En nog niet alles is geopend. Moeder Van der Genugten: "We krijgen er een heel blij, warm gevoel van dat ze zoveel aandacht krijgt. De kinde ren van Sonja vroegen of ik volgend jaar weer een oproep doe. Maar dat weet oma nog niet! Ik bedank ieder een met heel mijn hart." Er speelt wel een vervolgvraag. "Wat zou het toch fijn zijn als er een vrijwilliger is die met Sonja een band kan opbouwen en haar af en toe meeneemt voor een loopje bui ten. Al is het maar naar de ijssalon bij de Witte Kerk of de hertenkamp op het terrein. Dan is ze er even uit." En nu duimen dat ook deze harten kreet wordt gehoord De kassabonnenspaaractie loopt tot en met zaterdag 2 januari 2016. Like ons op Facebook We zien u graag in onze winkels en wensen u fijne feestdagen en een mooi 2016! www.ikwinkelinheiloo.nl De post kwam uit alle hoeken, zelfs uit Zwitserland, Polen, Spanje en Curajao. Foto: Janneke Mars GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 O N UMMER 5 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1