't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Nieuws- S en AdverfentieMe L No. 204. Zaterdag 30 Januari 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Ad'vertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. 12'AJarip EcMvereeÉii Evangelisatie lokaal, Ds. G. A. HOOG, Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden -30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 60 Ct. WEEKKALENDER. JANUARI -FEBRUARI. Zaterdag 30, Zondag 31, Maandag 1, Dinsdag 2, Woensdag 3, Donderdag 4, Vrijdag 5. Opgang der Zon, Zaterdag 30 Jan. 7 uur 47 minuten. Ondergang, 's avonds 4 u. 41 m. Wees streng op eigen deugd en plichten; Manr zoo uw broeder iets misdeed, Ontzie u voor 't verwaand betichten En dek zijn feil door 't liefdekleed 1 Beweeg zyn ziel door zacht onthaal, Opdat hij verder niet verdwaal'! Vrouwe K. W. Bilderdijk. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 29 Jan. 1875. Jl. Woensdag zjjn door de Di rectie der Marine alhier bij inschrij ving verkocht, behoudens goedkeuring vau den Minister van Marine, de beide Stoomwerktuigen van Zr. Ms. gesloopte stoomschepen de Ruijter en Willem." Koopers waren: voor kavel 1, de heeren Eutkoven Co., te 's Hage, voor f 13.780. Kavel 2. B. J. Nijkerk, te, Amsterdam, voor f25.205. Kavel 3, B. J. Nijkerk, te Amsterdam, voor f 15.307. Hedenmiddag arriveerde alhier een detachement kolonialen, welke morgen per stoomschip »Java," via Suez, naar Indië zullen vertrekken. Men verneemt, dat de spoor- wegdijk, welke door den Staat ten behoeve van den spoorweg tusschen Amsterdam en Zaandam wordt aan gelegd, door de jongste stormen be schadigd en grootendeels weggeslagen is. De dijk, die aan de kruin een breedte had van 8 meters, is op ver schillende plaatsen daardoor vermin derd tot 1 meter. Blijkens een Dinsdag bij het dep. van koloniën ontvangen tele gram van den Gouv.-Gen. van Ne- derlandsch Indië, had de militaire en civiele bevelhebber in Atchin, kol. Pel, den 15n dezer het navolgende aan de Indische regeering geseind; Den lOn Januari werd een punt bezet bij de Atchin-rivier, noordwaarts van missigit Longbattahde tegen stand was gering en wij leden geen verlies. Onze konvooien werden se dert niet meer verontrust. Yeel volk van XXVI en XXIJ Moekim was in den omtrek van Longbattah en Loong vereenigd. Berichten spraken van voorgenomen aanval op Longbattah en Penajoeng, maar die is niet be proefd. De gezondheidstoestand was sedert 1 Januari minder gunstig; tot den 15n hadden zich 17 gevallen van cholera voorgedaande koorts was heviger. Te Vlissingen zijn aangebracht door de Fransche bark Hirondelle," zeventien man der equipage van het Engelsche stoomschip »LordNagar," kapt. Melvill, den 24n dezer op den Gallooper totaal verongelukt. Vijf man zijn verdronken, waaronder de kapitein, stuurman en de machinist, terwijl nog vijf man, die met een andere sloep van boord zijn gegaan, vermist worden. Uit Almelo meldt men dd. 26 Januari: Gister was het hier zeer onrustig; des morgens ten 11 uur trokken de arbeiders naar de fabriek van de heeren H. ten Cate Wz. en Comp.welke nog aan het werk was, om ook daar het volk tot werkstaking te dringen, hetwelk hun na het in werpen der glazen ook gelukte. Om 12 uur werd er een proclamatie af gelezen op de samenscholingen en om vier uur werd de schutterij onder de wapenen geroepen, die echter geen dienst deed, daar men tot geen ge welddadigheden oversloeg; des avonds ten 7 ure arriveerden alhier uit De venter 28 huzaren, onder bevél vau den 2n luitenant Baron van SqtsetfLa. De rust is echter gisteravond en he den nacht niet gestoord en er bestaat hoop, dat het zoo zal blijven en een schikking tusschen de fabrikanten en de arbeiders tot stand zal komen. Te Vorden is overleden, in den ouderdom van 62 jaar, de heer W. de Jong, die onder den nederigen titel van *boeren-arbeider" zich door menig geschrift op het gebied der dichtkunde een goeden naam verwor ven heeft. Zondag na het eindigen der mis sen, betrapte de zoon van den koster te Waubach, die achter het altaar stond, een vreemdeling, terwijl deze bezig was, met een met lijm bestre ken baleintje de offerblokken te le digen. Hij sloot ijlings de kerkdeur en kwam weldra met den burgemees ter en een menigte menschen terug. De dader, die een Pruis bleek te zijn, is reeds geboeid naar Heerlen gebracht. Als een 'bewijs hoe weinig in vloed de klasse van discipline op en kele soldaten heeft, kan zeker dienen dat de mineur K, een jongmensch van zeer fatsoenlijken huize, die reeds tweemalen bij genoemde klasse te Naarden was overgeplaatst, zich op dit oogenblik weder in arrest bevindt. Er bestaat nu alle kans dat hij van het bataillon zal verwijderd worden, hetgeen juist in zijn bedoeling licht. Zaterdagavond passeerde de heer B, te 's Hage, de Korte Hout straat, toen hij ter hoogte van de Koediefstraat door een vigelante werd omver gereden. Nauwelijks had hij zich, gekwetst aan het hoofd en hevig bloedende, opgericht, of van den an deren kant kwam mede een rijtuig aanzetten, dat hem nogmaals omwierp en over het been reed, dat dien ten gevolge erg gekneusd werd. Eenige omstanders namen hem op en brach ten hem naar het kommissariaat van politie op de Groote Markt, waar hij voorloopig verbonden en naar zijn woning vervoerd werd. Do toestand van den gekwetste is thans eenigszins beter. Even voorbij het tolhek aan den Scheveningschen weg, waren Woensdag een aantal werklieden bezig met het kappen der tamelijk hooge boomen. De kruin van een dier boomen was reeds zoover doorgezaagd, dat zij, bevestigd aan touwen, naar beneden zou worden gevierd, toen plotseling het touw brak en de zware kruin dwars tusschen den arm vau den boom, waar een der werklieden zich gedekt waande, terecht kwam, zoodat de man tusschen den boom en den nedergestorten tak met de borst geklemd werd. Oogenblikkelijk waren er ladders aanwezig, om den ongelukkige uit zijn benarden en ho- peloozen toestand te bevrijden, maar het gewicht van de kruin bleek te zwaar, om hem zonder krachtige mid delen op te hijschen. Dr. Vinkhuij- zen Jr. beklom met een ongeëvenaarde zelfopoffering den vrij hoogen ladder, om nog eenige geneeskundige hulp te verschaffen, doch hij kou niet anders dan den dood van den man constateeren. Later, en na veel moeite, is men er in geslaagd het lijk naar beneden te laten, dat vervolgens onder geleide der politie naar het gasthuis is overgebracht. Ter plaatse van het ongeluk, werd door den baas van deu overledene een omgang onder onder de vele nieuwsgierigen gehou den, ten behoeve van de achtergelaten weduwe met hare drie kinderen. In het jaar 1849 moest een in Berlijn wonende werkman, Kopper, tengevolge van een politiek misdrijf vluchten. Hij begaf zich met zijn vrouw en ljarige dochter naar Ame rika, zijn beide zonen, tien en twaalf jaar oud, onder het opzicht zijner familie te Berlijn achterlatende. Te Brazilië gekomen, ging het den vluch teling volstrekt niet naar wensch, alles scheen tot zijn ongeluk mede te werken, en tot overmaat van smart werd hem zijne vrouw na verloop van twee jaren door den dood ontrukt. De arme man verloor daardoor alle wilskracht, gaf zich aan den drank over en maakte door middel van een pistoolschot een einde aan zijn treurig bestaan. Zijne dochter, toen tien jaren oud, trof het geluk, door een rijken Braziliaan als kind te worden aan genomen. Hare broeders kende zij niet dan bij naam; alleen wist zij van haar vader, dat deze zich in Berlijn bevonden. Op geen der door haar naar die stad geschreven brieven ont ving zij antwoord. Nadat zij door den Braziliaan als kind was aange nomen, ontbrak het haar aan niets zij genoot een uitstekende opvoeding én was spoedig in de hoogste kringen van Brazilië gaarne gezien. Kort voor den Fransch-Duitschen oorlog huwde zij met eeu rijk koopmau te Rio Janeiro. Voortdurend trachtte zij iets van hare broeders te vernemen, toen haar tegen het einde van het jaar 1871 op eens werd medegedeeld, dat een van die broeders in December van 1870 als Pruisisch soldaat voor Parijs gestorven was. Van haar an deren broeder vernam zij echter taal noch teeken en besloot daarom met haar echtgenoot naar Duitschland te gaan, teu einde aldaar nasporingen te doen. Eerst onlangs was het haar mogelijk aan dat voornemen gevolg te geven, eu het rijke echtpaar, dat in een hotel van den eersten rang >Unter deu Linden" verblijf hield, vernam nu, dat de broeder fabriekarbeider was, en een vrouw en twee kinde ren bezat. Toen nu de rijke dame haar broeder voor de eerste maal be zocht, op hem toeliep, en niettegen staande zijne grove kleeding hem har telijk omhelsde, laat zich wel begrijpen, dat deze een oogenblik confuus was, doch nauwelijks had hij een en ander vernomen, of hij verwelkomde haar met vreugde. Hij wilde echter van eeu hem door zijne familie aange boden ondersteuning niets weten maar verzocht zijne zuster om haar portret en de beschrijving van het kerkhof, waar zijne ouders begraven waren. Na verloop van eenige da gen vertrok het rijke echtpaar; bij het afscheid nemen ontving de schoonzuster van de dame, als her innering een klein net taschje van le der. Men wisselde nog eenige groe ten, de trein vertrok en de reizigers waren spoedig uit het gezicht. Toen de arbeidersfamilie te huis kwam,werd het taschje natuurlijk eens bekeken, men opende het en vond daarin een waarde van 5000 dollars. Het Fransche schip »Marie Reine," kapt. Darm, van Duinkerken naar Senegal bestemd, geraakte met zwaar stormweder bezet in de W. baai van Portland en toen men de zeilen verloren had, was de gezagvoerder verplicht het schip bij Chesilcove op strand te zetten, alwaar het spoedig door de hooge zee, die tot over de marsstengen van het schip heen liep, aan stukken werd geslagen. Door middel van het vuurpijltoestel werden 10 man gered. De gezagvoerder, op perstuurman en twee man der equi page zijn verdronken. De Amerikaan, kapitein Boy ton, bekend wegens het zwemmen op een drijftoestel, waarmede hq reizen aflegt, deed dezer dagen de toeschouwers aan de oevers van den Theems, en op de stoombooten en bruggen ver baasd staan over de gemakkelijkheid waarmede hij, hetzij liggende of tot de armen in. het water staande, zich in alle richtingen bewoog met behulp van een zoogenaamde kano-riem met twee spanen, een en ander onder het blazen op een hoorn, die in geval van mist dienen moet, het rooken eener sigaar of het zwaaien der Ame- rikaansche vlag. De tocht van kapt. Boyton bepaalde zich van Wapping tot Vauijhall, ongeveer anderhalf uur afstands. Het zwemtoestel vereischt weinig tijd om aangegord te worden, doch het komt er vooral op aan, dit goed te verrichten, zoodat er niets losspringt. Het hoofd van den per soon, die er gebruik vau maakt, licht op eeu luchtledig kussen, aan het einde van het drijf- of zwemtoestel, dat een bergplaats voor levensmidde len bevat, en ook voor vuurpijlen, om schepen, die in gevaar zijn, te kunnen helpen. Aan het voeteneinde is een klein zeil, opgerold in een ko ker bevestigd. De reiziger in het toestel drijft vooruit, zoodra het bo venlichaam door de golven wordt op geheven. 500 dollars belooning, zoo be gint een advertentie in een Ameri- kaansch blad500 dollars belooning. Waarvoor? Wel, men heeft stoom machines uitgevonden, die haar eigen rook verteren. Ik wensch een machine, waardoor het een zuigeling mogelijk wordt gemaakt, zijn eigen geschreeuw te consuraeeren. Edward Gipson, Maiden Laue 12, New-Vork, vader van een tweeling, die vier maanden oud is. Men meldt uit Londen van Dinsdag: Aan do Times" wordt uit Shanghai getelegrafeerd, dat de Keizer van China den 12n dezer over leden is. Zijn opvolger is vijfjaren oud. Overal in China is het rustig. AAN HET STATION. Reiziger: (tot den beambte, die de kaartjc3 afgeeft) „Zeg, meneer, u bobt je vergist." K a a s i e r„Te laat! 't spijt me." (Hij aluit het loket dicht). Reiziger: „U hebt een abuis van 5 gulden." Kas si o r: (door een kier). „Er is al voor de tweede maal geluid wij staan niemand meer te woord." Reiziger: „Ja maar je hebt me 5 guldeu te véél gegeven." Kassier: „O, dat is wat anders."" (Het loket gaat weer open). Klein meisje„Pa 1 Ma doet me altoos zoo zeer, als ze me kamten als ze zich zelve kamt hangt ze haar haar aan een spijker!" Burgerlijke Stand. Helder. Van 2629 Januari 1875. ONDERTROUWDG. de Leeuw, zeeman en W. Mens. O. M. Abrahamsen, zeeman en N. Jaoobs. P. Boon, timmerman en G. Kindt. S. Dekker, scheepstoetuiger en D. A. Meuth, wonende te Amsterdam. GEHUWD: J. de Reus en A. Bruin. A. C. Schorsij en B. Lastdrager. J. F. W. Ukkermau en W. J. Goes. C. A. King en J. M. de Kat. F. de Suter en G. Hermsen. W. Ales en A. Krul. BEVALLENP. La Maire geb. Geervliet, Z. T. G. Lijding geb. Erkamp, D. J. Drost geb. Schaap, D. C. Schieke geb. Dependener, Z. M. A. B. de Hoog geb. Thellier, D. M. Keijzer geb. Barteliug," Z. M. G. Duinker geb. Kruger, D. G. J. Brouwer geb. Kruger, D. D. Kamp geb. Hartog, D. A. A. M. Kramer, D. OVERLEDENP. J. F. II. van Vugt, 10 w. E. C. Goed, 1 m. M. J. van Bunreqgeb. de Veije, 80 j. W. de Leeuw, 7 w. L. Baas, 8j. G. Krijnen geb. Keijzer. 72 j. J. C. van Dalfsen, 5 m. van H. J. WINKEL en T. TERPSTRA. Nieuwediep31 Januari 1875. Hunne dankbare Kinderen. A. M. WINKEL. J. H. J. WINKEL. W. P. J. WINKEL. Ondertrouwd P. BOON en G. KINDT. Helder28 Januari 1875. Receptie: Zondag a. s.te Huis duinen. Getrouwd A. C. SCHORSIJ en B. LASTDRAGER, Weduwe van C. J. Bommel. Helder28 Januari 1875. Algemeene kennisgeving. HELDERSCHE MOPPEN. Een winkelierstor aan de Binnenhaven, was oulangs bezig de verschillende artikelen in haar winkel af te stoffeu en te rangschikken en zong daarbij een vroolijk lied. Juist passeerde een Eugelscbman, die, hoogst voldaan over het zingen, de vrouw toeriep: „Fine song!" „Fine song!" „Dat verkoop ik uiet," untwoordde de vrouw eu zong weer door. Nogmaals riep dc Engelschman „fine song" en bleef weder staan luisteren. „Ga jc weg toch malle kerel," zeide de vrouw, „ik verkoop geen f y n zon t." BIJ DEN SLAGER. J ongen: „Dag baas, heb je nog worst met trichinen SI achter: „Neen, die heb ik niet, kwade jongen. Wie stuurt je hier heen?" Jongen: „Wel, ik moet voor mijn baas een pond worst halen en hij heeft gezeid, als er trichinen in zijn, dan mag je 'm voor mijn part zelf opeten." Heden overleed, na een korte on gesteldheid, onze waarde Oom en Behuwd-Oom LAMMERT ALBER- TUS BAAS, in den ouderdom van 84 jaren. Nieuwediep27 Januari 1875. F. POSTMA en Echtgenoote. Algemeene kennisgeving aan Familie Vrienden en Bekenden. Zondag 31 Januari, 's morgens om 10 uur, D. V. Spreker: Predikant te Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1