't VLIEGEND BLAADJE. Algemeen» Vicuws- en Adverleiitiebode Mo. 207. Woensdag 10 Februari 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. »Ernst en Scherts." Gewone HwMelijke Yerpderii zindelijke Dienstbode. fatsoenlijke Dienstbode. Een fatsoenlijk Meisje, KEUKENMEID. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco,per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUW STÏJDIN GEN. HELDER, 9 Febr. 1875. De »Burgerking Harmonie" hield Zondagavond, in Tivoli, hare derde buitengewone vergadering in dit sei zoen. De heide opgevoerde tooneel- stukken, John de Bedelaar en De menschlievènde ICoza/c, werden flink uitgevoerd. Zondag 21 Februari zullen dezelfde stukken worden opgevoerd, ten voor- deele van de Wed. Sinjewel. De stoom-kanonneerboot »Ever," komman dant Engelbregt, die te Enk buizen ruim 12 dagen station-neerde, tot aanwerving van jongens en licht matrozen voor de marine, beeft de baven verlaten en drie jongens, die zich met toestemming bunner ouders bebben doen aanwerven Het »Bat. Handelsbl." bevat een beschouwing over 1874, waarin na een min of meer afkeurend oor deel over de aftreding van den beer Loudon en de benoeming van den heer van Lansberge. als gouv.-generaal, o. a. het volgende voorkomt Hoe men ook over den oorlog met Atchin in meening moge verschillen, dit staat vast, dat wij in 't vorige jaar zoowel op diplomatiek als op oorlogsterrein een échec moesten lij den, dat door de regeeringspersonen van zoo ernstigen aard werd beschouwd dat alléén buitengewone inspanning in staat was, een krijgsmacht uit te rusten, sterker dan sinds 1880 in deze gewesten was bijeen gebracht. De tijdsomstandigheden hebben daarenboven kracht gegeven en bij gezet aan de -ernstige vertoogen om trent den toestand onzer marine. De volksvertegenwoordiging vooral vond in dien toestand aanleiding, om het beleid van den minister van marine af te keuren. Wanneer wij thans den staat van zaken met kalmte overwegen, dan moge er veel zijn, wat stof tot kla gen geeft, toch valt het niet te ont kennen, dat leger en vloot beide hun krijgsroem hebben gehandhaafddat de Nederlandsche vlag wappert op Noordelijk Sumatra; dat het sultans bestuur voor goed vernietigd is, en dat de algeheele onderwerping van Atchin niet meer kan (worden be schouwd als eene kwestie van tijd en beleid. Al is het niet tegen te spreken, dat de regeering zich aanvankelijk te veel met illusiën heeft gevleid, en ook nu nog |het Atchineesche volk, het hoofd niet heeft gebogen, toch staat het vast, dat trots de ontzettende ofifersj die de oorlog ons heeft gekost, ons gezag weldra zal zijn uitgestrekt over-geheel Sumatra en dat er geen macht naast de onze staat, om ons te tarten. De gemeenschappelijke slagers te Haarlem hebben den prijs van het rundvleesch met vijf cent per kilo verhoogd. Ze zeggen dat het vee duurder is geworden. Men schrijft uit Amsterdam van 6 Februari. In een heden middag in de Keizerskroon zeer tal rijk bezochte vergadering werd op voorstel van het Hoofdcommitté met algemeene stemmen besloten, terug te komen op het vroeger te Utrecht genomen besluit, betreffende de plaat sing van het standbeeld voor Thor- becke in de gemeente 's Gravenhage, en het aanbod van den Raad van Amsterdam om een van de pleinen der hoofdstad voor het standbeeld beschikbaar te stellen, aangenomen. Voorts werd door de vergadering aan het Hoofdcommitté, in overleg met de centrale commissie, de beslissing overgelaten, welke bestemming aan de overschietende gelden circa f 28.000 zal worden gegeven. Te Delfshaven werd van wege de maatschappij Oranje Nassau" een zalmvisscherij aangelegd. Het maken van de vischkade en de uitdieping der rivier bij de Ruige Plaat is aan besteed en gegund aan den heer den Hollander, "te Kapelle aan den IJsel, voor f 39.900, terwijl de geheele vis- scherij, wannGer zij gereed is, p. m. f70.000 zal kosten. Men meldt uit Wijk aan Zee, van 5 Februari. Heden kwam op strand alhier aanspoelen een reeds in de naden gescheurde scheepssloep. Achterop staan de woorden »Kask- gar en Liverpool geschilderd. Fameuse brokken derrie, waarmede het strand op sommige plaatsen over dekt is, verkondigen hoe verbolgen de zee bij de jongste stormen is ge weest. De hiér geborgen lading van het schip »Söblomsten" heeft in publieke veiling bijna f 20.000 opgebracht. Bij het reg. rijdende art. is de dienstneming door onderofficieren en korporaals voor het Ind. leger zeer groot, de dienst lijdt echter hieronder zeer, zoodat op dit oogenblik bij dit wapen groote behoefte aan kader is en reeds elf kanonniers 1 kl. dienst doen als korporaalshet gebrek aan manschappen is mede zoo groot, dat ter nauwernood een batterij van de vijf geheel voltallig kan gemaakt worden. De »N. R. Ct." ontvangt uit Almelo het bericht, dat een schikking tusschen de fabrikauten en de wevers weldra te wachten is. Ook aan het »D. v. Z.-H." telegra feert men, dat een schikkiug tusschen fabrikanten en arbeiders spoedig ver wacht wordt. De fabrikanten bieden aan, dat de werklieden den arbeid onder de gewone conditiën zullen hervattenna verloop van 14 dagen zal dan betaling in Nederlandsch geld volgen met 1 cent per stuk afslag. Vrijdagavond 7 uur brak te Nijehaske, terwijl de boer met den knecht afwezig waren en de boerin alleen te huis was, een vreeselijke brand uit in de boerderij, bewoond door Zwaagstra. Zaterdagochtend 6 uur was men den brand eerst meester. Alles is verbrand. 52 koeien en 2 paarden zijn er bij omgekomen. Een ontvanger in Limburg is op weg naar Maastricht, bewusteloos in een weide gevonden. Hij is aan gerand en beroofd van f2000 van de f 5000, die hij voor zijn rnaande- lijksche storting bij zich had. Hij heeft de som uit zijn eigen zak aan gevuld. Er wordt ijverig onderzoek Eenigen tijd geleden stierf in een stad in Zuid-Rusland een ge vangene. Het geval werd door den inspecteur aan het bestuur gemeld, maar het bleek dat men den man in het geheel niet kende. Men deed onderzoek, en nu kwam het uit, dat ongeveer negen jaren geleden de overledene voorloopig in hechtenis genomen werd. De papieren welke op zijne zaak betrekking hadden, gingen evenwel verloren, en dien tengevolge zat hij zijn leven lang preventief gevangen. Zoo iets moet in Rusland wel meer voorkomen. Een in Moscou i verschijnend blad, de Russische Conjrant, verhaalt de volgende gebeurtenis. Mehtoduis Ritisorowitch Kathoff,een broeder van den bekenden pubticist en uit gever van bovengenoemd blad, Kat hoff, heeft eenigen tijd geleden een aanslag ondernomen op het leven van den heer Leontieff, directeur van een lyceum te Moskou, waarin de beide zonen van den aanvaller worden opge voed. In zijne onmiddelijke nabij heid staande, schoot Kathoff zijn re volver op Leontieff af, doch gelukkig zonder hem te treffen. Daar men niet zonder rede vermoedde, dat Kat hoff krankzinnig, bracht men hem in een krankzinnigen-afdefeling van de politie-gevangenis te Moskou en deed hem streng bewaken. Dezer dagen echter gelukte het den'krankzinnige de waakzaamheid der wakers op aardige wijze te verschalken, en te ontkomen. Hij maakte n. 1. een póp ter grootte van een man, kleedde haar aan, zette haar op de plaats waar hij gewoon lijk in zijne cel gezeten was, en maakte gebruik van een onbewaakt oogen blik om zich te verwijderen. De strooman vervulde zijn plicht en voor kwam langen tijd de ontdekking der vlucht. Intusschen wandelde de heer Kathoff door Moskou's straten, groette hartelijk zijne oude bekenden, las de nieuwspapieren, en begaf zich daarna in een geweerwinkel, waar hij zich een revolver kocht en dien dadelijk laadde. Aldus toegerust begaf hij zich naar het Lyceum, om den door hem gehaten Leontieff op nieuw aan te vallen. De bedienden, als waren zij bekend met zijne booze plannen, wei gerden hem binnen te laten, en toen Kathoff met geweld aan zijn voorne men gevolg wilde geven, riep men de hulp in van de wacht, uit 6 man bestaande. Kathoff, in woede ont stoken, verdedigde zich tegen allen, en een verschrikkelijke vechtpartij greep plaats. Hij moest daarin ech ter, na nog een bediende door een revolverschot gewond te hebben, spoe dig onderdoen. Men bracht hem we der naar zijne cel en bond hem alsnu vast. De regeering van het hertog dom Coburg-Gotha heeft aan de te Gotha bestaande Vereeniging voor lijkenverbranding verklaard, tegen de verbranding geen principiëel be zwaar te hebben. De vereeniging heeft zich daarop tot den stedelijken raad gewend, met het gevolg dat er reeds een voorloopige verordening op het facultatief verbranden van lij ken wordt gereed gemaakt. Bij de lichting voor het Fransehe leger in 1872, bedroeg het getal in geschrevenen voor den verplichten krijgsdienst"303,510. Daarvan konden 56,116 jongelieden lezen noch schrij ven. 6905 alleen lezen en 230,245 lezen en schrijven; van de overigen was de staat van ontwikkeling on bekend. Onlangs overleed te Cowley bij Oxford zekere Frederik Merrith, van wien het bekend was, dat hij een tegenstander van de Staatskerk was. De predikant weigerde daarom niet alleen voor den overledene de gebeden der kerk uit te spreken, maar wilde zelfs het lijk niet op het kerkhof dulden. De familie beklaagde zich bij den bisschop, die onmiddelijk aan den predikant schreef, dat hij geen oordeel had te vellen over de gevoe lens van den overledene, en inmiddels beval 't burgerlijk bestuur van Cowley, dat de begrafenis onverwijld moest plaats hebben. De predikant ver klaarde nu, dat hij .pioest toegeven en het kerkhof zou open stellen, maar in de kerk, waar de gewone lijkdienst plaats heeft, zou hij het niet dulden. Toen echter de begrafenisstoet na derde, liep het volk te hoop, brak de kerkdeuren open en noodzaakte met geweld den aanwezigen geestelijke, niet slechts om de kist door de kerk te laten, maar om 't geheele formulier voor te lezen en_al de gebruikelijke ceremoniën voor den doode te ver richten. Men meldt uit Londen van Maandag. Het Hollandsche schip Weindorlerfelde" is gister ge zonken, tengevolge van aanvaring. Zeven personen zijn verdronken. Volgens berizht uit Londen, zijn van de »Cospatrick", het schip dat met ongeveer 500 personen te gronde ging, nog twee personen ge red en te St. Helena aangebracht. Uit Shangaï wordt van den 5n getelegrafeerd: Tsaeteen, zoon van prins Thum, is tot Keizer uitgeroepen. Burgerlijke Stand. Helder. Van 59 Februari 1875. ONDERTROUWD en GEHUWD: Geene. BEVALLEN: G. Stcegers geb. Prins D. G. Dekkers geb. te Buck D.' E. J. Minneboo geb. van der Hoeven Z. H. van der Hulst geb. Kroon Z. J. Hulstkamp geb. Prins D. J. Bakker geb. Znidewind D. T. Hoddc geb. Grande D. M. S. Thieman geb. Meck D. M. de Wolff geb. Cramer Z. M. Schouten geb. Sligtenhorst Z. C. Frank geb. Thomasz D. M. Mangel geb. Visser Z. C. Noot geb. Blom D. M. J. de Barbanson geb. Vennix Z. J. Driessen geb. Neijts Z. OVERLEDEN V. Stoll geb. Klein 80 j. A. P. Vos 1 m. H. P. C. van Keulen 8 w. E. Sariemijn geb. Smit 58 j. A. Mooij geb. Verhoeven circa 63 jaren. T. Visser 5 m. Een Meetkundige aardigheid voor de jeugd. Men neme 24 stokjes, gemakshalve lucifers, die ieder toch bij de hand heeft en make daarvan de onderstaande vierkanten Nu is de vraag: Wie is zoo knap om daarvan acht stokjes weg te nemen, in dier voege dat er slechts twee vierkanten van het geheel overblijven; er mag, buiten die genoemde vier kanten, niet één stokje blijven liggen. In een volgend nommer geven wij hiervan de oplossing. Geboren ANTHONIUS WILHELMUS, zoon van A. W DRIESSEN, en J. DRIESSEN, geb. Neijts. Helder7 Februari 1875. Bevallen van een ZoonM. de BARBANSON—Vennix. Nieuw ediep, 7 Februari 1875. Benige kennisgeving. Heden overleed plotseling, doch zacht en kalm, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder F. STOLL—Klein, in den ouderdom van 80 jaar en 9 maanden. Helder5 Februari 1875. Namens KinderenBehuwd- en Klein kinderen. Heden overleed, tot mij en mijner kinderen diepe droefheid, na voorzien te zijn geweest van de H. Sacramenten der stervenden, mijne geliefde Echt- genoote en" der kinderen- zorgzame Moeder en Behuwdmoeder ANNA MOOIJ, geb. "Verhoeven. Helder8 Februari 1875. A. MOOIJ. A. MOOIJ. B. MOOIJ. G. DIJKER. M. DIJKER, geb. Mcoij. H. C. KERKLINGH. A. KERKLINGH, geb. Mooij. Algemeene kennisgeving. Yoor de vele en hartelijke blijken van belangstelling, bij gelegenheid van hun 25jarig Huwelijk ondervon den, betuigen ondergeteekenden hun nen hartelijken DANK. P. Pz. BRUIN. C. C. BRUIN, geb. Bakker. HELDERSCHE MOPPEN. „Wie klopt daar?" riep iemand die tot over de ooreu in de schulden zat, op zijne kamer. „Een rechtgeloovige," was het antwooTd. „En wat gelooft gij dan?" vroeg de eerste. „Dat gij mij eindelijk zult betalen," zeidc de ander. „Ga voorbij man," klonk het wederwoord, „uw geloof is niets dan bijgeloof." Iemand zeide tot ecu losbaudigen zoon: „Het bericht van uwe buitensporigheden, zal uws vaders grijze haren nog met smart ten grave doen dalen." „Vergeef mij," was het antwoord van den onver beterlijke, „mijn vader draagt een pruik." Een lid van zeker genootschap kwam in een belegde vergadering, en was zeer vertoornd, omdat hij, ofschoon het al over den bepaalden tijd was, zich nog alleen bevond. „Is er nog niet één van die ezels opgekomen?" vroeg hij driftig aan den deurwachter. „Neen mijnheer," antwoordde deze, „gij zijt de eerste." met Dames, op Vrijdag 12 Februari a, s., des avonds ten 8 uur, in 't gewone lokaal. HET BESTUUR. Gevraagd: een zindelijke Dienstbode, die goed met de wascb kan omgaan. Tegen hoog loon: Adres Mejuffrouw VERMEULEN, Modiste, Weststraat. Gevraagd: een Adres Ankerpark, K. 220. Wordt gevraagd: een Adres BERKHOUT Co. Mejuffr. ROODVELD, Spoorstraat, vraagt een flinke WEEKSTEE. thans in Friesland biedt zich tegen 15 Mei a. s. aan als Yan de beste getuigschriften is zij voorzien. Informatiën met brieven, onder lett. H.bij de Boekhandelaren BERK HOUT Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1