't VLIEGEND BLAADJE. Akemeene Virinvs- en AdvertentieMe Woensdag 3 Maart 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Exj Prijs 1 Cent. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel: meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. Eenige Kiezers B. SW ITS, eerlijke Dienstbode, L O O P M EIS J E, Ao. 213. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buitpn deze gemeente, franco per post, -50 Ct. Vertrekdag-en der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 2 Maart 1875. Op Dinsdag 9 Maart a. s. zal alhier een verkiezing plaats hebben voor een lid van den Gemeenteraad, in plaats van het onlangs vertrokken lid, den heer B. R. de Breuk. Gisterenavond ontstond op de Spoorgrackt alhier, in een zuurhuis, een felle schoorsteenbrand, welke door spoedig toegesnelde hulp van een brandspuit, nog tijdig werd gebluscht. Ook in de Langestraat alhier had hedenmorgen een schoorsteenbrand plaats. Volgens berichten uit Atchin, heeft maj. Romswinckel een schamp schot aan de kuit bekomen kapitein v. Haefteu een schampschot over de borstluit. van Bennekom een kogel- wonde in den linker schouder. De luit. Roëll, van het Nederlandscke leger gedetacheerd, kreeg een kogel in de zijhet schijnt nog niet zeker, of de lever is aangedaan. Men hoopt het beste voor dien flinken officier. Bij den aanval op Longbattah zijn de zwaarste verliezen geleden door het 10e bataillon onder majoor Van der Meer. De positie van die troe pen moet een oogenblik verschrikke lijk geweest zijn. Naar den missigit terugtrekkende, moesten de soldaten tot aan hun middel door moerassen waden, terwijl zij van twee zijden aan het schroot der Atchineezen wa ren blootgesteld. Het bataillon ver loor dan ook 1 sergeant, 2 korpo raals, 1 hoornblazer en 14 fuseliers aan gesneuvelden, terwijl 3 sergean ten, 2 korporaals, 2 hoornblazers en 22 fuseliers zwaar gewond en 13 nog licht gewond waren. Sommigen van de onzen zonken zwaargewond in den modder weg. Van de onder-officieren, die dit jaar niet slaagden bij het toelatings examen voor de militaire school te Meester-Cornelis, zullen eenigen exa men doen voor luit-kwartiermeester. De broeder van een dier nietgeslaagde onder-officieren slaagde'wel en werd op de school geplaatst. Hij zal nu het voorrecht hebben zijn minder bekwaam gebleken broeder waar schijnlijk officier te zien worden, ter wijl hij zelf nog 21/2 jaar zal moeten wachten, voor hij dien rang kan be reiken. Te Riouw heeft 19Dec.jl. een Inlandsch fuselier den Europ. sergeant Koorn doodgeschoten. Op het laatst der vorige week overleed te Weesp, in 71jarigen ou derdom, de heer J. G. van Gendt. gepensioneerd hoofdingenieur van den waterstaat. Onder de groote werken, welke onder zijne leiding volbracht ziju, behooren het droogdok en de marine haven alhier, de sluis Willem III en de herbouw van sluis Willem I aan het Noord-Hollandsch kanaal. Uit Amsterdam wordt gemeld, dat er nog zeer veel valsch geld in omloop is, vooral rijksdaalders en guldens. Men zij dus oplettend bij het ontvangen van muntstukken. Vier meisjes uit Hardenberg zouden Vrijdag jl. uit Gramsbergen over het Overijselsche kanaal naar huis gaan, maar geraakten door het ijs. Drie werden nog bij tijds gered, de vierde, een 15jarig meisje, werd echter levenloos uit het water opge haald. Men meldt uit Arasterdam, dd. 27 Februari. Zekere S. heeft zich hier uit de voeteu gemaakt en van zijn meester 2200 gulden medege nomen. Men denkt, dat hij met zijn vrouw naar Engeland zal trachten te ontkomendoch de noodige maat regelen zijn genomen om dat te ver ijdelen. Men schrijft uit Zaandijk, dd. 28 Februari. Gisterenavond te half- negen uren had alhier in de Zaan een verschrikkelijk ongeluk plaats. Negen werklieden, van den molen huiswaarts keerende, maakten gebruik van een roeiboot, die lek bleek te zijn. Toen de boot van wal gegaan en op het midden der rivier was, vond men het spoedig raadzaam haar te verlaten, daar zij reeds in zinkenden toestand verteerde. Van de negen personen kwamen er acht aan wal, waarvan twee in bewusteloozen toe stand. Een bezweek nog dienzelfden avond. Het was een weduwnaar met 7 kinderen. De negende persoon, een jongeling van omstreeks 20 jaar, was in de boot gebleven en is bij gevolg verdronken. Uit Meppel meldt men, d. d. 2S FebruariDe behoefte aau brand stof is alom in Holland en elders buitengewoon groot. Met het spoor is gister een massa turf naar Holland verzonden, die aldaar duur wordt verhandeld en ook in deze environs bijna eens zoo veel geldt als anders. Per duizend wordt tot zelfs f 8 be steed; anders f3 a f4. De ijsclub te Purmerende heeft Donderdag nog, niettegenstaande de ingevallen dooi, een goedgeslaagde hardrijderij op schaatsen doen houden. De prijzen voor de mingegoede deel nemers bestonden in erwten, meel en spek. Het stedelijk muziekkorps voerde tot aller genoegen eenige stukken uit. Te Wezepe is Dinsdag een kind, ongeveer 4 jaar oud, van G. J. H. in een ketel met kokend water ge vallen en, na hevige pijnen, den vol genden dag overleden. Een paar jonge echtelieden uit den armen-stand te Muntendam, heb ben hun zuigeling van p. m. 10 m. oud, voor f12,000 aangeboden aan een rijken boer uit het Wald-Oldambt (Groningen). De poging is evenwel mislukt. Onder de gemeente Didam heeft een onbekend manspersoon, tusschen de 40 en 50 jaren oud, zich door een pistoolschot van het leven beroofd. Uit Groningerland wordt ge meld, dat het koolzaad op de klei gronden in het Oldambt en in de polders door insecten, muis en vorst in zoo slechten toestand verkeert, dat het vooruitzicht van dit gewas hoogst bedroevend is. De waarnemingen en bereke ningen der sterrekundigen van Ve- nus transit leveren heel wat anders op, dan men verwachtte. De parallax (plaatsverandering) rekent men, ge middeld, op 924 seconden, in de rich ting der aarde naar de zon. Enkele professoren zeggen, dat, aangenomen dat de zon niet allengskeus minder gaat aantrekken, de aarde over 1440 jaar in de zon zal storten. De commissie van het Keulsche Dombau-Verein heeft de klok voor den dom, te Frankoikal gegoten, on derzocht en goedgekeurd. Het gieten heeft 29 minuten gevorderdeerst drie weken daarna 'was het metaal bekoeld. De hoogte (Ier klok bedraagt 3.70, haar middellijn 3.50, de omtrek aan den benedenrand 10.80 M.de klepel heeft een gewicht van 1600 kilogram'en de klok weegt 50f000 kilogram. Zij is gegoten van metaal, op de Franschen, ih den jongsten oorlog veroverd. Indien met dezó Keizersklok" moet worden geluid, dan zullen daar toe 30 man vereischt worden. Het aantal stukken, die gebezigd zijn om het noodigo metaal te leve ren, is 22, van een gewicht van 570 tot 2570 kilogram per stuk. Te Parijs zijn voor een paar dagen een grijsaard van 80 en zijn vrouw van 70 jarèn oud, die pas hun zaken aan kanji gedaan hadden om stil op het land te gaan leven, met esn hamer het hoofd verbrijzeld. Een broeder van den vermoorden grijsaard, een van de galeien ont vluchte boef, wordt Verdacht de dader te zijn. De Italiaansc.be Senaat heeft zich met 73 tegen tegen 36 stemmen verklaard voor het behoud van de doodstraf. Men meldt uit Londen van 27 FebruariDe bark Bella Hill", van Liverpool naar Valparaiso, is bij Bal- briggan verongelukt; 24 personen zijn hierbij omgekomen. In het oostelijk gedeelte van Siberië heerscht een vreeselijke hon gersnood en pokken-epidemie, vooral in de provincie Jakutsk, wier bevol king wel met de helft verminderd moet zijn. Daar de plaatsen zoover uit elkander liggen en er gebrek was aan geneeskundige hulp, kon men niet voldoende in den nood voorzien. De Parijsche ingenieur Tellier is van meening dat branden ge makkelijk gebluscht kunnen wor den door eenige kilogrammen zwavel in de vlammen te werpen. Dit lichaam toch verbindt zich gemakkelijk met de zuurstof van de lucht en vormt daardoor zwavelig zuur, hetgeen een zeer dicht en onbrandbaar gas is. Het middel is te beproeven en is wellicht ook in 't klein in het huis houden aan te wenden om het vuur in haarden en kachels desverlangd uit te dooven. Men zij dan echter voorzichtig met de gassen. De laatste page van wijlen Koningin Maria Autoinette is in den ouderdom van 140 jaren over leden, namelijk de burggraaf Noel de Saint-Gilbert. Hij was ongehuwd en met hem sterft een van de oudste geslachten uit de Vendée uit. Te Saint-Day, in Cornwallia, is de kruitfabriek in de lucht gespron gen. De ontploffing ontstond op de derde verdieping, waar twaalf vrou wen en meisjes werkzaam waren. De geheele voorraad kruit, daar aanwe zig, was slechts 27 pond. De oor zaak van de ramp is onbekend. 4 personen verloren er het leven bij. Voor eenige dagen kwam een meisje, van omstreeks negentien a twintig jaren bij een koetsier te Pa rijs en huurde een rijtuig. Nadat zij was ingestapt, liet zij xich langs een groot aantal der voornaamste huizen rijden. Bij elke poort stapte zij uit en reikte den conciërge of portier een briefje over. Dit duurde tot omstreeks middernachttoen wei gerde de koetsier langer zijn dienst en eischte betaling voor een rit van twaalf volle uren. De dame beloofde hem een flinke fooi en wist hem daardoor te overreden dóór te rijden. Het was voor haar niet gemakkelijk om de slapende portiers wakker te krijgenverscheidene malen geraakte zij met dezen of genen in woorden wisseling. Ten twee ure maakte de knol van den koetsier zulke ernstige bedenkingen tegen den langen rit, dat zijn meester besloot de dame een voudig uit ziju rijtuig te zetten. Het meisje verklaarde heel kalm, dat zij geen geld bij zich had, maar dat zij hem den volgenden dag ruim schoots zou beloonen. Teleurgesteld liet de koetsier haar in hechtenis ne men, en nu bleek, dat zij de dochter was van een welgestelde familie. De biljetten, die zij aan de conciër ges overgaf, waren invitaties voor den meester en de meesteres des huizes, ter bijwoning van de plech tigheden van het huwelijk tusschen de koningin van Engeland en den keizer van Marokko in de Notre- Dame. Uit hare woorden bleek spoedig, dat zij krankzinnig was. Bij arrest van het hooggerechts hof in Pruisen is de schrijver van een briefkaart, die een ander had aangemaand tot betaling eener door hem verschuldigde som, veroordeeld wegens het plegen eener openbare beleediging. Deze veroordeeling steun de op de overweging, dat de bewoor dingen, waarin die aanmaning was geschied, blijkbaar ten doel hadden den geadresseerde te beleedigen. Ten gevolge daarvan is den belee- digde de vergunning verleend, het arrest op kosten van de veroordeelde openbaar te maken. HELDERSCHE MOPPEN. ECONOMIE. H e 8 r„Hti, koeUier (De koetsier houdt op.) Heer: „Hocrecl moet je hebheD, rtu hier naar het station?" Koetsier: „Zestien stuivers, meneer." Heer: „Goed, dankje. Ik won maar weten, hoeveel ik uitwin, als ik loop!" WEL MAG 'T JE BEKOMEN! „Wel mag 't je bekomen!" zeide mijnheer de Bont tot zijn vrouw. ,,'k Heb niet geniesd, 't Was weer mijn oude hoest!" beet zij hem nijdig toe. „Ook al goed! dan mag 't je niet bekomen." „Blijf van naoht hier slapen," zei do,gastheer tot den heer Goedbloed, daar de straten gevaarijk glad waren „Dat wil ik graag doen, maar dan ga ik toch even mijn vrouw waarschuwen, dat 'k niet te huis kom; anders wordt ze ongerust." OPRECHTHEID. Grondeigenaar: „Aan welken vlogel be hooren die varkens, die daar op mijn grond loopen Piet: „Die zijn van u, meneer." Burgerlijke Stand. Helder. Van 26 Februari2 Maart 1875. ONDERTROUWD: C. Schmidt, zeeman en A. Kooraen. GETROUWD: Gecnc. BEVALLEN: M. Krijnen geb. Duinker Z. H. Schol geb. Bood D. J. Bnïkes geb. Brandt Z. N. Bontes geb. Tromp Z. J. Verheij geb. van Hoerde D. K. Heijkoop geb. van Brede- rode Z. C. Dieterink geb. van Gamineren D. G. Flens geb. Bruin Z. A. C. Goverts geb. Brandt D. M. v. d. Plaat geb. Flens Z. S. E. Schollen geb. Reichart 2 Z. C. C. Sin- jewel geb. Bethlehem, Z. J. C. Koopman geb. Huurman, Z. M. Bethlehem geb. Langedijk Z. n. v. d. Laau geb. van Wijngaarden D. OVERLEDENE. van H eerde, 80 jaar cu 10 maanden. A. Wilmer, 4 maanden. J. Soe- tenian, 56 jaar. J. Tojmeboeijer, 61 jaar. Ondertrouwd: C. SCHMIDT en A. KOOMEN. Helder27 Februari 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: W. S. STREEP en R. PRINS. Amsterdam. I l 10nr Nieuwdiep,)25 Febr' 1875" Voorspoedig bevallen van een DochterJ. VERHEIJvan Hseb.de. Helder24 Februari 1875. ERRATUM. In de advertentie 12A-jarige Echtvereeniging, zie ons vorig notnuier, was abusievelijk opgegeven „uit naam hunner dankbare kinderen," dit moet zijn „uit naam hunner dankbare dochter." Voorspoedig bevallen van een wel geschapen ZoonM. FLENS, echt- genoote van L. van der PLAAT. Helder1 Maart 1875. Algemeene kennisgeving. Heden ontvingen wij de treurige tijding van het overlijden op 28 De cember 1874, te Samarangvan onzen lieven zoon en broeder L. van der HOEVEN, in den ouderdom van 27 jaren, na een kortstondig lijden van 3 dagen, diep betreurd door zijne Ouders, Broeders en Zusters. Zwaar treft ons deze slag, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten. Nieuwediep1 Maart 1875. Jb. van der HOEVEN, en Echtgenoote. Mede uit naam van BroedersZusters en verdere Familie. Heden trof mij de zwaarste slag mijns levens, daar het Go de be haagde mijnen geliefden Echtgenoot AL BERT de RUITER, in den nog jeugdigen ouderdom vau 29 jaar en 6 maanden door den dood te ontnemen. Allen die den overledene in zijn werkzaam leven hebben gekend, kun nen beseffen hoe zwaar mij en mijne vier hulpbehoevende kinderen deze slag treftdoch wij hopen in Gods wil te berusten. Nieuwediep2 Maart 1875. Wed. A. de RUITER—Bood. Mede uit naam der familie. Strekkende deze als eenige kennis- goving- Voor de vele blijken van deelne ming, ondervonden bij het overlijden van haren geliefden Echtgenoot, be tuigt ondergeteekende, ook namens hare Moeder en Zoon, haren harte- lijken dank. Wed. H. WILLEMSE, geb. van Va at/kw, Nieuwediep2 Maart 1875. bevelen bij de aanstaande verkiezing van een lid voor den gemeenteraad dringend aan den Heer Aannemer van publieke werken. Mej. VRIESLANDER, tegenover het Bureau van Politie, verlangt een wasch buitenshuis en geen kinderen. Mejuffrouw BLOK, einde der Binnenhaven, No. 123, vraagt een tegen goed loon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1