't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Nieuws- J§ en Adverteiitiebode JL KINDERMEISJE. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag' 4000 Ex. Prijs 1 Cent. AAS DE LEDEN DER HERV. KERK. KENNISGEVING, No. 216 Zaterdag '13 Maart 1575. Derde Jaargang. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Adverteiitiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Abonnement per drie maanden 30 Ct.buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. WEEKKALENDER. MAART. Zaterdag 13, Zondag 14, Maandag 15, Dinsdag 16, Woensdag 17, Donderdag 18, Vrijdag 19. Opgang der Zon, Zaterdag 18 Maart, 6 uur 23 minuten. Ondergang, 's avonds 5 u. 58 m. Eerste Kwartier Zondag 14 Maart. Is vriendschap kostelijk als goud, Dan moogt ge er veilig roem op (dragen, Als u een vriend zijn hart vertrouwt; Maar tevens moogt gij wel eens (vragen Of niet het goud in onze dagen Een klein getal karaten houdt. J. M. E. Dercksen. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 12 Maart 1875. Heden arriveerde alhier een detachement kolonialen, sterk 125 man, welke morgen per stoomschip Conrad naar Indië zullen vertrekken. De vijfde en laatste volksvoor dracht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in dit seizoen, had gis terenavond in Tivoli plaats. Als eerste spreker trad op, de heer J. F. Groen. Het schoone dichtstuk van Tollens, »de overwintering der Hollanders op Nova Zembla," werd door den spreker op meesterlijke wijze voorgedragen en een welverdiend applaus volgde dan ook bij het einde. Daarna gaf de Heer B. H. Polak >een kijkje op de kermis" ten beste, dat mede zeer voldeed. Ten slotte voerden de leden der vereeniging Vaderland en Oranje" het tooneelstukje »Het hospi taal der invaliden, of de verjaardag der kroonprinses op, dat verdienstelijk werd afgespeeld. Wij brengen hulde aan de commissie, aan de verschil lende sprekers en aan allen, die me degewerkt of bijgedragen hebben, om den burgerman gedurende dezen win ter weder eenige genoegelijke avon den te verschaffen. De uitslag der jl. gehouden verkiezing voor een lid van den ge meenteraad is als volgt: Uitgebracht zijn 209 geldige stem men. De hh. P. C. van der Meulen bekwam 64, B. J. Herweijer 45, A. Brand 36, M. J, Maulieim 30, mr. D. P. H. Aberson 5, B. Swets 4, J. B. Esselaar, K. C. van Vliet, H. Janzen Ez. en J. Verfaille ieder 3, J. Beijers de Jong en J. Lammers heiden 2 stemmen, terwijl op eenige heeren 1 stem werd uitgebracht. Alzoo herstemming tusschen P. C. van der Meulen en B. J. Herweijer. Blijkens een Woensdag bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Gene raal van Nederl. Indië, heeft de mili taire en civiele bevelhebber in Atchin, generaal-majoor Pel, den 5n dezer het navolgende aan de Indische Re geering geseind: Op 27 Februari is in Kloepang Doea op de Noordkust de Neder- landsche vlag geheschen en de on- derwerpings-akte beëedigd. Gezond heidstoestand zeer ongunstig. Volgens een bij het Dep. van Marine ontvangen bericht is Zr. Ms. schroefstoomschip »Curafao," onder bevel van den kapt.-luit. t/z J. A. Vandevelde, den 24 Jan. jl. ter reede Sandy Point, in Straat Magellaan, aangekomen. Aan boord was alles wel. Dinsdag strandde in de nabij heid van de Koog op Texel het Zweedsche schoenerschip »Pomona." kapt. Landstrom, komende met een lading wijn van Bordeaux en bestemd naar Bremerhaven. De equipage met uitzondering van den bootsman, heeft zich hij laag water in veilig heid weten te stellen. Het schip zit zeer hoog op het strand. Men is begonnen met lossen en hoopt de geheele lading te kunnen bergen. Men schrijft van Texel, 10 Maart. Bij de herbesteding der in dijking van den polder »Het Noor den" waren dertien inschrijvers. De hoogste was de heer K. van Wijn gaarden van Sliedrecht, voor f360.000; de laagste waren de heeren W. S. Schram, van Sliedrecht, en K. Bosman, van Rotterdam, voor f 312.900. Aan deze laatsten is het werk gegund. Te Wieringen brak Zondag avond een felle brand uit ten huize van S, Minnes, brood- en koekbakker te Hippolitushoef. Door de krachtige hulp der burgerij en de flinke wer king der spuit, mocht het gelukken de belendende perceelen te behouden. Onze lezers zullen zich de ver giftigingszaak van de familie H. te Haarlem herinneren en zeker met belangstelling iets omtrent den toe stand van het gezin vernemen. De vader verkeert nog in een toe stand, welke hem het gebruik van de beenen ontzegt, doch overigens kan hij met de armen reeds iets verrich ten. De vrouw is zoover hersteld, dat men het gevaar als geweken kan beschouwen, terwijl zij het gebruik der ledematen terug gekregen heeft. De zaak zelve zal niet worden ver volgd. De dochter, Sophie, bevindt zich nog steeds in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, Meeren- berg. Het dienstmeisje, dat voor eeni- gen tijd te Maastricht in hechtenis werd genomen, onder verdenking van vergiftiging en tevens van poging tot brandstichting in 't huis haars mees ters, is dezer dagen wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten gesteld. Men bericht aan de »Fr. Ct." uit den Haag: Naar men verneemt, zou de Min. van Oorlog, op inspiratie van den Min. van Binnenl. zaken, in overweging nemen, of er termen zijn om jongelieden, die een dienst plichtig nommer hebben getrokken en werkzaam zijn bij het onderwijs, of aan de kweekschool worden op geleid tot onderwijzer, vrij te stellen van het vervullen hunner militaire verplichtingen. Van Hellevoetsluis is naar Rot terdam vertrokken, het laatste aldaar aanwezige gedeelte van het korps mariniers, onder bevel van kapitein Kempers en den ln luit. van Riel. De heer C. Croes, te 's Graven moer, heeft op dit oogenblik drie zonen, die in Atchin strijden voor het vaderland. Een dezer, sergeant bij de artillerie en ter nauwernood 20 jaren tellende, sneuvelde bij den aanval op Longbattah. Te TJlzen kwam voor een paar dagen een vrouw dronken te huis en zette zich, met haar 2jarig kind op den schoot, bij een vuur van gloeiende kolen. De kolendamp maakte haar bewusteloos en toen haar man te huis kwam, zag hij haar in vlam staan. Hij rukte het kind weg, welks kleederen reeds branddenen trachtte toen zijne vrouw te redden. Deze is echter aan de bekomen brandwonden ge storven. Het kind heeft geen letsel bekomen. De »Dresd. Ztg." meldt, dat bp de Leipziger vereeniging voör lijkenverbranding, die zich thans der fluitief heeft geconstitueerd, bericht is ontvangen, dat er bij den Pruisi- sehen Landdag een voorstel tot het invoeren der facultatieve lij ken ver branding wordt gereed gemaakt. De stadhuistoren te Hainau, in Pruisisch-Silezië, die wegens bouw valligheid moest worden afgebroken, waarmee Maandag een begin zou wor den gemaakt, is Zondagvoormiddag ingestort. Yele huizen zijn daardoor zwaar beschadigd. Een meisje is er bij omgekomen. In het fabrieksdorp Pforten bij Gera, bekend door zijne bierbrouwe rijen, heerscht sinds eenige maanden op vreeselijke wijze de typhus. Een correspondent der »Magdeb. Zeitung" schreef dat behalve plaatselijke toe standen, als bijv. slecht drinkwater en gebrekkige voeding een hoofdoorzaak der epidemie was. De mannen, die 3 a 4 thaler per week verdienden, brachten te veel in de herbergen door, zoodat de vrouwen geen krach tig middageten konden koken. In het dagblad van Gera antwoorden nu de werklieden op deze beschul diging en rekenen zij den lezer voor, hoeveel een vader, die slechts een kind op school heeft, van 4 thaler voor middageten en verteering in de herberg kan overhouden. Maan delijks 15 thaler ontvangende, zijn de getallen aldus: voor droog brood 5 th. 10 sgr.huishuur 2 th. 15 sgr. hout en kolen 2 th. 24 sgr.olie 20 sgr.belasting 9 sgr.schoolgeld 3 sgr., te zamen 11 th. 21 sgr. Zoo blijft er dus voor kleeding, eten, ver teering enz. 4 th. 8 sgr. 3 pf. in de maand over. Kan men, zoo vragen de werklieden, nu nog spreken van buitensporige verteeringen in de her bergen 287ste Staats-Loterij. Prijzen van f 100 en daarboven. 2e Klasse. 2e Lijst. No. 7453 f20.000. No. 18377 f400. No. 3764 f200. Nos. 5862 10272 14361 16990 17316 18628 en 19997 elk f100. 3e Lijst. No. 1398 f 2000. No. 16146 f1500. Nos. 3157 en 16809 elk f 1000. Nos. 13607 en 14288 elk f400. Nos. 6229 en 9906 elk f200. No. 15010 f100. 4e Lijst. No. 3373 f1000. No. 17222 f 400. No. 17157 f100. HELDERSCHE MOPPEN. Twee Texclache mossclschippers gingen inet littnne schuiten ia een der havens van Amsterdam. Op zekeren dag besloten de vrienden, door spiritus opgewonden, Mars te gaan dienen en tcekenden daarom voor zes jaren naar Oost-Indié. Na hunnen diensttijd keerden zij in het vaderlanden ook to Amsterdam terng, waar zij hunno schuiten dachten weder te vinden, doch deze waren echter verdwenen. Wrevelig over het geleden verlies, riep een hunner op spïjtïgen toon uit: „Je knnt toch je hielen niet lichten of je bent hier je boel kwijt 1" die ougehoorde rijziug tc kcnucn. „Ik weet het niet," antwoordde de koopman, „maar ik geloof, dat het van den oorlog komt." „Wat!" riep zij daarop toornig uit, „vechten ze dan tegen woordig ook al bij kaarslicht?" Burgerlijke Stand. Helder. Van 9—12 Maart 1875. ONDERTROUWDJ. Duit, smid, én M. Broek huizen. A. Steinrath, boekhouder, en D. GrautT. P. C. Riekels, stuurmau, en C. H. Buchele. W. van Twisk, Hoofdonderwijzer, en N. M. Thïe. GETROUWD C. Schmidt en A. Koomen. BEVALLENH. Selderbeek geb. Zweed Z. H. van Gorkuin geb. van der Veen Z. A. Koch geb. Quack Z. OVERLEDEN; J. G. Prins, 2 maanden. NIEUWJAARSWENSCH VAN EEN ARMEN NEEF AAN ZIJN RIJKE TANTE. Lieve Tante! Terwijl ik leef bier op dee'z aard, Zag 'k gaarne u deu grootsten schat verwerven, Geloof mij Tante, door uw' deugden zijt gij waard, Om nog op dezen dag, den hemel te beërven. Adverteiitiën. Ondertrouwd Pieter Comelis Riekels en Catlmriiia Hillegonda Buchele. Helder11 Maart 1875. Receptie 14 Maart 1375. Eenige en algemeent kennisgeving. Ondertrouwd A. STEINRATH Rijks-Boekhouder, en D. GRAAFF. Helder, 11 Maart 1875. Algemeene kenuisgeviug. Ondertrouwd JACOB DUIT en MARIA VAN BROEKHUIZEN. Helder11 Maart 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd WOLF S. STREEP en REBEKKA N. PRINS. Amsterdam11 Maart 1875. Algemeene kennisgeving. Getrouwd C. SCHMIDT en A. KOOMEN. Helder11 Maart 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Zoon B. A. POLAKLeuw. Helder12 Maart 1875. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig en geduldig lijden, onze geliefde Moeder en Behuwd- Moeder, de Wed. JUWEEL, geboren CATHARINA de HAAS, in den ouderdom van bijna 71 jaren. Zij, die de overledene gekend hebben, zullen kunnen beseffen hoe diep en smartelijk ons dit verlies treft. Nieuivediep11 Maart 1875. Uit naam der kinderen en behincd-kinderen H. LAMMERS. J. LAMMERS. M. LAMMERS Vlet. M. C. SCHOLTZE-Lammers. D. van BOOVEN. G. van BOOVENLammers. J. van LANGEN. A. C. van LANGEN—Lammebs. Een eenvoudig burgervrouwtjo kwam eens in een winkel, ten einde een pond kaarsen lo koopen. Tot hare groote verbazing vernam zij aldaar, dat dit artikel sedert een stuiver duurder was ge worden en was uiterst nieuwsgierig, de reden van Heden overleed onze jongste lieve ling WILLEM, in den aanvalligen leeftijd van circa 16 maanden. Helder, 11 Maart 1875. H. WESSEL. K. WESSEL, geb. van der Scelaaf. Vereeniging Ontwaakt bij Tijds. VERGADERING op ZONDAG 14 MAART, des namiddags tusschen drie en vier ure, in het Heeren-Lo- gement van den Heer LAMPE. Een getrouwe opkomst wordt drin gend verzocht. HET BESTUUR. Evangelisatie lokaal, Zondag 14 Maart, 's morgens om 10 uur en des namiddags om half vijf ure, D. V. Spreker: Ds. D. RIJNDERS, Predikant te Alkmaar. Mejuff. BRUINVIS, verlangt tegen 1 Mei een DIENSTBODE. In een Burgergezin vraagt men een knappe Dienstbode. Adres aan 't Bureau dezer Courant. Mevrouw DE RIDDER verlangt een flinke Dienstbode. Adres Hoofdgracht, No. 40. Wordt terstond verlangd bij den Kapt. MAZEL, Langestraat No. 154, eene DIENSTBODE, als Noodhulp. HATTINGA RAYEN, verlangt zoo spoedig mogelijk een Adres in Persoon, Kanaal weg, No. 79. Mejuffrouw FRANKET, Kan aal weg, vraagt een zindelijkeDienstbode. Men verlangt tegen 15 Maart a. s.ter opleiding in de BANK VAN LEENING EEN JONGELING, uit den fatsoenlijken stand*, niet be neden de 14 jaar. Vereiscbten zijn vlug rekenen en goed schrijven. Salaris naar bekwaamheid. Men adresseere zich in persoon bij den Heer M. L. VAN GELDER, Hoofdgracht. Gevraagd: een LOOPJONGEN. Adres bij P. BOON, Apbotbeker, Spoorstraat. J. N. PRINS, Binnenhaven, vraagt een geschikt Persoon, voor licht Pakhuiswerk. Loon 20 a 25 gulden per maand. Er bestaat geleg-enheid tot plaatsing van 2 KOSTGANGERS. Adres Hoogstraat, P 370. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat de Perceelen B O U W- GROND in de Nicuwslad, achter de Ijzergieterij en Zusterschool, en langs den nienw aan te leggen Kerk- weg, behoorlijk op het terrein verka veld en genummerd vau een tot en met vijftig, Perceels-gewijze, onder- handsch van af heden te hoop zijn. Te bevragen bij den eigenaar II. JANZEiV Ez.Hoofdgracht, bij wiën tevens PERSONEN,» genegen tot pachting der op nieuw verkavelde perceelen AARDAPPELLAND, iu de Nieuwstad, zich a. s. Zondag, van 12 tot 6 uur, kunnen aanmelden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1