't VLIEGEND BLAADJE. Algenu» Nieuws- en AdvertentieMe VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag' 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Tweede Meid, Remplacant, BODEN, No. 219 Woensdag 1h Maart 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. De Directenr van 'net Postkantoor 287ste Staats-Loterij. Advertentiën. Industrieschool. Ernst en Scherts. S. ,J. MANHEIM Jr., Middenstraat, zindelijke Dienstbode, knappe Dienstbode zindelijkeDienstbode. zindelijke Werkster. fatsoenlijke Dienstbode, Kindermeisje. Mej. A.METZËLAAR, MJÊÈ vraagt eene knappe zindelijkeDienstmeid. DIENSTBODE, zindelijkeDienstbode, KINDERMEISJE. zindelijke Dienstbode, flinken JONGEN, Behangersknecht en een flinken Jongen. flinken JONGEN, Betrekking gevraagd, Een fatsoenlijke WASCH7R0UW, 2 KOSTGANGERS. Verschijnt. DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden -30 Ct.buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 23 Maart 1875. Voor eenigen tijd werd mede gedeeld, dat op lest van den bisschop van Haarlem in alle kerken van dit bisdom een collecte met open schaal moest worden gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor den bouw eener R. C. kerk alhier, waar 't aantal Katholieken zoo groot is geworden, dat de stichting eener nieuwe parochie dringend noodzakelijk wordt. Thans is vanwege den bisschop mededeeling gedaan, dat gemelde collecte heeft opgebracht de aanzienlijke som van f20000, die natuurlijk onder dank zegging voor de milddadigheid der Katholieken is aanvaard. Op Donderdag 8 April, zal dooi den komman dant der Genie in de 5dë stelling alhier worden aanbesteed Io. Het éénjarig onderhoud der werken te Helder en Texel2o. Het éénjarig onderhoud der kazerne-ge- bouwen te Helder, en 3o. Het her stellen van bruggen. Het verdient de aandacht van, het publiek, dat de Hollandsche Spoorwegmaatschappij, met het oog op het Koninklijk besluit, omtrent het loopen van spoorwegambtenaren langs in beweging zijnde wagens, goedgevonden te bepalen, dat de rei zigers vijf minuten vóór het vertrek van den trein in de stations aanwe zig behooren te zijn. In een der dwarsstraten van de Reguliersbreestraat te Amsterdam heeft een oud man getracht zich door middel van ophanging van het leven te berooven. De man was reeds be wusteloos, toen de huisgenooten een geritsel hoorden en hem ter hulpe snelden; maar. op welke wijze? De, man werd niet afgesneden, maar ge stut, totdat de politie kwam om den strik door te snijdenHoe lang toch moet het wanbegrip nog blijven bestaan, dat men geen gehangene mag lossnijden en geen drenkeling op het droge mag brengen, alvorens de politie van het feit in kennis is gesteld De heer W. D. van Lieshout, hoofdonderwijzer aan de openbare school te Wijchen, heeft Zondagmid dag zijn woning verlaten en is nog niet teruggekeerd. Naar men ver neemt, zou hij naar Rotterdam ver trokken zijn, met het voornemen zich naar Engeland te begeven. Wat hiervan de oorzaak is, blijft nog on bekend; hij laait een vrouw met 5 jeugdige kinderen achter. Dezer dagen overleed de te Zuidland geboren landbouwer Lo- dewijk Bijl, die zijn aanzienlijk ver mogen, hetwelk op meer dan één millioen begroot wordt, aan de zes onderstaande inrichtingen en stich tingen, allen te Rotterdam, vermaakt heeft, als: aan de Regenten der Lu- thersche gemeente, het Bestuur der maatschappij tot nut der zeevaart, het Bestuur der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schip breukelingen de inrichting voor Doofstommen, de werkinrichting voor Hulpbehoevende blinden, en aan het Gereformeerd burger-Weeshuis. Ver der heeft gemelde Bijl de volgende legaten vermaakt, als: aan zijne huis houdster een inkomen van f 5000 's jaars, aan zijne beide knechts ieder en aan t- hem gewoond hebbende knechts ieder f 1000 's jaars. Zijne zuster geniet gedurende haar leven het vruchtgebruik zijner lan deigen. Een droevig geval kenmerkte vóór eenige dagen de aankomst van de Belgische stoomboot >Switzer- land" te Antwerpen. De vrouw van Willem Veys, stoker op die stoom boot, wachtte vol ongeduld en blijd schap de aankomst van het vaartuig. »Hoe blijde zal mijn man zijn als hij mij ziet," zeide zij tot de om standers op den dag dat hij vertrok lag ik doodelijk ziek in het gasthuis, en nu vindt hij mij geheel hersteld terug. 't Is zonderling,", ging zij voort, >dat ik Willem nog niet op het dek zie; er zal hem toch geen ongeluk overkomen zijn." Zij verzocht een roeier aan boord te gaan en onderzoek te doen naar haren echtgenoot, doch kort daarop keerde de man diep ontroerd terug. Hij durfde de wachtende vrouw niet bekend maken met hetgeen gebeurd was. »Er is Willem een ongeluk over komen," riep zij uit, »ik lees het op uw gelaat, maar gij durft het mij niet zeggen, O, ik gevoel het, mijn man is dood!" Onder het slaken van een smartelijken kreet viel zij bewusteloos neer. Haar man was dood. Willem Veys, die diep getroffen was over den bedenkelijken toestand, waarin hij zijne vrouw achterliet, kon de vrees niet verdrijven, dat hij haar niet levend zou wederzien. Vier da gen na het vertrek van de boot sprong hij in een oogenblik van waanzin over boord en verdronk. De bevolking van Frankrijk is in 1871 en '72 met 882000 zielen verminderd. Het Duitsche schip >Bismarck" uit Bremen, heeft bij Green Island schipbreuk geleden en is door Chinee- zen geplunderd. De Bessemer stoomboot met be weegbare kajuit is thans geheel ge reed. De pracht der salons van dit vaartuig wordt als buitengewoon ge roemd. Eerstdaags zal het zijn nieu wen proeftocht maken. In den nacht van den 17n Maart heeft men in de provincie Ravenna een lichten schok van aard beving waargenomen. Een zeer rijk en vroom meisje in Baltimore bleef tot haar dertigste jaar ongehuwd, omdat zij zich voor genomen had met niemand anders dan met een geestelijke in het hu welijk te treden. Eindelijk kwam werkelijk de arme geestelijke van een kleine kerk, deed aanzoek om hare hand en werd aangenomen. Nau welijks waren de wittebroodsweken voorbij, of de vrome man legde zijn bediening neder en vestigde zich met het geld zijner vrouw als han delaar in effecten. Alweer een uitvinding. Prof. Desens, in Frankrijk, stelt voor de asch van een lijk, door crematie verkregen, in een mortier zooveel mogelijk tot poeder te stampen, dat poeder dan met een kleine hoeveel heid watergas te bevochtigen en het in een hydraulische pers aan een zeer groote drukking bloot te stellen. De asch wordt daardoor in een ste- vigen, marmerachtigen steen veran derd, die een zeer gladde oppervlakte heeft. Van dien steen kunnen doek spelden, manchetknoopen of andere kan er op graveeren en de tijd zal dus komen, dat een dankbare achter kleinzoon zijn overgrootmoeder op de borst draagt. HELDERSCHE MOPPEN. Een man die Teel vergaderingen bezocht, waar hij juist geen gezonde begrippen van godsdienst en maatschappelijke belangen kon krijgen, kwam eens bij een priester, als wilds hij van dezen iets leeren en vroeg hem: „Eerwaarde Heer, wat is toch wel een wonder De priester die den man kende en niet gaarne met zich liet gekscheren, zeide: „Keer u eens om."! De man deed wat hem verzocht was, waarop de geestelijke hem een geduchten schop gaf en vroeg„Heeft u die schop pijn gedaan?" „Of hij, mijnheer!" „Wslnn, als hij geen pijn gedaan had, zou het een „wonder" geweest zijn." En dc man ging lieen, noch dank baar noch voldaan. Twee jongens kwamen te laat op school. Da meester onderhield hen hier over en vroeg wat de reden van hun te laat komen was. „Ik, meester," zei de een, „heb van nacht zwaar gedroomd en zoodoende een onrustigen nacht gehad; tegen den morgen viel ik in gerusten slaap en werd wakker toen het schooluur had geslagen." „Wat heb je dan wel gedroomd P" vroeg de meester. „Dat ik met den pleiziertrein van dsn Helder naar Rotter dam ging," was 't antwoord. „En jij," vroeg de meester aan den anderen jongen, „waarom kom jij te laat?" „Ik heb naar het vertrek van dien pleiziertrein gekeken, meostcr!" bracht deze tot zijn verontschuldiging in. maakt bekend, dat Van af 27 Maart a. s. weder gelegenheid is ter ver zending van Brieven, enz. per nacht boot naar Amsterdam en verder ge legen plaatsen. Laatste lichting der Buitenbus aan de Binnenhaven ten 10 ure, aan bet Kantoor ten 101/3 ure des avonds. Prijzen van f 100 en daarboven. 3e Klasse. Ie Lijst. No. 15415 f 1500. Nos. 1133 8438 en 20924 elk f400. Nos. 1970 en 3296 elk f200. Nos. 168 584 10388 en 13559 elk f 100. Burgerlijke Stand. Helder. Van 1923 Maart 1875. ONDERTROUWD en GEHUWD: Geene. BEVALLENN. Verboom geb. Schellinger, D. A. de Rohs geb. Bruin, D. A. van der Ploeg geb. van Twisk, Z. J. M. Helderman geb. Hoogen, Z. C. Dnijvetter geb. Rems, Z. G. Raven geb. Hofdijk, Z. K. Koomen geb. Année, D. P. J. Kroonstuiver geb. Kraan, D. E. Fleur geb. Vermonlen, Z. A. van der Star geb. Wilner, Z. G. Verhagen geb. Knip, Z. OVERLEDENL. Otter vanger, 10 w. L. Sallem, 64 j. B. Lasct, 68 j. J. C. Meijer, bijna 4 m. N. Bak, bijna 6 m. J. H. G. van Rijn geb. Pai, 39 j. Levenloos aangegeven 1. Ambtshalve ingeschreven 1. Voorspoedig bevallen van een' wel geschapen Zoon, N. METS—Kaan. Oudeschild op Texel l'9 Maart 1875. Bevallen van een Zoon J. P. KRAB HENNING—Muller. Oudeschild21 Maart 1875. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Dochter, K. ANNEEge liefde echtgenoote van A. KOOMEN. Helder22 Maart 1875. A Igemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een Zoon, C. REMS, echtgenoote van J. DUIJVETTER. Nieuwediep20 Maart 1875. Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, mijne geliefde echtgenoote J. H. G. PAIJ, in den ouderdom van 39 jaren. Helder, 22 Maart 1875. P. van RIJN Pz. Mede uit naam der Familie. Heden overleed, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, mijn innig geliefde echtgenoote GUURT JE K R U IJ E Rin den ouderdom van 64 jaren, mij nalatende acht kin deren, waarvan twee Zoons in een ongelukkigen toestand zijn. Wij hopen echter in de ondoorgronde lijke wijsheid des Heeren te berusten, hoe zwaar dit verlies ons ook treft. Helder, 23 Maart 1875. S. van BREDEROODE. Mede uit naam van Kinderen en BehuwdJcinderen. Uiterlijke teekenen van rouw zullen niet worden aangenomen. Bij het in dienst treden bij deKon.Ned. Marine, neemt de on- dergeteekende van zijne geachte plaatsgenooten en Vrienden een hartelijk afscheid. C. KERSSEBOOM, Echtgenoot van E. Veenstra. Helder, 20 Maart 1875. Het Bestuur der school noodigt de Ouders der leerlingen uit, tot het bjjwonen van de OPENBARE LES, die Zaterdag den 27 Maart a. s. zal gehouden worden in Musis Sacrum. HET BESTUUR. Wegens den invallenden goeden Vrijdag geen Vergadering, wordende den leden verwittigd dat de Winter vergaderingen gesloten zijn, en dat vervolgens maandelijks op den laat- sten Vrijdag de GEWONE VER GADERINGEN zullen gehouden worden. HET BESTUUR. in GOUD, ZILVER en MANUFAC- TUREN, is verhuisd naar de (2de BUURT,) D. 234. Gevraagd: een die goed met de Wasch kan omgaan. Adres Kanaalweg, I 168. In een klein gezin wordt met 1 Mei een gevraagd. Adres bij den Boekh. LAUREIJ. Mej. ZEVENBOOM, Weststraat, verlangt een Mejuffrouw BLOKZIEL, Binnenhaven, verlangt Zaterdags een Mejufïr. van GELDER, Binnenhaven, verlangt een loon f 1.75 per week, en. een Binnenhaven, Wordt gevraagd: een Adres Zuidstraat, M No. 13. Men verlangt tegen Mei, in een klein gezin, een vlugge en zindelijke als Meid alleen, niet beneden de 24 jaar, die bekwaam is voor haar werk. Adres BERKHOUT Co. In een klein gezin wordt verlangd een die goed met de wasch kan omgaan. Adres BERKHOUT Co. Men vraagt: een Adres BERKHOUT Co. Gevraagd: een die goed met de wasch kan omgaan. Informatiën bij BERKHOUT Co. F. BOON Jn., vraagt een die in het Schildersvak wenscht op geleid te worden. Men verlangt een Adres BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: een om in een Winkelzaak te worden opgeleid. Adres BERKHOUT Co. Gevraagd: een voorzien van goede papieren. Adres F. J. HOLMER, te Helder. Wordt gevraagd, voor een paar GEHUWDE LIEDENvan middel baren leeftijd, zonder kinderen, een betrekking als Huisbewaarders of Oppassers in een gesticht, onver schillig waar. Brieven franco, onder lett. J. B. Bureau dezer Courant. In alle Steden en Dorpen, worden soliede Personen gevraagd als voor eene te Rotterdam gevestigde Vereeniging, tegen flinke premie en provisie. Aanbiedingen met franco brieven, motto Bodebij de Kantoor-Boek handelaren Gebrs. POOT, Oppert, Rotterdam. Ei- biedt zich aan voor het gereedmaken der Wasch aan huis, tegen den minst mogelijken prijs. Adres Pjjlsteeg, Wijk F.No. 360. In een klein gezin bestaat gelegenheid voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1