't VUEGMD BLAADJE. Algemeene Nieuws- M en Advertentiebode VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Geen Crediet No. 223. Woensdag 7 April 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Menschen en Dieren. 287ste Staats-Loterij. Advertentiën. DAGMEISJE, SCHOONMAAKSTER fatsoenlijk Dienstmeisje, flinke Dienstbode, een DIENSTMEISJE, Kindermeisje, eenHUISHOUDSTER. Timmermansknechten Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDEE, 6 April 1875. Zondagavond hield de zapgver- eeniging »Cecilia" in Musis Sacrum een buitengewone vergadering. De verschillende nummers van 't programma, waarin nog al afwisseling was, werden zeer goed gezongen en meermalen door een welgemeend applaus gevolgd. Met een geanimeerd bal werd de vergadering besloten. Het stoomschip »Egeron," het welk Zaterdag van hier naar Batavia is vertrokken, is wegens stormweder en door het openslaan der patrijs poort, waardoor het voorschip vol water geraakt en de provisie geheel bedorven was, alhier weder binnen- geloopen. Z. M. heeft benoemdtot no taris binnen het arrondissement Alk maar, ter standplaats Alkmaar, H. H. van'Harpen Kuyper, kandidaat notaris te Amsterdam; tot notaris binnen het arrondissement Hoorn, ter standplaats Hoogwoud, P. A. de Gel der, kandidaat-notaris te Alkmaar. De opper-kamerheer en de chef van het militair huis des konings maken bekend, dat Z. M. op Woens dag, den 7n April a. s. des morgens ten 92/2 uur, in het Paleis te Am sterdam audiëntie zal verleenen aan commissiën, civiele en militaire au toriteiten, officieren en militairen, en op Donderdag, den 8 daaraanvolgende ten (P/s tinr, aan particulieren. Degenen, die verlangen tot deze audientiën te worden toegelaten, wor den uitgenoodigd zich in te schrijven pp een der lijsten, welke daartoe aan gezegd paleis gereed liggen, van heden af tot en met den 5n April, des namiddags ten 4 ure, op welken tijd die lijsten worden gesloten. Door de politie te Utrecht is de persoon van P. J. Bonte gearres teerd, die beschuldigd wordt een som geld-in zijn rang als sergeant-schrij ver ontvreemd te hebben aan boord van Zr. Ms. oorlogschip »Sambas." Deze persoon was sinds ruim 10 maanden van boord te Rotterdam verdwenen. Het kofschip »de Zeemeeuw" kapt. C. R. Kamminga, uit Wedde, prov. Groningen, van Elseeur naar Amsterdam bestemd, is met de ge- heele bemanning verongelukt. In den nacht van Maandag op Dinsdag van de vorige week is een beschonken persoon, die ruim voor zien was van geld, in een nachthuis in de Bagijnestraat 'te 's Hage een bankbiljet van veertig gulden en eenig geld ontstolen. Wegens twist uit het huis verwijderd, ontdekte hij later dat hem een bankbiljet van 40 gulden en f12 a 14 aan contanten ontfutseld was. Reclameeren baatte hem niet; men wist van niets af. Hij deed echter van het geval aan gifte bij de politie, wie het gelukte het bankbillet, dat reeds uitgegeven was, op te sporen. De verdachte, zekere de J.bordeelhouderis Za terdag, onder het vermoeden van den diefstal te hebben bedreven, aange houden en geboeid naar de gevan genis overgebracht. Hij ontkent iets van de zaak te weten. Men schrijft uit Ylissingen van 2 April. Gisterenavond is de tijding alhier gearriveerd, dates jnarine-werf met annexe gebouwen voor 99 jaren in erfpacht aan den heer Smit c.s. is afgestaan. Die pacht nu is op de volgende wijze geregeldHet eerste jaar wordt door den pachter aan het Rijk betaald f 3000. Vervolgens met de pachtsom opklimmende tot na 26 jaren, als wanneer gerekend kan wor den dat gemiddeld f 13.000 per jaar aan het Rijk betaald is. De zaak zal op verzoek van den heer Smit zoo spoedig mogelijk aan de orde komen. Dat deze tijding voor Vlissingen van het grootste gewicht is, zal wel niet behoeven gezegd te worden. Reeds wordt bericht, dat de heer Smit op den Peperdijk (ook onlangs door hem van het Gemeentebestuur van Vlissingen overgenomen) vijftig ar beiderswoningen zal laten bouwen, ten einde zijn eigen werkvolk naar Vlissingen te kunnen verplaatsen. Te Harlingen is bij het binnen komen der Engelsche stoomboot Lion, de stoker in het ruim neergestort en in hoogst bedenkelijken toestand naar het gasthuis gebracht. Te Gouda moeten wederom 3 fabrikanten terechtstaanwegens overtreding der wet op den kinder arbeid. Zekere D. A.wonende in de Vingerhoedsteeg te Bredakreeg Maandag met haren minnaar, een gewezen militair, eenige woordenwis seling, die zoo hoog liep, dat zij het besluit nam een einde aan haar le ven te maken en werkelijk in de achter haar woning zijnde gracht sprong. De oud-krijger volgde zijne Dulcinea op den voet en wierp zich mede in de gracht. Spoedig echter kwamen beiden tot andere gedachten en kropen, geheel bemodderd, tegen den kant op, waar zij door een joe lende en steeds aangroeiende menigte werden opgewacht. Zaterdag zijn te Haarle,"gem. Raalte, 3 boerenwoningen met daarbij staande schuren, waarin veel hooi, stroo en granen geborgen waren totaal afgebrand. 25 stuks hoornvee kwam mede in den brand om. Te Heteren is een tweejarig knaapje, dat in een onbewaakt oo- genblik naar buiten geloopen was, in een sloot geraakt, waarin het eenige oogenblikken later levenloos werd gevonden. In den avond van 14 Februari kwam de zoon eener weduwe te Beusichem in zeer beschonken toe stand te huis en kreeg oneenigheid met zijn moeder. In zijn opgewon denheid greep hij een aan den wand hangend jachtgeweer en dreigde hier mede zijn moeder. Een jongere broe der schoot toe, rukte den beschonkene het wapen uit de handen en bracht hem daarmede eenige slagen op het hoofd toe, zoodat hij bewusteloos nederviel. De jongere broeder gaf zich bij den veldwachter aan en staat nu wegens de toegebrachte verwon ding voor de arrondissements-rechtb. te Tiel terecht. Het krankzinnigengesticht St. Pont te Parijs, is Zondagnacht af gebrand. Men weet reeds van den dood van 3 personen. In Duitschland, vooral te Ham burg, klaagt men over de slechte re sultaten van de moderne wijze van straffen bij de rechtbanken, welke ten gevolge heeft dat de dieven en moordenaars met den dag brutaler worden. Evenals de practische En- gelschen wil men de geeseling weder De hoofdredacteur van de «Allg. Zeitung" te Augsbuijg, de heer dr. K. Von Gerstenberg, is tot een maand gevangenisstraf veroordeeld wegens mishandeling van zijne vrouw. Niet alleen hield hij zich nu en dr on ledig met haar te geeselen, maaï liet het haar ook aan 't noodige voedsel ontbreken. Dr. Gerstenberg verde digde zijn handelingen door er op te wijzen dat zijn vrouw hem kwelde met jaloersehheid en niet zindelijk genoeg was. Voor eenige dagen gaf de die rentemmer Pezon, place du Tröne te Parijs, een Voorstelling spéciaal voor de pers. Verschillende wilde dieren werden in een hok te zamen gebracht en Pezon begaf zich daarna te midden van hen en deed hen ver schillende kunsten uitvoeren. Na afloop van die exercitiën vroeg de dierentemmer, of een der toeschou wers lust had met hem in de kooi te gaan een der aanwezigen, de heer d'Herbinville nam de uitnoodiging aan. Bleek, maar dood bedaard en met vasten tred ging hij het hok bin nen en bleef er ongeveer vijf minu ten. Hij ging zelfs, als Pezon, op de leeuwen staan en opende ook den verschrikkelijken muil van een der wilde beesten, onder daverende toe juichingen van de overige toeschou wers. Wat strijdt men in decz' dagen Voor 't heil van 't dierenras, Daarom wenscht menig arme: „'k Wou, dat 'k een beest maar was 't Beschermen van de dieren Is edel, nuttig, goed, Als men zich daarbij altijd Voor overdrijving hoedt. Men moest altijd eerst menschen, Dan dieren bijstand biun; Terwijl wij het juist anders In vele landen zien. Men sticht wel eens voor honden, Die dwalen langs de straat, Een toevluchtsoord, waar voedsel Voor hen ten dienste staat; Maar heeft de mensch geen centen Voor het voldoen der huur, Hij wordt op straat gedreven Al is 't ook bar en guur. Een kalf wordt hij 't vervoeren Gedekt met kleed of zak En menschen laat men lijden, Beroofd van huis en dak. Men bindt een rund bij 't slachten Een masker voor den kop; Om snal het dier te dooden Slaat men slechts op een knop; Maar menschen denken dikwijls 'Het schiik'lijkst moordtuig uit Om menschen te verdelgen, En men roemt hen soms luid. Geen voerman mag het wagen Om 't dartel paard to slaan; Maar 't lot van dc matrozen Trekt men zich minder aan Want janmaat wordt geranseld, Voor hem is geen geuA, De vlag doet hem reeds sidd'ren Met 't woord Justitia." Geen hond duit men thans langer, Als trekdier voor een kar; Nu doen het vrouw en kind'ren, Maar vindt men dat niet bar? Bescherm, o mensch! de dieren. Maar wat ik tevens ~wcnsch. Neem 't lot vooral ter harte Van uwen medemensch! W. M. Tz. HELDEKSCHE MOPPEN. Een heer vroeg zijn knecht of hij eens wilde gaan zien hoe de zonnewijzer stond. „Maar, mijnheer," zcido de knecht verbaasd, „het is avond." „Wat doet dat er toe, kunt gij dan geen kaars meenemen? Vraag: „Wat is een deutiste?" Antwoord: „Een deutiste is een persoon die een ander de tanden uittrekt, om de zijne aan den gang te honden." WIE WAS HIER BEDROGEN? Een dagelijksch bezoaker van een gerenom meerde restauratie te Parijs, had zich een vaste plaats uitgekozen, die hem bij voorkeur scheen te bevallen. Verscheidene dagen achtereen vond hij die plaats eehter door een onderen en wel door denzelfdcn persoon bezet, hetgeen hem in 't geheel niet beviel. Hij zon dus op een middel om dien lastigen eter tc verwijderen, en meende waarlijk het gevonden te hebban. Ilij ging ter stond naar den eigenaar der restauratie en zeido: „Wanneer gij dien mau uw huis niet verbiedt, dan zal er eindelijk niemand meer bij n komen eten." „En waarom mijnheer?" „Die man is de beul van Versailles." De waard weifelt een oogen- blik en spreekt eindelijk den bedoelden gast aan, verontschuldigt zich zoo goed mogelijk en betuigt hem met leedwezen, dat hij genoodzaakt is hem voor zijn begunstiging te danken, uithoofde van zijn beroep. „Iioe! om welk beroep?" „O I wij weten het muar al te wel, mijnheer is „Welnu?„Mijnheer is de beul van Versaille3." „Ha 1 zooen wie is de persoon die u dat heeft medegedeeld?" „Die meneer ginds." „Die meneer ginds? O, het is geen wonder dat hij mij herkent; want drie jaren geleden heb ik hem gegeeseld 011 gebrandmerkt." Prijzen van f100 en daarboven. 4e Klasse. Ie Lijst. No. 19055 f 1500. Nos. 7705 en 14400 elk f1000. Nos. 10604 en 20389 elk f400. No. 19607 f200. Nos. 8680, 12155, 15811, 16924, 18895, 19157 en 20014, elk f 100. Burgerlijke Stand. Helder. Van 2—6 April 1876. ONDERTROUWDC. Pronk, sloeperman, cd M. E. Schutter. GEHUWDGeene. BEVALLENM. Hoogendijk geb. Vos D. E. Horsman geb. Bijl Z. M. Kloppers geb. Visser Z. N. Kuan geb. Hcijblok D. A. de Grauw geb. de Heer Z. M. Kroos geb. Cordemans Z. C. Minneboo geb. Zwesselaor D. F. Liotart geb. Hoogland Z. T. Agterborg geb. Hemme D. M. C. Philips geb. Hin Z. OVERLEDENH. van der Wijk geb. Bakker 58 j. A. van den Brom geb. de Jong 43 j. L. Damsteek 35 j. H. C. Vermeulen 4 m. Ondertrouwd K. DOGGER EN H. DIJKER. OUDESOIIILD Op TeNEL, 3 April 1875. Eenige en Den 4n April 1875 is te Helder geboren NICOLAAS, zoon van M. E. de GRAUW en A. de GRAUW, geb. de Heer. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Dochter, C. ZWESSELAAR, geliefde eebtgenoote van P. MINNEBOO Pz. Nieuwediep, 4 April 1875. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Dochter, ELIZABETH de VOS, geb. van Dijk. Helder, 6 April 1875. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Dochter, A. M. DEELDER, eebtgenoote van J. WINTER, Zuidstraat. Nieuwediep, 5 April 1875. Heden overleed te Rijp, na een kortstondig lijden, in den ouderdom van bijna 80 jaren, onze geliefde moeder CHRISTINA EGBERS, geb. Rosing. Helder, 5 April 1875. H. A. EGBERS. M. EGBERS. Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling, bij de geboorte van bun zoon ondervonden, betuigen de ondergeteekenden aan allen, zoo wel buiten als binnen deze gemeente, hunnen welgemeenden DANK. D. VROON VAN HOOLWERFF. T. VROON VAN HOOLWERFF, Kikkert. Helder, 5 April 1875. De ondergeteekenden betuigen door deze hunnen hartelijkeu DANK aan Familie, Vrienden en Bekenden, en vooral aan de Werklieden der Maga zijnen van 's Rijks Marine werf, voor de hulp en deelneming, betoond bij het overigden en de ter aarde bestel ling van hunnen echtgenoot en vader. Wed. J. C. LUB, geb. Molenaar, Kinderen en Behuwd-Dochter. te verleenen aan de Equipage van het Nederlandsche s. s. »EGERON," zonder voorkennis van den Kapitein R. C. VETTER. De ondergeteekende waarschuwt een ieder geene gelden of goede ren, noch eenig crediet te verleenen aan zijne huisvrouw, zullende dezelve in geen geval door hem erkend of betaald worden, van af heden den 31n Maart 1875. R. GERRITSEN, Schipper. Mevrouw DECKER, verlangt een zonder Kost. In persoon te vervoegen bij Mevr. Van der WIJCK, Hoofdgracht. Mevrouw HAREMAKER, aan de Hoofdgracht, vraagt tegen half April een die meer uit werken gaat. Wordt gevraagd: een niet beneden de 17 jaar, Prot. Godsd. Adres Dijkstraat, H 417. Men verlang't óm tegen half April te Haarlem in dienst te treden, een nette van goede getuigen voorzien. Loon naar bekwaamheid. Adres met franco Brieven bij J. C. SMIT Jr.te Oudesluis. Gevraagd: een DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Aanbiedingen in persoon bij Me vrouw BINKES, Paleis. Er wordt gevraagd: om dadelijk in dienst te treden, niet beneden de 14 jaar. Adres BERKHOUT Co. Men vraagt: een niet boven 13 jaar, om dadelijk in dienst te treden. Adres BERKHOUT Co. C. KALISHOEK, te Oude Sluisvraagt tegen 1 Mei a. s. 2 Bekwame gevraagd, door-J. BAIJ, aan 't Zant, gemeente Zijpe, N.-H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1