't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene leuws- en MvrrtniirMt SS JL VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. He Heer EVERTSE, jjlziiiilelijie DienstMe, SCHOOTKNECHTS, No. 231. Woensdag 5 Mei 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. 287ste Staats-Loterij. Advertentiën. Verhuisd SPOORSTRAAT, No. C. VANDERMEIJJR., een Officiers-Hofmeester. TIMMER LIEDEN, 4 bekwame STUCADOORS REUKENMEID. DIENSTBODE. 3 Schilderknechts flinken JONGEN, Brood bakkersknecht. Kleêrmakersknecht, Een Jongeling, J. T.W DER STRUIJS, Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indiê: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 4 Mei 1875. Heden heeft alhier de jaarlijk- sche "indeeling in het lokaal Tivoli plaats der miliciens van het Noor derkwartier. Een regeerings-telegram, in dato 30 April, meldt, dat de Indische regeering uit Atchin alleen bevredi gende tijdingen omtrent den gezond heidstoestand ontvangen had. Zaterdag werd de stoomkanon- neerboot »de Raaf" van de scheepstim merwerf der kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, met goed gevolg te water gelaten. Zoo als men weet, is dit de tweede van de drie booten, op genoemde werf ge bouwd voor rekening van het depar tement van Marine. Men meldt uit Staphorst; Een treurige ramp heeft Vrijdag avond onze plaats getroffen. 12 boer derijen zijn totaal verbrand; rechts van den rijks-straatweg van Zwolle naar Meppel, ziet men de puinhoopen van de woning deiTVeehouders Spij ker, waar de brand het eerst werd waargenomen; alles is een prooi der vlammen geworden, ook 8 koeien, 2 paarden, 3 varkens, en 2 vaarzen. De koeien stonden met kettingen aan de stalpalen, en de toeschietende perso nen, hiermede in Staphorst onbekend, daar al het vee der andere boerde rijen overal aan touwenstaat, die losgesneden kunnen worden, wa ren niet in staat de kettingen spoe dig genoeg los te maken, zoodat het vee op stal verbrandde. Onder de verbrande goederen van Spijker be hoorde ook veekoeken, boter, eieren enz.waarin hij grooten handel dreef op Amsterdam. De schade is over 't geheel groot; van de meeste hui zen werden de inboedels, 't vee, enz. evenwel nog gered. Men zegt, dat niet alles verzekerd is. De oorzaak van den brand is onbekend. In U/g uur tijds lag alles in de asch. De huizen, gedekt met riet, stonden allen op eenigen afstand van elkander doch de stevige koelte deed de von ken van het eene huis op 't andere overslaan. Duizende nieuwsgierigen van alom komen de treurige gesteldheid van het terrein van den verwoeden brand bezichtigen. Wel een kwartier-uurs ver is alles in puin en verwoest. De zwaarte van de ramp komt thans eerst helder aan het licht. De mededeel zaamheid en liefderijke zorg, waar mede de ongelukkige gezinnen door hunne plaatsgenooten worden behan deld, is voorbeeldeloos, en strektj den eenvoudigen bewoners, ouderwetsch in zeden, kleeding, gebruiken, enz. tot eer. Verleden week verloor iemand te Amsterdam, in den omtrek van den Hollandschen spoorweg, een por tefeuille, waarin o. a. ruim f 400 aan bankpapier was. Deze werd gevonden door twee eerlijke werk lieden, want zij gaven hiervan ter stond kennis aan de politie. Ter belooning ontvingen zij van den verheugden persoondie het geld verloren had, te zamen de aanzien lijke som van f200. Woensdag jl, had te Leerbroek een vreeselijk ongeluk plaats. Twee leidekkers, op het dak der kerk wer kende, hadden het ongeluk, door het h^ken van een touw, waaraan de stelling hing, van een hoogte te storten van 20 meters, tcu gevolge waarvan de eerste onmiddelpk dood was en de andere beide beenen en een arm gebroken heeft. De overledene laat een vrouw met 7 kinderen na. Vrijdag is te Beverwijk een paard, dat op de Meerstraat aan een boom was vastgebonden, bij het na deren van een spoortrein op hol ge gaan en door het gesloten schuifraam eener herberg in de gelagkamer te recht gekomen. Het dier heeft be langrijke kwetsuren gekregen, maar betrekkelijk weinig schade veroorzaakt. De ontstelde bewoners waren zeer blij de dat de ongenoode gast zich, zonder gelag te betalen, gedwee de deur uit liet leiden. Ook te Dokkum spookt het bij geloof nog. Maandagavond werd de bescherming der politie ingeroepen voor een bejaarde vrouw aldaar, die door haar buren beschuldigd werd hun kind betooverd te hebben. Het kind dier buren is ziekelijkde oude buurvrouw had uit goedheid voor de kleine kranke 't een en ander gereed gemaakt en tot dank scholden de ouders van 't kind haar voor toove- nares. De oude vrouw durfde haar woning niet verlaten, uit vrees van mishandeld te zullen worden. De ouders van het »betooverde" kind lieten den duivelbanner halen, die zijn best doet om den booze te ver jagen. Te Edinburg in Illinois is door een cykloon groote verwoesting aan gericht, o.a. werd een kerk vernield, waarin 40 personen aanwezig waren, waarvan er 1 gedood werd, terwijl er 15 ijselijk verminkt onder de puinhoopen weggehaald werden. In het district Little Rock in Ar- kansas werden door een cykloon on geveer terzelfder tijd 7 gebouwen vernield, behalve dat vele andere ver woestingen werden aangericht. Zekere mevrouw Jones werd gedood, terwijl haar beide dochters gekwetst werden. Op de kust van Oost-Finmarken heeft dezer dagen een vreeselijke storm gewoed, die vele menschenlevens heeft gekost. Achtentwintig groote en vijf kleine booten, die zich op zee be vonden om te visschen, zijn met man en muis vergaan. Aangezien de. groote booten met minstens 5, de kleine met 3 koppen bemand zijn, gingen hierbij miustens 155 men schenlevens verloren. Tusschen Queulu en Borney, in Lotharingen, is door een afdeeling Pruisische soldaten een nest met zeven jonge wolven gevonden. Een officier heeft de zorg voor de diertjes op zich genomen. Te Parijs is weder een wisse laar en bankier, Sylva, in de rue Montmartre, op de vlucht gegaan; hij heelt 't geld van vele kleine bur gers, hem toevertrouwd, verkwist of medegenomen en een aantal hunner diep ongelukkig gemaakt. Een meisje, dat zou gaan trouwen, een oudo kantoorbediende, die na een leven van arbeid stil zou gaan leven en vele anderen zijn geruïneerd. Het Zwitsersche Biel verkeert in rep en roer over den dieecteur van de spaarbank, König, die eerst zijn vrouw en toen zichzelf heeft vermoord, omdat er een tekort in de kas was van 209.000 fr. Het volk beweert, dat König niet doodmaar met behulp van goede vrienden naar Amerika vertrokken is. Men vreesde voor ongeregeldheden. slecht geaarde jongens te Elberfeld, die een trouwen hond eer3t hebben doodgemarteld en daarna opgegeten, zijn door de rechtbank aldaar veroordeeld tot ettelijke weken gevangenisstraf. Een wet op de mis handeling van dieren kan dus nut doen. Onlangs is te Breslau een van de zonderlingste vereenigingen op gericht, de »vereeniging van dikken." Zij heeft ten doel het welzijn van corpulente heeren door het gemeen schappelijk gebruik van bronwater en andere geneesmiddelen te be vorderen. Er is voor het lidmaat schap een minimum gewicht van 180 pond gesteld. Men zegt, dat de ver- eeniging voornemens is ook eereleden te benoemen en daartoe bijzonder ge wichtige medeburgers uit te kiezen. Prijzen van f 100 en daarboven. 5e Klasse. Se Lijst. Nos. 540, 3009, 6475, 11621, 11879, 17121 en 19CG6 elk f1000. Nos. 6216, 7310, 8264 en 12582 elk f400. Nos, 635, 4723, 7476, 7578, 9179, 12278 en 17470 elk f200. Nos. 741, 1226, 2615, 5446 en 9883 elk f 100. 9e Lijst. No. 18183 f 100.000. No. 12253 5000. Nos. 12601 en 18063 elk f1000. Nos. 697, 3318, 6196, 8394, 15588 en 20734 elk f400. Nos. 10450, 13599, 16222 en 17580 elk f 200. Nos. 242, 904, 1187, 1787, 2654, 3825, 7088, 7737 9650 12828, 13356, 13760 en 18537 elk f 100. HELDEKSCHE MOPPEN. Een eenvoudig landman, die te Hoorn sigaren kocht, zag boven de deur van het magazijn een koninklijk wapen met het gewone devies. Daar de sigaren hem goed bevielen, bestelde hij later per brief een kistje en schreef als adres„Den beer J. E.Maintiendrni, sigarenkoopman te Hoorn." PARIJSCH LEVEN. Een mama a la Bcnoiton, alzoo geen voorbeeld van huiselijkheid, zocht in den tuin van het Lnxembonrg, waar zich ook een harer vriendinnen bevond, die dezelfde denkbeelden als z\j was toe gedaan, haar kind te midden van een groote groep spelende kinderen. „Ziet gij het reeds?" vroeg de vriendin. „'k Kijk al naar het kindermeisje," antwoordde de mama. ,,'t Kindermeisje?" „Ja zeker, want die kinderen gelijken allen zoo op elkander, als het eene ei op het andere, 't Ge makkelijkst herken ik het meisje." „En ik," hernam dc vriendin, „ik vind weder dat alle kindermeisjes op elkander gelijken." „Waaraan herkent gij dan uw kind?" „Aan den zonaaf van de kindermeid." In een der Hollandach-Aroerikaansche bladen, prijst een zeep-fabriknut, zekere David, zijn zeep, die op de tentoonstelling bekroond was, in de volgende rijmen aan: Wien Neêrlandsch bloed door de ad'ren vloeit, Van vreemde smetten wij, Wiens hart voor zeep en reinheid gloeit, Verhef deez' waar als wij. Hij koope met vereenden zin, Met zuinigheid gepaard, Dit nuttig voorwerp dan ook in, Waarbij veel wordt gespaard. „'t Is toch niet heelemaal mis," zei een jongen, „mikte op den hond en raakte zijn stiefmoeder." Bevallen van een Zoon, J. JILDERDA, echtgenoote van A. O. van der ZWIEP. Helder, 2 Mei 1875. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Dochter, J. RAMKEMA, DE SOIREE. Een bedelaar liep een heer achterna en vroeg om een aalmoes. De wandelaar haalde nit zijne portefueille een soepkaartje en gaf het den armen drommel. »Toe, meneer, zei deze laatste, „hebt u er soms nog een paar, want 'k krijg van avond menschen?" G. DE BEURS. Nieuwedïep, 2 Mei 1875. Burgerlijke Stand. Helder. Van 30 April4 Mei 1875. ONDERTROUWD en GEHUWD: Geene. BEVALLENM. P. Man geb. de Vries D. A. J. E. Witsenbnrg geb. Köningh Z. J. de Beurs geb. Ramkema D. J. van der Zwiep geb. Jilderda Z. A. Tesselaar geb. Bakker Z. J. E. Coops geb. Kakebcekc Z. OVERLEDENJ. G. Spigt, wed. van P. J. Huijberts, 61 jaar. Heden overleed, na een langdurig en geduldig lijden, onze geliefde moeder en behuwdmoeder de Wed. P. HUIBERTSgeb. J. G. Spigt, in den ouderdom van 62 jaar. Helder, 3 Mei 1875. Uit naam der Kinderen en Behuwdkinderen. Algemeene kennisgeving. Officier van Gezondheid le kl., brengt door deze zijne afscheids- groete aan Vrienden en Kennissen. Helder, 1 Mei 1875. van de BINNENHAVEN naar de over de Koningstraat, in gouden- en zilveren Horlogien, Pendules, Regulateurs, enz. De ondergeteekende bericht door deze, dat zij het Hotel en Kof fiehuis "jDE T O E L A S Theeft overgedaan aan den Heer J. VAN WOERDEN; zij bedankt voor het vertrouwen, dat wijlen haar Echtge noot in zoo ruime mate mocht on dervinden en beveelt haar opvolger minzaam in dezelfde protectie bij het geëerde publiek aan. Wed. J. J. VAN HEES, Helder, 3 Mei 1875. Vennik. Mij refereerende aan bovenstaande annonce, neem ik de vrijheid mij beleefdelijk in de gunst van het jeachte publiek aan te bevelenbe lovende steeds te zullen zorgen voor een honette en accurate bediening, en zal ik trachten mij hetzelfde ver trouwen wsardig te maken, dat wij len mijn voorganger gedurende zoo geruimen tijd mocht ondervinden. Helder, 3 Mei 1875. J. VAN WOERDEN. Ilótel en Koffiehuis de Toelast. De PERSOON die op 28 April jl. den brief pnder de letters N. V. gezonden heeft aan de Jongelings- Vereeniging NUT EN GENOEGEN wordt vriendelijk verzocht zich in persoon bij den ondergeteekende te vervoegeningeval door hem hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de brief als niet ontvangen worden be schouwd. De President, T. de WIJN Az. Wordt gevraagd: aan boord van het Ramschip GUINE A, bestemd voor Binnenlandschen dienst. Brieven franco, onder no. 473, bij den boekhandelaar L. A. LAUREIJ, te Nieuwediep. Mevrouw YRIES, Langestraat, C 105, vraagt een zin delijke DIENSTBODE. 10 bekwame kunnen geruimen tijd werk bekomen bij GEBRs. MOORMAN. kunnen direct geplaatst worden bij E. D. HARMS, Mr. Stucadoor, te Nieuwediep. j© Een bekwame KEUKEN- jjteJlSjP^MEID kan tegen goed salaris IffijSMsTdirect geplaatst worden. Adres Magazijn Tijdgeest. Hoofdgracht. Mevrouw BRON, Dijkstraat, vraagt een een kkin gezin wordt zoo spoedig mogelijk ge- Spaffijly7vraagd1 een fatsoenlijke DIENSTBODE. Adres aan 't Bureau dezer Courant A. GOVERS, Spoorstraat, #5 vraagt een die goed met de wasch kan omgaan. Een knap KINDERMEISJE, niet beneden de 16 jaar, wordt Adres BEBKHOÜT Co. Wordt gevraagd: een fatsoenlijk Dagmeisje, niet beneden de 16 jaar. Adres BERKHOUT Co. kunnen voor geruimen tijd werk-be- bomeu bij P. BIERENBROODSPOT, Mr. Schilder, te Helder. Gevraagd: voor geruimen tijd werk. Adres J. HUBBELING, Oostsloot- straat. F. J. HOLMER, Bierhuis d e Valk," vraagt zoo spoedig mogelijk een voor loopwerk. Zij, die met.den Bierhandel eenigs- zins bekend zijn, hebben de voorkeur. Wordt gevraagd: een Adres J. KORVER, Zuidstraat. H. VOLKERS, Mr. Kleêrmaker aan de Kolksluis, verlangt zoo spoedig mogelpk een voor geruimen tijd werk. Franco brieven, doch liefst in persoon. eenige uren des avonds disponibel hebbende, wenscht die gaarne te be steden tot het kijkonden van Boeken of dergelijke betrekking. Men gelieve zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant. Wachtstraat, beveelt zich beleefdelijk bij zijne geachte plaatsgenooten aan tot het maaien van Bleekvelden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1