't VLIEGEND BLAADJE. Akfiucciic Nieuws- S en Adrerlentiebode Mo. 233. Woensdag 12 Mei 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN MELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel aiecr 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. DIENSTBODE. flinke Dienstbode, een HUISHOUDSTER. TIMMERLIEDEN, m KINDERMEISJE, 2 bekwame Knechts. Kleermakersknecht, SCHILDKNECHTS, SCHILBERSKNECHTS. KUIPERSKNECHT VERLOREN: VERLOREN: VERLOREN: VERLOREN: BURGER-OPPASSER VERLOREN: VERLOREN: Verschijnt DINSDAG EN VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Ter voorkoming van ongelukkeu voor visschers- •vaartuigen en vletten, die zich, niettegenstaande het hijschen der roodc vlag van de escercitio batterij „Salamander," te dicht bij de schijven en ia de vuurlijn ophouden, worden de visschers en vletters ernstig gewaarschuwd, om die gevaarlijke plaats te naderen. Helder, den 7 Mei 1875. De Burgemeester, STAKMANBOSSE. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDEE, 11 Mei 1875. Naar aanleiding van Zr. Ms. besluit van 7 dezer, No. 13, is de divisie, bestaande uit Zr. Ms. schroefstoomscliepen Leeuwarden »Cornelis Dirks" en ^Prinses Maria" en bestemd geweest tot oefening in den Atlantiscken Oceaan en in de West-Indische wateren, met 10 dezer ontbonden en de kapt. t/z jhr. J. H. van Capellen, adjudant des konings, eervol van het bevel, zoowel over die divisie als over Zr. Ms. sckroefstoom- schip Leeuwarden," ontheven, en daarin vervangen door den kapt. t/z W. C. Klis. De onvoorzichtigheid van ouders om kleine kinderen zonder toezicht te laten, heeft weder te 's Hage een droevig incident ten gevolge ge had. Twee kinderen, het eene 3 en het andere slechts 1 jaar oud, die op een kamer op de Ammunitiehaven aan hun lot waren overgelaten, zijn daar in bewusteloozen toestand ge vonden, te midden van een verstik kende damp, veroorzaakt door het vlam vatten van het beddegoed, dat de kleinen in hunne onwetendheid met lucifers hadden aangestoken. De oudste is weder bijgekomen, maai de kleinste is Zatermorgen reeds over leden. Op het Zaterdag jl. te Maassluis met bestemming naar Rotterdam bin nengekomen Engelsche schip »Mary Richmond." heeft gedurende de reis een verschrikkelijk voorval plaats ge had. De kok, een moor, heeft met den stuurman, een Hollander, twist gekregen en den laatste inet een bijl dusdanige houwen toegebracht, dat een zijner beenen letterlijk vermor zeld was, aan de gevolgen waarvan hij is overleden. De moordenaar heeft uit vrees voor de gevolgen zijner in drift begane daad zich zelf den hals afgesneden. In de afgeloopen week trouwde te Utrecht een paar, waarvan alstoeu het gevolg uit niet minder dan 8 rijtuigen bestond. Na een vroolijke bruiloft gehouden te hebben, kregen de jonggehuwden het te zamen zoo te kwaad, dat reeds Zaterdag do scheiding plaats had en ieder, naar gelang zijner krachten, het huisraad uit de gemeenschappelijke woning medenameen zeer groot publiek was hierbij tegenwoordig. Te Zevenaar heeft R., vader van 9 kinderen, door verdrinking een einde aan zijn leven gemaakt, tenge volge van huiselijke oneenigheid. De tuinman J. de Graaf?, te Zwijndrecht, leverde Zaterdag aan de sociëteit de Harmonie te Dordrecht, alwaar een diner plaats had, de eerste nieuwe aardappelen. De aflevering van puik soort koeien, voornamelijk weide- enkalf- koeien, is thans op de verschillende stations van den Frieschen- en Gro ninger spoorweg in vollen gang. Pruisische en Belgische kooplieden loopen de markten en stallen der vee houders af, tot het doen van aan- koopen in deze soort rundveeook de op kalven staande koeien en vaarzen brengen weer betrekkelijk hooge prij zen op. De handel in paarden, vooral puik soort werk- en koetspaarden, is wegens den aanhoudende aftrek naar Frankrijk, alom zeer geanimeerd, te gen hooge, soms zelfs buitengewoon hooge prijzen. Ook jonge paarden staan hoog genoteerd. Te Bennekom is een oppassend 17jarig jongmensch onder een lading mest geraakt, die hij met een stort- kar naar het land gebracht had en daar wilde aftrekken. Hij is er onder gestikt. Woensdagmiddag zijn in de buitenwijk Oerle te Tilburg twee blokken huizen, vormende 6 arbeiders woningen, met bijbehoorende berg plaatsen totaal afgebrand. De meeste bewoners waren op 't werk, zoodat de brand reeds vrij erg woedde, voor men dien bemerkte. Een kind werd met levensgevaar uit een der brandende huizen gehaald; ook heeft men een oude vrouw, die door den schrik als 't ware krankzinnig was geworden, uit haar huis gesleept. Men moest haar met twee man vasthouden om te beletten dat ze zich opnieuw in de vlammen stortte. Het grootste gedeelte van den inboedel, alsook 2 schapen', zijn verbrand. Bijna niets was verzekerd. De oorzaak wordt aan onvoorzichtigheid van kinderen toe- In een reusachtig ijsblok, dat tengevolge van den dooi van den Mont-Blanc is losgeraakt, heeft men het lijk gevonden van een Ameri- kaansch tooneelspeler, John Blach- ford, welke drie jaar geleden getracht heeft den berg zonder gids te be stijgen en niet weder was terugge keerd-. De kleederen en het gelaat van den ongelukkige waren in den zelfden toestand gebleven. Mevrouw de weduwe Anna K. te Chur in Zwitserland, 103 jaar oud, zal zich voor de vierde maal in het huwelijk begeven, thans met een heer van 63 jaar. Vrijdag avond is te Kassei de circus Carré met al het meubilair verbrand. De troèp was juist op reis gegaan. Het stoomschip Schiller," van New-York naar Hamburg bestemd, is in den avond van 11. Vrijdag bij de Scilly-eilanden gestrand. Volgens nadere berichten, raakte het schip aan den grond op de Retallier-klippen, dicht bij de Bishop Rock-vuur toren. Eerst bij het aanbreken van den dag werd het ongeluk bemerkt door de bemanning van een boot, die eenige personen opvischtewelke tot de Schiller" behoorden en in het water lagen te spartelen. Van het schip zelf was geen spoor te zien. De ge redden verklaarden, dat zij er in ge slaagd waren, eenige der talrijke rotsen te bereiken, in wier nabijheid het schip strandde, doch dat zij door de zee werden weggesleept. De zee was zoowel des avonds als den volgenden morgen bijzonder hoog. Redding booten werden uitgezonden, zoodra het ongeluk bekend werdmaar daal de plaats des onheils op 75 mijlen afstands van Penzance is, is het niet mogelijk tot nog toe juiste en uit voerige bijzonderheden mede te deelen. Het schijnt dat 25 personen, allen passagiers, te Plymoutn zijn geland en dat nog twee passagiers en zes personen der bemanning in veiligheid zijn. Volgens telegram uit New-York, had de Schiller" aan boord 59 pas sagiers eerste klasse, 75 tweede klasse, 120 tusschendeks, en een bemanning van 100 koppen, de mails van Nieuw- Zeeland en Australië via San Fran- ciseode Amerikaansche mails en 300,000 dollars in specie. Volgens de »Köln. Zeitnng," be draagt het aantal geredden 40, en zijn reeds 5 lijken gevonden. Men schrijft van New-York 22 AprilKapt. Hus, voerende het stoomschip W. A. Scholtenl alhier van Rotterdam gearriveerd, Rappor teert den 15 April, tegen del avond, op 44° NBr. 49° WL. zooBlMirijf- ijs en ijsbergen ontmoet t^mSfcen, dat het schip er geheel door omringd waseenige ijsbergen waren 80 voet hoog en 6000 voet lang. Des ande ren daags stuurde men ZW. door de eenige opening, die in het ijs te zien was. De stuurboordsboeg werd door het ijs ingedrukt, en van de schroef was een stuk van alle 4 de bladen afgebroken. Het voorste gedeelte van het schip liep vol water, doch het voorruim bleef volmaakt dicht. Den 26n passeerden wij nog verschei dene ijsbergensignaleerden den Cunard-steamer en waarschuwden hem voor het ijs. HELDERSCHE MOPPEN. „Het huwelijk is het kerkhof der liefde," zeide ecu ongelukkige echtgenoot. „Eu gij, mannen," zeide dc niet minder ongelukkige vrouw, „zijt de doodgravers." „Hebt gij mij niet gezegd, dat dit paard niet schrikte voor het schieten?" „Wel zeker, want het schrikt eerst als het schot gevallen is en dus n a het schieten." Iemand ontmoette op zekeren dag een genees heer cn trachtte zich achter een muur te verbergen. De docter vroeg hem naar de oorzaak van zijn zonderling gedrag. „Wel," was het antwoord, „ik ben in zoo langen tijd niet ziek geweest, dat ik mij schaamde u te ontmoeten." Burgerlijke Stand. Helder. Van 7—10 Mei 1875. ONDERTROUWDGeene. GEHUWD: G. C. Smits en D. C. Janzen. BEVALLENA. A. J. Doezie geb. Kloppers, Z. P. Kooijman, D. H. S. Oosterom geb. Keurvorst, D. M. Kramer geb. Melis, 2 D. OVERLEDEN: M. Dekker, 5 m. T. Noot, 41 j. C. G. van Gessel, 4 w. A. Krins, 6 j. A. van Berloo, 2 j. J. J. Veereschild, 67 j. K. J. Strikker geb. Plens, 31 j. C. Rijk geb. Molenaar, 44 j. Door Gods goedheid mochten f j wij heden herdenken de 34-jarige l j Eclitvereeniging van onze beminde Ouders JAN KUIPER EN AALTJE BRAMMERS. Nieuwediep, 12 Mei 1875. jüit naam van Kinderen, Behuwd-ij] en Kleinkinderen. Heden overleed, na een kortstondig lijden, tot onze innige droefheid, onze geliefde Yader en Behuwdvader JOHANNES JACOBUS VEERE SCHILD in den ouderdom van bijna 67 jaren. Helder, 9 Mei 1875. J. J. VEERESCHILD. P. J. VEERESCHILD, Bebelaar. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Ster venden, mijne geliefde Echtgenoote KLAARTJE FLENS, in den ouder dom van 31 jaar en circa 9 maanden, mij nalatende 7 kinderen, allen te jong om dit voor mij zoo smartelijk verlies te kunnen beseffen. Jn. STRIKKER. Helder, 10 Mei 1875. Strekkende deze tot kennisgeving. Heden trof mij de zwaarste slag mijns levens, door het afsterven van mijn dierbare Echtgenoote CHRIS- TINA MOLENAAR, in den ouder dom van 44 jaren en 9 maanden, na voorzien te zijn van de H. Sacra menten der Stervenden. Allen die den overledene gekend hebben, zullen kunnen beseffen wat ik en mijne kinderen in haar verliezen. Nieuwediep, 11 Mei 1875. K. RIJK. Mede uit naam mijner kinderen. Algemeene kennisgeving. Heden overleed mijn innig geliefde echtgenoot CORNELIS de HEER, in den ouderdom van ruim 38 jaren, mij nalatende 2 kinderen, te jong om dit smartelijk verlies te beseffen. Alkmaar, 8 Mei 1875. Wed. C. de HEER, geb. Bakker. Heden overleed zeer onverwachts, onze geliefde jongste Zoon AN- DRIES, in den jeugdigen leeftijd van 6 jaren. Nieuwediep, 9 Mei 1875. F. KRINS. R. KRINS, van Leeuwen. Eenige kennisgeving. Mejuffrouw WICKEL, Hoofdgracht, verlangt een Mevr. MELVILL, Langestraat, No. 122, vraagt een zindelijke, nette DIENSTBODE, die flink werken kan en van welke goede getuigen te bekomen zijn; zonder dit laatste behoeft men zich niet aan te melden. Mevrouw VRIES, Langestraat C 105, vraagt een zindelijke DIENST BODE. Mejuffr. HOOGENDIJK, Spoorstraatverlangt DIENSTBODE, die goed met de wasch kan omgaan. Wordt gevraagd, een fat soenlijke DIENSTBODE, die met de wasch kan om gaan. Loon naar bekwaamheid Adres W. de WIJN, le Koning straat. No. 519. Wordt g-evraag'd: een i^Majdie goed met de wasch kan omgaan. Adres Bureau dezer Courant. Er biedt zicli aan: om ten spoedigste in dienst te treden, Informatien bij den Boekhandelaar J. H. MOOJEN, Burg op Texel.. 10 bekwame kunnen geruimen tijd werk bekomen bij GEBRs. MOORMAN. Wordt gevraagd: een Adres bij A. L. VAN GEL- DER, Binnenhaven. J. W. MöNNICHMANN Mr. Klêermaker, Molen gracht, vraagt H. VOLKERS, Mr. Kleermaker aan de Kolksluis, verlangt zoo spoedig mogelijk een voor geruimen tijd werk. Franco brieven, doch liefst in persoon. Gevraagd: voor geruimen tijd werk. Adres J. HUBBELING, Oostsloot- straat. Bij K. PRONK, Mr. Schilder aan den Helder, worden ten spoedigste gevraagd Een bekwame kan voor geruimen tijd werk beko men bij C. W. F. KIRCHNER, Dijk weg aan de Hoofdgracht No. 152. D. M. VAN OTTEREN, Mr. Schoen- en Laarzenmaker, vraagt een JOUGBU, die met het vak bekend is. Beveelt zich tevens aan tot het maken van alles, wat tot het vak be hoort. Adres Langestraat. Een geribde zilveren NAALDEN KOKER, gaande van de Molenbrug tot de Hoofdgracht. De eerlijke vinder wordt verzocht dezelve tegen beloo ning terug te bezorgen aan 't Bureau dezer Courant, Donderdag 6 Mei, een gouden HANDRING. Die dezelve terug be zorgt aan het Bureau van dit blad, zal beloond worden. Woensdag, een ZAKBOEKJE. De eerlijke vinder gelieve hetzelve terug te bezorgen bij POUL, 2e Vroonstraat. Een gouden RING met rooden Steen en gewerkt haar. De eerlijke vinder gelieve dezelve tegen een goede be looning terug te bezorgen aan het Bureau dezer Courant. Men verlangt een voor twee uren daags. Bij voorkeur een oud militair, met bewijzen van eerlijkheid, trouw en properiteit. Men adresseere zich in persoon of met franco brieven, onder lett. Q, aan het bureau dezer Courant. Een gouden OORKNOPJE. Men wordt beleefd verzocht hetzelve tegen een goede belooniog terug te bezorgen bij J. KLINGE, Binnenhaven. Een gouden OORBELLETJE. De eerlijke vinder die hetzelve terug be zorgt bij BERKHOUT Co., zal beloond worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1