't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Mem- en AdverMieMe VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. 25-Jarip Voor Se Leden der HenoMe lei I\lo. 242. Zaterdag 12 Juni 1875. Derde Jaargang. Ad ver ten tien van 15 regels 25 Cent. Elke regei meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. (Per Telegraaf.) Adverteiitiën. Evangelisatie-Lokaal, Ds. Jb. MOULïJN, Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. WEEKKALENDER. JUNI. Zaterdag 12, Zondag 13, Maandag 14, Dinsdag 15, Woensdag 16, Donderdag 17, Vrijdag 18. Opgang der Zon, Zaterdag 12 Juni, 3 uur 41 minuten. Ondergang, 's avonds 8 u. 17 m. Volle Maan Vrijdag 18 Juni. Ieders lot is> afgebakend; Tnsschen blijdsshap en geween Voert Gods hand, voor allen wakend, Elk naar zijn bestemming heen. S. J. v. d. Bergh. Uitslag der Terkiezingen voor leden der Tweede Kamer. De letters 1. c. a. en k. beteekenen dat candidaten zijn der liberalen, conservatieven, am^| revolutionairen of katholieken. (Ontvangen ten 2 ure.) ALKMAAR. wit stembriefje. GEKOZENde Heer Mr. J. L. DE BRUI N KOPS (1.) met 1729 st. Verder bekwamen de Heeren De Casembroot (c.) 862 stemmen. De Savornin Lobman (a.) 178 st. Rood stembriefje nog niet bekend. Amsterdamgekozen de heeren Godefroi (1.), Mr. G. de Vries (1.) en Mr. S. A. Vening Meinesz (1.). Almelo, herstemming tusschen Mr. J. Oorver Hooft (e.) met Baron van Pallandt (1.). Amersfoort, gekozen Jhr. Van Ascb van Wijck (a.) Arnhem, herstemming tusschen de heeren Mr. J. H. Geertsema (1.) en Mr. A. F. de Savornin Lohman (a.). Appin gadam, gekozen de heer Mr. Zijlker (1.). Assen, gekozen de heer Mr. Smidt (1.) Boxmeer, gekozen de heer Van den Heuvel (k.). Breda, gek. de hr. C. van Nispen (k.) Brielle, gekozen de heer Dr. Rom- bach (1.). Delft, herstemming tnsschen Jhr. F. de Casembroot (c.) en Dr. C. J. Vaillant (1.). Deventer, gekozen de heer Mr. Blussé (1.). Dokkum, gekozen de heer mr. W. L. Bergsma (1.) Dordrecht, gekozen Jhr. Gevers Deijnoot (1.). Eindhoven, gekoz. de hr. Smitz (k.) Gorinchem, gekoz. de hr. Begram (c.) Goest gekozen dè heer mr. P. H. Saaymans Vader (a.) Gouda, gekozen Dr. Kuyper (a.) 's Gravenhage, gek. Mr. Witgens (c.) Groningen, gek. Mr. van Houten (1.) Haarlem, gekoz. Mr. Kappeyne (1.) Haarlemmermeer, gekoz. Mr. F. J. J. Baron van Heemstra (a.) 's Hertogenbosch, gekozen de heer van der Does (k.) Hoorn, gekozen de heer de Jong (1.) Leeuwarden, gek. de hr. de Roo (l.) Leiden, gekozen de heer Baron van Wassenaer (a.) Maastricht, gekozen de heer Bie- berstein (k.J Middelburg, gekozen de heer de Jonge (a.) Nijmegen, gekozen Jhr. Carel van Nispen (k.) Roermond, gek. de hr. Arnoldts (k.) Rotterdam, gekoz. de hr. Mees (1.) Sneek, gekozen de heer Moens (1.) Steen wijk, gekozen de heer Storm van 's Gravesande (1.) Tiel, gek. de hr. Baron Mackaij (l.) Tilburg, gekoz. de heer Borret (k.) Utrecht, herstemming tusschèn de heeren J. N. Bastert (1.) en Kien (c.) Zutfen, gekoz. de heer Mr. Dam (1.) Zwolle, gek. de hr. van Naamen (1.) ioorj js wanhopig, NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 11 Juni 1875. Zondag a. s., zal de te Amster dam gevestigde vereeniging Het Metalen Kruis," 3e en 4e sectie, be nevens de »Citadel-Vereeniging" al daar, in aansluiting met de 2e sectie van eerstgenoemde vereeniging te Alkmaar een vriendschappelijk bezoek brengen aan de alhier gevestigde af- deeling, welke op dien dag haar 10- jarig bestaan herdenkt. Wij wenschen den oudstrijders een aangenamen dag. Het detachement suppletietroe pen, dat, morgen per stoomschip l»Koning der Nederlanden" naar Indië 'vertrekt, zal eerst morgen ten 1 ure alhier arriveeren. Maandagavond heeft weder een vreeselijke brand gewoed op de Prin sengracht te Amsterdam. Men meldt daaromtrent het vol gende Ten gevolge van eeu gasontplof fing volgens sommigen, bij het ont steken van licht volgens anderen, ontstond ten ruim 9 ure brand in den manufactuurwinkel van den heer Kok aan de Prinsengracht tusschen de Lauriergracht en de Laurierstraat. De in den winkel ontstane brand sloeg dadelijk op het met papier beplakte plafond over en naar buiten uit en strekte zich langs de drie verdiepin gen onmiddelijk tot boven aan het dak uit. Van daar dat, ofschoon de spoedig aangerukte hulp van de brandweer den brand in den winkel zeer spoedig meester was, zooveel schade werd aan richt en het geheel meester worden van den brand tot bijna middernacht aanhield, niettegenstaande een stoom spuit en 3 brandspuiten werkten en de manschappen der brandweer alle krachten inspanden. De drijvende stoomspuit was wel aangevoerd, maar behoefde niet te werken. De blus- sehing werd door den hevigen wind zeer bemoeielpkt. Door 't voortwoe keren der vlammen werd langzamer hand het geheele huis vernield, zoo dat alleen een gedeelte van de vloe ren op de bovenste verdiepingen en de muren overgebleven zijn. De in- inboedels zijn verbrand. De belen dende perceelen zijn gespaard ge bleven maar leden veel door de ontzettende massa's water, die aan gebracht werden. Is de schade, die aldus aangericht werdgroot, men stelle zich den schrik voor van de menigte, toen men eensklaps gewaar werd, dat twee menschen, zonder dat iemand er op verdacht was, bij de ramp wa ren omgekomenJan Olie, bakkers knecht, bewoonde met vrouw en kind van 10 maanden een boven-achter kamertje in het door 4 gezinnen be woonde perceel. De vrouw was om boodschappen nit en man en kind lagen gerust te slapen. Niemand wist dit, niemand wekte hen, nie mand onttrok hen aan 't gevaar, dat zij zelf niet tijdig bemerkten; de vrouw was niet bewust van 't geen haar bedreigde, omdat men haar zeide, dat alle menschen gered waren en toen ten half elf een officier van de brandweer in een vertrek kwam, onder dat, waar de ongeluk- kigen geslapen hadden, vond men ze levenloos, gestikt of verbrand; ze schijnen door den brandenden of verbranden vloer heen gevallen te zijn. Met zorg werden ze uit een achterraam neergelaten en in stilte naar de begraafplaats gebracht. De vrouw en moeder, die man en kind in eens op zoo rampzalige wij ze ver- Dinsdap^^cen begon het dak weder te branden, maar spoedig was men dezen nieuwen brand meester. Een zeer treurig geval deed zich Wbensdag in de Koningstraat te Amsterdam voor. Een jongman, pas in ondertrouw opgenomen, is door zijne bruid, ongerust over zijn uit blijven, in de toekomstige echtelijke woning, in genoemde straat, opge hangen gevonden. Men schrijft van Wieringen, dat er in het laast der voorgaande maand Mei op dat eiland tweepaar den zijn verkocht tegen den aldaar nooit voorgekomen prijs van f 1700, en wel één van den heer Jan Snooij, landman te Oudgest, voor f1000 en een van den heer Jan Jbz. Keizer, te Oosterklief, voor f 700. Door iemand te 's Hage, die vooralsnog niet bekend wenseht te worden, is een som van f50.000 beschikbaar gesteld, waarnit diakenen der Ned. Herv. gemeente de uit breiding van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te 's Hage in het belang der opname van gehuwde lieden zul- kunnen bekostigen. Tot de geruchten, betreffende de arrestatie van den herbergier en logementhouder Jut in omloop ge bracht, behoort nog, dat twee geheime politieagenten aldaar eenige dagen hun intrek hadden genomen, om de echtelieden van nabij gade te slaan, en dat ten gevolge van een woorden wisseling, waarbij de vrouw aan den man verwijten deed, de politie be vestigd werd in het gerezen vermoeden en hen daarna in hechtenis heeft doen nemen. De kiezerslijst van Sneek telt 307 kiezers; hiervan waren Dinsdag afwezig 5, van de] lijst geschrapt, wegens overlijden of vertrek 5, ziek 2 gestemd hebben 295, dus al de ove rigen. Daaronder behoorde een 93- jarige, die gebracht is met een wa gentje en tusschen twee personen de trap werd opgeleid. Men schrijft van Vlissingen, 8 Juni. De huurders der loodsen van de Rijks marinewerf alhier zijn heden aangeschreven, dat zij deze reeds met 1 Augustus moeten ontruimen. De moeielijkheden die dezer dagen het tot stand komen der overeenkomst met den heer Smit in den weg ston den, zijn spoediger opgeheven dan zich liet voorzien. Te Meppel is een groot koop man failliet verklaard, voornamelijk handelende in boter op Holland enz, Daar hij steeds van al de Drentsche boterkoopers de hoogste marktprijzen bood, was hij in zijn vak zeer gewild. Zijn handel in lijn- en raapkoeken rijstineel enz. voor den boerenstand, alles tot voedering van runderen varkens, enz., was groot. Het tekort moet aanzienlijk zijn. Een 22-jarig jongeling J. D., uit Muntendam, is 's nachts achter den stoomketel vau een aardappel meel- en stroopfabriek aan 't Vallaat (Groningen) in slaap gevallen. Door 't losspringen van een veiligheidsklep ontsnapte de stoom, en wel zoo, dat de ongelukkige geheel door den hee- ten stoom omgeven werd. Hij werd in akeligen toestand gevonden. Den 29n Mei vermiste de in Beuthen wonende bergwerker Lesch des avonds zijn 22jarigen zoon, die als sleper eveneens in Beuthen werkt. Hij vermoedde, dat zijn zoon in de een of andere herberg zou zijn, ging hem zoeken en vond hem ook wer kelijk daar. Hij nam hem mede naar de knaap, hierover in woede ontstoken, zijn mes trok en dit den vader tot aan het heft in de borst stiet. Of schoon de vader nog leeft, is er zeer weinig hoop op herstel. De zoon ontvluchtte, doch werd nog 's nachts Men telegrafeert van Petersburg 8 Juni. De stad Morschansk is grootendeels afgebrander is een groote hoeveelheid lijnzaad verbrand; de schade is aanzienlijk. HELDERSCHE MOPPEN. De scboone freule A. was de bruid en de heer J. ging naar de receptie. Daar de bruid echter bij zijn binnenkomen zoo omringd was, dat bij haar niet kon naderen, wensebte hij eerat de ouders geluk, en, vervolgens op do bruid afgaande, zeide hij: «Ik maak u wel mijn compliment, freule, en hoop dat gij nog meermalen zulk een geluk kigen dag moogt hebben. TWEE HERDEkS. Geestelijke: „Wel, kleine! hoe heet ge?" Herdersjongen: „Gerrit." Geestelijke: „Nu, Gerrit! hoe loopt ge zoo met bloote voeten in dat natte weer? Hebt ge geen ouders?" geu: „Neen, mijnheer! die zijn dood." Geestelijke: (den jongen een stuk zilvergeld ge vende.) „Hier, mijri kleine herder 1 daar hebt ge wat; laat u schoenen daarvoor koopen. Ik ben ook wel slechts een arme herder, maar ik heb toch meer loon dan gij." Jongen: „Dan zult go zeker ook meer varkens te hoeden hebben." CORRESPONDENTIE. Aan het verlaDgen van eenige getrouwe lezers, om -nogmaals het Atsjin-Lied te plaatsen, kan niet worden voldaan. Wij beloven echter binnenkort eën ander te geven, dat door woorden en melodie wel ten genoege van vele onzer lezers zijn zal. van J. YAN OTTEREN en C. P. YAN DEN BOS. Helder, 13 Juni 1875. Uit naam hunner dankbare Kinderen. Algemeene kennisgeving. m fj Algemei Ondertrouwd C. MULDER en A. J. TEGEL. Helder, 10 Juni 1875. Geen Receptie. Eenige en Algemeene kennisgevin; Bevallen van een Zoon, C. E. REDER—Maassen Helder, 8 Juni 1875. Eenige en algemeene kennisgeving TWEE RAADSELS VOOR DE JEUGD. No. 1. Zet, lezers, n een poosje neer, 'k Heb hier voor u een raadsel weer, Dat zeker weinig moeite kost, Om vlag te worden opgelost. Twee lettergrepen vormen 't woord. Dat nog al dikwijls wordt gehoord, En heeft men slechts bet eerste deel, Voorzeker, dan vermag men veel, 't Zij men moet preeken voor zijn brood, Of schepen helpen uit den nood; 't Zij men met pijpedoppen vent, Of dat men vuur'ge paarden ment; Ja, onverschillig wat men doet, Het eerste er bij is altijd goed. Het tweede deel dekt veler lcrnin, Ook merkt men 't op in heide eu duin En wie er met dit laatste deol Geboren werd, raadt dra 't geheel, 'k Acht and'ron daartoe ook bekwaam; 't Geheel noemt ons een eigennaam. Komt, lezers, vindt ge dit alree, Beproeft 't dan ook met nommer twee. No. 2. Drie lettergrepen heeft het woord, Dat 'k u als raadsel biedt; 't Geheel ziet men vaak in dit oord, 't Is dus zoo moei'lijk niet Om te outcijfren, naar ik meen, Voeg 't eerste en tweede saam, En gij verkrijgt daardoor meteen Alweer een eigennaam. Het derde deel woont in elk land, 't Geheel woont jn de zee. Komt, lezers, toont u bij do hand, Licht wint ge cr dan iets meö. Als prijs voor de oplossing dezer beide raad sels stellen de uitgevers beschikbaar een jaargang van de „Huisvriend," een boek vol keurige verhalen, reis-heschrij vingen, gedichten, enz. Oplossingen worden ingewacht per gesloten couvert, onder het motto „Raadsel," tot Maandag 14 Juni a. s. De prijs zal bij loting worden toegekend. Voorspoedig bevallen van een we geschapen Dochter, A. SMIT PRINS. Nieuwediep, 11 Juni 1875. Eenige kennisgeving. Heden ontvingen wij de treurig tijding van onzen geliefden Broeder Zuster, dat hun oudste zoon, JOHAÏ NES ALEXANDER RIEUWERl in den ouderdom van 15ys jaaj op een noodlottige wijze, aan h: werk te Velzen, het leven heeft ve{ loren. Helder, 10 Juni 1875. Namens Broeders en Zustei G. YELT. Strekkende tot algemeene kennis geving. De ondergeteekenJ gevoelt zich gedrongi haren openlijke DANK te betuigen aan den WelE Gestr. Heer Doet. H. C. STEEI BERGEN, voor zijne welwillen hulp, mij gedurende mijne ziekte b wezen. Zonder die hulp zou ik vo immer ongelukkig geweest zijn. Nieuwediep, 11 Juni 1875. W. DE JONG, geb. Bakker.; Burgerlijke Stand. Helder. Yan 811 Juni 1875, Ondertrouwd: C. Mulder, onder wijzer, en A. J. Tegel. C. Paans en W. Gerritsen. Gehuwd M. de Klerk en A. Buis man. Bevallen: C. L. Dehansez. D. M. S. Mulder D. M. Steeman geb, Klik Z. G. Smit geb. Huisman Z. T. Megroot geb. Schenk D. M. Kramer geb. Coevert Z. C. E. Reder geb. Maassen Z. Overleden: J. C. Schieke4m. W. Bregman 41 j. M. Lammerts J. Zee- 6 j. W, Schaap 26 j. huis en gaf gem eenige slagen, waarop man geb. Tieleman 68 j. De ondergeteekem roept, bij zijn vertri naar Oost-Indië, a? Familie, Vrienden en Bekenden e» hartelijk VAARWEL toe. A/h stoomschip Holland." P. L. NEIJTS. Nieuwediep, 10 Juni 1875. De ondergeteekende vuurstokers le klass aan boord van Zr. M stoomschip »Bromo," roepen bij kt vertrek naar Oost-Indië een harteli VAARWEL toe aan Familie, Vriend) en Bekenden. -v Helder 8 Juni 1875. A. KEVELING. C. BENDER. N. FREESE. ZONDAG den 13n JUNI a. s., 's mij gens om 10 uur, D. Y. Spreker: Predikant te Weesp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1