't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Menws- en Advertentiebode VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Toor fle Leden t Menie Keil No. 2M. Zaterdag 19 Juni 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. Be gezamenlijke Buren Evangelisatie-Lokaal, E. CÉSAR SEGERS, Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. aan H. 11. Geabonneerden buiten deze gemeente. is de vele moeite en kosten, verbonden aan liet incasseeren van Abonnementsgelden buiten deze ge meente, zal 't Vliegend Blaadje van af 1 Juli, niet anders dan tegen VOORUITBETALING van het Kwar taal verzonden worden. H. H. Geabon neerden gelieven ons dus het bedrag van het 2e en 3e Kwartaal voor 1 Juli a. s. in Postzegels of Postwis sels over te maken, ten einde geen vertraging in de toezending te on dervinden. DE UITGEVERS. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. WEEKKALENDER. JUNI. Zaterdag 19, Zondag 20, Maandag 21, Dinsdag 22, Woensdag 23, Donderdag 24, Vrijdag 25. Opgang der Zon, Zaterdag 19 Juni, 3 uur 41 minuten. Ondergang, 's avonds 8 u. 21 m. Loopt ons pad langs rotsen heen, Lieve reisgenooten Waarom dan aan eiken steen Nog de voet gestooten? Dreigt vnn verre een donk're nacht, Zwart van bange zorgen? Waarom, als de hemel lacht, Smaakt gij niet den morgen? a. C. Schenk. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 18 Juni 1875. De 57e verjaardag van H. M. onze geliefde koningin werd gisteren alhier op feestelijke wijze herdacht. Van alle openbare en vele particuliere gebouwen wapperde de vaderlandsche driekleurdes voormiddags werd door het garnizoen en de dd. Artillerie Schutterij met de muziek aan het hoofd, parade gehouden. Des avonds was in Tivoli de onderofficiers-veree- niging Vaderland en Oranje", en in Musis Sacrum de sociëteit »Mars" feestelijk vergaderd. Zondag jl. zijn de 2e sectie Alk maar en de 3e sectie van de vereeni- ging het Metalen Kruis," benevens eenige leden der Citadel vereeniging" van Amsterdam, per len trein alhier gearriveerd, met het doel, om de al hier gevestigde afdeeling van het Metalen Kruis" een kameraadschap pelijk bezoek te brengen. Bij aan komst werden zij door hunne kame raden, oud strijders uit de jaren 1830- 1832, opgewacht. Na wederzijdsche begroetingen op het terrein, zijn zij opgemarcheerd naar het verenigings lokaal van den Heer P. van Wijn gaarden Jr., welk lokaal tot dat einde smaakvol gedecoreerd was. Na het houden van gepaste toespraken en heilwenschen, werd door hen besloten, aan Z. K. H. Prins Hendrik, welke op dien dag zijn 55sten verjaardag mogt gedenken, per telegraaf geluk te wenschen. Met den laatsten trein is het ge zelschap, na veel genoegen gesmaakt te hebben, weder van hier vertrokken. Nog dienzelfden dag, na het vertrek der oud strijders, had de alhier ge vestigde afdeeling het genoegen, het antwoord van Z. K. H. te ontvangen Z. K. H. betuigde zijnen oprechten dank, voor de gelukwenschen aan hem en de vaderlandslievende gevoe lens jegens het vorstelijk gezin aan den dag gelegd. Z.Exc. de minister van marine bevindt zich heden in deze gemeente teneinde het oefenings-escader te in- specteeren, dat over een paar dagen weder zee zal kiezen. Uit Yollenhove wordt aan de »N. R. Ct." gemeld: Het droevige gerucht, Dinsdag hier verspreid, dat twee onzer visschers, benevens de jongens, die bij hen dienden, in den ontzettenden storm van Vrijdag 11. hun dood in de gol ven zouden gevonden hebben, schijnt meer en meer bevestigd te worden. Men meent hunne vaartuigen op zee te hebben zien drijven. Van hen zei ven is tot nu toe nog geen spoor ontdekt. Telegrammen, naar onder scheidene aan zee gelegen plaatsen afgezonden, hebben nog geen resul taat opgeleverd. Men kan zich den angst hunner oetrekkingen voorstel len. Van de 4 opvarenden waren 2 ge huwd en laten vrouw en kinderen in treurige omstandigheden achter. Op een der schuiten voer als knecht de zoon van de wed. Klappe, wiens broe der, vader en grootvader voor eenige jaren een dergelijk lot ondervonden. Men bericht, dat bij den jong- sten storm op de Zuiderzee een vis- scherschuit, afkomstig van Wieringen, zou zijn omgeslagen, waarbij de 3 op varenden zijn verdronken. Bij het zien naar den fakkel tocht te Leiden, is een 41/2jarig kind op den arm der moeder, die met den vader op een stoep stond, doodge- drongen. Volgens de »Prov. Gr. Ct." is de hoop van de erfgenamen van Pieter Teyler van der Hulst, om in het bezit te geraken van diens nalatenschap (Teyler's stichting, enz., een kapitaal geschat op 56 millioen) meer dan ooit verlevendigd. De heer J. H. Pottkemper, gevolmachtigde en mede erfgenaam, moet in Duitschlana en Nederland belangrijke documenten gevonden hebben, o. a. de geboorte- acte van den erflater. Een boerenzoon, dezer dagen in de gemeente Noordsluis ter zake van dronkenschap en het plegen van ongeregeldheden, onder in den kerk toren, de gewone dorpsbewaarplaats, opgesloten, heeft zich door verbree king van eenige planken den toe gang tot het kerkorgel weten te ver schaffen en is vandaar verder, nage noeg tot den spits van den toren opgeklommen, van waar hij na uren zoeken door den aldaar gestationeer- den rijksveldwachter met levensge- naar naar omlaag en in veiligheid ge bracht is. Verleden Woensdag is onder de gemeente Wouw een woonhuis afge brand, waarbij een kind van tien maanden in de vlammen is omgeko men. Een doofstom jongentje van vier jaren had door het spelen met lucifers den brand veroorzaakt. Op de Luik-Maastrichtsche spoor weg heeft een droevig voorval plaats gehad. Een man had zich in de nabijheid van de rails te slapen ge legd. Door het fluiten van een aan komenden trein verschrikt wakker ge worden, sprong hij op, wilde wij ken, maar kwam daardoor juist op de baan terecht en werd overreden; kort daarop is hij overleden. Te Keulen is een ontzettend ongeluk gebeurd. Twee mannen wa ren bezig een secreet-put te ledigen; het werk was bijna geëindigd, toen een der arbeiders in de put viel en door de stiklucht oogenblikkelijk werd bedwelmd. De ar-.'"_am hei- maai viel eveneens bedwemld ne- Een tuinman, die op weg was om zijn moeder te begraven, kwam voorbij, wilde hulp bieden en viel bij de anderen. Toen men de ongeluk- kigen naar boven had gebracht, had men 3 pen, der. In Parijs heeft men een nieuwe tak van industrie. Tot dusverre lie ten de dames, die een tand misten, een kunsttand inzetten. Nu evenwel wordt deze door een wezenlijken ver vangen, die nog bloedende wordt ingezet. De dentiste ontvangt daar voor 4 duizend francs en de ontaarde moeders, die het gebit harer kin deren ter beschikking stellen om een tand te doen uittrekken, ontvangen twee honderd francs voor eiken tand. Een dame, die zich zulk een tand wilde doen inzetten, begaf zich met haar kamenier naar een dentiste. Men wachtte, doch het kind kwam niet. De tandmeester, ten einde raad, gaat in de andere kamer, waar de kamenier was, en weet deze te over tuigen, dat een harer tanden niet goed is. Hij trekt die nu uit, zet die de dame in en ontvangt voor het uit trekken 10 en het inzetten 4000 fr. In China bestaat de gewoonte dat, indien een man-'-gedurende drie jaar van zijne vrouw afgezonderd leeft en haar geen bericht van hem doet toekomen, het huwelijk als ont bonden beschouwd wordt. Indien hij echter aan het ander eind van de wereld woont en hij zijn vrouw slechts iedere maand een brief zendt, blijft het huwelijk bestaan. Om dus een echtscheiding te verkrijgen, behoeft de man slechts niet aan zijne vrouw te schrijven of de vrouw weigert een voudig de brieven, die zij vermoedt dat van haar man komen, te ontvangen. Er is niets zoo nadeelig voor een kind als verschrikt te worden. Er zijn voorbeelden, dat volwassenen aan ziekelijke overgevoeligheid en zenuwachtigheid leden, ten gevolge van een schrik in hunne eerste le vensjaren. Niefc zelden wordt vrees gebezigd als middel van tucht. Kin deren worden gedreigd met iets vree- selijks dat hun overkomen zal, en worden gestraft met opsluiting in donkere kamers of andere' plaatsen, waarvoor zij bevreesd zijn. Niemand, die zich zijne kinderjaren herinnert, zal ontkennen, dat dit zeer wreed is. Wij hebben dikwijls groote menschen, hetgeen zij op die wijze als kinde ren geleden hadden, hooren verhalen, met erkenning dat dit hun een blij vend kwaad had opgedaan. Ouders of opvoedersdie kinderen schrik aanjagen, zijn ongeschikt voor hun taak. Men moet kinderen het gevoel van vrees zoo weinig mogelijk leeren kennenniets is voor hun vorming meer te vreezen. Flik: FI o k Flok: Flik: Flok: Flik: Flok: Flik: Flok Morgen Flokwat drommel vent. Scheelt u, hebt ge een zweer gekregen Aan uw hand; maar waarom man, Laat ge n dan niet thnïs verplegen? Zweer, Flikwas 't nog maar een zweer 'k Heb van nacht geen oog geloken I Neen, zoo heeft me een pieterman Gist'ren in de hand gestoken, En dat is.een pijn, och, Flik! Driemaal slimmer dan tien zweeren. Maar ik noem 't ook dom van u, U met heng'len t' occupeeren: Waarom blijft ge niet te huis? Jij kunt heel goed redeneeren, Vriendje! gij zijt ongetrouwd En kunt thuis of buiten blijven Maar ik ga cr graag eens uit, Want mijn vrouw doet niet dan kijven. Giit'ren had zij weer zoo'n bui En toen 'k thuis kwam, zoo gestoken, Was 't niet beter Flik! eerst toen Was de beer goed losgebroken. 't Kan wel zijn, maar weet je wat, 'k Heb daarmee geen steek te maken. 't Huw'lijksleven is voor mij Een der onbekendste zaken. Weet je Flok, wat ik wel wou? Neen, misschien wondt gij wel trouwen! Misgeraden Flok! die pret Kan men gaarne van mij houwen. 'k Wou, dat 'k als een pieterman Zoo venijnig ook kon steken, Elke slechte man of vrouw Stak ik dan in alle streken, Waar ik kwam, en waar 'k een hand Uit zag strekken om te kapen, Zou ik spoedig zulk een knuist Duchtig prikken met mijn wapen. 'k Zou ook eiken lasteraar, Dien 'k ontmoette, eens zoo steken, Dat hij heel zijn leven lang Van geen mensch meer kwaad kon spreken. Dan hadt gij te veel te doen, Dat ging ver uw kracht te boven. Zonden er zoo velen zijn, Die eens anders eer ontrooven? O, 't gotal is legio! Maar, hoe kunt ge er naar haken, Gij zijt stekelig genoeg! Laat ons maar geen ruzie maken, Neem maar een glas Beiersch, Flokl Had ik stskels, 'k zou ze raken. (drinkt) 't Beste, amice! laat ons nu 't Steek'lig onderwerp maar staken. Getrouwd PIETER SMIT EN GEERTRUIDA KONINGSTEIN. Nieuwediep, 17 Juni 1875. HELDERSCHE MOPPEN. Een Bohemer, die wegens diefstal van een paard gearresteerd was, werd door den rechter gevraagd wat hij tot zijne verdediging had in te brengen, on gaf met een air van gekrenkt fatsoen ten ant woord: „Ik heb het paard niet gestolen, maar het paard mij. Ik ging een hollen weg door, waar een paard dwars over lag, het was al te steil aan weerskanten om uit den weg te gaan, zonder het paard te raken. Ik dacht bij me zeiven ga ik voorbij zijn kop, dan zal hij me bijten; ga ik langs zijn staart, dan krijg ik zeker een trap daarom won ik er maar overheen stappen: maar in eens sprong dat wilde dier op. en liep met me weg, wat moeite ik ook deed om het te doen stilstaan." Een scheikundige in Engeland gaf onlangs, terwijl hij met lof over de jongsto ontdekkingen in zijne wetenschap het woord voerde, te kennen, hoe men ook ontdekt had, dat sneeuw een aan zienlijke hoeveelheid warmte bevatte. Een Ier, die daarbij tegeuwoordig was, merkte aan, dat de scheiknnde een uitmuntende wetenschap was, en vroeg vervolgens schielijk aan den redeuaar, hoe veel sneeuwballen er wel noodig zouden zijn om een ketel met theewater aan het koken to brem Burgerlijke Stand. Helder. Van 15—18 Juni 1875. ONDERTROUWD: C. Scheerman, schoenmaker en M. Sallem. W. van der Veen, sjouwerman, weduwnaar van A. J. Kolder en A. Zon, weduwe van G. Grin. W. van Trigt, schoenmaker bij de Marine en H. Venis, wed. J. Otte. GEHUWD: J. Balk en G. M. Lakke. P. Smit en G. Koningstein. G. van der Made en J. W. Schipper. W. Kaas en A. M. Snel. C. Lastdrager en H. Thomas. L. Schilder en J. Mak. P. Scheen en G. van Eeken. BEVALLEN: A. Heiustraan geb. Bras, Z. M. K. de Jong geb. de Boer, Z. F. Verberne geb. de Waard, D. C. Teerink geb. Kraak, Z. H. Onderwater geb. Baaij, Z. OVERLEDENG. Koomen, 57 j. A. Kuiper, 4 m. M. Bouchior, 10 m. Levenloos aangegeven 3. Getrouwd Gerrit van tier Made en Jnrina Willielmina Schipper. Nieuwediep, 17 Juni 1875. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Zoon, A. M. VEREL, geliefde echtgenoote van J. H. KRAMER. Helder, 17 Juni 1875. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Dochter HENDRIKA MARGARETHA MAKELAAR, ge liefde Echtgenoote van PIETER ZAAL. Helder, 18 Juni 1875. Ondertrouwd CORNELIS SCHEERMAN en MARIA SALLEM. Helder, 17 Juni 1875. Heden overleed, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, mijn innig geliefde Echtgenoot G. KOOMEN, in den ouderdom van ruim 57 jaren. Zwaar treft ons dit verlies, doch wij hopeu in den wil van Hem, wiens doen liefde is, te berusten. Helder, 15 Juni 1875. Wed. G. KOOMEN- johannes. Mede uit naam van kinderen en be- huwd-kinderen. Algemeene kennisgeving. Op den lln Juni 1875 is te Am sterdam overleden ELISABETH KRUIJF, geb. van WILLIGEN. C. v. d. WOLDT en Echtgenoote. Algemeene kennisgeving. Aan allen, die ons zoo vele blijken van belangstelling gaven, vóór en bij gelegenheid van ons Huwelijk, bren gen wij daarvoor onzen hartelijken en innigen DANK. W. KAAS en Echtgenoote. Door Gods goedheid mochten wij heden herdenken den Drie-en-iiegeu- tigsten geboortedag, van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Groot- en Overgrootmoeder, TRIJNTJE BLANK, Wed. van Jan Dalmeijer. Nieuwediep, 17 Juni 1875. Uit aller naam, NEELTJE DALMEIJER. TRIJNTJE GOOLEN. Getrouwd LOURENS SCHILDER en JANNETJE MAK. Helder, 17 Juni 1875. van C% N. RANDA en Echtgenoote, aan de Westgracht alhier, brengen door deze hunnen hartelijken DANK aan HEd. voor de gulle en har telijke Ontvangst hun bij ge legenheid van de 25-Jarige Echt- vereeniging van bovengenoemden te beurt gevallen. De ondergeteekenden gevoelen zich gedron- gen hunnen hartelg- ken DANK te betuigen aan den WelEd. Gestr. Heer Dr. HAREMA KER, voor de geneeskundige hulp gedurende de ziekte en bij het overlij den van NEELTJE GOUDSWAARD, geb. Bijl, bewezen, alsmede hunnen DANK aan de Oppassers van het Gasthuis, en allen, die haar hebben bijgestaan. Nieuwediep, 18 Juni 1875. Wed. BIJL, geb. HARELAAR. JOHANNA FRANKFORT. KLAAS BIJL en Echtgenoote. L. LAMMERS, geb. BIJL. MARIA JOOSTEN, geb. BIJL. BREGJE BUIJS, geb. BIJL. ZONDAG den 20n JUNI a. s., 's mor gens om 10 uur, D. V. Spreker: Predikant te Leiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1